EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1226

Komisjoni määrus (EL) nr 1226/2014, 17. november 2014 , toidu kohta esitatava ja haigestumise riski vähendamisele osutava tervisealase väite lubamise kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 331, 18.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1226/oj

18.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1226/2014,

17. november 2014,

toidu kohta esitatava ja haigestumise riski vähendamisele osutava tervisealase väite lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt selleks luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Samuti on määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”).

(3)

Toiduohutusamet peab pärast taotluse kättesaamist viivitamata teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Lactalis B&C oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, paluti toiduohutusametil esitada arvamus tervisealase väite kohta seoses „vähe rasva ja transrasvhappeid sisaldava ning palju küllastumata ja oomega-3-rasvhappeid sisaldava võiderasvaga” ja LDL-kolesterooli taseme alanemisega (küsimus nr EFSA-Q-2009-00458) (2). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Palju küllastunud/transrasvhappeid sisaldava rasva asendamine palju küllastumata rasvhappeid sisaldava rasvaga aitab alandada LDL-kolesterooli taset. LDL-kolesterool on südame-veresoonkonna haiguste riskitegur.”

(6)

Esitatud andmete alusel jõudis toiduohutusamet 25. mail 2011 komisjonile ja liikmesriikidele saadetud arvamuses järeldusele, et põhjuslik seos toiduks kasutatavate küllastunud rasvhapete segude tarbimise ja vere LDL-kolesterooli taseme tõusu vahel on tõendatud ning et küllastunud rasvhapete segu grammipõhine asendamine cis-monoküllastumata ja/või cis-polüküllastumata rasvhapetega toidus või dieedis alandab LDL-kolesterooli taset. Seega tuleks lugeda seda järeldust kajastav tervisealane väide vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning lisada see liidu lubatud väidete nimekirja. Toiduohutusamet ei pidanud oma järelduse tegemiseks vajalikuks kliinilist sekkumisuuringut, mis on taotleja sõnul konfidentsiaalne. Seepärast leitakse, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõike 1 punktis c sätestatud nõue ei ole täidetud ning konfidentsiaalsete andmete kaitset ei tuleks tagada.

(7)

Toiduohutusamet on jõudnud oma arvamuses järeldusele, et kõnealuse väite tõesuse tagamiseks tuleks toitudes ja dieetides grammipõhiselt asendada märkimisväärne kogus küllastunud rasvhappeid monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapetega. Seepärast on kohane piirata kõnealuse väite kasutusala rasvade ja õlidega, et tagada märkimisväärse koguse monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapete olemasolu toidus, ning kehtestada selle kasutustingimused, mis vastaksid määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud toitumisalase väite „SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA” kasutustingimustele.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõikes 4 on sätestatud, et tervisealase väite lubamist pooldav arvamus peab sisaldama teatavaid üksikasju. Seega tuleks kõnealuse lubatud väitega seotud üksikasjad esitada käesoleva määruse lisas ning need peaksid määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt ja kooskõlas toiduohutusameti arvamustega hõlmama vajaduse korral väite muudetud sõnastust, väite kasutamise eritingimusi, asjaomase toidu kasutamise tingimusi ja piiranguid ja/või lisaselgitust või hoiatust.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärke on tagada, et tervisealased väited oleks tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et sellega arvestataks väidete sõnastuse ja esitusviisi valikul. Seepärast peaksid väidete suhtes, mille sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel, sest need väljendavad sama seost toidugrupi, toidu või selle koostisosa ja tervise vahel, kehtima käesoleva määruse lisas osutatud samad kasutustingimused.

(10)

Komisjon on käesoleva määrusega ette nähtud meetmete sätestamisel võtnud arvesse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt laekunud märkusi.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas nimetatud tervisealast väidet võib liidu turul müüdava toidu kohta esitada vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealane väide lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud Euroopa Liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5): 2168.


LISA

Lubatud tervisealane väide

Taotlus — määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Taotleja — aadress

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA arvamuse viide

Artikli 14 lõike 1 punkti a kohane haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230 Bourgbarré, Prantsusmaa

Monoküllastumata ja/või polüküllastumata rasvhapped

On kindlaks tehtud, et toidus esinevate küllastunud rasvhapete asendamine küllastumata rasvhapetega alandab vere kolesteroolitaset. Kõrge kolesteroolitase on südame isheemiatõve kujunemise riskitegur.

Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on suure küllastumata rasvhapete sisaldusega vastavalt määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas esitatud väitele „SUURE KÜLLASTUMATA RASVHAPETE SISALDUSEGA”

Väidet võib kasutada üksnes rasvade ja õlide kohta

Q-2009-00458


Top