EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0838

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 838/2012, 18. september 2012 , milles käsitletakse Lactobacillus brevis’ e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 295 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/838/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 838/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 6. märtsi 2012. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) valmistis kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle valmistise kasutamine tõhustab mis tahes haljassöödast valmistatava silo tootmist, suurendades äädikhappe moodustumist, mille tulemusena paraneb töödeldud silo aeroobne stabiilsus. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid” ja funktsionaalrühma „silokonservandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2012;10 (3):2617.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Kolooniaid moodustavate osakeste (CFU) arv värske materjali kg kohta

Tehnoloogiliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Söödalisandi koostis

Lactobacillus brevis’e (DSMZ 21982) valmistis, mis sisaldab söödalisandi grammi kohta vähemalt 8 × 1010 CFU.

 

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod (EN 15787).

 

Kindlaksmääramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur ja kõlblikkusaeg.

2.

Söödalisandi miinimumdoos, kui seda ei kasutata silokonservandina koos muude mikroorganismidega: 1 × 108 CFU kilogrammi värske materjali kohta.

3.

Kasutajate ohutus: käitlemisel on soovitav kasutada respiraatorit ja kindaid.

9.10.2022


(1)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top