EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1173

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1173/2011, 16. november 2011 , eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal

OJ L 306, 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 236 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

23.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1173/2011,

16. november 2011,

eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 136 koostoimes artikli 121 lõikega 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikidel, mille rahaühik on euro, on eriline huvi ja vastutus rakendada majanduspoliitikat, mis soodustab majandus- ja rahaliidu nõuetekohast toimimist ning aitab vältida selle toimimist ohustavat poliitikat.

(2)

Euroopa Liidu toimimise leping (ELi toimimise leping) võimaldab võtta euroalal vastu erimeetmeid, mis ületavad kõigi liikmesriikide suhtes kohaldatavaid sätteid, et tagada majandus- ja rahaliidu nõuetekohane toimimine.

(3)

Majandus- ja rahaliidu esimesel kümnendil saadud kogemused ja tehtud vead näitavad, et liidu majanduse juhtimist on vaja parandada, ning selleks tuleks liikmesriikidele anda suurem vastutus ühiselt kokkulepitud eeskirjade ja poliitika eest ning luua liidu tasandil tõhusam raamistik liikmesriikide majanduspoliitika üle järelevalve teostamiseks.

(4)

Majanduse juhtimise parandatud raamistiku aluseks peaksid olema mitu üksteisega seotud ja sidusat püsiva majanduskasvu ja tööhõive poliitikavaldkonda, eelkõige liidu majanduskasvu- ja tööhõivestrateegia, keskendudes eriti siseturu arendamisele ja tugevdamisele, rahvusvahelise kaubanduse ja konkurentsivõime edendamisele, majandus- ja eelarvepoliitika tugevdatud kooskõlastamise Euroopa poolaastale, valitsemissektori ülemäärase eelarvepuudujäägi ennetamise ja korrigeerimise tõhusale raamistikule (stabiilsuse ja kasvu pakt), makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise toimivale raamistikule, liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuetele ning tõhusamale finantsturgude reguleerimisele ja järelevalvele, sealhulgas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teostatavale makrotasandi usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvele.

(5)

Stabiilsuse ja kasvu pakt ning kogu majanduse juhtimise raamistik peaksid täiendama liidu majanduskasvu- ja tööhõivestrateegiat ning olema sellega kooskõlas. Nende eri komponentide omavahelised seosed ei tohiks olla aluseks erandite tegemisele stabiilsuse ja kasvu pakti sätetest.

(6)

Dünaamilise siseturu saavutamist ja säilitamist tuleks pidada majandus- ja rahaliidu nõuetekohase ja sujuva toimimise osaks.

(7)

Komisjonil peaks tõhustatud järelevalve menetluses olema suurem roll järgmistes küsimustes: liikmesriigipõhised hinnangud, järelevalve, kontrollkäigud kohapeal, soovitused ja hoiatused. Karistusi käsitlevate otsuste tegemisel peaks nõukogu roll olema piiratud ning tuleks kasutada ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist.

(8)

Komisjon peaks tegema järelevalvealaseid kontrollkäike, et tagada püsiva dialoogi pidamine liikmesriikidega käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

(9)

Komisjon peaks korrapäraselt läbi viima majanduse juhtimise süsteemi, eelkõige karistuste tõhususe ja piisavuse laiaulatusliku hindamise. Selliste hindamistega peaksid vajaduse korral kaasnema asjakohased ettepanekud.

(10)

Käesoleva määruse rakendamisel peaks komisjon arvesse võtma asjaomase liikmesriigi majanduslikku olukorda.

(11)

Majanduse juhtimise tugevdamine peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihedamat ja õigeaegsemat kaasamist.

