EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0837

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 837/2012, 18. september 2012 , milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 280 - 281

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/837/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 837/2012,

18. september 2012,

milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa saamiseks Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasile (EC 3.1.3.26). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 14. detsembri 2011. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) kahjulikku mõju loomatervisele, inimeste tervisele ega keskkonnale ning et selle preparaadi kasutamine parandab fosfori omastamist kõikide sihtliikide puhul. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsi meetodi kohta.

(5)

Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a18

DSM Nutritional Products

6-fütaas (EC 3.1.3.26)

 

Söödalisandi koostis

Aspergillus oryzae abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) valmistis (DSM 22594) minimaalse aktiivsusega:

 

50 000 (1) FYT/g tahkel kujul,

 

20 000 FYT/g vedelal kujul.

 

Toimeaine kirjeldus

Aspergillus oryzae (DSM 22594) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26).

 

Analüüsimeetod  (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist fütaadist 6-fütaasi toimel (ISO 30024:2009).

Kodulinnud

Nuumsead

Võõrutatud põrsad

500 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

kodulinnud, võõrutatud põrsad ja nuumsead: 500 – 4 000 FYT;

emised: 1 000-4 000 FYT.

3.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

4.

Kasutajate ohutus: käsitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kindaid.

5.

Kasutada kuni 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste söötmisel.

9.10.2022

Emised

1 000 FYT


(1)  1 FYT on ensüümikogus, mis vabastab fütaadist 1 μmol anorgaanilist fosfaati minutis reageerimistingimustes, mille puhul fütaadi kontsentratsioon on 5,0 mM ning pH väärtus on 5,5 ja temperatuur 37 °C.

(2)  Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top