EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0127

2011/127/EL: Komisjoni otsus, 24. veebruar 2011 , millega muudetakse otsust 2007/697/EÜ, millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1032 all)

OJ L 51, 25.2.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/127(1)/oj

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/19


KOMISJONI OTSUS,

24. veebruar 2011,

millega muudetakse otsust 2007/697/EÜ, millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 1032 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/127/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, (1) eriti selle III lisa punkti 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui sõnnikukogus, mida liikmesriik kavatseb igal aastal hektari kohta maale laotada, erineb direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimeses lauses ja selle alapunktis a osutatust, peab see kogus olema selline, mis ei piira kõnealuse direktiivi artiklis 1 osutatud eesmärkide saavutamist, ning seda tuleb põhjendada objektiivsete kriteeriumide abil, nagu pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

(2)

Komisjon võttis 22. oktoobril 2007 vastu otsuse 2007/697/EÜ (millega lubatakse Iirimaa taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest), (2) millega lubas Iirimaal kasutada põllumajandusettevõtetes, kus on vähemalt 80 % rohumaad, 250 kg loomasõnnikupõhist lämmastikku hektari kohta aastas.

(3)

Otsusega 2007/697/EÜ lubatud erandi alla kuulus Iirimaal ligikaudu 5 000 põllumajandusettevõtet ehk ligikaudu 2,7 % veise- või lambakasvatusettevõtete koguarvust, 10 % rohusööjate kariloomade koguarvust ja 4,2 % põllumajandusmaa netopindalast. Otsuse 2007/697/EÜ kehtivusaeg lõpeb 17. juulil 2010.

(4)

Iirimaa esitas 12. mail 2010 komisjonile taotluse erandi kehtivusaja pikendamiseks. Taotlus sisaldas põhjendust direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 kolmandas lõigus sätestatud objektiivsete kriteeriumide alusel.

(5)

Iirimaa on vastu võtnud uue tegevuskava ajavahemikuks 2010. aasta juulist kuni 2013. aasta detsembrini, milles säilitatakse suures osas kuni 30. juunini 2010 kehtiva tegevuskava meetmed ning mida kohaldatakse kogu Iirimaa territooriumil.

(6)

Neljas aruanne direktiivi 91/676/EMÜ rakendamise kohta Iirimaal ajavahemikul 2004–2007 näitab, et vee kvaliteet on üldiselt püsinud stabiilne või paranenud. Põhjavee keskmine nitraadisisaldus ületas 50 mg/l 2 % seirekohtadest ning 74 % seirekohtadest oli see alla 25 mg/l. Jõgede pinnavee keskmine nitraadisisaldus jäi 97 % seirekohtadest alla 25 mg/l ning see ei ületanud üheski seirekohas 50 mg/l. 93 % järvedest liigitati kas vähetoitelisteks või kesktoitelisteks ning 7 % järvedest liigitati kas eutroofseteks või hüpertroofseteks.

(7)

Kariloomade arv vähenes ajavahemikul 2004–2007 veelgi; veiste arv vähenes 4 %, lammaste arv 19 %, sigade arv 4 % ja kodulindude arv 7 % (3). Loomasõnnikupõhise orgaanilise lämmastiku ja mineraallämmastiku kasutamine aastas vähenes vastavalt 5 % ja 17 %. Haritava maa kogupindala vähenes 3 % ning oli 4,28 miljonit hektarit; üle 90 % põllumajandusmaast moodustab endiselt rohumaa.

(8)

Võttes arvesse erandi kehtivusaja pikendamise taotluses osutatud teaduslikke andmeid ning meetmeid, mille rakendamise kohustuse on Iirimaa endale võtnud tegevuskavas, mis hõlmab ajavahemikku 2010. aasta juulist kuni 2013. aasta detsembrini, on komisjon seisukohal, et direktiivis 91/676/EMÜ sätestatud tingimused erandi lubamiseks (pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid) on siiski täidetud ning erand ei takista kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamist.

(9)

Selleks et asjaomaste rohumaapõhiste ettevõtete suhtes võiks jätkuvalt kohaldada erandit, on asjakohane pikendada otsuse 2007/697/EÜ kehtivust kuni 31. detsembrini 2013.

(10)

Komisjonile otsuse 2007/697/EÜ kohaste aruannete esitamise tähtaegu tuleks halduskoormuse vähendamiseks siiski muuta ning lubada Iirimaal kehtestada kõikide aruannete esitamiseks üks tähtaeg.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/676/EMÜ artikli 9 alusel moodustatud nitraadikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/697/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Iirimaa 18. oktoobri 2006. aasta kirjas taotletud erand, mille eesmärk on lubada direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimese lause ja alapunktiga a ette nähtud kogusest suuremat kogust loomasõnnikut, tehakse käesolevas otsuses esitatud tingimuste täitmise korral ning pikendatakse kõnealust erandit 12. mai 2010. aasta kirjas taotletud ajavahemikuks.”

2)

Artikli 8 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Nimetatud kaardid esitatakse komisjonile igal aastal juuniks.”

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse seoses Iirimaa tegevuskavaga, mida rakendatakse õigusaktiga European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2013.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Iirimaale.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

(2)  ELT L 284, 30.10.2007, lk 27.

(3)  Kodulindude puhul on vaatlusalune ajavahemik 2003–2005.


Top