EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1310

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1310/2014, 8. oktoober 2014 , osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud EMPs kohaldatav tekst

ELT L 354, 11.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2018; kehtetuks tunnistatud 32017R2361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1310/oj

11.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1310/2014,

8. oktoober 2014,

osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, (1) eriti artikli 65 lõike 5 punkti a, b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EL) nr 806/2014 loodud ühtse kriisilahendusnõukogu (edaspidi „kriisilahendusnõukogu”) ülesanne on rakendada nimetatud määruse kriisilahendust käsitlevaid ühtseid sätteid ja hallata ühtset kriisilahendusfondi. Vastavalt määruse artiklile 58 on kriisilahendusnõukogul autonoomne eelarve, mis ei ole liidu eelarve osa.

(2)

Määruse (EL) nr 806/2014 artikli 65 lõikes 3 on sätestatud, et kriisilahendusnõukogu määrab kindlaks iga kõnealuse määruse artiklis 2 osutatud üksuse iga-aastased kriisilahendusnõukogu halduskulude osamaksud ja nõuab need sisse. Need üksused on osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutused nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (2) artikli 2 tähenduses, ning emaettevõtjad, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, kes on asutatud osalevates liikmesriikides, kui nende suhtes kohaldatakse Euroopa Keskpanga (edaspidi „EKP”) konsolideeritud järelevalvet kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punktiga g. Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei peaks kuuluma nende mitteosalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste filiaalid, mis asuvad osalevates liikmesriikides.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklile 59 koosnevad kriisilahendusnõukogu eelarve I osa tulud tema halduskulude katmiseks tehtavatest osamaksudest ja neist kaetakse eelarve I osa kulud, mis hõlmavad vähemalt töötasu-, haldus-, infrastruktuuri, tööalase koolituse ja tegevuskulusid.

(4)

2014. aastal ei ole kriisilahendusnõukogul veel infrastruktuuri ja suutlikkust koguda oma 2014. ja 2015. aasta halduskulude katmiseks osamaksusid kõigilt määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksustelt, kuid tal peab 2014. aastal siiski olema tulusid, et nende kahe aasta jooksul rahastada oma eelarve I osa ja katta halduskulud. Prognoositakse, et kriisilahendusnõukogu halduskulud ulatuvad 2014. ja 2015. aastal kokku 22 miljoni euroni.

(5)

Tuleks ette näha ajutine lahendus, mis võimaldaks kriisilahendusnõukogul koguda osamaksusid oma 2014. ja 2015. aasta halduskulude katmiseks, võttes arvesse, et tal tuleb osamaksud arvutada ja sisse nõuda väga väikeste ressursside ja väga lühikese tähtajaga. Seda peaks võimaldama kord, mille puhul osamaksud kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks arvutatakse ja nõutakse sisse kahes etapis: ajutine süsteem, mida kasutatakse kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapis, ja lõplik süsteem.

(6)

Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks ettenähtud osamakseid peaksid algetapil täies ulatuses tasuma ainult need EKP veebisaidil 4. septembril 2014 avaldatud loetelusse kantud üksused, kellele EKP on osalevates liikmesriikides kõige kõrgemal konsolideerimise tasemel teatanud, et EKP otsusega ja kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (3) artikli 147 lõikega 1 peetakse neid oluliseks nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 tähenduses, jättes välja need olulised üksused, kes on gruppide tütarettevõtjad ja keda on juba arvesse võetud. Osamaksude osamaksetena tasumise kohustust ei tuleks kehtestada nende üksuste suhtes, kes tunnistatakse oluliseks ja kellele EKP sellest teatab ajavahemikus alates 5. septembrist 2014 kuni algetapi lõpuni. Selleks tuleks kehtestada selline osamaksude osamaksetena (edaspidi „osamaksed”) tasumise süsteem, mis võimaldab kriisilahendusnõukogul algetapil oma kulude katmiseks koguda osamakseid olulistelt üksustelt.

(7)

See ajutine süsteem on proportsionaalne, kuna osamakseid tasuvaid üksuseid on lihtne kindlaks teha ja nende koguvarad moodustavad ligikaudu 85 % määruse (EL) nr 806/2014 reguleerimisalasse kuuluvate üksuste koguvaradest. Algetapis tuleks kasutada sellist osamaksete suuruse arvutamise ja kogumise meetodit, mis suurendab kriisilahendusnõukogu ja asjaomaste üksuste halduskoormust nii vähe kui võimalik.

(8)

Kui kriisilahendusnõukogu on saavutanud vajaliku struktuuri ja suutlikkuse, kehtestab komisjon halduskulude osamaksude lõpliku süsteemi, mille alusel arvutatakse osamaksude suurus ja nõutakse need sisse.

