EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0195

2013/195/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. aprill 2013 , millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm) loodud raadiospektri kasutuse andmiku praktiline kord, ühtne vorm ja metoodika (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2235 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 113, 25.4.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 286 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj

25.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/18


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

23. aprill 2013,

millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm) loodud raadiospektri kasutuse andmiku praktiline kord, ühtne vorm ja metoodika

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 2235 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/195/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsust nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega nr 243/2012/EL on loodud spektri praeguse kasutuse andmik nii äri- kui ka avaliku sektori kohta. Andmiku elluviimiseks võetakse vastu rakendusakt, et töötada välja nii praktiline kord ja ühtsed vormid liikmesriikides spektri praeguse kasutuse kohta andmete kogumiseks ja komisjonile esitamiseks kui ka metoodika, mille alusel analüüsida tehnoloogiasuundumusi ning tulevast spektrivajadust ja -nõudlust raadiospektripoliitika programmiga hõlmatud poliitikavaldkondades, et teha kindlaks arenevad ja võimalikud olulised spektrikasutused eelkõige selliste teenuste jaoks, mis toimiksid sagedusvahemikus 400 MHz kuni 6 GHz (edaspidi „asjaomane spektrivahemik”).

(2)

Andmiku abiga peaks saama kindlaks teha spektrivahemikud, kus võiks praegust spektrikasutust tõhusamaks muuta, eelkõige need vahemikud, mis võiksid sobida ümberjaotamiseks ja spektri ühiseks kasutamiseks raadiospektripoliitika programmis esitatud ELi poliitika toetamise eesmärgil, et käia kaasas tehnoloogiasuundumustega ja võtta arvesse tulevasi spektrivajadusi, lähtudes muu hulgas tarbijate ja käitajate nõudmistest ELi poliitikavaldkondades. Et analüüsida, kuidas kasutavad spektrit eraõiguslikud ehk valdavalt äriotstarbelised ja avalik-õiguslikud ehk valdavalt valitsusasutustest kasutajad, on vaja üksikasjalikumaid andmeid, eelkõige kvantitatiivsed andmeid spektri teatavate osade pakkumise ja nõudluse ning kasutuse kohta, sest praegu kättesaadavad andmed on äärmiselt varieeruvad nii liikmesriigiti kui ka olenevalt sellest, kas spektrit kasutatakse isiklikel, kaubanduslikel või avalik-õiguslikel eesmärkidel.

(3)

Spektrikasutuse andmiku koostamine peaks toimuma aegamööda, et vähendada liikmesriikide halduskoormust, kuid siiski tuleks paika panna kasutusviisist lähtuvad prioriteedid, mille puhul keskendutaks esmalt otsuse nr 243/2012/EL artiklis 6 osutatud sagedusaladele ja sama otsuse artiklis 8 loetletud liidu poliitikasuundadega seotud sagedusaladele. Eesmärk on luua andmik, mida pidevalt täiustatakse ja mille abil võiks tänu andmete kättesaadavuse ja analüüsi järkjärgulisele paranemisele saavutada spektri tõhusa haldamise kõigis liidu poliitikasuundade seisukohast olulistes sagedusalades. Kõige kiiremas korras tuleks andmiku alusel määrata kindlaks vähemalt 1 200 MHz laiune sagedusvahemik, mis oleks sobilik traadita lairibasideks vastavalt otsuse nr 243/2012/EL artikli 3 punktile b, ning suurendada tulemuslikkust ja paindlikkust, edendades muu hulgas vajaduse korral spektri kollektiivset ja jagatud kasutamist, nagu on ette nähtud otsuse artikli 4 lõikes 1.

(4)

Liikmesriigid peaksid andmed esitama võimalikult ühtsel viisil kas Euroopa Kommunikatsioonibüroo raadiosageduste infosüsteemi (EFIS) kaudu või otse komisjonile juhul, kui avalik-õiguslikelt kasutajatelt ja riigiasutustelt kogutud teave on piiratud kasutusega või konfidentsiaalne. Andmete kogumise konkreetsed ühtsed vormid võivad olla väga erinevad olenevalt kasutusviisist ja sagedusalast ning teatavatel juhtudel ei pruugi andmed olla (konkreetses) ühtses vormingus kättesaadavad. Et siiski tagada kättesaadavate andmete komisjonile analüüsimiseks esitamine tõhusal moel, peaksid liikmesriigid koguma andmeid masinloetaval kujul, et elektrooniline andmevahetus komisjoni ja EFISega saaks toimuda samas vormingus.