(12)

Euroopa Parlamendiga võib luua majandusdialoogi, mis võimaldab komisjonil avalikustada oma analüüsid ning nõukogu eesistujal ja komisjonil ning vajaduse korral Euroopa Ülemkogu eesistujal või eurorühma esimehel arutelusid korraldada. Selline avalik arutelu võiks anda võimaluse arutada riiklike otsuste kaasmõju ja asjaosalistele avalikult survet avaldada. Kuigi Euroopa Parlamendi partnerid selles dialoogis on asjakohased liidu institutsioonid ja nende esindajad, võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon anda liikmesriigile, kelle kohta on käesoleva määruse artiklite 4, 5 ja 6 kohaselt tehtud nõukogu otsus, võimaluse osaleda arvamuste vahetuses. Liikmesriigi osalemine sellises arvamuste vahetuses on vabatahtlik.

(13)

Selleks et tõhustada euroalal eelarvejärelevalve rakendamist, on vaja täiendavaid karistusi. Need karistused peavad suurendama liidu eelarvejärelevalve raamistiku usaldusväärsust.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud eeskirjad peaksid tagama õiglased, õigeaegsed, astmelised ja tõhusad mehhanismid, et tagada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku osa järgimine, eelkõige kinnipidamine nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) (4) ning nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1467/97 (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta), (5) mille käigus kontrollitakse eelarvedistsipliini järgimist valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja võla kriteeriumi alusel.

(15)

Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikul osal põhinevad ning käesoleva määruse kohaselt liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, määratavad karistused peaksid olema stiimuliks teha kohandusi vastavalt keskpika perioodi eelarve-eesmärgile ning seda eesmärki järgida.

(16)

Selleks et hoida ära kas tahtlikult või raske hooletuse tõttu ebaõige teabe esitamine (esitatud teave on oluliseks sisendiks liidu majanduspoliitika kooskõlastamisel) valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja võla kohta, tuleks vastutavale liikmesriigile määrata trahv.

(17)

Selleks et täiendada eeskirju, mis käsitlevad trahvide arvutamist statistika manipuleerimise vältimiseks ning menetlusnorme komisjoni poolt sellise tegevuse uurimiseks, peaks komisjonil olema õigus kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 võtta vastu õigusakte trahvisumma üksikasjalike kriteeriumite ja komisjoni teostatava uurimise kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(18)

Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus osas peaks keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga kohandumise ja selle eesmärgi järgimise tagama sellega, et liikmesriigile, mille rahaühik on euro, pannakse intressikandva tagatise ajutise esitamise kohustus, kui liikmesriik ei ole oma eelarvet piisavalt konsolideerinud. Seda tuleks teha juhul, kui liikmesriik kaldub märkimisväärselt kõrvale keskpika perioodi eelarve-eesmärgist või selle eesmärgi poole liikumise kohandamiskavast ja ei korrigeeri seda kõrvalekallet, isegi kui liikmesriigi eelarvepuudujääk on väiksem kui kontrollväärtus 3 % sisemajanduse koguproduktist (SKP).

(19)

Tagatis koos sellele kogunenud intressidega tuleks vabastada asjaomasele liikmesriigile siis, kui nõukogu on veendunud, et olukorda, mille tõttu tagatise esitamise kohustust rakendati, enam ei eksisteeri.

(20)

Seoses stabiilsuse ja kasvu pakti parandusliku osaga peaks liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, määratavad karistused seisnema kohustuses esitada intressivaba tagatis, mis on seotud ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kinnitava nõukogu otsusega, kui intressikandva tagatise esitamise nõue on asjaomasele liikmesriigile stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus osas juba esitatud või kui liikmesriik on stabiilsuse ja kasvu paktis kehtestatud eelarvepoliitikaalaseid kohustusi eriti rängalt eiranud, või kohustuses tasuda trahv valitsemissektori ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamist käsitleva nõukogu soovituse mittejärgimise korral.

