EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0735

Nõukogu määrus (EL) 2015/735, 7. mai 2015, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 748/2014

OJ L 117, 8.5.2015, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/oj

8.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 117/13


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/735,

7. mai 2015,

milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 748/2014

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 748/2014 (1) jõustatakse nõukogu otsus 2014/449/ÜVJP (2), millega nähakse ette riiki lubamise piirangud ning nende isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, kes takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise või relvarahukokkulepete rikkumise teel, või vastutavad Lõuna-Sudaanis inimõiguste raskete rikkumise eest.

(2)

3. märtsil 2015 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2206 (2015), milles nähakse ette riiki lubamise piirangud ning nende isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, kes on otseselt või kaudselt osalenud või olnud seotud tegevuse või poliitikaga, mis ohustab Lõuna-Sudaanis rahu, julgeolekut või stabiilsust.

(3)

Otsusega (ÜVJP) 2015/740 (3) otsustas nõukogu koondada ühte õigusakti ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2206 (2015) ja otsuses 2014/449/ÜVJP ette nähtud piiravad meetmed.

(4)

Mõned kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende jõustamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, et tagada, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Käesolevas määruses austatakse põhiõiguseid ja järgitakse põhimõtteid, mida tunnustatakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nimelt õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

(6)

Nõukogu peaks olema volitatud muutma I ja II lisas esitatud loetelu, pidades silmas ohtu, mida olukord Lõuna-Sudaanis kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule selles piirkonnas ning et tagada kooskõla nõukogu otsuse (ÜVJP) 2015/740 lisade muutmise ja läbivaatamise protsessiga.

(7)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja selleks et tagada võimalikult suur õiguskindlus liidus, avalikustatakse nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste nimed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks külmutada kooskõlas käesoleva määrusega. Mis tahes isikuandmete töötlemine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (5).

(8)

Määrus (EL) nr 748/2014 tuleks kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „vahendusteenused”

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

ii)

kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

b)   „nõue”– enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

i)

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii)

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii)

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv)

vastunõue;

v)

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

c)   „leping või tehing”– mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)   „pädevad asutused”– liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud III lisas loetletud veebisaitidel;

e)   „majandusressursid”– igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

f)   „majandusressursside külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

g)   „rahaliste vahendite külmutamine”– toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

h)   „rahalised vahendid”– igasugune finantsvara ja tulu, sealhulgas:

i)

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseinstrumendid;

ii)

hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii)

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv)

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v)

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi)

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning

vii)

fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

i)   „tehniline abi”– igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis abi;

j)   „liidu territoorium”– liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaks määratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

1)

osutada otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis sellist tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja neile mõeldud varuosade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

2)

anda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Lõuna-Sudaanis või kasutamiseks Lõuna-Sudaanis sõjalise tegevuse rahastamiseks vahendeid või rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi osutamiseks.

Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võivad pädevad asutused anda loa rahastamiseks, finants- ja tehnilise abi ning vahendusteenuste osutamiseks, mis on seotud:

a)

mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaartarbeks, inimõiguste jälgimiseks või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks või ÜRO, Aafrika Liidu (AL), Euroopa Liidu (EL) institutsioonide või Ida-Aafrika Arenguühenduse (Intergovernmental Authority on Development – IGAD) institutsioonide ülesehitamise programmide jaoks;

b)

ELi, ÜRO ja ALi kriisiohjamisoperatsioonide jaoks mõeldud varustusega;

c)

demineerimistööde varustuse ja materjaliga;

d)

julgeolekusektori reformi toetamisega Lõuna-Sudaanis.

2.   Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.

Artikkel 4

Artiklit 2 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Lõuna-Sudaani üksnes ELi või selle liikmesriikide, ÜRO või IGADi töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt nende isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 5

1.   Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid. I lisa hõlmab füüsilisi või juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi, kelle puhul on ÜRO Julgeolekunõukogu komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) teinud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punkti 16 kohaselt kindlaks, et nad on otseselt või kaudselt osalenud või olnud seotud tegevuse või poliitikaga, mis ohustab Lõuna-Sudaanis rahu, julgeolekut või stabiilsust vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) punktidele 6, 7, 8 ja 12.

2.   Külmutatakse kõik II lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid. II lisa hõlmab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi, kelle puhul on nõukogu teinud kooskõlas otsuse (ÜVJP) 2015/740 artikli 6 lõike 1 punktiga b kindlaks, et nad takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi, sealhulgas vägivallaaktide toimepanemise või relvarahukokkulepete rikkumise teel, ning isikuid, kes vastutavad Lõuna-Sudaanis inimõiguste raskete rikkumiste eest, ning nendega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi.

3.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I ja II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

Artikkel 6

Erandina artikli 5 lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, tingimusel et täidetud on järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i)

vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

iii)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

ning

b)

asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed punktis a nimetatud kindlakstegemisest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

Artikkel 7

Erandina artikli 5 lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks;

b)

asjaomane liikmesriik on kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud.