(5)

Lisaks kättesaadavate asjakohaste andmete esitamisele peaksid liikmesriigid koostöös komisjoniga parandama andmete kvaliteeti ja võrreldavust, et arendada andmiku tõhusust konkreetse sagedusala jaoks sobival ja asjakohasel moel ning leida andmetele võrreldav vorming, ilma et see tooks kaasa täiendavat halduskoormust.

(6)

Täiendavaid andmeid võiks saada ka avalikest konsultatsioonidest ja uuringustest. Samuti võiks andmikus kasutada andmeid, mida esitavad vabatahtlikkuse alusel liikmesriigid ja eraõiguslikud isikud, kes tegelevad spektri pideva jälgimisega selleks, et hallata spektrit kohalikul tasandil, et kontrollida loaandmete kehtivust, teha teatavat liiki loasüsteemide, näiteks loavabade sagedusalade puhul kindlaks kasutustihedus ning hinnata spektrikasutuse taset kogu ELis eelkõige nende sagedusalade puhul, mille järele on suur nõudlus.

(7)

Et liikmesriikide halduskoormus ja kohustuste ulatus oleksid võimalikult väikesed, tuleks andmiku jaoks valitava metoodika puhul võimalikult suures ulatuses arvesse võtta andmeid, mida liikmesriigid esitavad vastavalt komisjoni 16. mai 2007. aasta otsusele 2007/344/EÜ teabe kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses raadiospektri kasutamisega ühenduses (2). Andmikku võiks täiendada ka andmetega sellistest vabatahtlikest allikatest nagu uuringud ja Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooniadministratsioonide Konverents.

(8)

Nende sagedusalade kindlaksmääramine, mida saaks tõhusamalt kasutada ja mis võiksid sobida ümberjaotamiseks või spektri ühiseks kasutamiseks, eeldab põhjalikke ja soovitavalt kvantitatiivsetel andmetel põhinevaid teadmisi spektri tegeliku kasutuse kohta. Kindlaksmääramise tulemused aitaksid leida lahendusi, et võtta arvesse analüüsi põhjal tuvastatavaid tehnoloogiasuundumusi ning tulevast spektrivajadust ja -nõudlust.

(9)

Andmiku koostamine peaks kaasa tooma spektrikasutuse tõhususe pideva kasvu, et rahuldada liidu poliitikast johtuvalt pidevalt arenevat nõudlust ja võtta arvesse tehnika arengut. Sellest lähtuvalt ja otsuse nr 243/2012/EL artikli 9 lõikes 1 sätestatud eesmärkide saavutamise huvides esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanded. Aruandeid esitatakse korrapäraselt olenevalt andmiku analüüsimiseks kuluvast ajast ja spektrikasutuse arengu tempost.

(10)

Spektrikasutuse läbipaistvus on andmiku seisukohast oluline, kuid selle suhtes kohaldatakse ELi õiguse kohaseid isikuandmete, eraelu puutumatuse ning äri- ja riigisaladuse kaitse eeskirju. Need sätted hõlmavad ELi toimimise lepingu artikli 346 lõike 1 punkti a, mille kohaselt ei ole ükski liikmesriik kohustatud andma teavet, mille avalikustamist ta peab oma oluliste julgeolekuhuvide vastaseks; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsuse nr 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus)) (3) artiklit 8; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele; (4) samuti komisjoni töökorra lisa, millega reguleeritakse ELi salastatud teabe, sealhulgas EList pärit või liikmesriikidelt, kolmandatelt riikidelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saadava teabe käsitlemist (5).

(11)

Kooskõlas otsuse nr 243/2012/EL artikliga 15 tuleks andmiku tulemuslikkus aeg-ajalt läbi vaadata, et tagada otsuses loetletud eesmärkide tõhus rakendamine ja teha kindlaks, kas neid tuleks kohandada. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile asjakohase teabe.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmetes on võimalikult suures ulatuses arvesse võetud raadiospektripoliitika töörühma seisukohti ning need meetmed on kooskõlas raadiospektrikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva otsusega nähakse ette praktiline kord ja ühtsed vormid liikmesriikides sagedusvahemikus 400 MHz kuni 6 GHz (edaspidi „asjaomane spektrivahemik”) praeguse kasutuse kohta andmete kogumiseks ja komisjonile esitamiseks ning metoodika, mille alusel analüüsida tehnoloogiasuundumusi, tulevast spektrivajadust ja -nõudlust liidu raadiospektripoliitika programmiga hõlmatud poliitikavaldkondades vastavalt otsuse nr 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm) artiklile 9.

