EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1130

Komisjoni määrus (EL) nr 1130/2011, 11. november 2011 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) III lisa, et kehtestada nende toidu lisaainete liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides ning toidu lõhna- ja maitseainetes EMPs kohaldatav tekst

OJ L 295, 12.11.2011, p. 178–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 132 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1130/oj

12.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/178


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1130/2011,

11. november 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) III lisa, et kehtestada nende toidu lisaainete liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides ning toidu lõhna- ja maitseainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artiklit 10 ja artikli 30 lõikeid 2, 3 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas on sätestatud, et koostatakse nende lisaainete liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes (1. ja 2. osa), toiduensüümides (3. osa), toidu lõhna- ja maitseainetes (4. osa) ning toitainetes ja muudes ainetes (5. osa), millele neid lisaaineid võib selle määruse artikli 4 lõike 4 kohaselt lisada, ning nende lisaainete kasutustingimused. Neid toidu lisaaineid kasutatakse selleks, et avaldada toidu lisaainetele, toiduensüümidele, toidu lõhna- ja maitseainetele või toitainetele tehnoloogilist toimet.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisasse kantud toidu lisaaineid saab liigitada toidu lisaaine peamise tehnoloogilise toime alusel selle määruse I lisas sätestatud funktsionaalrühmadesse. Selle määruse artiklis 9 on sätestatud, et toidu lisaaine määramine ühte funktsionaalrühma ei välista selle kasutamist mitmel eesmärgil.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivis 95/2/EÜ (toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta) (2) sätestatud toidu lisaained, mida on lubatud toidu lisaainetes kasutada kandeainetena, ning nende kasutustingimused tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 1. ossa, sest nüüd on läbi vaadatud nende vastavus toidu lisaainete liidu loetellu kandmise ja nende kasutamise üldtingimustele ja eelkõige selle määruse artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud tingimusele.

(4)

Toidu lisaained, mis on loetletud direktiivis 95/2/EÜ kui lubatud kandeained ja kandelahustid, ja millel on toidu lisaainele veel muu toime, tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 2. ossa samade kasutustingimustega. Muud toidu lisaained, millel on muu toime peale kandeaineks olemise, tuleks samuti kanda sellesse loetellu.

(5)

Toiduensüümides lubatud toidu lisaained ja kandeained, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1332/2008, (3) milles käsitletakse toiduensüüme ja nende kasutustingimusi, tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 3. ossa.

(6)

Toidu lisaained, mida direktiivi 95/2/EÜ kohaselt on lubatud kasutada lõhna- ja maitseainetes, ning nende kasutustingimused, tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 4. ossa, sest nende lisaainete vastavus kõnealuse määruse artiklile 6 on läbi vaadatud.

(7)

Toitainetes lubatud toidu lisaained ja kandeained, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivis 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivis 2009/39/EÜ eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta (6) ja komisjoni 13. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 953/2009 eriotstarbeliste toitainete kohta, mida võib lisada eritoidule, (7) ning nende ainete kasutustingimused, tuleks kanda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 5. osa punkti A. Muud toidu lisaained, mis ei ole kandeained, tuleks samuti kanda sellesse loetellu, lähtudes tehnoloogilisest vajadusest, mida määruse (EÜ) nr 1333/2008 vastuvõtmise ajal ette nähtud ei olnud.

(8)

Direktiivis 95/2/EÜ imiku- ja väikelapsetoidus lubatud lisaainete hulgas loetletud toidu lisaained, mis on oma toimelt toitainete lisaained, tuleks kanda samadel kasutustingimustel määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 5. osa punktis B sätestatud loetellu. See loetelu tuleks koostada, arvestades toidu teaduskomitee 13. juuni 1997. aasta arvamust toidu lisaainete kohta toitainevalmististes, mida kasutatakse imikute piimasegude, jätkupiimasegude ja võõrutussegude valmistamisel (8).

(9)

Läbipaistvuse ja ühtsuse tagamiseks tuleks sätestada toidu lisaainete kasutustingimuste erikord toidu lisaainete valmististe, ensüümvalmististe ja toitainevalmististe puhul.

(10)

Sulfitid, bensoaadid, polüsorbaadid, sorbitaanestrid ja sahharoosi estrid tuleks loetleda määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas. Need on ained, mille puhul tuleb komisjoni 2001. aasta aruande „Toidu kaudu toidu lisaainete omastamise kohta Euroopa Liidus” (9) kohaselt viia läbi 3. taseme sõeluuring (tier 3 screening) ja mille puhul kaheldakse lubatud päevase tarbitava koguse suuruses. Nende ainete kasutustingimused võib läbi vaadata, kui Euroopa Toiduohutusamet on esitanud arvamuse komisjoni määruses (EL) nr 257/2010, (10) millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava, sätestatud hindamiskava raames, kus muu hulgas on ette nähtud ka lisaainete omastamise hindamine.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid kõnealuste lisaainete päritolu, puhtusekriteeriumide ja muu vajaliku teabe osas on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2008. aasta direktiivis 2008/128/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid, (11)17. juuni 2008. aasta direktiivis 2008/60/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate magusainete puhtuse erikriteeriumid (12) ja 27. augusti 2008. aasta direktiivis 2008/84/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid (13).

(12)

Kuna mõnda valmistist on kasutatud aastakümneid, tuleks käesoleva määruse jõustumisest alates näha ette 24 kuud kestev üleminekuperiood, et toidukäitlemisettevõtjad saaksid kohaneda käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 2. ja 3. osas ja 5. osa punktis A sätestatud nõuetega. Käesoleva määruse jõustumisest alates tuleks ette näha 18 kuud kestev üleminekuperiood, et toidukäitlemisettevõtjad saaksid kohaneda käesoleva määrusega muudetud kõnealuse III lisa 1. ja 4. osas sätestatud nõuetega.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

Valmistisi, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 2. ja 3. osas ja/või 5. osa punktis A sätestatule (nagu on muudetud käesoleva määrusega), võib riiklike sätete alusel turule viia 24 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva. Toitu, mis sisaldab selliseid valmistisi ja mida on selle aja jooksul seadusega kooskõlas turule viidud, võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Valmistisi, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa 1. ja 4. osas sätestatule (nagu on muudetud käesoleva määrusega), võib direktiivi 95/2/EÜ I–VI lisa sätete kohaselt turule viia kuni 31. maini 2013. Toitu, mis sisaldab selliseid valmistisi ja mida on selle aja jooksul seadusega kooskõlas turule viidud, võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 2. detsembrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1.

