EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Komisjoni määrus (EL) nr 176/2011, 24. veebruar 2011 , teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist EMPs kohaldatav tekst

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 176/2011,

24. veebruar 2011,

teabe kohta, mis tuleb esitada enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (1) eriti selle artikli 9a lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Funktsionaalsed õhuruumiosad on aeronavigatsiooniteenuste osutajate vahelise koostöö edendamisel otsustava tähtsusega, et parandada tulemuslikkust ja tagada kooskõlastatud tegevus. Sel eesmärgil ja funktsionaalsete õhuruumiosade liidese optimeerimiseks ühtses Euroopa taevas peaksid asjaomased liikmesriigid tegema omavahel koostööd ja vajaduse korral võivad nad seda teha ka kolmandate riikidega.

(2)

Liikmesriigid peavad funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel järgima määruse (EÜ) nr 550/2004 artiklis 9a esitatud nõudeid.

(3)

Funktsionaalse õhuruumiosa kehtestanud liikmesriigid peavad esitama teavet komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile, teistele liikmesriikidele ning muudele huvitatud isikutele ning tänu sellele on neil võimalus esitada oma tähelepanekuid, et hõlbustada arvamustevahetust. Siiski ei pea liikmesriigid esitama salastatud teavet, ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet.

(4)

Käesoleva määruse kohaselt esitatav teave peaks kajastama funktsionaalsete õhuruumiosadega seotud eesmärkide järgimist ning aitama liikmesriikidel tagada kooskõla muude ühtse Euroopa taeva meetmetega.

(5)

Sellise teabevahetuse ja tähelepanekute esitamise hõlbustamiseks tuleks selgelt kindlaks määrata, missugune on liikmesriikide poolt komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile, teistele liikmesriikidele ja muudele huvitatud isikutele esitatav nõuetekohane teave, ning kõnealuse teabe vahetamise menetlus.

(6)

Eelkõige peaksid asjaomased liikmesriigid esitama teavet ühiselt ning ühe teavet ja kirjalikke tõendeid sisaldava teabekogu iga funktsionaalse õhuruumiosa kohta.

(7)

Funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist tuleks käsitada õigusliku protsessina, mille kaudu liikmesriigid peavad tugevdama koostööd oma vastavate õhuruumiosade vahel. Liikmesriigid peaksid võtma kõnealuse nõude järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 4. detsembriks 2012 kooskõlas määrusega (EÜ) nr 550/2004.

(8)

Otsus selle kohta, kas funktsionaalset õhuruumiosa on muudetud või mitte, tuleks vastu võtta kõikide liikmesriikide suhtes võrdselt kohaldatavate kriteeriumide alusel ja selles tuleks arvestada vaid selliseid muudatusi, millel on märkimisväärne mõju kas asjaomasele funktsionaalsele õhuruumiosale ja/või selle kõrval asuvatele funktsionaalsetele õhuruumiosadele või liikmesriikidele.

(9)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 (2) artiklile 13a peaksid liikmesriigid ja komisjon kooskõlastama oma tegevuse Euroopa Lennundusohutusametiga, et tagada ühtse Euroopa taeva rakendamisel kõikide ohutusega seotud aspektide nõuetekohane käsitlemine.

(10)

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide julgeoleku- või kaitsepoliitikahuve ega nendega seotud konfidentsiaalsusvajadust vastavalt määruse (EÜ) 549/2004 artiklile 13.

(11)

Chicago konventsiooni artikli 83 kohaselt peavad funktsionaalse õhuruumiosa kehtestanud liikmesriigid registreerima funktsionaalseid õhuruumiosi käsitlevad lepingud või kokkulepped ning nende hilisemad muudatused ICAO juures.

(12)

Selliste funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamise puhul, millega muudetakse ICAO lennuinfopiirkonda (FIR) või selles piirkonnas asuvaid vahendeid või pakutavad teenuseid, tuleks jätkuvalt kohaldada ICAO aeronavigatsioonitegevuse kavandamise protsessi ja ICAO aeronavigatsioonikava muutmise menetlust.

