EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2096

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2096, 16. november 2015, mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiliste relvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (BTWC) kaheksandaks läbivaatamiskonverentsiks

ELT L 303, 20.11.2015, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2096/oj

20.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/13


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/2096,

16. november 2015,

mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiliste relvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (BTWC) kaheksandaks läbivaatamiskonverentsiks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2003. aastal vastu massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia, mille eesmärgiks on muu hulgas tugevdada bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiliste relvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (BTWC), analüüsida jätkuvalt BTWC täitmise kontrollimist, toetada BTWC ülemaailmset kohaldamist ja riiklikku rakendamist, sealhulgas karistusõiguse kaudu, ja tugevdada selle järgimist.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 28. aprillil 2004. aastal ühehäälselt vastu resolutsiooni 1540 (2004), milles nimetatakse massihävitusrelvade ja nende kandevahendite levikut ohuks rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Nimetatud resolutsiooni sätete rakendamine aitab kaasa BTWC rakendamisele.

(3)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu („ÜRO Julgeolekunõukogu”) võttis 26. augustil 1988. aastal vastu resolutsiooni 620 (1988), milles muu hulgas innustatakse peasekretäri viivitamatult läbi viima uurimist vastuseks süüdistustele keemiliste, bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade võimalikus kasutamises, mis võib endast kujutada protokolli (lämmatavate, mürgiste või nendega sarnanevate gaaside ja bakterioloogiliste vahendite sõjas tarvitamise keelu kohta) („1925. aasta Genfi protokoll”) rikkumist. Peaassamblee võttis 20. septembril 2006. aastal vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmse terrorismivastase strateegia, mis on lisatud 8. septembri 2006. aasta resolutsioonile 60/288, mille alusel ergutavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmesriigid peasekretäri ajakohastama ekspertide ja laborite nimekirju, samuti tehnilisi suuniseid ja menetlusi, mida ta saab kasutada väidetava kasutamise õigeaegseks ja tõhusaks uurimiseks.

(4)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2006. aastal vastu konventsiooni käsitleva ühismeetme 2006/184/ÜVJP, (1) mille eesmärk on edendada BTWC ülemaailmset kohaldamist ja toetada selle rakendamist osalisriikides eesmärgiga tagada, et osalisriigid võtaksid BTWCst tulenevad rahvusvahelised kohustused üle oma riigi õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse.

(5)

Koos ühismeetmega 2006/184/ÜVJP võttis Euroopa Liit vastu tegevuskava bioloogiliste ja toksiinrelvade kohta, (2) milles liikmesriigid kohustusid esitama iga aasta aprillis ÜRO-le aruande usaldust suurendavate meetmete kohta ning ÜRO peasekretärile asjakohaste ekspertide ja laboratooriumite nimekirjad, et hõlbustada keemiliste ja bioloogiliste relvade väidetava kasutamise juhtude uurimist.

(6)

Nõukogu võttis 20. märtsil 2006. aastal vastu ühise seisukoha 2006/242/ÜVJP, (3) mis käsitleb BTWC kuuendat läbivaatamiskonverentsi.

(7)

Nõukogu võttis 10. novembril 2008. aastal vastu konventsiooni käsitleva ühismeetme 2008/858/ÜVJP, (4) mille eesmärk on edendada BTWC ülemaailmset kohaldamist, toetada BTWC rakendamist osalisriikides, edendada usaldust suurendavaid meetmeid käsitlevate avalduste esitamist osalisriikide poolt ning toetada konventsiooni istungitevahelist protsessi.

(8)

Nõukogu võttis 18. juulil 2011. aastal vastu otsuse 2011/429/ÜVJP, (5) mis käsitleb liidu seisukohta BTWC seitsmendaks läbivaatamiskonverentsiks.

