EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0840

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 840/2012, 18. september 2012 , milles käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad (loa omanik Danisco Animal Nutrition) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 282 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 840/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad (loa omanik Danisco Animal Nutrition)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa saamiseks Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasile (EC 3.1.3.26). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 lubamist söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid, nuumpardid ja kõigi muude munalindude puhul kui munakanad, ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Komisjoni määrustega (EÜ) nr 785/2007 (2) ja (EÜ) nr 379/2009 (3) anti luba kümneks aastaks 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistise kasutamiseks nuumkanade, nuumkalkunite, munakanade, võõrutatud põrsaste, nuumpartide, nuumsigade ja emiste puhul.

(5)

Taotlusele Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 kasutamise lubamise kohta söödalisandina kõigi muude nuumlidude puhul kui nuumkanad, nuumkalkunid ja nuumpardid ning kõigi muude munalindude puhul kui munakanad lisati uusi toetavaid andmeid. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 7. märtsi 2012. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) kahjulikku mõju loomatervisele ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine parandab fosfori omastamist kõigi sihtliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(6)

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  ELT L 175, 5.7.2007, lk 5.

(3)  ELT L 116, 9.5.2009, lk 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juriidiline isik: Danisco (UK) Limited)

6-fütaas EC 3.1.3.26

 

Söödalisandi koostis

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistis minimaalse aktiivsusega:

tahkel ja vedelal kujul 5 000 FTU (1)/g

 

Toimeaine kirjeldus

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)

 

Analüüsimeetod  (2)

 

6-fütaasi (EC 3.1.3.26) määramine söödalisandis: kolorimeetriline meetod, mis põhineb naatriumfütaadist ensüümi toimel eraldunud anorgaanilise fosfaadi sisalduse määramisel.

 

6-fütaasi (EC 3.1.3.26) määramine eelsegudes ja söödas: EN ISO 30024: kolorimeetriline meetod, mis põhineb naatriumfütaadist (pärast kuumutatud täisterajahuga segamist) ensüümi toimel eraldunud anorgaanilise fosfaadi kvantifitseerimisel.

Kõik muud nuumlinnud kui nuumkanad, nuumkalkunid ja nuumpardid

250 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutamiseks segasöödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

3.

Soovituslik maksimumkogus: 1 000 FTU täissööda kg kohta.

4.

Kasutajate ohutus: käsitlemisel tuleks kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

9. oktoober 2022

Kõik muud munalinnud kui munakanad

150 FTU


(1)  1 FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH väärtuse 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top