(9)

Lõpliku süsteemi raames kasutatakse määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksuste osamaksude väljaarvutamiseks ja sissenõudmiseks lõplikke eeskirju. Osamaksud, mille olulised asutused maksavad ajutise süsteemi alusel, tuleks läbi vaadata ning makstud summad arvesse võtta.

(10)

Kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapile järgneva aasta halduskulude osamaksude suuruse arvutamisel tuleks ajutise süsteemi raames tasutud osamaksete ja lõpliku süsteemi raames arvutatud osamaksude vahe tasaarvestada.

(11)

Selleks et kriisilahendusnõukogu saavutaks vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 98 lõikele 1 tegevusvõime 1. jaanuariks 2015 ja saaks hakata täitma artikli 99 lõikes 3 nimetatud ülesandeid, tuleb kiiresti luua lihtne ja tõhus ning kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapis kiiresti ja hõlpsasti rakendatav mehhanism, et kriisilahendusnõukogu saaks rahalisi vahendeid nimetatud määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajaliku organisatsioonilise struktuuri rajamiseks ja vajalike töötajate värbamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

a)

kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapi halduskulude osamaksude osamaksetena tasumise ajutine süsteem;

b)

olulistelt üksustelt kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapi halduskulude eelnevalt maksmisele kuuluvate osamaksete suuruse arvutamise meetod;

c)

kriisilahendusnõukogu poolt punktis b osutatud osamaksete kogumise kord;

d)

muudelt kui olulistelt üksustelt kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapi halduskulude katmiseks määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksuste tasumisele kuuluvate osamaksude arvutamise ja kogumise edasilükkamise kord;

e)

kord, mille kohaselt pärast algetapi lõppu korrigeeritakse oluliste üksuste tasuda tulevaid kriisilahendusnõukogu halduskulude osamaksusid, et võtta arvesse ajutise süsteemi raames eelmaksetena tasutud osamaksete ja lõpliku süsteemi alusel arvutatud osamaksude vahet.

Artikkel 2

Reguleerimisala ja eesmärk

Käesolevat määrust kohaldatakse määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksuste suhtes.

Osamakseid, mida kriisilahendusnõukogu kogub käesoleva määruse kohaselt, kasutatakse ainult algetapi halduskulude katmiseks.

Kriisilahendusnõukogu täidab usaldusväärse finantsjuhtimise ja eelarvekontrolli nõudeid kõigis oma kuluvaldkondades.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 3 sätestatud mõisteid. Samuti kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „osamaksed” ja „osamaksude osamaksed”— osamaksed, mida kriisilahendusnõukogu kogub kooskõlas käesoleva määrusega tegevuse algetapi halduskulude katmiseks;

b)   „kriisilahendusnõukogu halduskulud”— kriisilahendusnõukogu eelarve I osa kulud tema tegevuse algetapil;

c)   „koguvarad”— olulise üksuse bilansi- või koondbilansi realt „varad kokku” tuletatud ja vastavalt liidu õigusaktidele usaldatavusnõuete täitmise kontrollimise eesmärgil teatavaks tehtud varade koguväärtus 31. detsembri 2013. aasta seisuga või juhul, kui eelarveaasta lõpeb hiljem kui 31. detsembril, siis 2013. eelarveaasta aruandekuupäeva seisuga;

d)   „olulised üksused”— EKP veebisaidil 4. septembril 2014 avaldatud loetelusse kantud üksused, kellele EKP on osalevates liikmesriikides kõige kõrgemal konsolideerimise tasemel teatanud, et EKP otsusega ja kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 artikli 147 lõikega 1 peetakse neid oluliseks määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõike 4 tähenduses, jättes välja need olulised üksused, kes on gruppide tütarettevõtjad ja keda on juba arvesse võetud, ning need mitteosalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste filiaalid, mis asuvad osalevates liikmesriikides;

e)   „osamakseteade”— kooskõlas käesoleva määrusega olulistele üksustele väljastatav teade eelnevalt maksmisele kuuluva osamakse summaga;

f)   „algetapp”— ajavahemik, mis algab 19. augustil 2014 ja lõpeb 31. detsembril 2015 või päeval, mil hakatakse kohaldama komisjonis vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 65 lõike 5 punktile a vastu võetud halduskulude osamaksude lõplikku süsteemi, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem;

g)   „pädev asutus”— Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (4) artikli 4 lõike 2 alapunktis i määratud pädev asutus.

Artikkel 4

Ajutine osamaksude osamaksete süsteem

1.   Kõik määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksused tasuvad osamaksusid, millest kaetakse kriisilahendusnõukogu halduskulud tema tegevuse algetapil.

