EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0038(01)

2014/671/EL: Euroopa Keskpanga otsus, 1. september 2014 , millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2014/38)

OJ L 278, 20.9.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2015; kehtetuks tunnistatud 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/671/oj

20.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/21


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

1. september 2014,

millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

(EKP/2014/38)

(2014/671/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 12.1, 14.3 ja 18.2,

võttes arvesse 20. septembri 2011. aasta suunist EKP/2011/14 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (1) ja 20. märtsi 2013. aasta otsust EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”) teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Üldtingimused, mille kohaselt EKP ja RKPd on valmis krediiditehinguid sõlmima, sealhulgas kriteeriumid, mis määravad tagatise kõlblikkuse eurosüsteemi krediidioperatsioonide jaoks, on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisas, samuti otsustes EKP/2013/6, EKP/2013/35 (3) ja EKP/2014/11 (4).

(2)

Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 1.6 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide teostamise instrumente, tingimusi, kriteeriume ja menetlusi igal ajal muuta.

(3)

Et valida eurosüsteemi krediidioperatsioonide ja nendega seonduvate väärtuskärbete puhul varade kõlblikkuse määramisel kasutatavat kohast reitingut, on koostatud reeglid reitingute järjekorra määramiseks. Nende reeglite kohaselt on prioriteetsed reitinguagentuuride (External Credit Assessment Institution, ECAI) emissioonireitingud, mida eelistatakse ECAIde emitendi ja garandi reitingutele. 17. juulil 2013 otsustas EKP nõukogu täiendavalt tugevdada oma riskiohjeraamistikku ning korrigeeris eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides aktsepteeritava tagatise suhtes kohaldatavaid kõlblikkuskriteeriume ja väärtuskärpeid ning võttis vastu täiendavad meetmed raamistiku üldise kooskõla suurendamiseks ja selle praktilise kohaldamise parandamiseks. Muude kohanduste hulgas selgitas eurosüsteem reitingute prioriteetsuse reegleid. Need meetmed sätestati otsuses EKP/2013/35.

(4)

ECAI emissioonireitingu prioriseerimise reegel on kohane uute emitentide (private issuer) puhul, kui asjakohane on emissiooni kirjeldav teave. Tavaliselt noteeritud emitentide (public issuer) osas tuleb ECAI prioriseerimisreeglit kohandada, kuna nende emitentide krediidikõlblikkuse puhul peetakse asjakohaseks emitendireitingut, mitte emissioonireitingut.

(5)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2013/35 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse EKP/2013/35 artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Turukõlblike varade täiendavad kõrged krediidistandardid

1.   Turukõlblike varade kohta reitinguagentuuri (External Credit Assessment Institution, ECAI) tehtud krediidihinnangu suhtes, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3, kohaldatakse käesolevas artiklis sätestatud nõudeid.

2.   Aktsepteeritud krediidiagentuuride koostatud ECAI krediidihinnangute järgmisi liike kasutatakse turukõlblike varade krediidikvaliteedi läve nõuetele vastavuse määramisel (5):

a)

ECAI emissioonireiting, mis käsitleb emitendile või selle puudumisel emissioonile sama ECAI antud ECAI krediidihinnangut emissiooniprogrammi/-seeria kohta, mille kohaselt vara on emiteeritud (6). ECAI emissioonireitingu puhul ei tee eurosüsteem vahet varade esialgsetel tähtaegadel. Kõik emissiooniprogrammi/-seeria kohta antud ECAI reitingud on vastuvõetavad;

b)

ECAI emitendireiting, mis käsitleb emitendile antud ECAI krediidihinnangut. ECAI emitendireitingu krediidihinnangu puhul võtab eurosüsteem arvesse vara esialgset tähtaega. Eristatakse järgmist: i) lühiajalised varad (varad esialgse tähtajaga kuni 390 päeva, k.a) ja ii) pikaajalised varad (varad esialgse tähtajaga üle 390 päeva). Lühiajaliste varade puhul ei ole enam vastuvõetavad ECAI lühiajalised ja pikaajalised emtiendireitingud. Pikaajaliste varade puhul on vastuvõetavad ainult ECAI pikaajalised emitendireitingud;

c)

ECAI garandireiting, mis käsitleb garandile antud ECAI krediidihinnangut, kui garant vastab suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 alapunkti c nõuetele. ECAI garandireitingu puhul ei tee eurosüsteem vahet varade esialgsetel tähtaegadel. Vastuvõetavad on ainult ECAI pikaajalised garandireitingud.