(21)

Selleks et vältida selliste karistuste kohaldamist tagasiulatuvalt, mis on ette nähtud käesolevas määruses stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa raames, tuleks neid kohaldada üksnes otsuste suhtes, mis nõukogu on teinud määruse (EÜ) nr 1466/97 alusel pärast käesoleva määruse jõustumist. Samamoodi tuleks selleks, et vältida selliste karistuste kohaldamist tagasiulatuvalt, mis on ette nähtud käesolevas määruses stabiilsuse ja kasvu pakti parandusliku osa raames, neid kohaldada üksnes asjaomaste soovituste ja otsuste suhtes, mille nõukogu on vastu võtnud pärast käesoleva määruse jõustumist, et kõrvaldada ülemäärane valitsemissektori eelarvepuudujääk.

(22)

Käesolevas määruses sätestatud intressikandvate tagatiste, intressivabade tagatiste ja trahvide suurus tuleks kehtestada viisil, mis tagaks karistusmäärade õiglase astmelisuse stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus ja paranduslikus osas ning looks liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, piisava stiimuli täita liidu eelarvepoliitika raamistiku nõudeid. ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 11 kohane trahv, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1467/97 artiklis 12, koosneb fikseeritud osast, mis on 0,2 % SKPst, ja muutuvast osast. Seega on karistusmäärade astmelisus ja liikmesriikide võrdne kohtlemine tagatud sel juhul, kui käesolevas määruses sätestatud intressikandev tagatis, intressivaba tagatis ja trahv võrduvad 0,2 %-ga SKPst ehk ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 11 kohase trahvi fikseeritud osaga.

(23)

Nõukogul peaks olema võimalik vähendada liikmesriigi, mille rahaühik on euro, põhjendatud taotlusele järgnenud komisjoni soovituse alusel asjaomase liikmesriigi suhtes kohaldatud karistusi või need tühistada. Stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslikus osas peaks ka komisjonil olema võimalik esitada soovitus karistust vähendada või see tühistada erakorraliste majandusolude tõttu.

(24)

Intressivaba tagatis tuleks ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamisel vabastada ning selliste tagatiste pealt teenitud intressid ja kogutud trahvid tuleks eraldada selliste liikmesriikide, mille rahaühik on euro, loodud stabiilsusmehhanismidele finantsabi andmiseks, et tagada stabiilsus kogu euroalal.

(25)

Käesolevas määruses sätestatud karistuste määramiseks üksikotsuste vastuvõtmise õigus tuleks anda nõukogule. Osana liikmesriikide majanduspoliitika kooskõlastamisest, millega nõukogu tegeleb vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikele 1, on kõnealused üksikotsused lahutamatuteks järelmeetmeteks meetmetele, mille nõukogu on võtnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 121 ja 126 ning määrustele (EÜ) nr 1466/97 ja (EÜ) nr 1467/97.

(26)

Kuna käesolev määrus sisaldab üldnorme määruste (EÜ) nr 1466/97 ja (EÜ) nr 1467/97 tõhusaks rakendamiseks, tuleks see vastu võtta ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikes 6 osutatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

(27)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt karistuste süsteemi loomine, et tõhustada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku osa täitmist euroalas, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse karistuste süsteem, et tõhustada stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku osa täitmist euroalal.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslik osa”– mitmepoolne järelevalvesüsteem, mis on määratletud määruses (EÜ) nr 1466/97;

2)   „stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslik osa”– liikmesriikide ülemäärase eelarvepuudujäägi vältimise menetlus, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 126 ja määruses (EÜ) nr 1467/97;

3)   „erakorralised majandusolud”– asjaolud, mille puhul valitsemissektori ülemäärast eelarvepuudujääki käsitatakse võrreldes kontrollväärtusega erandlikuna ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 2 punkti a teise taande tähenduses ning mida on täpsustatud määruses (EÜ) nr 1467/97.

II   PEATÜKK

MAJANDUSDIALOOG

Artikkel 3

Majandusdialoog

Selleks et tõhustada dialoogi asjakohaste liidu institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ning tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon kutsuda nõukogu eesistuja, komisjoni ja vajaduse korral Euroopa Ülemkogu eesistuja või eurorühma esimehe esinema parlamendikomisjoni ees, et arutada käesoleva määruse artiklite 4, 5 ja 6 kohaselt vastu võetud otsuseid.

Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib anda liikmesriigile, keda sellised otsused puudutvad, võimaluse osaleda arvamuste vahetuses.

III   PEATÜKK

STABIILSUSE JA KASVU PAKTI ENNETUSLIKU OSA KARISTUSED

Artikkel 4

Intressikandev tagatis

1.   Kui nõukogu võtab vastu otsuse, milles kinnitatakse, et liikmesriik ei ole võtnud meetmeid vastuseks nõukogu soovitusele, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõike 2 teises lõigus, esitab komisjon 20 päeva jooksul alates nimetatud nõukogu otsuse vastuvõtmisest nõukogule soovituse teha uus otsus, millega nõutakse, et asjaomane liikmesriik esitaks komisjonile intressikandva tagatise, mis ulatub kuni 0,2 %-ni asjaomase liikmesriigi eelmise aasta SKPst.

2.   Tagatise nõudmise otsus loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 10 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on soovituse vastu võtnud, otsustanud kvalifitseeritud häälteenamusega soovitust tagasi lükata.

3.   Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega muuta komisjoni soovitust ning võtta selliselt muudetud teksti vastu nõukogu otsusena.

4.   Komisjon võib asjaomase liikmesriigi poolt 10 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud meetmete võtmata jätmist käsitleva nõukogu otsuse tegemisest komisjonile esitatud põhjendatud taotluse alusel soovitada, et nõukogu vähendaks intressikandva tagatise suurust või tühistaks selle.

5.   Intressikandev tagatis kannab intressimäära, mis kajastab komisjoni krediidiriski ja asjaomast investeerimisperioodi.

6.   Kui määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõike 2 teises lõigus osutatud nõukogu soovituse aluseks olnud olukorda enam ei esine, otsustab nõukogu komisjoni uue soovituse alusel, et tagatis ja selle pealt teenitud intressid tuleb tagastada asjaomasele liikmesriigile. Nõukogu võib komisjoni uut soovitust muuta kvalifitseeritud häälteenamusega.

IV   PEATÜKK

STABIILSUSE JA KASVU PAKTI PARANDUSLIKU OSA KARISTUSED

Artikkel 5

Intressivaba tagatis

1.   Kui nõukogu otsustab kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikega 6, et liikmesriigis, kes on vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 1 esitanud komisjonile intressikandva tagatise, esineb ülemäärane eelarvepuudujääk, või kui komisjon on kindlaks teinud, et selles liikmesriigis on eriti tõsiselt eiratud stabiilsuse ja kasvu paktis kehtestatud eelarvepoliitika alaseid kohustusi, esitab komisjon 20 päeva jooksul alates nõukogu otsuse vastuvõtmisest soovituse, et nõukogu teeks uue otsuse, millega nõutakse, et asjaomane liikmesriik esitaks komisjonile intressivaba tagatise, mis ulatub kuni 0,2 %-ni asjaomase liikmesriigi eelmise aasta SKPst.

2.   Tagatise nõudmise otsus loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 10 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on soovituse vastu võtnud, otsustanud kvalifitseeritud häälteenamusega soovitust tagasi lükata.

3.   Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega muuta komisjoni soovitust ning võtta selliselt muudetud teksti vastu nõukogu otsusena.

4.   Komisjon võib erakorraliste majandusolude tõttu või asjaomase liikmesriigi poolt 10 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 6 kohase nõukogu otsuse vastuvõtmisest komisjonile esitatud põhjendatud taotluse alusel soovitada, et nõukogu vähendaks intressivaba tagatise suurust või tühistaks selle.

5.   Tagatis esitatakse komisjonile. Kui liikmesriik on esitanud kooskõlas artikliga 4 komisjonile intressikandva tagatise, muudetakse see intressikandev tagatis intressivabaks tagatiseks.