(9)

BTWC seitsmes läbirääkimiskonverents otsustas pikendada rakendamise toetusüksuse (ISU) volitusi viie aasta võrra (2012–2016) ning laiendada selle ülesandeid, et arvata nende hulka ka abitaotluste ja -pakkumiste andmebaasi loomise ja haldamise otsuse rakendamine, sellega seotud teabevahetuse hõlbustamine osalisriikide vahel ning seitsmenda läbivaatamiskonverentsi otsuste ja soovituste rakendamine osalisriikide poolt, kui see on asjakohane.

(10)

Seitsmendal läbivaatamiskonverentsil otsustati, et kaheksas läbivaatamiskonverents toimub Genfis hiljemalt 2016. aastal ning sellel tuleks läbi vaadata BTWC toimimine, võttes muu hulgas arvesse järgmist:

i)

BTWC seisukohast asjakohane uus teaduse ja tehnika areng;

ii)

osalisriikide edusammud BTWCst tulenevate kohustuste täitmisel;

iii)

seitsmendal läbivaatamiskonverentsil kokku lepitud otsuste ja soovituste rakendamiseks tehtud edusammud.

(11)

Nõukogu võttis 23. juulil 2012. aastal vastu konventsiooni käsitleva otsuse 2012/421/ÜVJP, (6) mille eesmärk on edendada BTWC ülemaailmset kohaldamist, toetada BTWC rakendamist osalisriikides, edendada usaldust suurendavaid meetmeid käsitlevate avalduste esitamist osalisriikide poolt ning toetada konventsiooni istungitevahelist protsessi.

(12)

Pidades silmas BTWC läbivaatamiskonverentsi toimumist 2016. aasta novembrist detsembrini, on vajalik liidu seisukohta ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liit teeb bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiliste relvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (BTWC) kaheksanda läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamisel ja selle ajal tööd eelkõige tagamaks, et osalisriigid käsitleks järgmisi prioriteete:

a)

konventsiooni järgimise suhtes usalduse suurendamine ja säilitamine, kasutades selleks käesolevas otsuses kirjeldatud erinevaid erimeetmeid;

b)

siseriikliku rakendamise toetamine, sealhulgas tihendades koostööd valitsusväliste sidusrühmadega;

c)

ÜRO peasekretäri rakendatava bioloogiliste relvade ja mõjurite väidetava kasutamise uurimismehhanismi toetamine, arendades täiendavalt mehhanismi tegevussuutlikkust, misläbi tugevdatakse BTWC VI ja VIII artiklit, ning

d)

BTWC ülemaailmse kohaldamise edendamine.

Liidu eesmärk on läbi vaadata BTWC toimimine ja istungitevaheline protsess (2012–2015), edendada konkreetseid meetmeid ning uurida võimalusi BTWC täiendavaks tugevdamiseks. Seetõttu esitab liit 2016. aastal toimuval kaheksandal läbivaatamiskonverentsil konkreetsed ettepanekud, et need kõnealusel konverentsil vastu võetaks.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks liit

a)

aitab kaasa sellele, et kaheksandal läbivaatamiskonverentsil vaadatakse täielikult läbi BTWC toimimine, sealhulgas BTWCga võetud kohustuste täitmine osalisriikide poolt, ning 2012.–2015. aasta istungitevahelise tööprogrammi elluviimine ja tulemused;

b)

toetab kaheksanda ja üheksanda läbivaatamiskonverentsi vaheliseks perioodiks järgmise olulise tööprogrammi koostamist, millega käsitletakse eelmiste istungitevaheliste tööprogrammide rakendamise piiranguid ning määratakse kindlaks tõhustatud kord täiendavate edusammude tegemiseks selle tööprogrammi alusel, eesmärgiga tugevdada BTWC tulemuslikkust;

c)

toetab BTWC üheksanda läbivaatamiskonverentsi korraldamist hiljemalt 2021. aastal;

d)

loob konsensuse varasemate samalaadsete konverentside loodud raamistiku alusel kaheksanda läbivaatamiskonverentsi tulemuslikkuse tagamiseks ja edendab muu hulgas järgmisi põhiküsimusi:

i)

