EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0836

Komisjoni määrus (EL) nr 836/2012, 18. september 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 328 - 330

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 836/2012,

18. september 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa plii osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ), (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1907/2006 on sätestatud, et kui liikmesriik leiab, et aine või sellist ainet sisaldava segu või toote tootmine, turuleviimine või kasutamine kujutab endast ohtu inimeste tervisele või keskkonnale ning et see oht ei ole piisavalt ohjatud ja et seda tuleks vähendada, koostab ta pärast Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet”) teavitamist toimiku.

(2)

15. aprillil 2010 esitas Prantsusmaa ametile toimiku vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 69 lõikele 4, et algatada kõnealuse määruse artiklite 69–73 kohane piirangute seadmine. Kõnealuses toimikus selgitati, et lapsed, eelkõige alla 36-kuused võivad juveelitoodetest eralduva pliiga korduvalt kokku puutuda, kuna neil on kombeks asju suhu panna. Selline korduv kokkupuude võib põhjustada tõsiseid ja pöördumatuid neuroloogilisi käitumis- ja arenguhäireid; sellise ohu suhtes on lapsed eriti tundlikud, kuna nende kesknärvisüsteem ei ole veel välja arenenud. Toimikust ilmneb, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vaja võtta meetmeid liidu tasandil, et võimalikult suurel määral vältida kokkupuudet plii ja selle ühenditega juveelitoodetes. Toimikus on tehtud ettepanek keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodetes ja selliste toodete turuleviimine, kui plii migratsioon on suurem kui 0,09 μg/cm2/h.

(3)

Riskihindamise komitee leidis oma 10. märtsi 2011. aasta arvamuses, et kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis tõhusalt vähendaks kindlaks tehtud riske, on keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodete metall- ja mittemetallosades ja keelata selliste toodete turuleviimine, kui üksiku osa pliisisaldus on 0,05 massiprotsenti või suurem ja kui ei suudeta tõendada, et plii eraldumine ei ületa piirmäära 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h.)

(4)

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee uuris oma 15. septembri 2011. aasta arvamuses võimalust keelata plii ja selle ühendite kasutamine juveelitoodetes ja selliste toodete turuleviimine, kui sellise toote mis tahes üksiku osa pliisisaldus on 0,05 massiprotsenti või suurem. Leiti, et see oleks kõige asjakohasem liidu tasandi meede, mis vähendaks kindlaks tehtud riske nii, et sotsiaal-majanduslik kasu ja kulu oleks tasakaalus. Pidades silmas, et praegu ei ole olemas selliseid migratsiooni testimise meetodeid, mis imiteeriksid asjade suhupanemisega seonduvaid tingimusi, leidis sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, et piirang peaks põhinema juveelitoodete üksikute osade pliisisaldusel ning mitte sellistest toodetest eralduva plii migratsioonimääral. Lisaks soovitas sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee näha ette erandid kristallklaasi, klaasjate emailide, kellade sisekomponentide ning looduslike või taastatud vääris- ja poolvääriskivide suhtes.

(5)

23. septembril 2011 esitas amet komisjonile riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused.

(6)

Kuna puuduvad andmed plii eraldumise kohta asjade suhupanemise ajal ning kuna kristallklaasi ja klaasjate emailide kõikide kasutusalade jaoks puuduvad sobivad alternatiivid, jäetakse viimased praegusest meetmest välja. Lisaks soovitas sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kohaldada erandit üksnes nõukogu 15. detsembri 1969. aasta direktiivi 69/493/EMÜ (kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (2) I lisas määratletud 1. ja 2. kategooria kristallklaasi suhtes (vastavalt „Full Lead Crystal” ja „Lead Crystal”). Kõnealuses direktiivis määratletud 3. ja 4. kategooria kristallklaasid (vastavalt „crystal glass” ja „crystallin”) tuleks ka kõnealuse piirangu kohaldamisest vabastada, et tagada järjepidevus eranditega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) (3) (viimati muudetud komisjoni otsusega 2010/571/EL) (4) lisas, ning kuna neil on 1. ja 2. kategooriaga võrreldes väiksem pliisisaldus.

(7)

Sarnaselt kristallklaasi ja klaasjate emailidega tuleks piirangust vabastada looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid, milles plii esineb loodusliku koostisosana.

(8)

Kellade sisekomponendid, millele tarbijad ligi ei pääse, tuleks piirangust vabastada, kuna nendest komponentidest eralduva pliiga on kokkupuude välistatud.

(9)

Kasutatud ja antiiksete juveelitoodete turuleviimise keelamisel oleks oluline sotsiaal-majanduslik mõju, sest sellised esemed kaotaksid liidus oma turuväärtuse, samuti tekitaks sellise keelu jõustamine raskusi. Seega tuleks piirangust vabastada juveelitooted, mis viiakse esimest korda turule kuni 12 kuu jooksul pärast piirangu jõustumist, ja imporditud antiikjuveelitooted.

(10)

Komisjon peaks kristallklaasi, klaasjate emailide ning vääris- ja poolvääriskivide suhtes kohaldatava erandi läbi vaatama, pidades silmas uusi kättesaadavaid teaduslikke andmeid, sealhulgas plii migratsiooni asjaomaste eranditega hõlmatud kasutusalade puhul, sobivate asendusainete olemasolu ning migratsiooni testimismeetodite väljatöötamist.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(4)  ELT L 251, 25.9.2010, lk 28.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse lisatakse kanne 63:

„63.

Plii

 

CASi nr 7439-92–1

 

EÜ nr 231–100-4

ning selle ühendid

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada juveelitoodete üksikutes osades, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellises osas on 0,05 massiprotsenti või suurem.

2.

Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse järgmist:

i)

„juveelitooted” hõlmavad juveelitooteid ja juveelitoodete imitatsioone ning juukseaksessuaare, sealhulgas:

a)

käevõrusid, kaelakeesid ja sõrmuseid;

b)

augustamise abil kinnituvaid ehteid;

c)

käekellasid ja käevõrusid/-paelu;

d)

prosse ja mansetinööpe;

ii)

„üksikud osad” tähendab materjale, millest juveelitoode on tehtud, ning juveelitoote eraldi koostisosi.

3.

Lõiget 1 kohaldatakse üksikute osade suhtes, kui neid viiakse turule või kasutatakse juveelitoodete valmistamise eesmärgil.

4.

Erandina ei kohaldata punkti 1 järgmise suhtes:

a)

nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (1) I lisas (1., 2., 3. ja 4. kategooria) määratletud kristallklaas;

b)

kellade sisekomponendid, millele tarbija ligi ei pääse;

c)

looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;

d)

emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel.

5.

Erandina ei kohaldata lõiget 1 enne 9. oktoobrit 2013 esimest korda turule viidud juveelitoodete suhtes ning enne 10. detsembrit 1961 toodetud juveelitoodete suhtes.

6.

Komisjon hindab seda kannet uuesti 9. oktoobriks 2017, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid selliste ainete ning nende asendajate kättesaadavuse kohta ning plii migratsiooni kohta lõikes 1 osutatud toodetest, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet asjakohaselt.


(1)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.”


Top