Kui kooskõlas artikliga 4 esitatud intressikandva tagatise summa ja selle pealt teenitud intresside summa ületab käesoleva artikli lõike 1 alusel esitatava intressivaba tagatise summa, tagastatakse ülejääv osa liikmesriigile.

Kui intressivaba tagatise summa ületab kooskõlas artikliga 4 esitatud intressikandva tagatise ja sellelt teenitud intressi summa, katab liikmesriik selle vahe intressivaba tagatise esitamisel.

Artikkel 6

Trahv

1.   Kui nõukogu otsustab ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 8 raames, et liikmesriik ei ole võtnud tõhusaid meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks, soovitab komisjon 20 päeva jooksul alates kõnealuse otsuse vastuvõtmisest, et nõukogu teeks uue otsuse, millega määratakse trahv, mis ulatub kuni 0,2 %-ni asjaomase liikmesriigi eelmise aasta SKPst.

2.   Trahvi määramise otsus loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 10 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on soovituse vastu võtnud, otsustanud kvalifitseeritud häälteenamusega soovitust tagasi lükata.

3.   Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega muuta komisjoni soovitust ning võtta selliselt muudetud teksti vastu nõukogu otsusena.

4.   Komisjon võib erakorraliste majandusolude tõttu või asjaomase liikmesriigi poolt 10 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 8 kohase nõukogu otsuse vastuvõtmisest komisjonile esitatud põhjendatud taotluse alusel soovitada, et nõukogu vähendaks trahvisummat või tühistaks trahvi.

5.   Kui liikmesriik on esitanud kooskõlas artikliga 5 komisjonile intressivaba tagatise, muudetakse see intressivaba tagatis trahviks.

Kui liikmesriigi poolt kooskõlas artikliga 5 esitatud intressivaba tagatise summa ületab trahvisumma, tagastatakse ülejääv osa liikmesriigile.

Kui trahvisumma ületab kooskõlas artikliga 5 esitatud intressivaba tagatise summa või kui intressivaba tagatist ei ole esitatud, katab liikmesriik selle vahe trahvi tasumisel.

Artikkel 7

Intressivaba tagatise tagastamine

Kui nõukogu otsustab vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikele 12 mõne või kõik oma otsused kehtetuks tunnistada, tagastatakse komisjonile esitatud intressivaba tagatis asjaomasele liikmesriigile.

V   PEATÜKK

KARISTUSED STATISTIKA MANIPULEERIMISE KORRAL

Artikkel 8

Karistused statistika manipuleerimise korral

1.   Nõukogu võib komisjoni soovituse alusel otsustada määrata liikmesriigile trahvi, kui liikmesriik tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitab ebaõiget teavet eelarvepuudujääki ja võlga käsitlevate andmete kohta, mis on olulised ELi toimimise lepingu artiklite 121 ja 126 või ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 12) (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta) kohaldamiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud trahvid on tõhusad, hoiatavad ja proportsionaalsed võrreldes ebaõige teabe esitamise laadi, raskusastme ja kestusega. Trahvisumma ei ületa 0,2 % asjaomase liikmesriigi SKPst.

3.   Komisjon võib teha kõiki uurimistoiminguid, mis on vajalikud lõikes 1 osutatud ebaõige teabe esitamise fakti tuvastamiseks. Komisjon võib teha otsuse algatada uurimine, kui tal on tõsiseid viiteid ebaõige teabe esitamise fakti kohta. Komisjon uurib väidetavalt ebaõige teabe esitamise juhte, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi poolt esitatud märkusi. Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon nõuda liikmesriigilt teabe esitamist, viia läbi kohapealseid kontrolle ja omada juurdepääsu valitsemissektori üksuste arvepidamise andmetele keskvalitsuse, piirkondliku valitsuse, kohaliku omavalitsuse ning sotsiaalkindlustuse tasandil. Kui asjaomase liikmesriigi õiguses nõutakse enne kohapealse kontrolli läbiviimist kohtu luba, esitab komisjon selleks vajalikud taotlused.