(3)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 7.

(4)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(5)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

(6)  ELT L 124, 20.5.2009, lk 21.

(7)  ELT L 269, 14.10.2009, lk 9.

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning food, Reports of SCF (40. osa, 1998).

(9)  Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union (KOM(2001) 542 (lõplik)).

(10)  ELT L 80, 26.3.2010, lk 19.

(11)  ELT L 6, 10.1.2009, lk 20.

(12)  ELT L 158, 18.6.2008, lk 17.

(13)  ELT L 253, 20.9.2008, lk 1.


LISA

„III LISA

Nende toidu lisaainete (sealhulgas kandeainete) liidu loetelu, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides, lõhna- ja maitseainetes ja toitainetes, ning nende kasutustingimused

Mõisted:

1)   „toitained”– käesoleva lisa kohaldamisel tähendab toitainelistel eesmärkidel lisatud vitamiine, mineraale või muid aineid ja füsioloogilise mõju saavutamiseks lisatud aineid määruse (EÜ) nr 1925/2006, direktiivi 2002/46/EÜ, direktiivi 2009/39/EÜ ja määruse (EÜ) nr 953/2009 kohaldamisalades;

2)   „valmistis”– käesoleva lisa kohaldamisel tähendab ühest või mitmest toidu lisaainest, toiduensüümist ja/või toitainest koosnevat segu, mille koostisesse ladustamise, müügi, standardimise, lahjendamise või lahustamise hõlbustamiseks lisatakse selliseid aineid nagu toidu lisaained ja/või muud toidu koostisosad.

1.   OSA

Toidu lisaainetes kasutada lubatud kandeained

Kandeaine E number

Kandeaine nimetus

Piirnorm

Toidu lisaained, millele võib kandeainet lisada

E 1520

Propaan-1, 2-diool (propüleenglükool)

Ülekandunud aine piirnorm valmistoidus 1 000 mg/kg (1)

Toiduvärvid, emulgaatorid ja antioksüdandid

E 422

Glütserool

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 420

Sorbitool

E 421

Mannitool

E 953

Isomalt

E 965

Maltitool

E 966

Laktitool

E 967

Ksülitool

E 968

Erütritool

E 400 – E 404

Algiinhape – alginaadid (7. tabel)

E 405

Propaan-1, 2-dioolalginaat

E 406

Agar

E 407

Karrageen

E 410

Jaanileivapuujahu

E 412

Guarkummi

E 413

Tragakant

E 414

Kummiaraabik

E 415

Ksantaankummi

E 440

Pektiinid

E 432 – E 436

Polüsorbaadid (6. osa 4. tabel)

quantum satis

Vahutamisvastased ained

E 442

Ammooniumfosfatiidid

quantum satis

Antioksüdandid

E 460

Tselluloos

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 461

Metüültselluloos

E 462

Etüültselluloos

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

E 465

Etüülmetüültselluloos

E 466

Karboksümetüültselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos, tsellulooskummi

E 322

Letsitiinid

quantum satis

Toiduvärvid ja rasvlahustuvad antioksüdandid

E 432 – E 436

Polüsorbaadid (6. osa 4. tabel)

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

E 473

Rasvhapete sahharoosi estrid

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

E 491 – E 495

Sorbitaanestrid (6. osa 5. tabel)

quantum satis

Toiduvärvid ja vahutamisvastased ained

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 1410

Monotärklisfosfaat

E 1412

Ditärklisfosfaat

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

E 1420

Atsetüülitud tärklis

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

E 1450

Naatriumoktenüül-suktsinaat-tärklis

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

E 170

Kaltsiumkarbonaat

E 263

Kaltsiumatsetaat

E 331

Naatriumtsitraadid

E 332

Kaaliumtsitraadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

E 501

Kaaliumkarbonaadid

E 504

Magneesiumkarbonaadid

E 508

Kaaliumkloriid

E 509

Kaltsiumkloriid

E 511

Magneesiumkloriid

E 514

Naatriumsulfaadid

E 515

Kaaliumsulfaadid

E 516

Kaltsiumsulfaat

E 517

Ammooniumsulfaat

E 577

Kaaliumglükonaat

E 640

Glütsiin ja selle naatriumsool

E 1505 (1)

Trietüültsitraat

E 1518 (1)

Glütserüültriatsetaat (triatsetiin)

E 551

Ränidioksiid

quantum satis

Emulgaatorid ja toiduvärvid

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 553b

Talk

50 mg/kg toiduvärvivalmististes

Toiduvärvid

E 901

Meevaha, valge ja kollane

quantum satis

Toiduvärvid

E 1200

Polüdekstroos

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 1201

Polüvinüülpürrolidoon

quantum satis

Magusained

E 1202

Polüvinüülpolüpürrolidoon

E 322

Letsitiinid

quantum satis

Glaseerained puuviljadele

E 432 – E 436

Polüsorbaadid

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 491 – E 495

Sorbitaanestrid

E 570

Rasvhapped

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

E 1521

Polüetüleenglükool

quantum satis

Magusained

E 425

Rivieri titaanjuur

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 459

Beeta-tsüklodekstriin

1 000 mg/kg valmistoidus

Kõik toidu lisaained

E 468

Ristseotud naatriumkarboksümetüültselluloos

Ristseotud tsellulooskummi

quantum satis

Magusained

E 469

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud tsellulooskummi

quantum satis

Kõik toidu lisaained

E 555

Kaaliumalumiiniumsilikaat

90 % ulatuses värvipigmendi suhtes

E 171 titaandioksiid ja E 172 raudoksiidid ja -hüdroksiidid

2.   OSA

Muud toidu lisaained peale toidu lisaainetes kasutada lubatud kandeainete  (2)

Lisatud toidu lisaaine E-number

Lisatud toidu lisaaine nimetus:

