EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0839

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 839/2012, 18. september 2012 , milles käsitletakse karbamiidi lubamist mäletsejaliste söödalisandina EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 200 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/839/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 839/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse karbamiidi lubamist mäletsejaliste söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 (1) loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused. Kõnealuse määruse artiklis 10 on sätestatud nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivi 82/471/EMÜ (teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta) (2) alusel lubatud toodete uuestihindamine.

(2)

Direktiiviga 82/471/EMÜ anti karbamiidile tähtajatu luba. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti see toode hiljem ühenduse söödalisandite registrisse kui olemasolev toode.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 2 kohaselt ja koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 esitati karbamiidi kui mäletsejaliste söödalisandi uuesti hindamise taotlus, milles sooviti, et kõnealune söödalisand liigitataks söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid”. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis 7. märtsi 2012. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda karbamiid kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et see sisaldab mittevalgulist lämmastikku mäletsejaliste mikroobse valgu sünteesi tarvis. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Karbamiidi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Kuna karbamiidi lubamise tingimusi muudetakse ja kuna puudub otsene kohene mõju ohutusele, siis tuleks enne loa andmist lasta piisavalt aega mööduda, et huvitatud isikud saaksid ennast ette valmistada loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks. Lisaks on asjakohane ette näha üleminekuperiood olemasolevate, direktiivi 82/471/EMÜ alusel lubatud karbamiidi varude ja karbamiidi sisaldava sööda ärakasutamiseks.

(7)

Ettevõtjate jaoks on ülearu keerukas kohandada korduvalt ja ühe päevaga sellise sööda märgistust, mis sisaldab erinevaid söödalisandeid, millele on üksteise järel antud luba vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 2 sätestatud menetlusele ning mille puhul tuleb täita uusi märgistamise eeskirju. Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Luba

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „karbamiid ja selle derivaadid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Märgistamisnõuded

Karbamiidi sisaldav sööt märgistatakse käesoleva määruse kohaselt hiljemalt 19. maiks 2013.

Samas võib karbamiidi sisaldavat ja direktiivi 82/471/EMÜ kohaselt enne 19. maid 2013 märgistatud sööta turule viia, kuni varud on ammendatud.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Käesoleva määruse jõustumise kuupäeval olemasolevaid karbamiidi ja karbamiidi sisaldava sööda varusid võib jätkuvalt turule viia ja kasutada direktiivis 82/471/EMÜ sätestatud tingimuste kohaselt, kuni need on ammendatud.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 19. novembril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(3):2624.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: karbamiid ja selle derivaadid.

3d1

Karbamiid

 

Söödalisandi koostis

 

karbamiidi sisaldus: vähemalt 97 %

 

lämmastiku sisaldus 46 %

 

Toimeaine kirjeldus

diaminometanoon, CASi number 58069-82–2, keemiline valem (NH2)2CO

 

Analüüsimeetodid  (1)

 

Üldlämmastiku määramine söödalisandis: titrimeetria (meetod 2.3.3 määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisas).

 

Biureedi osakaalu määramine söödalisandi üldlämmastikus: spektrofotomeetria (meetod 2.5 määruse (EÜ) nr 2003/2003 IV lisas).

 

Eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalis sisalduva karbamiidi määramine: spektrofotomeetria (määruse (EÜ) nr 152/2009 III.D lisa).

Toimiva vatsaga mäletsejalised

 

8 800

Juhistes karbamiidi sisaldava söödalisandi ja sööda kasutamiseks on kirjas järgmine:

„Karbamiidi söödetakse ainult toimiva vatsaga loomadele. Karbamiidi maksimaalse koguse söötmisele tuleks üle minna järk-järgult. Maksimumkoguses karbamiidi tuleks sööta ainult toitumisrežiimi puhul, mis sisaldab palju lihtsalt seeditavaid süsivesikuid ja vähe lahustuvat lämmastikku.

Maksimaalselt 30 % päevanormi üldlämmastiku allikaks peaks olema karbamiid N.”

19. november 2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


Top