Artikkel 2

Andmete kogumine ja esitamine

Otsuse nr 243/2012/EL artikli 9 lõike 1 kohaste eesmärkide saavutamiseks koguvad ja esitavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt andmeid, mis neile on kättesaadavad seoses asjaomase spektrivahemiku kasutamisõiguste ja tegeliku kasutamisega, võttes arvesse järgmist.

1)

Liikmesriigid tagavad, et Euroopa Kommunikatsioonibüroo esitab komisjonile otsuse 2007/344/EÜ kohaselt juba kogutud asjakohase teabe, et minimeerida halduskulusid.

2)

Lisaks lõike 1 kohasele teabele esitavad liikmesriigid komisjonile andmeid liikmesriigi tasandil valitud masinloetaval kujul, sealhulgas avaliku sektori spektrikasutust käsitlevad andmed ning andmed, mida komisjon vajab käesoleva otsuse ja otsuse nr 243/2012/EL kohaste ülesannete täitmiseks, juhul kui sellised andmed on riigi tasandil olemas.

3)

Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et suurendada lõike 2 kohaselt esitatavate spektrikasutust käsitlevate andmete mahtu, esitades juhul, kui nad ei pea seda siseriiklikke asjaolusid silmas pidades võimatuks, eelkõige kvantitatiivsed andmed, nagu saatjate arv, töötamise aeg ja koordinaadid, või asukohta käsitlev teave, mis kirjeldab spektrikasutuse geograafilist ulatust, samuti kasutatavad tehnoloogiad ja jagamistingimused, ja esitades need andmed kõigis liikmesriikides võrreldavas vormis. Halduskoormuse piiramiseks kogutakse ja esitatakse vastavalt käesolevale artiklile kõigepealt andmed sagedusalade kohta, mis on olulised otsuse nr 243/2012/EL kohaste eesmärkide rakendamiseks, võttes arvesse raadiospektripoliitika töörühma arvamust. Liikmesriigid koguvad ja esitavad andmed kõigi asjaomase spektri sagedusvahemike kohta järk-järgult 31. detsembriks 2015.

Artikkel 3

Tulevase spektrinõudluse kindlakstegemine

1.   Selleks et aidata kindlaks teha tulevast spektrinõudlust ja teatavaid sagedusvahemikke, mis võivad kõige paremini tulevast spektrivajadust ja -nõudlust rahuldada, ning võttes täiel määral arvesse raadiospektripoliitika töörühma seisukohti, analüüsib komisjon kõiki artikli 2 kohaselt või muul viisil (nt üldsusega konsulteerimine ja uuringud) kogutud andmeid, võttes arvesse järgmist:

praeguse spektrikasutuse tehniline tõhusus;

praeguse spektrikasutuse majanduslik tõhusus võrreldes võimaluste ja valikutega, mida pakuvad eri sagedusalad tulevaste vajaduste rahuldamiseks;

sotsiaalmajanduslik mõju asjaomaste sagedusalade ja naabersagedusalade praegustele kasutajatele.

2.   Lõikes 1 osutatud analüüsi eesmärk on teha kindlaks tehnoloogiasuundumused ning tulevane spektrivajadus ja -nõudlus liidu poliitikavaldkondades seoses rakendustega, mis on rühmitatud sarnaste tehniliste omaduste ja sarnase funktsionaalsuse põhjal lisa I osas, samuti spektrikasutuse märkimisväärsed arengud ja võimalused. Kõnealune analüüs peaks vajaduse ja võimaluse korral sisaldama vähemalt lisa II osas loetletud teavet. Komisjon tagab tegevuse läbipaistvuse, korraldades seminare ja konsulteerides üldsusega.

Artikkel 4

Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatav aruanne

1.   Komisjon esitab käesoleva otsuse kohase analüüsi tulemused ja lisa II osas loetletud teabe korrapärastes aruannetes, mis esitatakse vastavalt otsuse nr 243/2012/EL artikli 9 lõikele 4.