liit tunnistab, et praegu puudub konsensus kontrollimise suhtes, mis on täieliku ja tõhusa desarmeerimise ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise režiimi keskne element, ning teeb tööd, et teha kindlaks võimalused, mis võivad uue istungitevahelise tööprogrammi raames ja ka täiendavalt sellele toetada usalduse suurendamist konventsiooni järgimise suhtes ning BTWC eesmärkide tõhusat rakendamist. Osalisriigid peaksid suutma tõendada konventsiooni järgimist muu hulgas interaktiivse teabevahetuse (nagu näiteks kohustuslikud või vabatahtlikud avaldused) ning tõhustatud läbipaistvuse abil, mis on seotud nende suutlikkuse, tegevuste ja meetmetega ning mis hõlmavad kokkulepitud vabatahtlikke ja teisi kohapealseid meetmeid; selle töö aluseks on 2012.–2015. aasta istungitevahelise tööprogrammi raames tehtud ettepanekud ja programmi tulemused;

ii)

vajaduse korral toetatakse ja tugevdatakse riiklikke rakendusmeetmeid, sealhulgas haldus-, kohtu- ja karistusõiguslikke meetmeid, ning BTWC raames läbi viidavat patogeensete mikroorganismide ja toksiinide kontrolli. Kaaluda võiks selliste täiendavate meetmete võtmist ja otsuste tegemist, mis käsitlevad meetodeid ja vahendeid riikliku rakendamise tõhustamiseks: valitsusväliste sidusrühmade teavitamine ja koostöö nendega siseriiklikul, piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil seoses nende rolliga BTWC eesmärkide edendamisel ja konventsiooni rakendamisel; bioohutuse ja bioturvalisuse alaste meetmete osas asjakohaste standardite vastuvõtmise jätkuv toetamine; asjaomaste era- ja avaliku sektori spetsialistide teadlikkuse suurendamine; koolitus- ja haridusprogrammid isikutele, kellel on juurdepääs BTWC osas asjakohastele bioloogilistele mõjuritele ja toksiinidele; vastutuskultuuri edendamine asjaomaste siseriiklike spetsialistide seas ning tegevusjuhendite vabatahtlik väljatöötamine, vastuvõtmine ja pikendamine; ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest 1540 (2004) ja 1673 (2006) tulenevate kohustuste täitmise edendamine, kui see on asjakohane, et välistada ohtu, et bioloogilisi või toksiinrelvi võidakse omandada või kasutada terroristlikel eesmärkidel, sealhulgas välistamaks riski, et valitsusvälised osalejad pääsevad juurde materjalidele, varustusele ja teadmistele, mida võidaks kasutada bioloogiliste ja toksiinrelvade väljatöötamiseks ja tootmiseks;

iii)

maailma kõikide riikide ühinemine BTWCga, sealhulgas kutsutakse kõiki BTWCga mitte ühinenud riike üles BTWCga viivitamatult ühinema ning õiguslikult kohustuma desarmeerima bioloogilised ja toksiinrelvad ning tõkestama nende levikut, ning kuni selliste riikide BTWCga ühinemiseni innustatakse neid osalema vaatlejatena BTWC osalisriikide kohtumistel ja rakendama BTWC sätteid vabatahtlikult. Seetõttu soovitatakse võtta vastu ülemaailmse kohaldamise tegevuskava, mida koordineerib rakendamisüksus ning mida hinnatakse eriistungitel istungitevahelistel kohtumistel;

iv)

tehakse tööd, et bioloogiliste ja toksiinrelvade keelustamise eeskiri tunnistataks rahvusvahelises õiguses ülemaailmselt siduvaks normiks, sealhulgas BTWC ülemaailmse kohaldamise kaudu;

v)

