EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0505

2012/505/EL: Komisjoni rakendusotsus, 17. september 2012 , Egiptuse tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 6297 all)

OJ L 252, 19.9.2012, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/505/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/57


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

17. september 2012,

Egiptuse tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 6297 all)

(2012/505/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõike 3 esimest lõiku,

võttes arvesse Küprose 13. mai 2005. aasta, Ühendkuningriigi 25. septembri 2006. aasta ja Kreeka Vabariigi 26. oktoobri 2006. aasta taotlusi

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/106/EÜ kohaselt võivad liikmesriigid otsustada kinnitada kolmandate riikide välja antud meremeeste asjakohased tunnistused, tingimusel et komisjon on asjaomast kolmandat riiki tunnustanud. Kõnealused kolmandad riigid peavad täitma kõiki nõudeid, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelises konventsioonis (STCW konventsioon), (2) mida on muudetud 1995. aastal.

(2)

Egiptuse tunnustamise taotluse esitas Küpros 13. mai 2005. aasta, Ühendkuningriik 25. septembri 2006. aasta ja Kreeka Vabariik 26. oktoobri 2006. aasta kirjas. Pärast kõnealuste taotluste saamist hindas komisjon Egiptuse väljaõppe- ja diplomeerimissüsteeme, et kontrollida STCW konventsiooni nõuete täitmist Egiptuses ning seda, kas tunnistustega seotud pettuse vältimiseks on võetud asjakohased meetmed. Kõnealune hindamine põhines Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ekspertide 2006. aasta detsembris teostatud kontrollimise tulemustel. Kõnealuse kontrollimise käigus tehti kindlaks väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemide teatavad puudused.

(3)

Komisjon esitas liikmesriikidele aruande hindamise tulemuste kohta.

(4)

16. veebruari 2009. aasta, 21. septembri 2010. aasta ja 20. detsembri 2011. aasta kirjas palus komisjon Egiptusel esitada tõendid kõnealuste puuduste kõrvaldamise kohta.

(5)

Egiptus esitas 12. novembri 2009. aasta, 25. novembri 2010. aasta ja 28. veebruari 2012. aasta kirjas nõutud teabe ja tõendid kõigi vastavuse hindamise käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks võetud asjakohaste ja piisavate parandusmeetmete kohta.

(6)

Vastavuse hindamise tulemustest ja Egiptuse esitatud teabe hindamisest ilmneb, et Egiptus vastab kõigile STCW konventsiooni nõuetele, kuna riik on võtnud asjakohased meetmed tunnistustega seotud pettuse vältimiseks.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/106/EÜ artikli 19 kohaldamisel tunnustatakse Egiptust seoses meremeeste väljaõppe ja diplomeerimise süsteemidega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. september 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 323, 3.12.2008, lk 33.

(2)  Vastu võtnud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.


Top