EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0496

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 496/2011, 20. mai 2011 , milles käsitletakse naatriumbensoaadi lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa omanik Kemira Oyj) EMPs kohaldatav tekst

ELT L 134, 21.5.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; kehtetuks tunnistatud 32022R0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/496/oj

21.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 496/2011,

20. mai 2011,

milles käsitletakse naatriumbensoaadi lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa omanik Kemira Oyj)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus naatriumbensoaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb naatriumbensoaadi lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 1. veebruaril 2011. aastal esitatud arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustes ei avalda lisas sätestatud aine kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et nimetatud söödalisand on osutunud väga kasulikuks sihtliikide kasvumäära ja söödaväärinduse suurendamisel. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka aruande söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas, mille oli esitanud määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor.

(5)

Kõnealuse aine hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud aine, mis kuulub zootehniliste söödalisandite kategooriasse ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(2):2005.


LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Sisalduse alammäär

Sisalduse ülemmäär

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

milligrammi toimeainet täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehnilised lisandid: muud zootehnilised lisandid (tulemuslikkuse näitajate paranemine)

4d 5

Kemira Oyj:

Naatriumbensoaat

 

Söödalisandi koostis:

naatriumbensoaat: ≥ 99,9 %

 

Toimeaine

Naatriumbensoaat

C7H5O2Na

 

Analüüsimeetod  (1)

 

Naatriumbensoaadi määramiseks söödas: titrimeetriline määramine (Euroopa farmakopöa monograafia 01/2008:0123)

 

Naatriumbensonaadi määramiseks eelsegudes ja söödas: kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos UV-detektoriga

Põrsad (võõrutatud)

4 000

1.

Lisandit ei tohi segada muude bensoehapet või bensoaati sisaldavate komponentidega

2.

Naatriumbensoaati sisaldavat täiendsööta ei tohi põrsastele anda segamata kujul.

3.

Kuni 35 kg (võõrutatud) põrsad.

4.

Soovitatud minimaalne annus 4 000 mg/kg

5.

Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

10. juuni 2011


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on esitatud referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top