tehakse jõupingutusi läbipaistvuse ja BTWC järgimise osas valitseva usalduse suurendamiseks, sealhulgas tehes praegustes usaldust suurendavates meetmetes vajalikke ja võimalikke muudatusi. Liit soovib tõhustada usaldust suurendavaid meetmeid ning teha kindlaks meetmeid, misläbi suurendatakse nende otsest asjakohasust seoses kesksete eesmärkidega, milleks on läbipaistvus ning kahtlustuste ja murede vältimine; jätkuvalt toetatakse vabatahtlikku vastastikuse hindamise protsessi, mis on väärtuslik vahend läbipaistvuse suurendamiseks osalisriikide vahel, misläbi suureneb usaldus BTWC järgimise küsimuses ning tugevneb siseriiklik rakendamine, milleks kasutatakse parimate tavade vahetamist, sidusrühmade teadlikkuse suurendamist rakendamisega seotud nõuete kohta ja antud valdkonnas tehtava rahvusvahelise koostöö tihendamist;

vi)

tugevdatakse ÜRO peasekretäri rakendatava keemia- ja bioloogiliste relvade väidetava kasutamise uurimismehhanismi tegevussuutlikkust, sealhulgas suurendades koolitatud ekspertide arvu, väljaõpet ning mudel- ja kohapealsete õppuste läbiviimist. Eraldi tehtav töö võib aidata täiendavalt tugevdada BTWC VI artiklit ja kaudselt ka VII artiklit;

vii)

võetakse vastu otsuseid teha BTWC VII artikli kontekstis mis tahes osalisriigi taotlusel abi pakkumise ja asjakohaste organisatsioonidega koordineerimise kohta bioloogiliste või toksiinrelvade väidetava kasutamise puhul, sealhulgas esimese kaitseliinina parandada riikide suutlikkust haiguste seire, avastamise ja diagnostika ning rahvatervisesüsteemide alal;

viii)

suurendatakse BTWC X artikliga seotud koostöö ja abi alast läbipaistvust ning võetakse arvesse teiste rahvusvaheliste organisatsioonide volitusi, tööd ja eriteadmisi. Liit jätkab BTWC X artikli konkreetse rakendamise toetamist oma erinevate abiprogrammide kaudu ning soovib jätkata ühiste arusaamade väljatöötamist, mis on aluseks tulemuslikule tegevusele seoses BTWC raames tehtava rahuotstarbelise koostööga. Võiks kaaluda täiendavaid meetmeid ja teha otsuseid, et tõhustada rahuotstarbelist bioloogiateaduste ja tehnoloogia alast rahvusvahelist koostööd ning abi ja teabevahetust ning et edendada suutlikkuse suurendamist haiguste seire, avastamise, diagnostika ja nakkushaiguste kontrolli all hoidmise valdkonnas; liit toetab jätkuvalt praeguse koostöö ja abi andmebaasi toimimist ning otsib võimaluse korral mooduseid selle kasulikkuse suurendamiseks; muu hulgas toetatakse G7 ülemaailmseid partnerlusprogramme, asjakohaseid liidu programme ja ülemaailmse terviseohutuse algatuse eesmärke, mis on suunatud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade rakendamisele ning desarmeerimise ning tundlike materjalide, seadmete ja teadmiste kontrollimise ning turvalisuse toetamisele;

ix)

toetatakse asjakohase ning BTWCd mõjutada võiva teaduse ja tehnika arengu sagedasemat ja keskendatumat hindamist. Selline protsess võib hõlmata rakendamise toetusüksuse juurde alalise teadus- ja tehnikaalase nõustamisfunktsiooni lisamist ning läbivaatamisprotsessi tõhustamist uue istungitevahelise tööprogrammi keskse elemendina, mis võimaldab igakülgsemalt ja koordineeritumalt katta rahvusvaheliste teadusringkondade ja osalisriikide asjakohaseid sündmusi ja tööd.

