EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0290

2013/290/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. juuni 2013 , millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide ja veterinaarasutuste loeteluga süsteemis TRACES (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3474 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 165 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/290/oj

18.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. juuni 2013,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide ja veterinaarasutuste loeteluga süsteemis TRACES

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 3474 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/290/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Horvaatia ühinemislepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsuse 2009/821/EÜ (millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES) (1) I lisas on sätestatud nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ (2) ja 97/78/EÜ (3) kohaselt heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu ning II lisas on sätestatud keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelu ühtses veterinaariaalases elektroonilises süsteemis (TRACES).

(2)

Otsus 2009/821/EÜ jääb kehtima pärast 1. juulit 2013 ja tuleb seega viia kooskõlla Horvaatia ühinemisega. Vajalikud kohandused ei ole ette nähtud Horvaatia ühinemisaktiga (4) ja seetõttu tuleb need enne ühinemist vastu võtta käesoleva otsusega, et neid saaks kohaldada ühinemisest alates.

(3)

Laienemisprotsessi tulemusena muutub uue liidu maapiir piirnevate kolmandate riikidega oluliselt, rannikupiiri laiendatakse, et hõlmata suuremat osa Vahemere rannikust, ning lisandub üks rahvusvaheline lennujaam.

(4)

Komisjoni siseauditi talitusena (mida varem nimetati komisjoni järelevalvetalituseks) tegutsev Toidu- ja Veterinaaramet on kontrollinud kolmandate riikide vastas asuvateks piiripunktideks kavandatavaid asukohti Horvaatias. Talitus on arvamusel, et kõnealused asukohad muudetakse ühinemise ajaks ELi nõuetele vastavaks. Seega tuleks kavandatavad asukohad Horvaatias lisada liikmesriikide heakskiidetud piirikontrollipunktide loendisse, mis on sätestatud otsuse 2009/821/EÜ I lisas.

(5)

Samas tekitab Horvaatia ühinemine olukorra, kus teatavatel liikmesriikidel, näiteks Ungaril ja Sloveenial ei ole enam piire kolmandate riikidega. Sellest tulenevalt muutuvad teatavad maapiiri piirikontrollipunktid kõnealustes liikmesriikides üleliigseks. Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud heakskiidetud piirikontrollipunktide loetelu kandeid kahe kõnealuse liikmesriigi kohta.

(6)

Lisaks kaasneb laienemisprotsessiga Horvaatias paiknevate täiendavate kohalike veterinaarasutuste lisandumine süsteemi TRACES. Sellest lähtuvalt tuleb kõnealused kohalikud veterinaarasutused lisada otsuse 2009/821/EÜ II lisas sätestatud loendisse kohalikest asutustest, mis kuuluvad süsteemi TRACES.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2009/821/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Kõnealuses lisas sätestatud muudatused jõustuvad Horvaatia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 296, 12.11.2009, lk 1.

(2)  ELT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  ELT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Prantsusmaad käsitleva osa järele tuleb lisada osa Horvaatia kohta:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC (2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC (2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC (2), NHC(2)

O”

b)

Ungarit käsitlevas osas jäetakse välja kanded Gyékényesi raudteepiiripunkti ja Letenye maanteepiiripunkti kohta.

c)

Sloveeniat käsitlevas osas jäetakse välja kanded Dobova raudteepiiripunkti ning Gruškovje, Jelšane ja Obrežje maanteepiiripunkti kohta;

2)

II lisas tuleb Prantsusmaad käsitlevale osale lisada järgnev osa Horvaatia kohta:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА - VIETINIAI VIENETAI - MÍSTNÍ JEDNOTKA - HELYI EGYSÉGEK - LOKALE ENHEDER - UNITA’ LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN - LOKALE EENHEDEN - KOHALIK ASUTUS - JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - UNIDADES LOCAIS - LOCAL UNITS - UNITĂȚI LOCALE - UNIDADES LOCALES - MIESTNA JEDNOTKA - UNITÉS LOCALES - LOKALNE JEDINICE - OBMOĆNA ENOTA - UNITÀ LOCALI - PAIKALLISET YKSIKÖT - LOKĀLĀ VIENĪBA - LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB”


Top