EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0841

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 841/2012, 18. september 2012 , milles käsitletakse Lactobacillus plantarum ’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum ’i (NCIMB 30148) lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 279 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/841/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 841/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 7 koostoimes artikli 10 lõigetega 1–4 on ette nähtud erisätted kõnealuse määruse jõustumise kuupäeval liidus silokonservantidena kasutatavate ainete hindamise kohta.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b ja artikliga 7 kanti mikroorganismid Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ühenduse söödalisandite registrisse kui kõikide loomaliikide puhul kasutatav olemasolev toode, mis kuulub silokonservantide funktsionaalrühma.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 alusel koostoimes artikliga 7 on Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina esitatud taotlused, milles soovitakse nende söödalisandite liigitamist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Taotlustes käsitletakse mikroorganismide Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ja nende liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid”.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 13. detsembri 2011. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda mikroorganismid Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nende kasutamine võib parandada mis tahes haljassöödast valmistatava silo tootmist, suurendades säiliva kuivaine hulka ning vähendades valkude kadu. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduvate söödalisandite analüüsimeetodi kohta.

(6)

Mikroorganismide Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seega tuleks neid mikroorganisme lubada kasutada käesoleva määruse lisas kirjeldatud tingimustel.

(7)

Kuna Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum’i (NCIMB 30148) lubamise tingimusi muudetakse ja kuna puudub otsene vahetu mõju ohutusele, siis tuleks enne loa andmist lasta piisavalt aega mööduda, et huvitatud isikud saaksid ennast ette valmistada loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks. Lisaks on asjakohane ette näha üleminekuperiood nimetatud mikroorganismide olemasolevate varude ja neid sisaldava sööda ärakasutamiseks.

(8)

Ettevõtjate jaoks on ülearu keerukas kohandada korduvalt ja ühe päevaga sellise sööda märgistust, mis sisaldab erinevaid söödalisandeid, millele on üksteise järel antud luba vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 2 sätestatud menetlusele ning mille puhul tuleb täita uusi märgistamise eeskirju. Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud mikroorganismi, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

II lisas kirjeldatud mikroorganismi, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 3

Märgistamisnõuded

Artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganisme sisaldav sööt märgistatakse käesoleva määruse kohaselt hiljemalt 19. maiks 2013.

Samas võib artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganisme sisaldavat ja varasema loa tingimuste kohaselt enne 19. maid 2013 märgistatud sööta turule viia, kuni varud on ammendatud.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval olemasolevaid artiklis 1 ja artiklis 2 viidatud mikroorganismide ja neid sisaldava sööda varusid võib jätkuvalt turule viia ja kasutada varasema loa tingimuste kohaselt, kuni need on ammendatud.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 19. novembril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2012);10(1):2529.


I LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või-kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid.

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus plantarum’i NCIMB 41028 valmistis, mis sisaldab vähemalt 7 × 1010 CFU söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetodil (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 109 CFU värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid.

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus plantarum’i NCIMB 30148 valmistis, mis sisaldab vähemalt 7 × 1010 CFUd söödalisandi grammi kohta.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetodil (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 109 CFU värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top