EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0557

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/557, 31. märts 2015 , millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2070 all) EMPs kohaldatav tekst

ELT L 92, 8.4.2015, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/557/oj

8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/107


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/557,

31. märts 2015,

millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 2070 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ja artikli 19 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud nõuded, mida kohaldatakse muu hulgas hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise korral. Need nõuded peavad olema vähemalt samaväärsed liikmesriikidevahelise kauplemise puhul kohaldatavate nõuetega.

(2)

Direktiivis 2009/156/EÜ on kehtestatud hobuslaste liitu importimist reguleerivad loomatervishoiu nõuded. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import liitu on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest, kus täidetakse teatavaid loomatervishoiunõudeid.

(3)

Komisjoni otsusega 2004/211/EÜ (3) on kehtestatud kolmandate riikide või, kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid peavad lubama hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad nõuded. See loetelu on esitatud otsuse 2004/211/EÜ I lisas.

(4)

Selleks et 2015. aasta 8.–10. mail võõrustada Rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni (FEI) egiidi all ratsaspordi ülemaailmset tšempionaati, taotlesid Hiina pädevad ametiasutused Shanghai suurlinnapiirkonnas loodud hobuslaste haigustest vaba tsooni tunnustamist. Kõnealusesse tsooni pääseb otse läheduses asuvalt rahvusvaheliselt lennuväljalt. Võttes arvesse EXPO 2010 maailmanäituse jaoks ehitatud parkla ajutist laadi, on asjakohane näha ette kõnealuse tsooni üksnes ajutine tunnustamine.

(5)

Hiina ametiasutuste esitatud tagatiste ja teabe taustal ning selleks, et piiratud ajavahemikuks võimaldada registreeritud hobuste taassisenemist Hiina territooriumi teatavast osast pärast ajutist eksporti kooskõlas komisjoni otsuses 93/195/EMÜ (4) sätestatud nõuetega, võttis komisjon vastu rakendusotsuse 2014/127/EL, (5) millega kiideti Hiina piirkond CN-2 ajutiselt heaks.

(6)

Kuna 2015. aasta ratsaspordi üritus toimub samadel loomatervishoiu- ja karantiinitingimustel, mida kohaldati 2014. aasta üritusel, on asjakohane otsuse 2004/211/EÜ I lisa tabeli 15. veerus piirkonna CN-2 kohta esitatud kuupäeva vastavalt muuta.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2004/211/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/211/EÜ I lisa tabeli 15. veerus Hiina CN-2 piirkonnale vastavas reas asendatakse sõnad „Kehtib ajavahemikul 30. maist30. juunini 2014” sõnadega: „Kehtib 25. aprillist kuni 25. maini 2015”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. märts 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(3)  Komisjoni otsus 2004/211/EÜ, 6. jaanuar 2004, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(4)  Komisjoni otsus 93/195/EMÜ, 2. veebruar 1993, loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1).

(5)  Komisjoni rakendusotsus 2014/127/EL, 7. märts 2014, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (ELT L 70, 11.3.2014, lk 28).


Top