EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0740

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/740, 7. mai 2015, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/449/ÜVJP

OJ L 117, 8.5.2015, p. 52–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/740/oj

8.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 117/52


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/740,

7. mai 2015,

milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/449/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Olles jätkuvalt sügavas mures Lõuna-Sudaani olukorra pärast võttis nõukogu 10. juulil 2014 vastu otsuse 2014/449/ÜVJP (1).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 3. märtsil 2015 vastu resolutsiooni 2206 (2015), pidades silmas oma tõsist muret Lõuna-Sudaani Vabariigi valitsuse ja opositsioonijõudude vahel 2013. aasta detsembrist kestnud konflikti ning selle põhjustatud suurte inimkannatuste pärast, ning oma karmi hukkamõistu seoses senitoimunud ja praeguste inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste ning inimeste ulatusliku ümberasustamise ja humanitaarkriisi süvenemisega. ÜRO Julgeolekunõukogu rõhutas, et Lõuna-Sudaani elanike kannatuste eest vastutavad konflikti kõik osapooled. Samuti leidis ÜRO Julgeolekunõukogu, et olukord Lõuna-Sudaanis kujutab endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja piirkonna julgeolekule.

(3)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktides 9 ja 12 sätestatakse piiravad meetmed (reisipiirangud ja vara külmutamine), mida võidakse kohaldada isikute ja üksuste suhtes, kelle on loetellu kandnud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punkti 16 kohaselt asutatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee (edaspidi „komitee”). ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktides 6, 7 ja 8 sätestatakse samuti kriteeriumid, mille alusel kantakse loetellu isikud ja üksused, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse resolutsiooni punktides 9 ja 12 sätestatud piiravaid meetmeid.

(4)

Selguse huvides tuleks otsusega 2014/449/ÜVJP kehtestatud piiravad meetmed ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2206 (2015) kehtestatud piiravad meetmed koondada ühte õigusakti.

(5)

Otsus 2014/449/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt kehtetuks tunnistada.

(6)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine Lõuna-Sudaani liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, ning seda olenemata sellest, kas asjaomased tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Samuti on keelatud:

a)

otse või kaudselt osutada tehnilist abi, vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis;

b)

otse või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud toodetega, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused, samuti kindlustus ja edasikindlustus, kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud vahendus- või muude teenuste osutamiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktis a või b osutatud meetmetest.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

sellise mittesurmava sõjalise varustuse müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaartarbeks, inimõiguste jälgimiseks või kaitsmiseks või ÜRO, Aafrika Liidu (AL), ELi või Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) institutsioonide ülesehitamise programmide jaoks või sellise materjali müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud ÜRO, ALi ja ELi kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks;

b)

selliste sõidukite müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes ELi või selle liikmesriikide või ÜRO, ALi või IGADi töötajate kaitseks Lõuna-Sudaanis;

c)

punktis a osutatud varustuse või programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi, vahendus- ja muude teenuste osutamise suhtes;

d)

punktis a osutatud varustuse või programmide ja operatsioonide rahastamise ja nendega seotud finantsabi suhtes;

e)

demineerimisvarustuse ja demineerimistöödel kasutatava materjali müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

f)

üksnes Lõuna-Sudaani julgeolekusektori reformi toetuseks ettenähtud mittesurmava sõjalise varustuse müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes ning sellise varustusega seotud rahastamise ning rahalise või tehnilise abi osutamise suhtes,

tingimusel, et asjaomase liikmesriigi pädev asutus on sellised toimingud eelnevalt heaks kiitnud.

2.   Artiklit 1 ei kohaldata ka kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite, suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Lõuna-Sudaani üksnes ELi või selle liikmesriikide või ÜRO või IGADi töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt nende isiklikuks kasutamiseks.

3.   Liikmesriigid vaatavad käesolevas artiklis käsitletud toimingud läbi juhtumipõhiselt, võttes täiel määral arvesse nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP (2) sätestatud kriteeriume. Liikmesriigid nõuavad piisavaid kaitsemeetmeid käesoleva artikli kohaselt antud volituste kuritarvitamise vastu ja võtavad asjakohasel juhul kasutusele meetmeid asjaomase varustuse tagasisaatmiseks.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida isikud:

a)

kelle julgeolekunõukogu või komitee on loetellu kandnud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktidele 6, 7, 8 ja 9 nagu on loetletud käesoleva otsuse I lisas;

b)

kes ei ole hõlmatud punktiga a, kuid kes takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise ja relvarahukokkulepete rikkumise teel, ning kes vastutavad Lõuna-Sudaanis inimõiguste raskete rikkumiste eest, ning nendega seotud isikud, nagu on loetletud II lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

Artikkel 4

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse I lisas loetletud isikute suhtes.

2.   Artikli 3 lõiget 1 ei kohaldata, kui

a)

reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, mille komitee määrab kindlaks igal üksikjuhul eraldi;

b)

territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks;

c)

reisimine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Lõuna-Sudaanis ning piirkonna stabiilsust, mille komitee määrab kindlaks igal üksikjuhul eraldi.

Artikkel 5

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse II lisas loetletud isikute suhtes.

2.   Artikli 3 lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kus liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

ÜRO kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d)

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) alusel.

3.   Lõiget 2 käsitletakse kohalduvana ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

4.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 2 või 3 kohaselt tehtud eranditest.