3.   EKP avaldab kõigi vastuvõetavate ECAIde krediidikvaliteedi läved, mis on sätestatud suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.1 (7). Turukõlblike varade suhtes kohaldatav krediidikvaliteedi lävi peab vastama krediidikvaliteedi astmele 3 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.   Turukõlblike varade puhul võtab eurosüsteem arvesse ECAI krediidihinnanguid, mis määravad vara vastavuse krediidikvaliteedi lävele, kooskõlas järgmiste reeglitega.

4.1.

Turukõlblike varade puhul, mis ei ole liikmesriikide keskvalitsuste, regionaalsete või kohalike valitsuste, agentuuride (8) ega riigiüleste institutsioonide emiteeritud turukõlblikud varad ega varaga tagatud väärtpaberid, kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

eurosüsteem võtab ECAI emissioonireitinguid arvesse prioriteetsetena ECAI emitendi- või ECAI garandireitingute suhtes. Ilma et see mõjutaks osutatud prioriteetsusreegli kohaldamist, peab vähemalt üks ECAI krediidihinnang vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele;

b)

kui sama emissiooni kohta on antud mitu ECAI emissioonireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emissioonireiting. Juhul kui paremuselt esimene ECAI emissioonireiting ei vasta turukõlblike varade suhtes kohaldatavale eurosüsteemi krediidikvaliteedi lävele, ei ole vara kõlblik, isegi kui suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 alapunkti c kohaselt vastuvõetav garantii on olemas;

c)

kui ECAI emissioonireiting puudub, võib eurosüsteem arvesse võtta ECAI emitendi- või ECAI garandireitingut. Kui sama emissiooni kohta on antud mitu ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireiting.

4.2.

Turukõlblike varade suhtes, mille on emiteerinud keskvalitsused, regionaalsed või kohalikud valitsused, agentuurid ja riigiülesed institutsioonid, kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

vähemalt üks ECAI krediidihinnang peab vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele. Eurosüsteem võtab arvesse ainult ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireitinguid;

b)

kui antud on mitu ECAI emitendi- ja ECAI garandireitingut, kohaldatakse „paremuselt esimese” reeglit, st arvesse võetakse parim olemasolev ECAI emitendi- ja/või ECAI garandireiting;

c)

agentuuride emiteeritud tagatud võlakirju ei hinnata käesoleva lõike 4.2 reeglite alusel, vaid kooskõlas lõikega 4.1.

4.3.

Varaga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatakse järgmisi reegleid:

a)

varaga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatav krediidikvaliteedi lävi suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3 kohaselt peab vastama krediidikvaliteedi astmele 2 eurosüsteemi ühtlustatud hindamisskaalal („üks A”) (9);

b)

vähemalt kaks ECAI krediidihinnangut peab vastama eurosüsteemi asjakohasele krediidikvaliteedi lävele. Eurosüsteem võtab arvesse ainult ECAI emissioonireitinguid.

5.   Suunise EKP/2011/14 I lisa punkti 6.3.2 eesmärgil kohaldatakse ECAI krediidihinnangu puudumisel emitentide ja garantide kohta kaudse krediidihinnangu kasutamise sätteid, kui turukõlblikud varad on emiteerinud keskvalitsused, regionaalsed või kohalikud valitsused, agentuurid ja riigiülesed institutsioonid kooskõlas lõikega 4.2.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 19. septembril 2014.

Seda kohaldatakse alates 15. detsembrist 2014.

Frankfurt Maini ääres, 1. september 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.

(3)  26. septembri 2013. aasta otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 301, 12.11.2013, lk 6).

(4)  12. märtsi 2014. aasta otsus EKP/2014/11, millega muudetakse otsust EKP/2013/35 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (ELT L 166, 5.6.2014, lk 31).


Top