2.   Algetapil arvutab kriisilahendusnõukogu oma halduskulude katmiseks vajalike osamaksude osamaksed välja ja kogub need oluliste üksuste tasutavate eelmaksetena.

3.   Osamaksud, mida määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksused, välja arvatud olulised üksused, maksavad kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapi halduskulude katmiseks, arvutatakse välja ja kogutakse pärast artikli 3 punktis f osutatud algetapi lõppu.

Artikkel 5

Osamaksete arvutamine

1.   Oluliste üksuste poolt eelmaksetena tasutavate osamaksude osamaksete suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulude suurusest.

2.   Iga olulise üksuse osamaksete arvutamiseks korrutatakse kriisilahendusnõukogu 2014. ja 2015. aasta halduskulud, või juhul, kui algetapp kestab kauem kui 31. detsembrini 2015, asjaomase ajavahemiku halduskulud, kõnealuse olulise üksuse koguvarade osakaaluga kõigi oluliste üksuste koguvarades, nagu teatatud 31. detsembri 2013. aasta seisuga või juhul, kui eelarveaasta lõpeb hiljem kui 31. detsembril, siis 2013. eelarveaasta aruandekuupäeva seisuga.

Artikkel 6

Tasaarvestuse kord

1.   Pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud määruse (EL) nr 806/2014 artikli 65 lõike 5 punkti a kohase halduskulude osamaksude lõpliku süsteemi (edaspidi „lõplik süsteem”), arvutatakse uuesti nende määruse (EL) nr 806/2014 artiklis 2 osutatud üksuste makstava osamaksu suurus, kes osalesid kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapil tema halduskulude katmises.

2.   Kriisilahendusnõukogu algetapile järgneva aasta halduskulude katmiseks vajalike osamaksude suuruse arvutamisel võetakse arvesse ajutise süsteemi raames makstud osamaksete ja lõpliku süsteemi raames arvutatud, lõikes 1 osutatud osamaksude vahet. Korrigeerimine seisneb kriisilahendusnõukogu asjaomase aasta halduskulude katmiseks ettenähtud osamaksude vähendamises või suurendamises.

3.   Kui lõikes 2 osutatud vahe on suurem kui asjaomasel aastal tasumisele kuuluvad osamaksud, jätkatakse korrigeerimist järgmisel aastal.

Artikkel 7

Teatamine ja maksmine

1.   Kriisilahendusnõukogu väljastab osamakseteate, saates selle olulistele üksustele tähitud kirjaga, millega kaasneb teade kirja kättesaamise kohta.

2.   Osamakseteates määratakse kindlaks olulistelt üksustelt kriisilahendusnõukogu tegevuse algetapi halduskulude katmiseks eelmaksetena kogutavate osamaksete suurus.

3.   Osamakseteates määratakse kindlaks osamakse tasumise viis. Olulised üksused peavad makse tegema vastavalt osamakseteates märgitud maksetingimustele.

4.   Oluline üksus tasub osamakseteatekohase summa ühe osamaksena 30 päeva jooksul pärast osamakseteate saamist.

5.   Kui oluline üksus tasub osamakse ainult osaliselt, jätab selle maksmata või eirab maksetingimusi, maksab ta tähtaegselt maksmata summalt igapäevast karistusmakset, ilma et see piiraks mis tahes muude kriisilahendusnõukogu käsutuses olevate õiguskaitsevahendite kasutamist.

Igapäevase karistusmakse moodustab maksmata summalt igapäevaselt arvutatav intress vastavalt peamiste refinantseerimistehingute suhtes kohaldatavale ja Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatavale Euroopa Keskpanga intressimäärale, mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval, kuhu jääb maksetähtpäev, ja mida alates osamakse tasumise tähtpäevast suurendatakse 8 protsendipunkti võrra.

6.   Lõikes 5 osutatud karistusmakse pööratakse täitmisele. Selle täitmisel lähtutakse osalevas liikmesriigis kehtestatud korrast. Täitmiskorralduse ilma muude formaalsusteta peale otsuse autentsuse tõestamise lisab otsusele riigi ametiasutus, kelle iga osaleva liikmesriigi valitsus selleks otstarbeks määrab ning kellest teavitatakse kriisilahendusnõukogu ja Euroopa Kohut.

Artikkel 8

Aruandlus

Kümne päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist esitavad asjaomased pädevad asutused nõukogule oluliste üksuste kontaktandmed ja teatavaks tehtud koguvarade väärtuse 31. detsembri 2013. aasta seisuga või juhul, kui eelarveaasta lõpeb hiljem kui 31. detsembril, siis 2013. eelarveaasta aruandekuupäeva seisuga.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(3)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


Top