EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0843

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 843/2012, 18. september 2012 , Aspergillus niger ’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi lubamise kohta aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa omanik BASF SE) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 203 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2020; kehtetuks tunnistatud 32020R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/843/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 843/2012,

18. september 2012,

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi lubamise kohta aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa omanik BASF SE)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasile (EC 3.2.1.8). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) lubamist munakanade, aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina ning selle valmistise klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1096/2009 (2) ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 1380/2007 (3) anti kümneks aastaks luba kasutada kõnealust valmistist vastavalt broilerkanade ja partide ning nuumkalkunite puhul.

(5)

Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust anda luba kasutada Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) lubamist munakanade, aretuskalkunite, nuumamiseks, munemiseks või tõuaretuseks ettenähtud vähem tähtsate linnuliikide ja dekoratiivlindude söödalisandina. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 2. veebruari 2012. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8) kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale ja selle valmistise kasutamine võib parandada kõikide sihtliikide söödaväärindust. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) hindamine näitas, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 301, 17.11.2009, lk 3.

(3)  ELT L 309, 27.11.2007, lk 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a62

BASF SE

Endo-1,4-β-ksülanaas

EC 3.2.1.8

 

Söödalisandi koostis

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega:

 

tahkel kujul: 5 600 TXU (1)/g

 

vedelal kujul: 5 600 TXU/ml

 

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaas

 

Analüüsimeetod  (2)

Viskosimeetriline meetod, mis põhineb viskoossuse vähenemisel endo-1,4-β-ksülanaasi toimel ksülaani sisaldavale substraadile (nisu arabinoksülaan) pH taseme 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures.

Aretuskalkunid

560 TXU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimis-püsivus.

2.

Soovituslik maksimumannus ühe kilogrammi täissööda kohta kõikide käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate liikide puhul: 840 TXU

3.

Kasutamiseks söödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt beetaglükaane ja arabinoksülaane).

9. oktoober 2022

Dekoratiivlinnud, vähem tähtsad linnuliigid, välja arvatud pardid ja munalinnud.

280 TXU


(1)  1 TXU on ensüümi kogus, mis pH tasemel 3,5 ja temperatuuril 55 °C vabastab nisu arabinoksülaanist 5 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top