Piirnorm

Toidu lisaaine valmistised, millesse võib toidu lisaainet lisada

1.tabel

 

quantum satis

Kõik toidu lisaaine valmistised

E 200 – E 203

Sorbiinhape – sorbaadid (6. osa 2. tabel)

Valmististes 1 500 mg/kg üksikult või seguna, lõpptootes 15 mg/kg, väljendatud vaba happena

Toiduvärvivalmistised

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

E 220 – E 228

Vääveldioksiid ja sulfitid (6. osa 3. tabel)

Valmististes 100 mg/kg ja lõpptootes 2 mg/kg, väljendatud SO2-na (arvutuste kohaselt)

Toiduvärvivalmistised (välja arvatud E 163 antotsüaniinid, E 150 b leeliseline sulfitkaramell ja E 150 d sulfitammooniumkaramell) (3)

E 320

Butüülhüdroksüanisool (BHA)

Valmististes 20 mg/kg üksikult või seguna (väljendatud rasva suhtes), 0,4 mg/kg lõpptootes (üksikult või seguna)

Rasvahappeid sisaldavad emulgaatorid

E 321

Butüülhüdroksütolueen (BHT)

E 338

Fosforhape

Valmististes 40 000 mg/kg üksikult või seguna (väljendatud P2O5-na)

E 163 antotsüaniinide toiduvärvivalmistised

E 339

Naatriumfosfaadid

E 340

Kaaliumfosfaadid

E 343

Magneesiumfosfaadid

E 450

Difosfaadid

E 451

Trifosfaadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

Valmististes 40 000 mg/kg (väljendatud P2O5-na)

Toiduvärvi- ja emulgaatorvalmistised

Valmististes 10 000 mg/kg (väljendatud P2O5-na)

Polüoolvalmistised

Valmististes 10 000 mg/kg (väljendatud P2O5-na)

E 412 guarkummivalmistised

E 392

Rosmariinekstrakt

Valmististes 1 000 mg/kg, 5 mg/kg lõpptootes, (väljendatud karnosiinhappe ja karnosooli summana)

Toiduvärvivalmistised

E 416

Karaiakummi

Valmististes 50 000 mg/kg, lõpptootes 1 mg/kg

Toiduvärvivalmistised

E 432 – E 436

Polüsorbaadid

quantum satis

Toiduvärvivalmistised, rasvlahustuvad antioksüdandid ja glaseerained puuviljadele

E 473

Rasvhapete sahharoosi estrid

quantum satis

Toiduvärvivalmistised ja rasvlahustuvad antioksüdandid

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

quantum satis

Toiduvärvivalmistised ja rasvlahustuvad antioksüdandid

E 476

Polüglütseroolpolüritsinoleaat

Valmististes 50 000 mg/kg, valmistoidus 500 mg/kg

Emulgaatorina toiduvärvivalmististes, mida kasutatakse:

 

surimis ja jaapanipärastes kalatoodetes (Kamaboko) (E 120 košenill, karmiinhape, karmiinid);

 

lihatoodetes, kalapastades ning maitsestatud piimatoodetes ja magustoitudes kasutatavates puuviljavalmististes (E163 antotsüaniinid, E100 kurkumiin ja E120 košenill, karmiinhape, karmiinid)

E 491 – E 495

Sorbitaanestrid (6. osa 5. tabel)

quantum satis

Toiduvärvivalmistised, vahutamisvastase aine valmistised ja glaseerained puuviljadele

E 551

Ränidioksiid

Valmististes 50 000 mg/kg

Kuivad pulbrilised toiduvärvivalmistised

Valmististes 10 000 mg/kg

E 508 kaaliumkloriidi ja E 412 guarkummivalmistised

E 551

Ränidioksiid

Valmististes 50 000 mg/kg

Kuivad pulbrilised emulgaatorvalmistised

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 551

Ränidioksiid

Valmististes 10 000 mg/kg

Kuivad pulbrilised polüoolvalmistised

E 552

Kaltsiumsilikaat

E 553a

Magneesiumsilikaat

E 553b

Talk

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

Valmististes 200 mg/kg, valmistoidus 0,2 mg/l

E 160 a karoteenide, E 160 b annaato, biksiini, norbiksiini, E 160 c paprikaekstrakti, kapsantiini, kapsorubiini, E 160 d lükopeeni ja E 160 e beeta-apo-8’-karotenaali toiduvärvivalmistised

E 903

Karnaubavaha

Valmististes 130 000 mg/kg, lõpptootes kõigist allikatest kokku 1 200 mg/kg

Stabilisaatorina närimiskummides kasutamiseks ette nähtud magusainete ja/või hapete valmististes

Märkus:   2. osas loetletud toidu lisaainete kasutustingimuste üldeeskirjad

1)

Käesoleva lisa 6. osa 1. tabelis loetletud toidu lisaaineid, mida lubatakse üldjuhul toidus kasutada quantum satis põhimõttel ja mis on esitatud II lisa C(1) osa I rühmas, lubatakse kasutada toidu lisaainetes muu toimega toidu lisaainetena peale kandeainete quantum satis põhimõttel, kui ei ole sätestatud teisiti.

2)

Fosfaatide või silikaatide piirnormid on sätestatud üksnes toidu lisaaine valmististe jaoks ega kehti valmistoidu puhul.

3)

Kõigi toidu lisaainete puhul, mille lubatud päevane tarbitav kogus on arvuliselt määratud, on piirnormid sätestatud toidu lisaaine valmististe ja valmistoidu jaoks.

4)

Ühtegi toidu lisaainet ei ole lubatud kasutada toiduvärvi, magusaine või lõhna- ja maitsetugevdajana.

3.   OSA

Toiduensüümides kasutada lubatud lisaained, sealhulgas kandeained  (4)

Lisatud toidu lisaaine E-number

Lisatud toidu lisaaine nimetus

Ensüümvalmistises lubatud piirnorm

Valmistoidus (välja arvatud jookides) lubatud piirnorm

Jookides lubatud piirnorm

Kas on lubatud kasutada kandeainena?

