EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0552

Komisjoni määrus (EL) 2015/552, 7. aprill 2015 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,3-dikloropropeeni, bifenoksi, dimeteenamiid-P, proheksadiooni, tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormidega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 92, 8.4.2015, p. 20–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/552/oj

8.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/552,

7. aprill 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,3-dikloropropeeni, bifenoksi, dimeteenamiid-P, proheksadiooni, tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 18 lõike 1 punkti b ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Dimeteenamiid-P ja proheksadiooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. 1,3-dikloropropeeni ja bifenoksi jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse V lisas.

(2)

1,3-dikloropropeeni kandmata jätmine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) I lisasse on sätestatud komisjoni otsuses 2011/36/EL (3). Kõik olemasolevad 1,3-dikloropropeeni sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud. Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 17 koostoimes artikli 14 lõikega 1 tuleks seega III lisast kõnealuse toimeaine jaoks sätestatud jääkide piirnormid välja jätta. Seda ei kohaldata jääkide piirnormide suhtes, mis vastavad kolmandates riikides kasutusel olevatele Codexi piirnormidele, eeldusel et asjaomased Codexi piirnormid on tarbija ohutuse seisukohalt vastuvõetavad. Ka ei tuleks seda kohaldada siis, kui jääkide piirnorme kasutatakse impordi jaoks lubatud piirnormidena.

(3)

Bifenoksi jääkide kehtivate piirnormide kohta esitas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) põhjendatud arvamuse (4) kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Ta soovitas vähendada jääkide piirnorme odra-, kaera-, rukki- ja nisuterade puhul. Toiduohutusamet tegi järelduse, et päevalilleseemnete ja rapsiseemnete puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet. Toiduohutusamet tegi järelduse, et sigade (liha, rasvkude, maks, neerud), veiste (liha, rasvkude, maks, neerud), lammaste (liha, rasvkude, maks, neerud), kitsede (liha, rasvkude, maks, neerud) ja piima (veised, lambad, kitsed) puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave kättesaadav ning riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kõnealuste kaupade puhul tuleks jääkide piirnormiks kehtestada konkreetne määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(4)

Dimeteenamiid-P puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (5) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust. Ta soovitas vähendada jääkide piirnorme maapähklite, päevalilleseemnete, rapsiseemnete, sojaubade, kõrvitsaseemnete ja suhkrupeedi (juur) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist. Toiduohutusamet tegi järelduse, et talisibula, aedsalati ja maitsetaimede puhul ei olnud jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks vajalik teave täies ulatuses kättesaadav ja riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormid sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas praegusel tasemel või toiduohutusameti kindlaks määratud tasemel. Kõnealused jääkide piirnormid vaadatakse läbi. Läbivaatamisel võetakse arvesse kaks aastat pärast käesoleva määruse avaldamist kättesaadavat teavet.

(5)

Proheksadiooni puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (6) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 2 koostoimes kõnealuse määruse artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet soovitas jääkide piirnorme vähendada laua- ja veiniviinamarjade, maasikate, koguviljade, muude väikeste puuviljade ja marjade, odra, nisu, humala, sigade (liha, rasvkude, maks, neerud), veiste (liha, rasvkude, maks, neerud), lammaste (liha, rasvkude, maks, neerud) ja kitsede (liha, rasvkude, maks, neerud) puhul. Muude toodete puhul soovitas toiduohutusamet jääkide piirnorme suurendada või jätkata kehtivate piirnormide kohaldamist.

(6)

Tolüülfluaniidi väljajätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisast on sätestatud komisjoni direktiiviga 2010/20/EL (7). Kõik olemasolevad toimeainet tolüülfluaniidi sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud.

(7)

Tolüülfluaniidi puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (8) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Toiduohutusamet tegi ettepaneku muuta jääkide määratlust. Ta leidis, et riskijuhtijatel tuleb asjaolusid täiendavalt kaaluda. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(8)

Trifluraliini kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2010/355/EL (9). Kõik olemasolevad toimeainet trifluraliini sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud.

(9)

Trifluraliini puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse (10) jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(10)

Toiduohutusamet leidis, et selliste taimset ja loomset päritolu toodete puhul, mille kohta ei ole liidu tasandil teada antud asjakohastest lubadest või impordile kehtestatud jääkide piirnormidest ja mille kohta puuduvad ka CXLid, tuleb riskijuhtijatel asjaolusid täiendavalt kaaluda. Võttes arvesse teaduse ja tehnika praegusele tasemele vastavat teadmiste taset, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnormiks kehtestada asjaomane määramispiir või vaikimisi väärtus kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punktiga b.

(11)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaboritega. Laborid tegid mitme toimeaine suhtes järelduse, et teatavate kaupade puhul muudab tehnika areng vajalikuks konkreetsete määramispiiride kehtestamise.

