EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0793

2014/793/EL: Nõukogu otsus, 7. november 2014 , Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) liidu nimel sõlmimise kohta

ELT L 330, 15.11.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/793/oj

Related international agreement

15.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/10


NÕUKOGU OTSUS,

7. november 2014,

Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) liidu nimel sõlmimise kohta

(2014/793/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 113 ja 115 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga b ja lõike 8 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega 2013/671/EL (1) allkirjastati 17. veebruaril 2014 Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vaheline leping, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes (edaspidi „leping”), eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Lepingu eesmärk on tagada, et ka pärast staatuse muutust kohaldatakse Saint-Barthélemys nõukogu direktiivide 2011/16/EL (2) ja 2003/48/EÜ (3) mehhanisme, mis on suunatud piiriüleste pettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu.

(3)

Leping tuleks sõlmida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Prantsuse Vabariigi ja Euroopa Liidu vaheline leping, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes, kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 7 sätestatud teate (4).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 7. november 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

P. C. PADOAN


(1)  Nõukogu 15. novembri 2013. aasta otsus 2013/671/EL Prantsuse Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta (ELT L 313, 22.11.2013, lk 1).

(2)  Nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

(3)  Nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.6.2003, lk 38).

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top