E 170

Kaltsiumkarbonaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 200

Sorbiinhape

20 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud vaba happena)

20 mg/kg

10 mg/l

 

E 202

Kaaliumsorbaat

E 210

Bensoehape

5 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud vaba happena),

12 000 mg/kg laabis

1,7 mg/kg

5 mg/kg juustus, kus juustu valmistamisel kasutati laapi

0,85 mg/l

2,5 mg/l vadakul põhinevates jookides, kus vadaku saamiseks kasutati laapi

 

E 211

Naatriumbensoaat

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

2 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud vaba happena)

2 mg/kg

1 mg/l

 

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat

E 220

Vääveldioksiid

2 000 mg/kg üksikult või seguna, väljendatud SO2-na,

5 000 mg/kg ainult pruulimisel kasutatavates toiduensüümides,

6 000 mg/kg üksnes odra beeta-amülaasi puhul,

10 000 mg/kg ainult tahke papaiini kasutamise korral

2 mg/kg

2 mg/l

 

E 221

Naatriumsulfit

E 222

Naatriumvesiniksulfit

E 223

Naatriummetabisulfit

E 224

Kaaliummetabisulfit

E 250

Naatriumnitrit

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Ei kasutata

 

E 260

Äädikhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 261

Kaaliumatsetaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 262

Naatriumatsetaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 263

Kaltsiumatsetaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 270

Piimhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 281

Naatriumpropionaat

quantum satis

quantum satis

50 mg/l

 

E 290

Süsinikdioksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 296

Õunhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 304

Askorbiinhappe rasvhappeestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 306

Tokoferoolikontsentraat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 307

ALFA-tokoferool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 308

Gamma-tokoferool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 309

Delta-tokoferool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 322

Letsitiinid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 325

Naatriumlaktaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 326

Kaaliumlaktaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 327

Kaltsiumlaktaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 330

Sidrunhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 334

Viinhape, (L(+)-)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 335

Naatriumtartraadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 336

Kaaliumtartraadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 350

Naatriummalaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 338

Fosforhape

10 000 mg/kg (väljendatud P2O5-na)

quantum satis

quantum satis

 

E 339

Naatriumfosfaadid

50 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud P2O5-na)

quantum satis

quantum satis

Jah

E 340

Kaaliumfosfaadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

E 343

Magneesiumfosfaadid

E 351

Kaaliummalaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 352

Kaltsiummalaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 354

Kaltsiumtartraat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 380

Triammooniumtsitraat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 400

Algiinhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 401

Naatriumalginaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 402

Kaaliumalginaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 403

Ammooniumalginaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 404

Kaltsiumalginaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 406

Agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 407

Karrageen

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 407a

Töödeldud Eucheuma merevetikad

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 410

Jaanileivapuujahu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 412

Guarkummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 413

Tragakant

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 414

Kummiaraabik

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 415

Ksantaankummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 417

Tarakummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 418

Gellankummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 420

Sorbitool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 421

Mannitool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 422

Glütserool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 440

Pektiinid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 450

Difosfaadid

50 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud P2O5-na)

quantum satis

quantum satis

 

E 451

Trifosfaadid

E 452

Polüfosfaadid

E 460

Tselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 461

Metüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 462

Etüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 465

Etüülmetüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 466

Karboksümetüültselluloos,

Naatriumkarboksümetüültselluloos,

tsellulooskummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 469

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472b

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide piimhappeestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472d

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide viinhappeestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 472f

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappe ning viinhappe segaestrid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 473

Rasvhapete sahharoosi estrid

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Jah, ainult kandeainena

E 500

Naatriumkarbonaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 501

Kaaliumkarbonaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah, E 501 (i) ainult kaaliumkarbonaat

E 503

Ammooniumkarbonaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 504

Magneesiumkarbonaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 507

Soolhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 508

Kaaliumkloriid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 511

Magneesiumkloriid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 513

Väävelhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 514

Naatriumsulfaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah, E 514 (i) ainult naatriumsulfaat

E 515

Kaaliumsulfaadid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 516

Kaltsiumsulfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 517

Ammooniumsulfaat

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Jah

E 524

Naatriumhüdroksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 525

Kaaliumhüdroksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 526

Kaltsiumhüdroksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 527

Ammooniumhüdroksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 528

Magneesiumhüdroksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 529

Kaltsiumoksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 530

Magneesiumoksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 551

Ränidioksiid

50 000 mg/kg kuivas pulbrilises valmistises

quantum satis

quantum satis

Jah

E 570

Rasvhapped

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 574

Glükoonhape

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 576

Naatriumglükonaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 577

Kaaliumglükonaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 578

Kaltsiumglükonaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 640

Glütsiin ja selle naatriumsool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 920

L-tsüsteiin

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

 

E 938

Argoon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 939

Heelium

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 941

Lämmastik

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 942

Dilämmastikoksiid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 948

Hapnik

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 949

Vesinik

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 965

Maltitool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 966

Laktitool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah (ainult kandeainena)

E 967

Ksülitool

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah (ainult kandeainena)

E 1200

Polüdekstroos

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1410

Monotärklisfosfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1412

Ditärklisfosfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1420

Atsetüülitud tärklis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1450

Naatriumoktenüül-suktsinaat-tärklis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Jah

E 1520

Propaan-1, 2-diool (propüleenglükool)

500 g/kg

(vaata joonealust märkust) (5)

(vaata joonealust märkust) (5)

Jah, ainult kandeainena

Märkus:   3. osas loetletud toidu lisaainete kasutustingimuste üldeeskirjad

1)

Käesoleva lisa 6. osa 1. tabelis loetletud toidu lisaained, mida lubatakse üldjuhul toidus kasutada quantum satis põhimõttel ja mis on esitatud II lisa C(1) osa 1. rühmas, on loetletud toiduensüümide hulgas toidu lisaainetena, mille puhul kehtib quantum satis põhimõte, kui ei ole sätestatud teisiti.

2)

Fosfaatide või silikaatide (kui neid kasutatakse lisaainetena) piirnormid on sätestatud üksnes toidu ensüümvalmististe jaoks ega kehti valmistoidu puhul.

3)

Kõigi toidu lisaainete puhul, mille lubatud päevane tarbitav kogus on arvuliselt määratud, on piirnormid sätestatud toidu ensüümvalmististe ja valmistoidu jaoks.

4)

Ühtegi toidu lisaainet ei ole lubatud kasutada toiduvärvi, magusaine või lõhna- ja maitsetugevdajana.

