EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0252

Nõukogu otsus nr 252/2013/EL, 11. märts 2013 , millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017

OJ L 79, 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 195 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/1


NÕUKOGU OTSUS nr 252/2013/EL,

11. märts 2013,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 352,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet”) asutamise eesmärke ning selleks, et amet saaks oma ülesandeid nõuetekohaselt täita, tuleb vastavalt nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määruses (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet) sätestatule tema tegevuse teemavaldkonnad täpselt kindlaks määrata viit aastat hõlmava mitmeaastase raamistikuga (1).

(2)

Nõukogu võttis esimese mitmeaastase raamistiku vastu 28. veebruari 2008. aasta otsusega 2008/203/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 168/2007 sätet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastase raamistiku vastuvõtmise kohta aastateks 2007–2012 (2).

(3)

Mitmeaastast raamistikku tuleks kohaldada üksnes liidu õiguse reguleerimisala piires.

(4)

Mitmeaastane raamistik peaks olema kooskõlas liidu prioriteetidega, võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi resolutsioonidest ja nõukogu järeldustest tulenevaid suundumusi põhiõiguste valdkonnas.

(5)

Mitmeaastases raamistikus tuleks vajalikul määral arvestada ameti rahaliste ja inimressurssidega.

(6)

Mitmeaastane raamistik peaks sisaldama sätteid, mis tagavad vastastikuse täiendavuse liidu teiste organite, ametite ja asutuste ning samuti Euroopa Nõukogu ja muude põhiõiguste valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide volitustega. Kõnealuse mitmeaastase raamistiku seisukohalt on kõige olulisemad liidu asutused ja organid Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 439/2010; (3) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex), mis on asutatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2007/2004; (4) Euroopa rändevõrgustik, mis on loodud nõukogu otsusega 2008/381/EÜ; (5) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1922/2006; (6) Euroopa andmekaitseinspektor, kelle ametikoht on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001; (7) Eurojust, liidu õigusalase koostöö üksus, mis on moodustatud nõukogu otsusega 2002/187/JSK; (8) Euroopa Politseiamet (Europol), mis on asutatud nõukogu otsusega 2009/371/JSK; (9) Euroopa Politseikolledž (CEPOL), mis on loodud nõukogu otsusega 2005/681/JSK; (10) vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (IT-amet), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1077/2011; (11) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound), mis on loodud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1365/75 (12).

(7)

Mitmeaastane raamistik peaks ameti tegevuse teemavaldkondadena hõlmama võitlust rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatuse vastu.

(8)

Võttes arvesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse tähtsust liidu jaoks, kes on selle nimetanud üheks tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” viiest eesmärgist, peaks amet käesoleva otsusega kehtestatud teemavaldkondade raames andmeid kogudes ja levitades võtma arvesse majanduslikke ja sotsiaalseid eeltingimusi, mis võimaldavad põhiõigusi tõhusalt teostada.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 5 lõikele 3 võib amet tegutseda ka väljaspool mitmeaastases raamistikus kindlaksmääratud teemavaldkondi, kui seda taotleb Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon ning kui tema rahalised ja inimressursid seda võimaldavad. Vastavalt Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud Stockholmi programmile – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel (13) peaksid institutsioonid kasutama täiel määral ameti oskusteavet ning vajaduse korral pidama ametiga tema pädevuse piires konsultatsioone põhiõigusi mõjutavate poliitikate ja õigusaktide väljatöötamise alal.

(10)

Ettepaneku koostamise ajal pidas komisjon nõu ameti haldusnõukoguga ja sai kirjalikud märkused 18. oktoobril 2011,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mitmeaastane raamistik

1.   Kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet”) mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklile 3 täidab amet määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 4 lõikes 1 määratletud ülesandeid käesoleva otsuse artiklis 2 sätestatud teemavaldkondades.

Artikkel 2

Teemavaldkonnad

Teemavaldkonnad on järgmised:

a)

õiguskaitse kättesaadavus;

b)

kuriteoohvrid, sealhulgas kuriteoohvritele hüvitise maksmine;

c)

infoühiskond ning eelkõige õigus eraelule ja isikuandmete kaitse;

d)

romade integreerimine;

e)

õigusalane koostöö, välja arvatud kriminaalasjades;

f)

lapse õigused;

g)

diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;

h)

sisseränne ja sisserändajate integreerimine, viisaküsimused ja piirkontroll ning varjupaigaküsimused;

i)

rassism, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatus.

Artikkel 3

Vastastikune täiendavus ja koostöö muude asutustega

1.   Käesoleva mitmeaastase raamistiku rakendamiseks teeb amet määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklite 7, 8 ja 10 kohaselt koostööd ja kooskõlastab oma tegevust liidu asjaomaste organite, ametite ja asutuste, liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga.

2.   Amet käsitleb soo alusel diskrimineerimist üksnes sel määral, kuivõrd see on seotud artikli 2 punkti g kontekstis tehtava tööga ja on selle töö seisukohalt vajalik, võttes arvesse asjaolu, et andmete kogumine soolise võrdõiguslikkuse ja soolise diskrimineerimise kohta on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ülesanne. Amet ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut teevad koostööd vastavalt 22. novembri 2010. aasta koostöökokkuleppele.

3.   Amet teeb koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound) vastavalt 8. oktoobri 2009. aasta koostöökokkuleppele ja Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga (Frontex) vastavalt 26. mai 2010. aasta koostöökokkuleppele. Peale selle teeb ta koostööd Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga, Euroopa rändevõrgustikuga, Eurojustiga, liidu õigusalase koostöö üksusega, Euroopa Politseiametiga (Europol), Euroopa Politseikolledžiga (CEPOL) ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametiga (IT-amet) vastavalt vastavatele tulevastele koostöökokkulepetele. Koostöö kõnealuste asutustega on piiratud tegevusega, mis kuulub nendesse teemavaldkondadesse, mis on sätestatud käesoleva otsuse artiklis 2.

4.   Amet täidab oma ülesandeid infoühiskonna ning eeskätt eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse valdkonnas, ilma et see piiraks Euroopa andmekaitseinspektori vastutust tagada kooskõlas oma kohustuste ja pädevusega, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 46 ja 47, et liidu institutsioonid ja organid austavad füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige nende õigust eraelu puutumatusele.

5.   Amet kooskõlastab oma tegevuse Euroopa Nõukogu tegevusega vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklile 9 ja kõnealuses artiklis nimetatud Euroopa ühenduse ja Euroopa Nõukogu vahelisele kokkuleppele Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vahelise koostöö kohta (14).

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Brüssel, 11. märts 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GILMORE


(1)  ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(2)  ELT L 63, 7.3.2008, lk 14.

(3)  ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(4)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

(5)  ELT L 131, 21.5.2008, lk 7.

(6)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 9.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.

(9)  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(10)  ELT L 256, 1.10.2005, lk 63.

(11)  ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.

(12)  EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.

(13)  ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.

(14)  ELT L 186, 15.7.2008, lk 7.


Top