(12)

Kuna jääkide piirnormide asjakohased muudatused tuginevad toiduohutusameti põhjendatud arvamusele ja nendes on võetud arvesse asjakohaseid tegureid, on need kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(13)

Määrust (EÜ) nr 396/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(14)

Et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekukord toodete suhtes, mida on enne piirnormide muutmist seaduslikult toodetud ning mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(15)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(16)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkuseid kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Nende toodete suhtes, mis on toodetud seaduslikult enne 28. aprilli 2015, jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist sellisel kujul, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Nõukogu direktiiv, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(3)  Komisjoni otsus 2011/36/EL, 20. jaanuar 2011, 1,3-dikloropropeeni kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (ELT L 18, 21.1.2011, lk 42).

(4)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus bifenoksi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3215. [36 lk].

(5)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus dimeteenamiid-P jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3216. [53 lk].

(6)  Euroopa Toiduohutusamet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Proheksadiooni jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3192. [36 lk].

(7)  Komisjoni direktiiv 2010/20/EL, 9. märts 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et jätta loetelust välja toimeaine tolüülfluaniid ning tühistada seda ainet sisaldavatele taimekaitsevahenditele antud load (ELT L 60, 10.3.2010, lk 20).)

(8)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus tolüülfluaniidi jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(7):3300. [37 lk].

(9)  Komisjoni otsus 2010/355/EL, 25. juuni 2010, trifluraliini kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (ELT L 160, 26.6.2010, lk 30).

(10)  Euroopa Toiduohutusamet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus trifluraliini jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12”). EFSA Journal 2013; 11(4):3193. [16 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

veerud dimeteenamiid-P ja proheksadiooni kohta asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Dimeteenamiid, sealhulgas muud koostises esinevate isomeeride segud, kaasa arvatud dimeteenamiid-P (isomeeride summa)

Proheksadioon (proheksadioon(hape) ja selle soolad, väljendatud proheksadioonkaltsiumina)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01 (1)

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

0,01  (1)

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

 

0,01  (1)

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

India pähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

0,1

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

 

0130050

Nisperod

 

 

0130990

Muud

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

0,01  (1)

0140010

Aprikoosid

 

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Muud

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0,01  (1)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud liigi Rubus hübriidid)

 

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

 

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

0154990

Muud

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0,01  (1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

 

0161060

Kakiploomid

 

 

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Muud

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

0162010

Kiivid

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm)

 

 

0162030

Granadillid

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

0163070

Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

0,01 (1)

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

0,01  (1)

0211000

a)

Kartulid

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

0212010

Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud)

 

 

0212020

Bataadid

 

 

0212030

Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

0213020

Porgand

 

 

0213030

Juurseller

 

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

 

0213050

Maapirn (mugul-nõianõges)

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas)

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

0213110

Naeris

 

 

0213990

Muud

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0,01  (1)

0220010

Küüslauk

 

 

0220020

Sibul (muud sibulad, hõbesibul)

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

0220040

Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid)

(+)

 

0220990

Muud

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

0,01  (1)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0231010

Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga marjad (Lycium barbarum ja L. Chinense), tamarillo)

 

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

 

 

0231030

Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

0231990

Muud

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0232010

Kurgid

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid))

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais (minimais)

 

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0,01  (1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

 

0242990

Muud

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

0,01  (1)

0251010

Põldkännak (põldkännak)

 

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

(+)

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), võilillelehed)

 

 

0251040

Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid)

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 

 

0251080

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed)

 

 

0251990

Muud

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0,01  (1)

0252010

Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht))

 

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 

 

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (Spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Harilik sigur

 

0,01  (1)

0256000

f)

Maitsetaimed

(+)

0,02  (1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

0256020

Murulauk

 

 

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Petersell (juurpeterselli lehed)

 

 

0256050

Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis'e lehed)

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 

 

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed)

 

 

0256090

Loorberilehed (sidrunhein)

 

 

0256100

Estragonpuju (iisop)

 

 

0256990

Muud

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

0,01  (1)

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad)

 

 

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

 

 

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

 

0260050

Läätsed

 

 

0260990

Muud

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0,01  (1)

0270010

Spargel

 

 

0270020

Hispaania artišokk (Borago officinalis'e varred)

 

 

0270030

Seller

 

 

0270040

Apteegitill

 

 

0270050

Kera-artišokk (banaani õisik)

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

0270090

Palmipungad

 

 

0270990

Muud

 

 

0280000

viii)

Seened

 

0,01  (1)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad))

 

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

0280990

Muud

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 

0,01  (1)

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

 

0300040

Lupiinid

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,01  (1)

 

0401000

i)

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

 

0,01  (1)

0401020

Maapähklid

 

0,9

0401030

Mooniseemned

 

0,01  (1)

0401040

Seesamiseemned

 

0,01  (1)

0401050

Päevalilleseemned

 

0,01  (1)

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

0,01  (1)

0401070

Sojaoad

 

0,01  (1)

0401080

Sinepiseemned

 

0,01  (1)

0401090

Puuvillaseemned

 

0,01  (1)

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

 

0,01  (1)

0401110

Värvisafloor

 

0,01  (1)

0401120

Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Põldtuder

 

0,01  (1)

0401140

Kanepiseemned

 

0,01  (1)

0401150

Riitsinuse seemned

 

0,01  (1)

0401990

Muud

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Õliviljad

 

0,01  (1)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

5.

