EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0842

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 842/2012, 18. september 2012 , lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/842/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/21


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 842/2012,

18. september 2012,

lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi nr 6487-39-4) valmistisele. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi number 6487-39-4) valmistise lubamist koerte söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 163/2008 (2) anti kümneks aastaks luba kasutada valmistist kassidel.

(5)

Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust anda luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati (CASi number 6487-39-4) koerte söödalisandina. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 6. märtsi 2012. aasta arvamuses järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraat ei kahjusta kavandatud kasutustingimustel sihtliikide tervist (3). Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraat võib vähendada fosfori biosaadavust täiskasvanud koertel. Toiduohutusamet ei kommenteerinud siiski selle pikaajalist toimet. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödalisandi analüüsi meetodi kohta söödas.

(6)

Lantaankarbonaatoktahüdraadi (CASi nr 6487-39-4) hindamine näitas, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel. Samuti on asjakohane näha ette turustamisjärgne järelevalve pikaajaliste kahjulike mõjude kohta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 3.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2618.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu).

4d1

Bayer Animal Health GmbH

Lantaankarbonaatoktahüdraat

 

Söödalisandi koostis

 

Lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistis

 

Toimeainena vähemalt 85 % lantaankarbonaatoktahüdraati

 

Toimeaine kirjeldus

 

Lantaankarbonaatoktahüdraat

 

La2(CO3)3 · 8H2O

 

CASi number 6487-39-4

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Karbonaadi määramine söödalisandis:

ühenduse meetod (komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009) (2)

 

Lantaani määramine söödalisandis ja söödas: induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektroskoopia (ICP-AES).

Koerad

1 500

7 500

Nõutav on turustusjärgne järelevalve kroonilise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks.

Lisandi kasutamisjuhises peab olema märgitud:

täiskasvanud koertele;

soovitatud kogus märgsöödale lisamisel on 20–25 % kuivaine puhul: 340–2 100 mg/kg;

vältida samaaegset suure fosforisisaldusega söötade tarvitamist.

9. oktoober 2022


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.


Top