2.   Otsuse nr 243/2012/EL artikli 9 lõike 1 kohaste eesmärkide saavutamiseks ja võttes arvesse tehnoloogiasuundumuste ning tulevase spektrivajaduse ja -nõudluse analüüsi, samuti käesoleva otsuse artikli 2 kohaselt kogutud andmete analüüsi, võib komisjon esitada kõnealustes aruannetes võimalikud konkreetsed võimalused tuvastatud vajaduste rahuldamiseks ja spektrikasutuse maksimaalseks tõhustamiseks, võttes arvesse negatiivset mõju (sealhulgas kulud kasutajatele, tootjatele ja liidu eelarvele ühelt poolt ning asjaomastele liikmesriikidele teiselt poolt) ja kasu, sealhulgas selliste võimaluste üldise mõju analüüsi.

Artikkel 5

Konfidentsiaalsus ja salastatud teave

Liikmesriigid ja komisjon tagavad vastavalt ELi ja siseriiklikule õigusele sellise teabe kaitse, mida liikmesriik, rahvusvaheline institutsioon, komisjon või mis tahes kolmas isik peab konfidentsiaalseks või salastatuks; sellise teabe hulka kuulub eelkõige:

konfidentsiaalne äriteave;

eraelu puutumatuse kaitsega seotud teave ning

avaliku julgeoleku ja riigikaitsega seotud teave.

See ei piira asjaomaste asutuste õigust avalikustada teavet, kui see on lubatud siseriikliku õigusega ja kui selline avalikustamine on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Selline avalikustamine on proportsionaalne ja võtab arvesse asjaomase isiku õiguspäraseid huvisid seoses mis tahes eespool osutatud teabe kaitsega.

Artikkel 6

Läbivaatamine

Selleks et aidata komisjonil esitada aruandeid raadiospektri kasutuse andmiku toimimise kohta, esitavad liikmesriigid komisjonile teavet käesoleva otsuse kohaldamise ja tulemuslikkuse kohta.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. aprill 2013

Komisjoni nimel

asepresident

Neelie KROES


(1)  ELT L 81, 21.3.2012, lk 7.

(2)  ELT L 129, 17.5.2007, lk 67.

(3)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(5)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1.


LISA

I   OSA

Rakenduste rühmad

Järgmised rakenduste rühmad on olulised komisjoni teostatava suundumuste, vajaduste ja nõudluse analüüsi jaoks ega piira rakendamistingimusi, mida liikmesriigid andmete esitamisel kasutavad. Kõnealused rühmad peaksid olema lähtepunktiks sarnaste tehniliste omadustega ja sarnase funktsionaalsusega spektrikasutuse struktureeritud hindamisele ning neid võib vajaduse korral tehnoloogiasuundumuste ning tulevase spektrivajaduse ja -nõudluse hindamiseks edasi arendada.

1)

Lennu-, mere- ja tsiviilraadiolokatsiooni ja -navigatsioonisüsteemid

2)

Ringhääling (maapealne)

3)

Mobiilside / traadita lairibaühendus

4)

Kaitseväe süsteemid

5)

Paiksed lingid

6)

Intelligentsed transpordisüsteemid

7)

Meteoroloogia

8)

Ametkondlik liikuv raadiosidesüsteem (PMR) / piiratud avaliku juurdepääsuga liikuv raadiosidesüsteem (PAMR)

9)

Programmitootmise ja erisündmuste edastamine (PMSE)

10)

Avalik julgeolek ja katastroofiabi (PPDR)

11)

Raadioastronoomia

12)

Satelliitsüsteemid

13)

Lähitoimeseadmed (SRD)

14)

Traadita kohtvõrgud (WLAN) / raadio-kohtvõrgud (RLAN).

II   OSA

Komisjoni poolt artikli 4 kohaselt esitatava aruande sisu

Sõltuvalt kogutavate andmete tasemest sisaldab aruanne, mille komisjon esitab vastavalt otsuse nr 243/2012/EL artikli 9 lõikele 4, võimaluse korral vähemalt järgmist teavet:

1)

tehnoloogilised suundumused asjaomase spektrivahemiku kasutuses liidu raadiospektripoliitika programmiga hõlmatud poliitikavaldkondades;

2)

tulevane spektrivajadus ja -nõudlus.


Top