TERAVILI

0,01 (1)

 

0500010

Oder

 

0,1

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

 

0,02  (1)

0500030

Mais

 

0,02  (1)

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss)

 

0,02  (1)

0500050

Kaer

 

0,1

0500060

Riis (tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rukis

 

0,1

0500080

Suhkrusorgo

 

0,02  (1)

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

 

0,1

0500990

Muud (kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Tee

 

 

0620000

ii)

Kohvioad

 

 

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

 

0631000

a)

Õied

 

 

0631010

Kummeliõied

 

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

 

0631030

Roosi õielehed

 

 

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Pärnaõied

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

0632010

Maasikalehed

 

 

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

0633010

Palderjanijuured

 

 

0633020

Ženžennijuured

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

0640000

iv)

Kakaooad (kääritatud või kuivatatud)

 

 

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

 

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

MAITSEAINED

 

 

0810000

i)

Seemned

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Mustköömen

 

 

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 

 

0810040

Koriandriseemned

 

 

0810050

Vürtsiköömen

 

 

0810060

Tilliseemned

 

 

0810070

Apteegitilli seemned

 

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar)

 

 

0820070

Vanillikuprad

 

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

iii)

Puukoor

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor)

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Ingver

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kollajuur (kurkum)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

0840990

Muud

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Pungad

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

 

0900020

Suhkruroog

 

 

0900030

Sigurijuured

 

 

0900990

Muud

 

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

i)

Kude

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

 

 

1011020

Rasvkude

 

 

1011030

Maks

 

 

1011040

Neerud

 

 

1011050

Söödav rups

 

 

1011990

Muud

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

 

 

1012020

Rasvkude

 

 

1012030

Maks

 

 

1012040

Neerud

 

 

1012050

Söödav rups

 

 

1012990

Muud

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

 

 

1013020

Rasvkude

 

 

1013030

Maks

 

 

1013040

Neerud

 

 

1013050

Söödav rups

 

 

1013990

Muud

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

 

 

1014020

Rasvkude

 

 

1014030

Maks

 

 

1014040

Neerud

 

 

1014050

Söödav rups

 

 

1014990

Muud

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 

 

1015010

Lihaskude

 

 

1015020

Rasvkude

 

 

1015030

Maks

 

 

1015040

Neerud

 

 

1015050

Söödav rups

 

 

1015990

Muud

 

 

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

1016010

Lihaskude

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

1016030

Maks

 

 

1016040

Neerud

 

 

1016050

Söödav rups

 

 

1016990

Muud

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (küülikud, kängurud, hirved)

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

1017030

Maks

 

 

1017040

Neerud

 

 

1017050

Söödav rups

 

 

1017990

Muud

 

 

1020000

ii)

Piim

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

iii)

Linnumunad

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

iv)

Mesi (mesilaspiim, õietolm, kärjemesi)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Teod

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

lisatakse veerg bifenoksi kohta:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Bifenoks (F)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

0,01  (3)

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Muud

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

 

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

India pähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlakad

 

0130050

Nisperod

 

0130990

Muud

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Muud

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud liigi Rubus hübriidid)

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

0154990

Muud

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

0161060

Kakiploomid

 

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora))

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm)

 

0162030

Granadillid

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

0163070

Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad

 

0163990

Muud

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

0,01  (3)

0211000

a)

Kartulid

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0212010

Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud)

 

0212020

Bataadid

 

0212030

Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

0212040

Roogmaranta

 

0212990

Muud

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

0213010

Söögipeet

 

0213020

Porgand

 

0213030

Juurseller

 

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

0213050

Maapirn (mugul-nõianõges)

 

0213060

Pastinaak

 

0213070

Juurpetersell

 

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

0213090

Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas)

 

0213100

Kaalikas

 

0213110

Naeris

 

0213990

Muud

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,01  (3)

0220010

Küüslauk

 

0220020

Sibul (muud sibulad, hõbesibul)

 

0220030

Pesasibul

 

0220040

Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid)

 

0220990

Muud

 

0230000

iii)

Viliköögivili

0,01  (3)

0231000

a)

Maavitsalised

 

0231010

Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga marjad (Lycium barbarum ja L. Chinense), tamarillo)

 

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

 

0231030

Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon))