4.   OSA

Lõhna- ja maitseainetes kasutada lubatud toidu lisaained, sealhulgas kandeained

Toidu lisaaine E-number

Toidu lisaaine nimetus

Lõhna- ja maitseained, millele võib toidu lisaainet lisada

Piirnorm

1. tabel

 

Kõik lõhna- ja maitseained

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitool

Mannitool

Isomalt

Maltitool

Laktitool

Ksülitool

Erütritool

Kõik lõhna- ja maitseained

quantum satis põhimõte juhul, kui ainet ei kasutata magustamiseks ega lõhna- ja maitsetugevdajana

E 200 – E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

Sorbiinhape ja sorbaadid (6. osa 2. tabel);

Bensoehape

Naatriumbensoaat

Kaaliumbensoaat

Kaltsiumbensoaat

Kõik lõhna- ja maitseained

1 500 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud vaba happena) lõhna- ja maitseainetes

E 310

E311

E 312

E 319

E 320

Propüülgallaat

Oktüülgallaat

Dodetsüülgallaat

Tertsiaarbutüülhüdrokinoon (TBHQ)

Butüülhüdroksüanisool (BHA)

Eeterlikud õlid

1 000 mg/kg (gallaadid, TBHQ ja BHA, üksikult või seguna) eeterlikes õlides

Muud lõhna- ja maitseained peale eeterlike õlide

100 mg/kg (6) (gallaadid, üksikult või seguna)

200 mg/kg (6) (TBHQ ja BHA, üksikult või seguna) lõhna- ja maitseainetes

E 338 – E 452

Fosforhape - fosfaadid - di - tri- ja polüfosfaadid (6. osa 6. tabel)

Kõik lõhna- ja maitseained

40 000 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud P2O5-na) lõhna- ja maitseainetes

E 392

Rosmariinekstrakt

Kõik lõhna- ja maitseained

1 000 mg/kg (väljendatud karnosooli ja karnosiinhappe summana) lõhna- ja maitseainetes

E 416

Karaiakummi

Kõik lõhna- ja maitseained

50 000 mg/kg lõhna- ja maitseainetes

E 425

Rivieri titaanjuur

Kõik lõhna- ja maitseained

quantum satis

E 432 –E 436

Polüsorbaadid (6. osa 4. tabel)

Lõhna- ja maitseained, v.a vedelad suitsutuspreparaadid ning vürtside õlivaikudel põhinevad lõhna- ja maitseained (7)

10 000 mg/kg lõhna- ja maitseainetes

Vedelaid suitsutuspreparaate ning vürtside õlivaikudel põhinevaid lõhna- ja maitseaineid sisaldavad toiduained

1 000 mg/kg valmistoidus

E 459

Beeta-tsüklodekstriin

Kapseldatud lõhna- ja maitseained:

lõhna- ja maitseaineid sisaldavas tees ning lahustuvates joogipulbrites

500 mg/l valmistoidus

lõhna- ja maitseaineid sisaldavates suupistetes

1 000 mg/kg kasutamisvalmis või tootja juhiste järgi valmistatud toiduainetes

E 551

Ränidioksiid

Kõik lõhna- ja maitseained

50 000 mg/kg lõhna- ja maitseainetes

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

Kõik lõhna- ja maitseained

10 mg/kg lõhna- ja maitseainetes

E 901

Meevaha

Alkoholivabades jookides kasutatavad lõhna- ja maitseained

200 mg/l maitsestatud jookides

E 1505

Trietüültsitraat

Kõik lõhna- ja maitseained

3 000 mg/kg kõigist allikatest kokku kasutamisvalmis või tootja juhiste järgi valmistatud toiduainetes, üksikult või seguna. Jookide puhul, välja arvatud kooreliköörid, on E 1520 piirnorm kõigi allikate kohta kokku 1 000 mg/l

E 1517

Glütserüüldiatsetaat (diatsetiin)

E 1518

Glütserüültriatsetaat (triatsetiin)

E 1520

Propaan-1, 2-diool (propüleenglükool)

E 1519

Bensüülalkohol

Lõhna- ja maitseained järgmiste toodete jaoks:

liköörid, aromatiseeritud veinid, aromatiseeritud veini põhjal valmistatud joogid ja aromatiseeritud veinitoodete kokteilid

100 mg/l valmistoidus

kondiitritooted, sh šokolaad ja valikpagaritooted

250 mg/kg kõigist allikatest kokku kasutamisvalmis või tootja juhiste järgi valmistatud toiduainetes

5.   OSA

Toitainetes kasutada lubatud toidu lisaained

Punkt A

Toitainetes (välja arvatud II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toitainetes, mis on ette nähtud imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks) kasutada lubatud toidu lisaained

Toidu lisaaine E number

Toidu lisaaine nimetus

Piirnorm

Toitained, millele võib toidu lisaainet lisada

Kas on lubatud kasutada kandeainena?

E 170

Kaltsiumkarbonaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 260

Äädikhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 261

Kaaliumatsetaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 262

Naatriumatsetaadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 263

Kaltsiumatsetaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 270

Piimhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 290

Süsinikdioksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 296

Õunhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 300

Askorbiinhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 301

Naatriumaskorbaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 302

Kaltsiumaskorbaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 304

Askorbiinhappe rasvhappeestrid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 306

Tokoferoolikontsentraat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 307

ALFA-tokoferool

quantum satis

Kõik toitained

 

E 308

Gamma-tokoferool

quantum satis

Kõik toitained

 

E 309

Delta-tokoferool

quantum satis

Kõik toitained

 

E 322

Letsitiinid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 325

Naatriumlaktaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 326

Kaaliumlaktaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 327

Kaltsiumlaktaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 330

Sidrunhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 331

Naatriumtsitraadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 332

Kaaliumtsitraadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 333

Kaltsiumtsitraadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 334

Viinhape (L(+)-)

quantum satis

Kõik toitained

 

E 335

Naatriumtartraadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 336

Kaaliumtartraadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 338 – E 452

Fosforhape - fosfaadid - di - tri- ja polüfosfaadid (6. osa 6. tabel)

40 000 mg/kg väljendatud P2O5-na toitainevalmististes

Kõik toitained

 

