EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0291

2013/291/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. juuni 2013 , millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluvate kolmandatest riikidest pärit loomsete saaduste suhtes, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3475 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/291/oj

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/25


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuni 2013,

millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluvate kolmandatest riikidest pärit loomsete saaduste suhtes, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 3475 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/291/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

ning arvestades järgmist:

(1)

Horvaatia ühineb Euroopa Liiduga eeldatavasti 1. juulil 2013. Loomsete saaduste suhtes kohaldatakse nõudeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (1). Samas ei vasta teatavad loomsed saadused, mis toodi Horvaatiasse enne kõnealust kuupäeva, eespool nimetatud määruses sätestatud asjakohastele eeskirjadele.

(2)

Mõned kõnealustest toodetest on lubatud Horvaatias vabasse ringlusse, teisi aga ei ole veel tolliprotseduurile suunatud ning nad on tollijärelevalve all.

(3)

Selleks et lihtsustada üleminekut praegu Horvaatias kehtivalt korralt ühenduse õigusaktide kohaldamisest tulenevale korrale, on asjakohane kehtestada kõnealuste toodete turustamiseks üleminekumeetmed.

(4)

Kõnealuseid tooted võib Horvaatia siseturule viia üksnes teatavatel tingimustel. Veelgi enam, arvestades praeguse jälgimissüsteemi ebapiisavust, ei tohiks kõnealuseid eeskirjadele mittevastavaid tooteid töödelda ettevõtetes, millel on luba lähetada oma toodangut teistesse liikmesriikidesse.

(5)

Tooteid, mis ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 853/2004, ei tohiks teistesse liikmesriikidesse viia. Et vältida kõnealuste toodete liidusisesesse kaubandusse lubamist, peaksid liikmesriigid tegema asjakohaseid kontrolle kooskõlas nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiviga 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (2).

(6)

Kõnealuste toodete eksport kolmandatesse riikidesse peaks toimuma asjakohase korra kohaselt ja olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (3).

(7)

Kõik tooted, mida pole üks aasta pärast liitumist Horvaatias veel vabasse ringlusse suunatud ja turule viidud ega eksporditud ning mis on jäänud tollijärelevalve alla, tuleks hävitada.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat otsust kohaldatakse loomsete saaduste suhtes, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a)

nad kuuluvad määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse;

b)

nad ei vasta määruse (EÜ) nr 853/2004 nõuetele;

c)

nad toodi Horvaatiasse kolmandatest riikidest enne 1. juulit 2013.

Artikkel 2

Enne 1. juulit 2013 Horvaatias vabasse ringlusse suunatud loomsed saadused

Artiklis 1 osutatud tooteid, mis suunati Horvaatias vabasse ringlusse enne 1. juulit 2013, on lubatud jätkuvalt turule viia ühe aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, kui need vastavad järgmistele nõuetele:

a)

neid ei tohi töödelda ettevõtetes, millel on luba lähetada oma toodangut teistesse liikmesriikidesse;

b)

nad peavad olema varustatud riigimärgiga, mis on kooskõlas vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kehtivate Horvaatia siseriiklike õigusnormidega ja erineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (4) I lisa I jao III peatükis osutatud tervisemärgist ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos osutatud identifitseerimismärgist.

Artikkel 3

Horvaatiasse enne 1. juulit 2013 toodud, aga vabasse ringlusse suunamata jäetud loomsed saadused

Artiklis 1 osutatud tooteid, mis toodi Horvaatiasse enne 1. juulit 2013, kuid mis jäid enne kõnealust kuupäeva vabasse ringlusse suunamata, on lubatud vabasse ringlusse suunata ning Horvaatia territooriumil turule viia kuni 30. juunini 2014, kui need vastavad artiklis 2 sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Loomse päritoluga toodete Horvaatiast teistesse liikmesriikidesse lähetamise keeld

1.   Artiklis 1 osutatud tooteid ei lähetata Horvaatiast teistesse liikmesriikidesse.

2.   Liikmesriigid tagavad kooskõlas nõukogu direktiiviga 89/662/EMÜ ja eelkõige selle artikliga 3, et artiklis 1 nimetatud toodetega ei kaubelda liikmesriikide vahel.

Artikkel 5

Eksportimine kolmandatesse riikidesse

Üleminekuperioodil kuni 1. juulini 2014 võib jätkata artiklis 1 osutatud toodete eksportimist Horvaatiast kolmandatesse riikidesse, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

tooted tuleb eksportida kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 12;

b)

iga saadetis peab väljuma Horvaatia territooriumilt pädeva asutuse otsese järelevalve all ilma teiste liikmesriikide territooriumi läbimata;

c)

kõiki saadetisi tuleb vedada pädeva asutuse pitseeritud veovahendiga, mille plomme kontrollitakse Horvaatiast lahkumise piiripunktis.

Artikkel 6

Tollijärelevalve all olevate saadetiste hävitamine 1. juulil 2014

Artiklis 1 osutatud toodetest koosnevad saadetised, mis on 1. juulil 2014 endiselt tollijärelevalve all, hävitatakse pädeva asutuse kontrolli all.

Kõik kõnealuste saadetiste hävitamisega seotud kulud kannab saadetise omanik.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolev otsus jõustub Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumise päeval.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(3)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.


Top