EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0594

Komisjoni määrus (EL) nr 594/2012, 5. juuli 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) 1881/2006 toiduainetes sisalduvate saasteainete ohratoksiin A, mittedioksiinitaoliste PCBde ja melamiini piirnormide osas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 176, 6.7.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 218 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/594/oj

6.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 594/2012,

5. juuli 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) 1881/2006 toiduainetes sisalduvate saasteainete ohratoksiin A, mittedioksiinitaoliste PCBde ja melamiini piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (1), eriti selle artikli 2 lõiget 3

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 (2) on sätestatud teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

(2)

Komisjoni määruses (EL) nr 1259/2011 (3), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006, kehtestati mittedioksiinitaoliste PCBde uued piirnormid toiduainetes, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012. On asjakohane sätestada, et kõnealused piirnormid ei kehti nende toiduainete puhul, mis on viidud seadusjärgselt turule enne nimetatud tähtaega.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 105/2010 (4), millega muudetakse määrust (EL) nr 1881/2006, kehtestati lõplik madalam piirnorm ohratoksiin A sisaldusele vürtsides, mis peaks olema saavutatav heade tavade järgimise abil. Et vürtse tootvad riigid saaksid võtta ennetavaid meetmeid ilma, et need häiriksid oluliselt kauplemist, kehtestati kõnealuse määrusega piiratud ajavahemikuks ka kõrgem piirnorm. Lisaks sätestati määruses, et tuleks hinnata, kas ohratoksiin A madalamad piirnormid on saavutatavad maailma eri tootmispiirkondades häid tavasid järgides. Kõnealune hindamine pidi aset leidma enne seda, kui ohratoksiin A madalamat piirnormi hakatakse kohaldama. Kuigi maailma eri tootmispiirkondades on heade tavade järgimise osas täheldatud märgatavaid edusamme, ei ole ohratoksiin A madalam kavandatav piirnorm Capsicum spp. liikides veel püsivalt saavutatav. Seega on kohane madalama piirnormi kohaldamine Capsicum spp. liikide puhul edasi lükata.

(4)

Nisugluteen on tärklisetootmise kõrvalsaadus. On tõestatud, et praegu kehtiv ohratoksiin A piirnorm nisugluteenile ei ole enam saavutatav, eriti ladustamise hooaja lõpus, isegi juhul, kui heade tavade järgimisest peetakse rangelt kinni; ilmselt tuleneb see muutuvatest ilmastikutingimustest. Seega on kohane muuta praegu kehtiv piirnorm tasemeni, mis on heade tavade järgimise abil saavutatav ja tagab ühtlasi inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 4. aprillil 2006 komisjoni taotlusel vastu ajakohastatud teadusliku arvamuse ohratoksiin A sisalduse kohta toidus (5), võttes arvesse uut teaduslikku teavet ning määras lubatud nädalaseks tarbitavaks koguseks (TWI) 120 ng kehamassi kilogrammi kohta. Vastavalt EFSA arvamuses esitatud järeldustele tagavad käesolevas määruses kavandatavad muudatused ohratoksiin A osas jätkuvalt inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse.

(6)

EFSA võttis komisjoni taotlusel 18. märtsil 2010 vastu teadusliku arvamuse söödas ja toidus sisalduva melamiini kohta (6). Arvamuses esitatud järeldustest ilmneb, et melamiin võib põhjustada kristallide teket kuseteedes. Need kristallid põhjustavad proksimaalsete vääntorukeste kahjustusi, mida on täheldatud loomadel ja lastel seoses melamiini võltsimisjuhtumitega söödas ja imiku piimasegudes, mille tagajärjed on mõnikord fataalsed. Codex Alimentarius’e komisjon on kehtestanud söödas ja toidus sisalduva melamiini piirnormid (7). Et kaitsta rahvatervist, tuleks kõnealused piirnormid, mis on kooskõlas EFSA arvamuses esitatud järeldustega, lisada määrusesse (EL) nr 1881/2006.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatussätted

Määrust (EÜ) nr 1881/2006 muudetakse järgmiselt.

(1)

Artikli 11 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Käesolevat määrust ei kohaldata toodete suhtes, mis on turule viidud enne punktides a–f osutatud kuupäevi kooskõlas vastavatel kuupäevadel kohaldatud sätetega:”;

b)

lisatakse punktid e ja f:

„e)

1. jaanuar 2012 lisa 5. jaos sätestatud muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormide puhul.

f)

1. jaanuar 2015 lisa punktis 2.2.11 sätestatud Capsicum spp. liikides sisalduva ohratoksiin A piirnormi puhul”.

(2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates jõustumiskuupäevast, välja arvatud lisa punkti 2.2.11. sätteid, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  ELT L 364, 20.12.2006, lk 5.

(3)  ELT L 320, 3.12.2011, lk 18.

(4)  ELT L 35, 6.2.2010, lk 7.

(5)  Toiduahelas olevate saasteainete Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon; Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food EFSA Journal 2006; 365:1-56. Kättesaadav internetis: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  Toiduahelas olevate saasteainetega tegeleva Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon ja toiduga kokkupuutuvate materjalide, ensüümide, lõhna- ja maitseainete ning abiainete teaduskomisjon; Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed. EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [lk 145]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu

(7)  Report on the Thirty-Third Session of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius’e komisjon, Genf, Šveits, 5.–9. juuli 2010 (ALINORM 10/33/REP).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Jagu 2.2 „Ohratoksiin A” muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 2.2.2 asendatakse järgmisega:

„2.2.2.

Kõik töötlemata teraviljast valmistatud tooted, sealhulgas töödeldud teraviljatooted ja otsetarbimiseks ettenähtud teravili, välja arvatud punktides 2.2.9, 2.2.10 ja 2.2.13 loetletud tooted

3,0”

b)

Punkt 2.2.11 asendatakse järgmisega:

„2.2.11.

Vürtsid, sh kuivatatud vürtsid

 

Piper spp (nende viljad, sealhulgas valge ja must pipar)

Myristica fragrans (muskaatpähklipuu)

Zingiber officinale (harilik ingver)

Curcuma longa (kollajuur)

15 μg/kg

Capsicum spp (nende kuivatatud viljad, terved või jahvatatud, sealhulgas vürtspaprika, vürtspaprikapulber, Cayenne’i pipar ja paprika)

30 μg/kg kuni 31.12.2014

15 μg/kg alates 1.1.2015

Vürtsisegud, mis sisaldavad üht või mitut eespool nimetatud vürtsi

15 μg/kg”

c)

Punkti 2.2.12 järele lisatakse järgmine punkt 2.2.13:

„2.2.13.

Nisugluteen, mida ei müüda otse tarbijale

8,0”

(2)

Lisatakse 7. jagu „Melamiin ja selle struktuurianaloogid” järgmises sõnastuses:

7. jagu:   melamiin ja selle struktuurianaloogid

Toode

Piirnormid

(mg/kg)

7.1.

Melamiin

 

7.1.1.

Toit, välja arvatud imikute piimasegud ja jätkupiimasegud (1)

2,5

7.1.2.

Pulbrilised imikute piimasegud ja jätkupiimasegud

1


(1)  Piirnorm ei kehti sellise toidu puhul, mille puhul on võimalik tõestada, et suurem melamiinisisaldus kui 2,5 mg/kg tuleneb tsüromasiinist, mida on lubatud kasutada insektitsiidina. Melamiinisisaldus ei või ületada tsüromasiini sisaldust.”


Top