EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0875

Komisjoni määrus (EL) nr 875/2012, 25. september 2012 , millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas jalgrattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

OJ L 258, 26.9.2012, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 298 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/875/oj

26.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 875/2012,

25. september 2012,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest, olenemata sellest, kas jalgrattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ning kehtestada Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud jalgrataste impordi suhtes registreerimisnõue, olenemata sellest, kas selline import on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 14. augustil 2012. aastal Euroopa Jalgrattatootjate Ühendus (European Bicycle Manufacturers Association – EBMA) kolme liidu jalgrattatootja (In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. ja MAXCOM Ltd) nimel..

B.   TOODE

(3)

Võimaliku meetmetest kõrvalehoidmisega seotud vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita jalgrattad ja muud rattad (kaasa arvatud kolmerattalised veojalgrattad, kuid mitte monorattad), mis kuuluvad kehtivate CN-koodide 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (TARICi kood 8712007090) alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Uurimisalune toode on sama toode, mis on määratletud eelmises põhjenduses, kuid see on saadetud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast ning ei ole oluline, kas see on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ning kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Praegu kehtivad meetmed, millest väidetavalt kõrvale hoitakse, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 (2), millega pärast nõukogu rakendusmäärusega (EÜ) nr 1524/2000 (3) (mida muudeti nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (4)) kehtestatud meetmete aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 2 kehtestati Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi puhul hoitakse kõrvale dumpinguvastastest meetmetest; selleks kasutatakse jalgrataste ümberlaadimist Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias ning Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate jalgrattaosade kokkupanemist (vt algmääruse artikli 13 lõige 2) Indoneesias, Sri Lankas ja Tuneesias.

(7)

Esitatud on esmapilgul usutavad tõendid, mida on kirjeldatud alljärgnevalt.

(8)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui vaatlusaluse toote puhul suurenesid nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 kehtestatud dumpinguvastased tollimaksud, on Hiina Rahvavabariigist, Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärit ekspordi kaubandusstruktuur liitu märgatavalt muutunud ning sellisele muutumisele ei ole muud põhjust või õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(9)

Selline muutumine näib tulenevat sellest, et Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattad laaditakse liitu transportimisel ümber Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias ning et Indoneesias, Malaisias ja Tuneesias toimub jalgrataste kokkupanek.

(10)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hinna osas. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ning see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus kindlaksmääratud mittekahjustavast hinnast.

(11)

Taotluses on ka piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet müüakse dumpinguhinnaga võrreldes vaatlusaluse toote varem kindlaks määratud normaalväärtusega.

(12)

Kui uurimise käigus tuvastatakse ka muid Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias kasutatavaid algmääruse artikliga 13 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid peale ümberlaadimise ja kokkupanemise, võib uurimine hõlmata ka neid.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendeid, et algatada uurimine vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte.

(a)   Küsimustikud

(14)

Selleks et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, Hiina Rahvavabariigis asuvatele teadaolevatele eksportijatele/tootjatele ja teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, liidus asuvatele teadaolevatele importijatele ja teadaolevatele importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, Indoneesia, Malaisia, Sri Lanka ja Tuneesia ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamata, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades, et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaeg kehtib kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi, Indoneesia, Malaisia, Sri Lanka ja Tuneesia ametiasutusi teavitatakse uurimise algatamisest.

(b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

(c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(18)

Algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uurimisaluse toote impordi vabastada registreerimisnõudest või meetmetest, kui impordi puhul ei esine meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna väidetav kõrvalehoidmine leiab aset väljaspool liitu, võib vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 4 vabastada registreerimisnõudest või meetmetest need mootorita jalgrataste (ja muude rataste, kaasa arvatud kolmerattalised veojalgrattad, kuid mitte monorattad) tootjad Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias, kes suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (5) ühegi tootjaga, kelle suhtes meetmed kehtivad, (6) ning kelle puhul on leitud, et nad ei tegele meetmetest kõrvalehoidmisega algmääruse artikli 13 lõigetes 1 ja 2 määratletud tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleb uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, et tagada, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saab dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TÄHTAJAD

(21)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ning esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada,

Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(22)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

H.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(23)

Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate andmete põhjal.

(24)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele andmetele.

(25)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(26)

Uurimine viiakse algmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(27)

Tuleb märkida, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (7).

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(28)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(29)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(30)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 kohane uurimine eesmärgiga teha kindlaks, kas Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita jalgrataste (ja muude rataste (kaasa arvatud kolmerattaliste veojalgrataste, kuid mitte monorataste), mis on saadetud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast, olenemata sellest, kas sellised rattad on deklareeritud Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankast ja Tuneesiast pärinevana või mitte, ja mis kuuluvad kehtivate CN-koodide 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (TARICi koodid 8712003010 ja 8712007091) alla) liitu suunatud impordi puhul hoitakse kõrvale nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud meetmetest.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote registreerimiseks selle importimisel liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad vastavad vabastamise eelduseks olevatele nõuetele.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Indoneesias, Malaisias, Sri Lankas ja Tuneesias asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust registreerimisnõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-R-il või DVD-l), märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga allpool esitatud aadressil. Kui huvitatud isik ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul, tuleb tal sellest vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 viivitamata komisjonile teatada. Täiendavat teavet komisjoniga peetava kirjavahetuse kohta võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi vastavalt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited (8) („piiratud kasutusega”) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega kaasas olema mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks: + 32 22985353

E-post: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 261, 6.10.2011, lk 2.

(3)  EÜT L 175, 14.7.2000, lk 39.

(4)  ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

(5)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid käsitatakse ühe ja sama perekonna liikmetena ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe või venna laps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(6)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud ettevõtjatega, kelle suhtes kehtivad Hiina Rahvavabariigist lähtuva ekspordi suhtes kehtestatud meetmed (esialgsed dumpinguvastased meetmed), võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et seotus ettevõtjatega, kelle suhtes esialgsed meetmed kehtivad, on loodud või seda on kasutatud esialgsetest meetmetest kõrvale hoidmiseks.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  See on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


Top