E 350

Naatriummalaadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 351

Kaaliummalaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 352

Kaltsiummalaadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 354

Kaltsiumtartraat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 380

Triammooniumtsitraat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 392

Rosmariinekstrakt

1 000 mg/kg beeta-karoteeni ja lükopeeni valmististes, 5 mg/kg väljendatud karnosiinhappe ja karnosooli summana lõpptootes

Beeta-karoteeni ja lükopeeni valmistised

 

E 400 – E 404

Algiinhape – alginaadid (6. osa 7. tabel)

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 406

Agar

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 407

Karrageen

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 407a

Töödeldud Eucheuma merevetikad

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 410

Jaanileivapuujahu

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 412

Guarkummi

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 413

Tragakant

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 414

Kummiaraabik

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 415

Ksantaankummi

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 417

Tarakummi

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 418

Gellankummi

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 420

Sorbitool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 421

Mannitool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 422

Glütserool

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 432 – E 436

Polüsorbaadid (6. osa 4. tabel)

quantum satis põhimõte üksnes beeta-karoteeni, luteiini, lükopeeni ja vitamiin E valmististes. Vitamiin A ja D valmististes on piirnorm valmistoidu puhul 2 mg/kg.

Beeta-karoteeni, luteiini, lükopeeni ja vitamiin A, D ja E valmistised

Jah

E 440

Pektiinid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 459

Beeta-tsüklodekstriin

Valmististes 100 000 mg/kg, valmistoidus 1 000 mg/kg

Kõik toitained

Jah

E 460

Tselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 461

Metüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 462

Etüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 465

Etüülmetüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 466

Karboksümetüültselluloos,

naatriumkarboksümetüültselluloos,

tsellulooskummi

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 469

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472b

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide piimhappeestrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472d

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide viinhappeestrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 472f

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappe ning viinhappe segaestrid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 473

Rasvhapete sahharoosi estrid

quantum satis

Beeta-karoteeni, luteiini, lükopeeni ja vitamiin E valmistised.

Jah

Valmistoidus 2 mg/kg

Vitamiin A ja D valmistised

E 475

Rasvhapete polüglütseroolestrid

quantum satis

Beeta-karoteeni, luteiini, lükopeeni ja vitamiin E valmistised

Jah

Valmistoidus 2 mg/kg

Vitamiin A ja D valmistised

E 491 – E 495

Sorbitaanestrid (6. osa 5. tabel)

quantum satis

Beeta-karoteeni, luteiini, lükopeeni ja vitamiin E valmistised

Jah

Valmistoidus 2 mg/kg

Vitamiin A ja D valmistised

E 500

Naatriumkarbonaadid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 501

Kaaliumkarbonaadid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 503

Ammooniumkarbonaadid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 504

Magneesiumkarbonaadid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 507

Soolhape

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 508

Kaaliumkloriid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 509

Kaltsiumkloriid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 511

Magneesiumkloriid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 513

Väävelhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 514

Naatriumsulfaadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 515

Kaaliumsulfaadid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 516

Kaltsiumsulfaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 524

Naatriumhüdroksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 525

Kaaliumhüdroksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 526

Kaltsiumhüdroksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 527

Ammooniumhüdroksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 528

Magneesiumhüdroksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 529

Kaltsiumoksiid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 530

Magneesiumoksiid

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 551,

E 552

Ränidioksiid

Kaltsiumsilikaat

50 000 mg/kg kuivas pulbrilises valmistises (üksikult või seguna)

Kõik kuivad pulbrilised valmistised

 

10 000 mg/kg valmistises (ainult E 551)

Kaaliumkloriidi valmistised, mida kasutatakse soola asendajana

E 554

Naatriumalumiiniumsilikaat

Valmististes 15 000 mg/kg

Rasvlahustuvad vitamiinivalmistised

 

E 570

Rasvhapped

quantum satis

Kõik toitained, mis ei sisalda küllastumata rasvhappeid

 

E 574

Glükoonhape

quantum satis

Kõik toitained

 

E 575

Glükonodeltalaktoon

quantum satis

Kõik toitained

 

E 576

Naatriumglükonaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 577

Kaaliumglükonaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 578

Kaltsiumglükonaat

quantum satis

Kõik toitained

 

E 640

Glütsiin ja selle naatriumsool

quantum satis

Kõik toitained

 

E 900

Dimetüülpolüsiloksaan

Valmististes 200 mg/kg, valmistoidus 0,2 mg/l

Beeta-karoteeni ja lükopeeni valmistised

 

E 901

Meevaha, valge ja kollane

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 938

Argoon

quantum satis

Kõik toitained

 

E 939

Heelium

quantum satis

Kõik toitained

 

E 941

Lämmastik

quantum satis

Kõik toitained

 

E 942

Dilämmastikoksiid

quantum satis

Kõik toitained

 

E 948

Hapnik

quantum satis

Kõik toitained

 

E 949

Vesinik

quantum satis

Kõik toitained

 

E 953

Isomalt

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 965

Maltitool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 966

Laktitool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 967

Ksülitool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 968

Erütritool

quantum satis

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 1103

Invertaas

quantum satis

Kõik toitained

 

E 1200

Polüdekstroos

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1410

Monotärklisfosfaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1412

Ditärklisfosfaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1420

Atsetüülitud tärklis

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1450

Naatriumoktenüül-suktsinaat-tärklis

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

quantum satis

Kõik toitained

Jah

E 1452

Alumiiniumoktenüülsuktsinaattärklis

Valmistoidus 35 000 mg/kg

Direktiivis 2002/46/EÜ määratletud toidulisandid, kui neid kasutatakse vitamiinivalmististe kapseldamiseks

Jah

E 1518

Glütserüültriatsetaat (triatsetiin)

(vaata joonealust märkust) (8)

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

E 1520 (8)

Propaan-1, 2-diool (propüleenglükool)

Ülekandunud aine piirnorm valmistoidus 1 000 mg/kg

Kõik toitained

Jah, ainult kandeainena

Punkt B

II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks ette nähtud toitainetes kasutada lubatud toidu lisaained

Toidu lisaaine E number

Toidu lisaaine nimetus

Piirnorm

Toitained, millele võib toidu lisaainet lisada

Toidugrupp

E 301

Naatriumaskorbaat

Koguülekandumine 75 mg/l

Polüküllastumata rasvhappeid sisaldavate toitainevalmististe katteained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 304 (i)