5.   Liikmesriigid võivad teha erandeid artikli 3 lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel, ELi toel toimuvatel või ELi võõrustatavatel kohtumistel või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavatel kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitika eesmärke, sealhulgas demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet Lõuna-Sudaanis.

6.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 5 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks nõukogu liige esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

7.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel II lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või neil selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 6

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt järgmiste isikute ja üksuste omandis, valduses või kontrolli all:

a)

isikud ja üksused, kelle ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on loetellu kandnud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktidele 6, 7, 8 ja 12 nagu on loetletud käesoleva otsuse I lisas;

b)

isikud, kes takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise ja relvarahukokkulepete rikkumise teel, ning kes vastutavad Lõuna-Sudaanis inimõiguste raskete rikkumiste eest, ning nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused ja asutused, nagu on loetletud II lisas.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I või II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

Artikkel 7

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse I lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes.

2.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta asjakohasteks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalkulude eest tasumiseks;

b)

üksnes ekspertidele mõistlike töötasude maksmiseks ja õigusabiteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest.

Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni eelnevalt oma kavatsusest lubada vajadusel vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid. Loa võib anda komitee eitava vastuse puudumisel viie tööpäeva jooksul alates teatamisest.

3.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta asjakohasteks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik teavitas komiteed sellisest kindlakstegemisest ning komitee on selle heaks kiitnud.

4.   Erandina artikli 6 lõikest 1 võivad liikmesriigi pädevad asutused samuti lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust või on teinud nende kohta otsuse, ning rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks, tingimusel et kinnipidamisõigus jõustus või otsus tehti enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) vastuvõtmise kuupäeva, nimelt 3. märtsi 2015, ning et kinnipidamisõigust ei ole kasutatud või otsus ei ole tehtud I või II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning et asjaomane liikmesriik on sellest komiteed teavitanud.

5.   Artikli 6 lõiget 1 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama artikli 6 lõikes 1 sätestatud meetmeid,

tingimusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 6 lõikes 1 sätestatud meetmeid.

6.   Artikkel 6 ei takista loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole I või II lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, ning mille kohta asjaomane liikmesriik on teatanud komiteele kavatsusest teha või saada selliseid makseid või kavatsusest lubada vajadusel vabastada rahalised vahendid, muud finantsvarad või majandusressursid, millisel juhul teavitavad liikmesriigid komiteed 10 tööpäeva enne sellise loa andmist.

Artikkel 8

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes.

2.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta asjakohasteks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud II lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

3.   Erandina artikli 6 lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artikli 6 lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti II lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud I või II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.   Artikli 6 lõige 1 ei takista loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse II lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole I või II lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.

5.   Artikli 6 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud;

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama artiklis 6 sätestatud meetmeid, või

c)

maksed liidus tehtud kohtu-, haldus- või vahekohtu või asjaomases liikmesriigis kohaldatava otsuse alusel,

tingimusel, et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt artikli 6 lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 9

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee kannab loetellu isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse I lisasse.

2.   Nõukogu teeb liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul otsuse II lisas esitatud loetelu koostamise ja selles muudatuste tegemise kohta.

3.   Nõukogu edastab oma lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

4.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

Artikkel 10

1.   I ja II lisas on esitatud artikli 3 lõikes 1 ning artikli 6 lõikes 1 osutatud isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning nõukogu seoses II lisaga.

2.   I ja II lisas on võimalusel esitatud ka olemasolev asjaomaste isikute ja üksuste kindlakstegemiseks vajalik teave, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I lisaga ning nõukogu seoses II lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti esitatakse I ja II lisas loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 11

Käesoleva otsusega sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma sarnaseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 12

1.   Käesolevat otsust vaadatakse jooksvalt läbi. Vajaduse korral pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud ning kui ÜRO Julgeolekunõukogu teeb asjakohaseid otsuseid.

2.   Artikli 3 lõike 1 punktis b ning artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud meetmed vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike ning vähemalt iga 12 kuu järel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 9 osutatud korra kohaselt kindlaks, et kõnealuste meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

Artikkel 13

Otsus 2014/449/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsus 2014/449/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis (ELT L 203, 11.7.2014, lk 100).

(2)  Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad (ELT L 335, 13.12.2008, lk 99).


I LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis a ja artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud isikute ja üksuste loetelu

 


II LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud isikute ja üksuste loetelu

 

Nimi

Andmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Santino DENG

(teise nimega: Santino Deng Wol)

Sudaani rahvavabastus-liikumise (SPLA) kolmanda jalaväediviisi komandör

Santino Deng on 2014. aasta mais toimunud Bentiu tagasivallutamisel osalenud SPLA kolmanda jalaväediviisi komandör. Seega on Santino Deng vastutav 23. jaanuaril sõlmitud vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe rikkumise eest.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(teise nimega: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Valitsusvastaste nueri võitlejate juht. Sünnikoht: Mayom County, Unity osariik

Peter Gadet on 23. jaanuaril sõlmitud vaenutegevuse lõpetamise kokkulepet rikkudes 15.–17. aprillil 2014 Bentiule rünnaku korraldanud valitsusvastaste nueri võitlejate juht. Rünnaku tulemusel sai surma üle 200 tsiviilisiku. Peter Gadet on seega vastutav vägivallalainele hoo andmise eest, takistades seeläbi Lõuna-Sudaani poliitilist protsessi, ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest.

11.7.2014


Top