EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1516

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1516, 10. juuni 2015, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 kehtestatakse kindel määr Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavatele tegevustele teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektoris

OJ L 239, 15.9.2015, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1516/oj

15.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 239/65


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1516,

10. juuni 2015,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 kehtestatakse kindel määr Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavatele tegevustele teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (1) eriti selle artikli 61 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 61 tuleb avaliku sektori toetuse arvutamisel võtta arvesse tegevustest saadud tulusid.

(2)

Määruses (EL) nr 1303/2013 on sätestatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektori tegevustele kindla tulumäära kohaldamine, ilma et oleks vaja arvutada diskonteeritud puhastulu.

(3)

Varasemate perioodide andmete põhjal tuleks kehtestada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektoris tekitatud puhastulu kindlaks määraks 20 %, et vältida ülerahastamist ja turumoonutusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse kindel määr, mida kohaldatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektori tegevustele, et määrata eelnevalt kindlaks selliste tegevuste võimalik puhastulu, ning mille alusel on võimalik kehtestada tegevuste rahastamiskõlblikud kulud vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikele 2.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõike 3 punktis a osutatud kindlamääralise puhastulu protsendi kohaldamiseks kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni sektori tegevustele kindel määr 20 %.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuni 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.


Top