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

0231990

Muud

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0232010

Kurgid

 

0232020

Kornišonid

 

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

 

0232990

Muud

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid))

 

0233030

Arbuusid

 

0233990

Muud

 

0234000

d)

Suhkrumais (minimais)

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,01  (3)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

 

0241020

Lillkapsas

 

0241990

Muud

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0242010

Rooskapsas

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

0242990

Muud

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

0243990

Muud

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

0,01  (3)

0251010

Põldkännak (põldkännak)

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), võilillelehed)

 

0251040

Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid)

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0251060

Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 

0251080

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed)

 

0251990

Muud

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (3)

0252010

Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht))

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

 

0252990

Muud

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (Spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)

0,01  (3)

0255000

e)

Harilik sigur

0,01  (3)

0256000

f)

Maitsetaimed

0,02  (3)

0256010

Aed-harakputk

 

0256020

Murulauk

 

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum))

 

0256040

Petersell (juurpeterselli lehed)

 

0256050

Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis'e lehed)

 

0256060

Rosmariin

 

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed)

 

0256090

Loorberilehed (sidrunhein)

 

0256100

Estragonpuju (iisop)

 

0256990

Muud

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

0,01  (3)

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad)

 

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

 

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

0260050

Läätsed

 

0260990

Muud

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,01  (3)

0270010

Spargel

 

0270020

Hispaania artišokk (Borago officinalis'e varred)

 

0270030

Seller

 

0270040

Apteegitill

 

0270050

Kera-artišokk (banaani õisik)

 

0270060

Porrulauk

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0270090

Palmipungad

 

0270990

Muud

 

0280000

viii)

Seened

0,01  (3)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad))

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

0280990

Muud

 

0290000

ix)

Merevetikad

0,01  (3)

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

0,01  (3)

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

0300020

Läätsed

 

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

0300040

Lupiinid

 

0300990

Muud

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,01  (3)

0401000

i)

Õliseemned

 

0401010

Linaseemned

 

0401020

Maapähklid

 

0401030

Mooniseemned

 

0401040

Seesamiseemned

 

0401050

Päevalilleseemned

(+)

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

(+)

0401070

Sojaoad

 

0401080

Sinepiseemned

 

0401090

Puuvillaseemned

 

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

 

0401110

Värvisafloor

 

0401120

Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Põldtuder

 

0401140

Kanepiseemned

 

0401150

Riitsinuse seemned

 

0401990

Muud

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0402040

Kapokipuu viljad

 

0402990

Muud

 

0500000

5.

TERAVILI

 

0500010

Oder

0,02

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

0,01  (3)

0500030

Mais

0,01  (3)

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss)

0,01  (3)

0500050

Kaer

0,02

0500060

Riis (tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rukis

0,02

0500080

Suhkrusorgo

0,01  (3)

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

0,02

0500990

Muud (kanaari paelrohu seemned (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Tee

 

0620000

ii)

Kohvioad

 

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

0631000

a)

Õied

 

0631010

Kummeliõied

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

0631030

Roosi õielehed

 

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra))

 

0631050

Pärnaõied

 

0631990

Muud

 

0632000

b)

Lehed

 

0632010

Maasikalehed

 

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 

0632030

Mate

 

0632990

Muud

 

0633000

c)

Juured

 

0633010

Palderjanijuured

 

0633020

Ženžennijuured

 

0633990

Muud

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

0640000

iv)

Kakaooad (kääritatud või kuivatatud)

 

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

0,05 (3)

0800000

8.

MAITSEAINED

 

0810000

i)

Seemned

0,05 (3)

0810010

Aniis

 

0810020

Mustköömen

 

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 

0810040

Koriandriseemned

 

0810050

Vürtsiköömen

 

0810060

Tilliseemned

 

0810070

Apteegitilli seemned

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

0810090

Muskaatpähkel

 

0810990

Muud

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

0,05 (3)

0820010

Piment

 

0820020

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

 

0820030

Köömen

 

0820040

Kardemon

 

0820050

Kadakamarjad

 

0820060

Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar)

 

0820070

Vanillikuprad

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

0820990

Muud

 

0830000

iii)

Puukoor

0,05 (3)

0830010

Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor)

 

0830990

Muud

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (3)

0840020

Ingver

0,05 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

0,05 (3)

0840040

Mädarõigas

(+)

0840990

Muud

0,05 (3)

0850000

v)

Pungad

0,05 (3)

0850010

Nelk

 

0850020

Kappar

 

0850990

Muud

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

0,05 (3)

0860010

Safran

 

0860990

Muud

 

0870000

vii)

Seemnerüü

0,05 (3)

0870010

Muskaatõis

 

0870990

Muud

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,01  (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

0900020

Suhkruroog

 

0900030

Sigurijuured

 

0900990

Muud

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

i)

Kude

0,01  (3)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Lihaskude