EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/558, 1. aprill 2015 , millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2160 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/109


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/558,

1. aprill 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 2160 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse otsuse lisas piiritletakse ja loetletakse nende liikmesriikide teatavad alad, mis on epidemioloogilist olukorda arvesse võttes eristatud vastavalt riski tasemele. Loetelu sisaldab Eesti, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola teatavaid alasid.

(2)

Rakendusotsuse 2014/709/EL artikkel 7, millega on ette nähtud erand selle rakendusotsuse lisa III ja IV osas loetletud piirkondadest pärit sigadelt saadud loomsete kõrvalsaaduste saadetiste lähetamise keelust, tuleks läbi vaadata, et võimaldada ohutult kõrvaldada lisa III osas loetletud piirkondades asuvatest ettevõtetest pärit sigadelt (v.a uluksigadelt) saadud loomseid kõrvalsaadusi, sealhulgas surnud loomade töötlemata rümpasid, ja teha seda kõnealustest loomsetest kõrvalsaadustest tulenevat riski arvestaval viisil.

(3)

2015. aasta jaanuarist veebruarini teatati sigade Aafrika katku puhangust kodusigadel Poolas ning mitmest uluksigadega seotud juhtumist rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas loetletud piirangualadel Leedus ja Poolas. Veebruaris ja märtsis 2015 teatati mõnest juhtumist rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I ja III osas loetletud piirangualadel Lätis.

(4)

Hinnates riski Läti, Leedu ja Poola loomaterviseolukorrale, tuleks arvesse võtta praeguse epidemioloogilise olukorra muutumist. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleb muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisas esitatud liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta arvesse kõnealusest haigusest tingitud epidemioloogilise olukorra muutumist Lätis, Leedus ja Poolas.

(5)

Seepärast tuleks rakendusotsust 2014/709/EL vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/709/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõike 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„2.   Erandina artikli 2 punktis d sätestatud keelust võivad asjaomased liikmesriigid lubada lähetada muudelt kui uluksigadelt saadud loomseid kõrvalsaadusi, sealhulgas töötlemata rümpasid ettevõtetest ja korjuseid tapamajadest, mis on heaks kiidetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004 ning mis asuvad lisa III osas loetletud piirkondades, töötlemis-, põletus- või koospõletustehasesse (nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 24 lõike 1 punktides a, b ja c), mis asuvad väljaspool lisa III osas loetletud piirkondi, tingimusel et:”

2)

Lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. aprill 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

„LISA

I OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Põlva maakond

Häädemeeste vald

Kambja vald

Kasepää vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Lasva vald

Meremäe vald

Nõo vald

Paikuse vald

Pärsti vald

Puhja vald

Rägavere vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarde vald

Saare vald

Saarepeedi vald

Sõmeru vald

Surju vald

Suure-Jaani vald

Tahkuranna vald

Torma vald

Vastseliina vald

Viiratsi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võru vald

Võru linn

Kunda linn

Viljandi linn

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aizkraukles novads

Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes, Liepnas pagasti

Krimuldas novads: Krimuldas pagasts

Amatas novads

Apes novads, Virešu pagasts

Baltinavas novads

Balvu novads

Cēsu novads

Gulbenes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiepalgas novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Mālpilsthe novads

Neretas novads

Ogres novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų ja Surviliškio seniūnija

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio ja Smilgių seniūnija

Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių ja Sidabravo seniūnija

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės ja Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 lõuna poole

Panevežys miesto savivaldybė

Pasvalys rajono savivaldybė

Prienai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Kalvarijathe savivaldybė

Kazlu Ruda savivaldybė

Marijampole savivaldybė

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

Województwo podlaskie:

powiat M. Suwałki

powiat M. Białystok

miny Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki Suwałski maakonnas (powiat suwalski)

gminy Krasnopol ja Puńsk Sejneński maakonnas (powiat sejneński)

gminy Augustów (sh Augustówi linn), Nowinka, Sztabin ja Bargłów Kościelny Augustówi maakonnas (powiat augustowski);

Moniecki maakond (powiat moniecki)

gminy Suchowola ja Korycin Sokółski maakonnas (powiat sokólski)

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady ja Dobrzyniewo Duże Białostocki maakonnas (powiat białostocki)

Bielski maakond (powiat bielski)

Hajnówski maakond (powiat hajnowski)

gminy Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce Siemiatycki maakonnas (powiat siemiatycki)

gmina Rutki Zambrowski maakonnas (powiat zambrowski)

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (sh Wysokie Mazowieckien linn), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec Wysokie Wysokomazowiecki maakonnas (powiat wysokomazowiecki)

II OSA

1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Ida-Viru maakond

Valga maakond

Abja vald

Halliste vald

Karksi vald

Paistu vald

Tarvastu vald

Antsla vald

Mõniste vald

Varstu vald

Rõuge vald

Sõmerpalu vald

Haanja vald

Misso vald

Urvaste vald

2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Viesītes novads

Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes ja Pededzes pagasti

Apes novads: Gaujienas, Trapenes ja Apes pagasts

Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts

Alojas novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Ilūkstes novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Jēkabpils novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Līvānuthe novads

Lubānas novads

Limbažu novads

Madonas novads

Mazsalacas novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Salacgrīvas novads

Varakļānu novads

Valmiera republikas pilsēta

3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai ja Viešintos seniūnija ning Svėdasai see osa, mis jääb maanteest nr 118 lõuna poole

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos ja Šėtos seniūnija

Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai ja Subačius seniūnija

Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos, Vadoklių ja Raguvos seniūnija

Kaunas rajono savivaldybė: Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių ja Vandžiogalos seniūnija

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių ja Rumšiškių seniūnija see osa, mis jääb maanteest N. A1 põhja poole

Alytus apskritis

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Jonava rajono savivaldybė

Šalcininkai rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

Ukmerge rajono savivaldybė

Vilnius rajono savivaldybė

Elektrenai savivaldybė

4.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

Województwo podlaskie:

gminy Giby ja Sejny (sh Sejny linn) Sejneński maakonnas (powiat sejneński)

gminy Lipsk ja Płaska (powiat augustowski)

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra (powiat sokólski)

gminy Czarna Białostocka, Supraśl ja Wasilków (powiat białostocki)

III OSA

1.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aglonas novads

Beverīinas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Streņču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta

2.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Ignalina rajono savivaldybė

Moletai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Švencionys rajono savivaldybė

Utena rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Visaginas savivaldybe

Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys ja Skapiškis seniūnija

Anykščiai rajono savivaldybė: Svėdasai seniūnija see osa, mis jääb maanteest nr 118 põhja poole

3.   Poola

Järgmised piirkonnad Poolas:

Województwo podlaskie:

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo (powiat sokólski)

gminy Gródek ja Michałowo (powiat białostocki)

IV OSA

Itaalia

Järgmised piirkonnad Itaalias:

kõik Sardiinia piirkonnad.”


Top