Artikkel 3

BTWC järgimise tugevdamiseks edendab liit usaldust suurendavate meetmete avalduste vormide asjakohasuse ja terviklikkuse suurendamist, tehes seda järgmiselt:

a)

vaadatakse läbi iga-aastased usaldust suurendavaid meetmeid käitlevate avalduste vormid, mis on korrapärane siseriiklik vahend rakendamise ja järgimise deklareerimiseks, ning arendatakse neid edasi seda eesmärki silmas pidades;

b)

lihtsustatakse võimalikult suures ulatuses usaldust suurendavaid meetmeid käsitlevate avalduste vorme ning kõrvaldatakse võimalikud ebamäärasused;

c)

toetatakse rakendamise toetusüksust, et see etendaks suuremat rolli siseriiklike teabekeskuste toetamisel ajal, mil viimased koostavad oma usaldust suurendavaid meetmeid, viies sel eesmärgil läbi piirkondlikke seminare ning usaldust suurendavaid meetmeid käsitlevate avalduste vormide elektroonilise esitamise alast väljaõpet;

d)

tehakse tööd, et suurendada usaldust suurendavates meetmetes osalemist ning parandada nende kvaliteeti ja terviklikkust, laiendades usaldust suurendavate meetmete elektroonilise vahendi funktsionaalsust ning muutes selle koos usaldust suurendavate meetmete juhistega BTWC veebisaidil kättesaadavaks kõikides ÜRO ametlikes keeltes.

Artikkel 4

Lisaks artiklis 1 sätestatud eesmärkidele toetab liit rakendamise toetusüksuse rolli tugevdamist. Eelkõige toetab liit

a)

rakendamise toetusüksuse volituste pikendamist veel viie aasta võrra;

b)

täiendavate toimingute lisamist rakendamise toetusüksuse volitustesse, et toetada muudetud ja tugevdatud istungitevahelise tööprogrammi rakendamist, nagu see on ette pandud alljärgnevas artiklis 5;

c)

teaduse ja tehnika arengu ja selle poolt BTWC-le avaldatava mõju läbivaatamise tulemuslikuma süsteemi väljatöötamist, luues muu hulgas rakendamise toetusüksuse juurde alalise teadus- ja tehnikaalase nõustamis- ja sidepidamisfunktsiooni;

d)

ülemaailmse kohaldamise tegevuskava vastuvõtmist, mida koordineerib rakendamise toetusüksus;

e)

rakendamise toetusüksusele rolli andmist, et toetada osalisriikide riiklikke kontaktpunkte usaldust suurendavaid meetmeid käsitlevate avalduste vormide koostamisel ja esitamisel vastavalt artiklile 3;

f)

rakendamise toetusüksuse praeguste töötajate arvu piisavat suurendamist, et üksus saaks täita uusi eesmärke ja viia ellu käesolevas artiklis osutatud tegevusi.

Artikkel 5

Istungitevahelise tööprogrammi läbivaatamise ja tugevdamise toetamiseks liit eelkõige:

a)

toetab järgmiste teemade käsitlemist uues istungitevahelises tööprogrammis kas istungitevaheliste teemadena või eritöörühmades või mõlema raames:

i)

riiklik rakendamine ja järgimine;

ii)

konventsiooni kaheksanda läbivaatamiskonverentsi järgne täiendav töö usaldust suurendavate meetmetega;

iii)

BTWC VII artikli kohane abi ja koostöö;

iv)

teaduse ja tehnika areng;

v)

konsultatiivkomitee menetluse läbivaatamine;

vi)

ülemaailmne kohaldamine artikli 6 kohaselt;

b)

toetab riiklike regulatiivsete raamistike arendamist bioohutuse ja bioturvalisuse valdkonnas. Kuigi asjakohased standardid ei asenda mingil viisil BTWC järgimise korda, võivad laboritele bioohutuse ja bioturvalisuse asjakohaste standardite vastuvõtmine ja edendamine aidata konkreetsetel osalisriikidel pikas perspektiivis rakendada nende BTWC kohaseid kohustusi. Need võivad osutuda koos teiste meetmetega ka kasulikuks vahendiks, et aidata tõendada BTWC järgimist. Selle küsimuse üle peetav arutelu, sealhulgas asjakohaste laborite, bioohutuse ühenduste ja tööstussektoriga, võiks olla osa uuest istungitevahelisest tööprogrammist;

c)

toetab vabatahtlikku vastastikuse hindamise protsessi, mis kaasab osalisriike BTWC kontekstis. Vabatahtlike vastastikuste hindamiste eesmärk on parandada riiklikku rakendamist ja anda kindlust järgimise kohta, kasutades selleks teabevahetust ja suuremat läbipaistvust seoses näiteks rakendamisalase suutlikkuse, tegevuste ja meetmetega ning järgimisega seotud kavatsustega;

d)

toetab istungitevahelise protsessi otsustusõiguse tugevdamist, uurides erinevaid võimalusi, nagu näiteks täpselt määratletud otsustusõigus konkreetsetes töövaldkondades.

