EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0358

2012/358/EL: Komisjoni rakendusotsus, 3. juuli 2012 , millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud 2010. aasta novembris Saksamaal seoses linnugripi vastu võitlemise erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4359 all)

OJ L 175, 5.7.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/358/oj

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/15


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

3. juuli 2012,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud 2010. aasta novembris Saksamaal seoses linnugripi vastu võitlemise erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 4359 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2012/358/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Selleks et aidata kaasa linnugripi võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on sätestatud, millistele kulutustele võib anda liidu rahalist toetust.

(4)

Komisjoni 7. juuli 2011. aasta rakendusotsusega 2011/404/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2010. aasta novembris linnugripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust Saksamaal 2010. aasta novembris linnugripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele. Saksamaa esitas 5. septembril 2011 ametliku hüvitise taotluse, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(5)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(6)

Saksamaa on vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikele 4 teatanud viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele meetmetest, mida on rakendatud kooskõlas teatavakstegemist ja tauditõrjet käsitlevate liidu õigusaktidega, ning nende meetmete tulemustest. Vastavalt määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklile 7 olid hüvitise taotlusele lisatud finantsaruanne, täiendavad dokumendid, epidemioloogiline aruanne iga ettevõtte kohta, kus loomad tapeti ja likvideeriti, ja vastavate auditite tulemused.

(7)

Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõppjäreldused edastati Saksamaale 16. märtsil 2012. aastal.

(8)

Seetõttu tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses linnugripi likvideerimisega Saksamaal 2010. aasta novembris.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis tehti seoses linnugripi likvideerimisega Saksamaal 2010. aastal, on 177 181,83 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 3. juuli 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 180, 8.7.2011, lk 50.


Top