Uurimise lõpetamisel ja enne nõukogule ettepaneku esitamist annab komisjon asjaomasele liikmesriigile võimaluse avaldada oma seisukoht uurimisaluses küsimuses. Komisjon võtab nõukogule esitatava ettepaneku aluseks üksnes asjaolud, mille kohta asjaomasel liikmesriigil on olnud võimalus selgitusi jagada.

Komisjon austab uurimise käigus täiel määral asjaomase liikmesriigi kaitseõigust.

4.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad:

a)

lõikes 1 osutatud trahvisumma kehtestamise üksikasjalikke kriteeriume;

b)

lõikes 3 osutatud uurimise üksikasjalikke menetlusnorme, kaasnevaid meetmeid ja uurimisest aruandmist;

c)

üksikasjalikke menetlusnorme, mille eesmärk on tagada kaitseõigus, toimikuga tutvumise õigus, õigus esindajale ja konfidentsiaalsus, ning ajalisi sätteid ja lõikes 1 osutatud trahvisummade kogumist.

5.   Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus vaadata läbi otsused, millega nõukogu on määranud trahve vastavalt lõikele 1. Kohus võib määratud trahvi tühistada, trahvisummat vähendada või suurendada.

VI   PEATÜKK

KARISTUSTE HALDUSÕIGUSLIK LAAD NING INTRESSI- JA TRAHVISUMMADE JAOTAMINE

Artikkel 9

Karistuste haldusõiguslik laad

Artiklite 4 kuni 8 alusel määratud karistused on haldusõiguslikud.

Artikkel 10

Intressi- ja trahvisummade jaotamine

Artikli 5 kohaselt esitatud tagatistelt komisjoni teenitud intressid ja artiklite 6 ja 8 kohaselt kogutud trahvisummad arvatakse ELi toimimise lepingu artiklis 311 osutatud muude tulude hulka ja eraldatakse Euroopa finantsstabiilsusvahendile. Alates hetkest, kui liikmesriigid, mille rahaühik on euro, on loonud muu stabiilsusmehhanismi finantsabi andmiseks, et tagada kogu euroala stabiilsus, eraldatakse intressid ja trahvisummad kõnealusele mehhanismile.

VII   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 11

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Volitus võtta vastu artikli 8 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusakte delegeeritakse komisjonile kolmeks aastaks alates 13. detsember 2011. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 8 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12

Hääletamine nõukogus

1.   Artiklites 4, 5, 6 ja 8 osutatud meetmete üle otsustamisel hääletavad ainult need nõukogu liikmed, kes esindavad selliseid liikmesriike, mille rahaühik on euro, ning nõukogu ei võta arvesse asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält.

2.   Lõikes 1 osutatud nõukogu liikmete kvalifitseeritud häälteenamus määratakse kindlaks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punktile b.

Artikkel 13

Läbivaatamine

1.   Komisjon avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta hiljemalt 14. detsember 2014 ja seejärel iga viie aasta järel.

Kõnealuses aruandes hinnatakse muu hulgas järgmist:

a)

käesoleva määruse tõhusust, sealhulgas võimalust lubada nõukogul ja komisjonil võtta meetmeid olukorras, mis võib ohustada rahaliidu nõuetekohast toimimist;

b)

edusamme liikmesriikide majanduspoliitika tihedama kooskõlastamise ja nende majandustulemuste püsiva lähenemise tagamisel kooskõlas ELi toimimise lepinguga.

2.   Vajadusel lisatakse kõnealusele aruandele ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

3.   Aruanne edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4.   Komisjon esitab 2011. aasta lõpuks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande „euroväärtpaberite” võimaliku kasutuselevõtmise kohta.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Strasbourg, 16. november 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

W. SZCZUKA


(1)  ELT C 150, 20.5.2011, lk 1.

(2)  ELT C 218, 23.7.2011, lk 46.

(3)  Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. novembri 2011. aasta otsus.

(4)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(5)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.


Top