Artikkel 6

BTWC ülemaailmse kohaldamise toetamiseks liit:

a)

toetab konkreetsete meetmete ja tegevustega ülemaailmse kohaldamise tegevuskava vastuvõtmist, mida koordineerib rakendamise toetusüksus. Tegevuskava võib sisaldada teavitustegevust, ühiseid demarše, asjakohaste dokumentide tõlget, selliseid stiimuleid nagu teabevahetus abipakkumiste kohta. Seda tegevuskava hinnataks ja vajaduse korral muudetaks igal osalisriikide kohtumisel;

b)

toetab ülemaailmset kohaldamist käsitlevate eriistungite või töörühma koosolekute korraldamist istungitevahelise protsessi ajal, et koordineerida erinevate osalejate teavitustegevust ja kavandada piirkondlikke algatusi.

Artikkel 7

Liit toetab jõupingutusi, mille eesmärk on tugevdada ÜRO peasekretäri rakendatavat keemia- ja bioloogiliste relvade väidetava kasutamise uurimise mehhanismi ning eelkõige tagada kõnealuse mehhanismi sätete tõhusus ja sellesuunaliste praktiliste sammude tegemine, näiteks toetades koolitusprogramme (sealhulgas õppuste korraldamine) ja arendades analüüsilaborite süsteemi.

Artikkel 8

Liit toetab jõupingutusi, mille eesmärk on kaheksandal läbivaatamiskonverentsil tugevdada BTWC VII artiklit, võttes arvesse teisi jõupingutusi, et suurendada rahvusvahelist võimekust reageerida nakkushaiguste puhangutele.

Artikkel 9

Liidu poolt käesolevas otsuses osutatud eesmärkidel võetavad meetmed hõlmavad:

a)

liidu ja tema liikmesriikide esitatavaid käesolevas otsuses sätestatud seisukohal põhinevaid ettepanekuid konkreetsete, praktiliste ja teostatavate menetluste kohta, mis esitatakse BTWC rakendamise tõhusaks parandamiseks BTWC osalisriikidele kaalumiseks kaheksandal läbivaatamiskonverentsil;

b)

vajaduse korral kõrge esindaja või liidu delegatsioonide demarše;

c)

kaheksanda läbivaatamiskonverentsi eel ja ajal kõrge esindaja või ÜRO juures tegutseva liidu delegatsiooni esitatud avaldusi.

Artikkel 10

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 16. november 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 27. veebruari 2006. aasta ühismeede 2006/184/ÜVJP bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames (ELT L 65, 7.3.2006, lk 51).

(2)  ELT C 57, 9.3.2006, lk 1.

(3)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta ühine seisukoht 2006/242/ÜVJP, mis käsitleb bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni (BTWC) 2006. aasta läbivaatamiskonverentsi (ELT L 88, 25.3.2006, lk 65).

(4)  Nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeede 2008/858/ÜVJP bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 302, 13.11.2008, lk 29).

(5)  Nõukogu 18. juuli 2011. aasta otsus 2011/429/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja varumist keelustava ning nende hävitamist nõudva konventsiooni (BTWC) osapoolteks olevate riikide seitsmendaks läbivaatamiskonverentsiks (ELT L 188, 19.7.2011, lk 42).

(6)  Nõukogu 23. juuli 2012. aasta otsus 2012/421/ÜVJP bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (ELT L 196, 24.7.2012, lk 61).


Top