Askorbüülpalmitaat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata piirnormi II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 306

E 307

E 308

E 309

Tokoferoolikontsentraat

ALFA-tokoferool

Gamma-tokoferool

Delta-tokoferool

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 322

Letsitiinid

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 330

Sidrunhape

quantum satis

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 331

Naatriumtsitraat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme ja et arvestatakse seal sätestatud kasutustingimusi

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 332

Kaaliumtsitraat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme ja et arvestatakse seal sätestatud kasutustingimusi

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 333

Kaltsiumtsitraat

Koguülekandumine 0,1 mg/kg, väljendatud kaltsiumina ning selle toidugrupi kohta sätestatud kaltsiumi taseme ning kaltsiumi ja fosfori suhtarvu piires

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 341(iii)

Trikaltsiumfosfaat

Kasutamisel tuleb järgida II lisa E. osa punktis 13.1.3 nimetatud valmistoidu jaoks sätestatud piirnormi kõigi allikate kohta kokku 1 000 mg/kg (väljendatud P2O5-na) (ainult E 341 (iii) puhul, järgitakse alumiiniumi kohta sätestatud piirnormi)

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 401

Naatriumalginaat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1.3 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 402

Kaaliumalginaat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 404

Kaltsiumalginaat

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1.3 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 414

Kummiaraabik

Toitainevalmististes 150 000 mg/kg ja ülekandumine lõpptootes 10 mg/kg.

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 415

Ksantaankummi

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1.3 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 421

Mannitool

1 000 korda rohkem kui vitamiini B12,

koguülekandumine 3 mg/kg

Vitamiini B12 kandeainena

Imiku- ja väikelapsetoit

E 440

Pektiinid

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 466

Karboksümetüültselluloos,

naatriumkarboksümetüültselluloos,

tsellulooskummi

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoidud vastavalt direktiivile 1999/21/EÜ

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme ja et arvestatakse seal sätestatud kasutustingimusi

Kõik toitained

Imiku- ja väikelapsetoit

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Tervete laste jaoks valmistatud imiku piimasegud ja jätkupiimasegud

E 551

Ränidioksiid

Toitainevalmististes 10 000 mg/kg

Kuivad pulbrilised toitainevalmistised

Imiku- ja väikelapsetoit

E 1420

Atsetüülitud tärklis

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1.3 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

E 1450

Naatriumoktenüül-suktsinaat-tärklis

Ülekandumine 100 mg/kg

Vitamiinivalmistised

Imiku- ja väikelapsetoit

Ülekandumine 1 000 mg/kg

Polüküllastumata rasvhappevalmistised

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis

Lubatud kasutada toiteainevalmististes tingimusel, et ei ületata II lisa E. osa punktis 13.1.3 loetletud toidu piirnorme

Kõik toitained

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud vastavalt direktiivile 2006/125/EÜ

Märkus:    5. osas loetletud toidu lisaainete kasutustingimuste üldeeskirjad

1)

Käesoleva lisa 6. osa 1. tabelis loetletud toidu lisaained, mida lubatakse üldjuhul toidus kasutada quantum satis põhimõttel ja mis on esitatud II lisa C(1) osa 1. rühmas, on loetletud toitainete hulgas toidu lisaainetena, mille puhul kehtib quantum satis põhimõte, kui ei ole sätestatud teisiti.

2)

Fosfaatide või silikaatide (kui neid kasutatakse lisaainetena) piirnormid on sätestatud üksnes toitainevalmististe jaoks ega kehti valmistoidu puhul.

3)

Kõigi toidu lisaainete puhul, mille lubatud päevane tarbitav kogus on arvuliselt määratd, on piirnormid sätestatud toitainevalmististe ja valmistoidu jaoks.

4)

Ühtegi toidu lisaainet ei ole lubatud kasutada toiduvärvi, magusaine või lõhna- ja maitsetugevdajana.

6.   OSA

1.–5. osas loetletud toidu lisaainete rühmad

1.   tabel

E nr

Nimetus

E 170

Kaltsiumkarbonaat

E 260

Äädikhape

E 261

Kaaliumatsetaat

E 262

Naatriumatsetaadid

E 263

Kaltsiumatsetaat

E 270

Piimhape

E 290

Süsinikdioksiid

E 296

Õunhape

E 300

Askorbiinhape

E 301

Naatriumaskorbaat

E 302

Kaltsiumaskorbaat

E 304

Askorbiinhappe rasvhappeestrid

E 306

Tokoferoolikontsentraat

E 307

ALFA-tokoferool

E 308

Gamma-tokoferool

E 309

Delta-tokoferool

E 322

Letsitiinid

E 325

Naatriumlaktaat

E 326

Kaaliumlaktaat

E 327

Kaltsiumlaktaat

E 330

Sidrunhape

E 331

Naatriumtsitraadid

E 332

Kaaliumtsitraadid

E 333

Kaltsiumtsitraadid

E 334

Viinhape (L(+)-)

E 335

Naatriumtartraadid

E 336

Kaaliumtartraadid

E 337

Naatriumkaaliumtartraat

E 350

Naatriummalaadid

E 351

Kaaliummalaat

E 352

Kaltsiummalaadid

E 354

Kaltsiumtartraat

E 380

Triammooniumtsitraat

E 400

Algiinhape

E 401

Naatriumalginaat

E 402

Kaaliumalginaat

E 403

Ammooniumalginaat

E 404

Kaltsiumalginaat

E 406

Agar

E 407

Karrageen

E 407a

Töödeldud Eucheuma merevetikad

E 410

Jaanileivapuujahu

E 412

Guarkummi

E 413

Tragakant

E 414

Kummiaraabik

E 415

Ksantaankummi

E 417

Tarakummi

E 418

Gellankummi

E 422

Glütserool

E 440

Pektiinid

E 460

Tselluloos

E 461

Metüültselluloos

E 462

Etüültselluloos

E 463

Hüdroksüpropüültselluloos

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

E 465

Etüülmetüültselluloos

E 466

Karboksümetüültselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos, tsellulooskummi