Artikkel 8

1.   Erandina artikli 5 lõikest 2 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 9

Erandina artikli 5 lõikest 1 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2206 (2015) vastuvõtmise kuupäeva kasutanud kinnipidamisõigust või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b)

kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I või II lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga;

e)

liikmesriik on teavitanud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

Artikkel 10

1.   Erandina artikli 5 lõikest 2 võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artikli 5 lõikes 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti II lisas esitatud loetellu, või nende kohta on tehtud ELi liikmesriigi kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud I või II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks;

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 11

Erandina artikli 5 lõikest 1 ning tingimusel et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kandis kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, tingimusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks kõik järgneva:

a)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks;

b)

makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 3;

c)

asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed loa andmise kavatsusest kümme tööpäeva ette.

Artikkel 12

1.   Erandina artikli 5 lõikest 2 ning tingimusel et II lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti II lisasse, võivad pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks kõik järgneva:

a)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab II lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks ning

b)

makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 3.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

Artikkel 13

1.   Artikli 5 lõige 3 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandalt isikult loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

2.   Tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 1 ja artikli 5 lõikega 2, ei kohaldata artikli 5 lõiget 3 külmutatud kontodele kantud ühegi järgmise summa suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I või II lisasse.

3.   II lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul ei kohaldata artikli 5 lõiget 3 külmutatud kontodele lisatud maksete suhtes, mis kuuluvad tasumisele mõnes ELi liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel, tingimusel et kõik sellised maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 2.

Artikkel 14

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata mis tahes sellise teabe, mis hõlbustab käesoleva määruse järgimist, näiteks teave vastavalt artiklile 5 külmutatud kontode ja rahasummade kohta, pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b)

tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimisel.

2.   Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.

3.   Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 15

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 2 ja 5 osutatud meetmetest.

Artikkel 16

1.   Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene käesolevat määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.   Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 17

1.   Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a)

I või II lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 18

1.   Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele iga kolme kuu tagant käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige järgmisi aspekte käsitlevat teavet:

a)

artikli 5 alusel külmutatud rahaliste vahendid ning artiklite 3 ja 6 kuni 12 alusel antud load;

b)

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemid ning liiikmesriikide kohtute tehtud otsused.

2.   Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 19

Komisjon on volitatud muutma III lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 20

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab kõnealusele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

2.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

3.   Kui ÜRO otsustab mõne isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud isikut, üksust või asutust identifitseerivaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 21

I lisa sisaldab teavet (kui selline teave on kättesaadav), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. I lisa sisaldab ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäeva.

Artikkel 22

1.   Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 5 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.

2.   Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused, lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4.   II lisas esitatud loetelu vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu järel.

Artikkel 23

1.   II lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   II lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 24

1.   Liikmesriigid kehtestavad normid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teevad need normid komisjonile teatavaks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile normide igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 25

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära III lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast III lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada III lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 26

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

Artikkel 27

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. mai 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

E. RINKĒVIČS


(1)  Nõukogu 10. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 748/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis (ELT L 203, 11.7.2014, lk 13).

(2)  Nõukogu 10. juuli 2014. aasta otsus 2014/449/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis (ELT L 203, 11.7.2014, lk 100).

(3)  Nõukogu 7. mai 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/740, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/449/ÜVJP (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 52).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


I LISA

Artikli 5 lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.

FÜÜSILISED ISIKUD

B.

JURIIDILISED ISIKUD, ÜKSUSED JA ASUTUSED


II LISA

Artikli 5 lõikes 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

 

Nimi

Andmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Santino DENG

(teise nimega: Santino Deng Wol)

Sudaani rahvavabastus-liikumise (SPLA) kolmanda jalaväediviisi komandör

Santino Deng on 2014. aasta mais toimunud Bentiu tagasivallutamisel osalenud SPLA kolmanda jalaväediviisi komandör. Seega on Santino Deng vastutav 23. jaanuaril sõlmitud vaenutegevuse lõpetamise kokkuleppe rikkumise eest.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(teise nimega: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Valitsusvastaste nueri võitlejate juht. Sünnikoht: Mayom County, Unity osariik

Peter Gadet on 23. jaanuaril sõlmitud vaenutegevuse lõpetamise kokkulepet rikkudes 15.–17. aprillil 2014 Bentiule rünnaku korraldanud valitsusvastaste nueri võitlejate juht. Rünnaku tulemusel sai surma üle 200 tsiviilisiku. Peter Gadet on seega vastutav vägivallalainele hoo andmise eest, takistades seeläbi Lõuna-Sudaani poliitilist protsessi, ja inimõiguste tõsiste rikkumiste eest.

11.7.2014


III LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

MADALMAAD

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

AADRESS TEADETE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top