E 469

Ensümaatiliselt hüdrolüüsitud karboksümetüültselluloos, ensümaatiliselt hüdrolüüsitud tsellulooskummi

E 470a

Rasvhapete naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

E 470b

Rasvhapete magneesiumsoolad

E 471

Rasvhapete mono- ja diglütseriidid

E 472a

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappeestrid

E 472b

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide piimhappeestrid

E 472c

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide sidrunhappe estrid

E 472d

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide viinhappeestrid

E 472e

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüülviinhappeestrid

E 472f

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide äädikhappe ning viinhappe segaestrid

E 500

Naatriumkarbonaadid

E 501

Kaaliumkarbonaadid

E 503

Ammooniumkarbonaadid

E 504

Magneesiumkarbonaadid

E 507

Soolhape

E 508

Kaaliumkloriid

E 509

Kaltsiumkloriid

E 511

Magneesiumkloriid

E 513

Väävelhape

E 514

Naatriumsulfaadid

E 515

Kaaliumsulfaadid

E 516

Kaltsiumsulfaat

E 524

Naatriumhüdroksiid

E 525

Kaaliumhüdroksiid

E 526

Kaltsiumhüdroksiid

E 527

Ammooniumhüdroksiid

E 528

Magneesiumhüdroksiid

E 529

Kaltsiumoksiid

E 530

Magneesiumoksiid

E 570

Rasvhapped

E 574

Glükoonhape

E 575

Glükonodeltalaktoon

E 576

Naatriumglükonaat

E 577

Kaaliumglükonaat

E 578

Kaltsiumglükonaat

E 640

Glütsiin ja selle naatriumsool

E 938

Argoon

E 939

Heelium

E 941

Lämmastik

E 942

Dilämmastikoksiid

E 948

Hapnik

E 949

Vesinik

E 1103

Invertaas

E 1200

Polüdekstroos

E 1404

Oksüdeeritud tärklis

E 1410

Monotärklisfosfaat

E 1412

Ditärklisfosfaat

E 1413

Fosfaaditud ditärklisfosfaat

E 1414

Atsetüülitud ditärklisfosfaat

E 1420

Atsetüülitud tärklis

E 1422

Atsetüülitud ditärklisadipaat

E 1440

Hüdroksüpropüültärklis

E 1442

Hüdroksüpropüülditärklisfosfaat

E 1450

Naatriumoktenüülsuktsinaattärklis

E 1451

Atsetüülitud oksüdeeritud tärklis


2.   tabel

Sorbiinhape – sorbaadid

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 203

Kaltsiumsorbaat


3.   tabel

Vääveldioksiid ja sulfitid

E-number

Nimetus

E 220

Vääveldioksiid

E 221

Naatriumsulfit

E 222

Naatriumvesiniksulfit

E 223

Naatriummetabisulfit

E 224

Kaaliummetabisulfit

E 226

Kaltsiumsulfit

E 227

Kaltsiumvesiniksulfit

E 228

Kaaliumvesiniksulfit


4.   tabel

Polüsorbaadid

E-number

Nimetus

E 432

Polüoksüetüleensorbitaanmonolauraat (polüsorbaat 20)

E 433

Polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat (polüsorbaat 80)

E 434

Polüoksüetüleensorbitaanmonopalmitaat (polüsorbaat 40)

E 435

Polüoksüetüleensorbitaanmonostearaat (polüsorbaat 60)

E 436

Polüoksüetüleensorbitaantristearaat (polüsorbaat 65)


5.   tabel

Sorbitaanestrid

E-number

Nimetus

E 491

Sorbitaanmonostearaat

E 492

Sorbitaantristearaat

E 493

Sorbitaanmonolauraat

E 494

Sorbitaanmonooleaat

E 495

Sorbitaanmonopalmitaat


6.   tabel

Fosforhape, fosfaadid, di-, tri- ja polüfosfaadid

E-number

Nimetus

E 338

Fosforhape

E 339

Naatriumfosfaadid

E 340

Kaaliumfosfaadid

E 341

Kaltsiumfosfaadid

E 343

Magneesiumfosfaadid

E 450

Difosfaadid

E 451

Trifosfaadid

E 452

Polüfosfaadid


7.   tabel

Algiinhape, alginaadid

E-number

Nimetus

E 400

Algiinhape

E 401

Naatriumalginaat

E 402

Kaaliumalginaat

E 403

Ammooniumalginaat”


(1)  Kõigi allikate kohta kokku on sätestatud piirnorm 3 000 mg/kg (üksikult või koos E 1505, E 1517 ja E 1518-ga). Jookide puhul, välja arvatud kooreliköörid, on E 1520 piirnorm kõigi allikate kohta kokku 1 000 mg/l.

(2)  Välja arvatud ensüümid, mida lubatakse toidu lisaainetena.

(3)  E 163 antotsüaniinid võivad sisaldada sulfiteid kuni 100 000 mg/kg. E 150 b leeliseline sulfitkaramell ja E 150 d sulfitammooniumkaramell võivad sisaldada kuni 2 000 mg/kg (vastavalt direktiivis 2008/128/EÜ sätestatud puhtuse kriteeriumidele).

(4)  Sealhulgas ensüümid, mida lubatakse toidu lisaainetena.

(5)  Kõigi allikate kohta kokku on sätestatud piirnorm 3 000 mg/kg (üksikult või koos E 1505, E 1517 ja E 1518-ga). Jookide puhul, välja arvatud kooreliköörid, on E 1520 piirnorm kõigi allikate kohta kokku 1 000 mg/l.

(6)  Proportsionaalsuse reegel: kui gallaate, TBHQ-d ja BHA-d kasutatakse koos, tuleb iga aine sisaldust proportsionaalselt vähendada.

(7)  Vürtside õlivaigud on vürtsiekstraktid, millest on aurutatud ekstrahent ja millest jääb järele lenduva õli ja vürtside vaikainete segu.

(8)  Kõigi allikate kohta kokku on sätestatud E 1518 ja E 1520 piirnorm 3 000 mg/kg (üksikult või koos E 1505 ja E 1517-ga). Jookide puhul, välja arvatud kooreliköörid, on E 1520 piirnorm kõigi allikate kohta kokku 1 000 mg/l.


Top