(13)

Liikmesriigid peaksid funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel tagama oma ohutusalaste kohustuste tulemusliku täitmise. Nad peaksid tõendama ja esitama nõuetekohaseid tagatisi selle kohta, et funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisel ja selle haldamisel järgitakse ohutuspõhimõtteid, ning tutvustama liikmesriikidele ja aeronavigatsiooniteenuste pakkujatele asjaomase funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisega seotud ohutusjuhtimiselemente, keskendudes asjaosaliste ohutusalastele ülesannetele ja kohustustele.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühtse taeva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Määruses sätestatakse nõuded seoses järgmisega:

1)

teave, mille asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile, Euroopa Lennundusohutusametile (edaspidi „EASA”), teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist ja muutmist;

2)

punktis 1 osutatud isikutele teabe ja tähelepanekute esitamiseks ettenähtud menetlused, mis teostatakse enne komisjoni teavitamist funktsionaalsest õhuruumiosast.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Lisaks kohaldatakse järgmisi mõisteid:

1)   „asjaomased liikmesriigid”– liikmesriigid, kes on vastastikku kokku leppinud kehtestada funktsionaalne õhuruumiosa vastavalt määrusele (EÜ) nr 550/2004;

2)   „huvitatud isikud”– funktsionaalse õhuruumiosa kolmandad naaberriigid, õhuruumi asjaomased kasutajad või asjaomaste kasutajate rühmad, töötajaid esindavad organisatsioonid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad, kes tegutsevad asjaomast funktsionaalset õhuruumiosa teenindavate aeronavigatsiooniteenuste pakkujate naabruses.

Artikkel 3

Nõuete järgimise tõendamine

Asjaomased liikmesriigid esitavad ühiselt käesoleva määruse lisas sätestatud teabe, et tõendada määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a nõuete järgimist.

Artikkel 4

Uut funktsionaalset õhuruumiosa käsitleva teabe vahetamise menetlus

1.   Asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile lisas sätestatud teabe hiljemalt 24. juuniks 2012. Komisjon edastab esitatud teabe tähelepanekute tegemiseks EASA-le, teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele hiljemalt üks nädal pärast selle saamist.

2.   EASA, teised liikmesriigid ja huvitatud isikud esitavad oma tähelepanekud komisjonile hiljemalt kaks kuud pärast teabe saamist. Komisjon teavitab asjaomaseid liikmesriike viivitamata nii talle esitatud tähelepanekutest kui ka oma tähelepanekutest.

3.   Asjaomased liikmesriigid kaaluvad esitatud tähelepanekuid nõuetekohaselt enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamist.

Artikkel 5

Kehtestatud funktsionaalse õhuruumiosa muutmine

1.   Käesoleva määruse tähenduses käsitatakse funktsionaalse õhuruumiosa muutmisena olukorda, kus kavandatava muudatuse tulemusel muutuvad asjaomase funktsionaalse õhuruumiosa kindlaksmääratud mõõtmed.

2.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad ühiselt vähemalt kuus kuud enne muutmise rakendamist komisjoni kavandatavatest muudatustest ja esitavad muudatusi põhjendava teabe, ajakohastades vajaduse korral funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamiseks esitatud teavet. Komisjon edastab kõnealuse teabe tähelepanekute tegemiseks EASA-le, teistele liikmesriikidele ja huvitatud isikutele hiljemalt üks nädal pärast selle saamist.

3.   EASA, teised liikmesriigid ja huvitatud isikud esitavad oma tähelepanekud komisjonile hiljemalt kaks kuud pärast teabe saamist. Komisjon teavitab asjaomaseid liikmesriike viivitamata nii talle esitatud tähelepanekutest kui ka oma tähelepanekutest.

4.   Asjaomased liikmesriigid kaaluvad esitatud tähelepanekuid nõuetekohaselt enne funktsionaalse õhuruumiosa muutmist.

Artikkel 6

Varem kehtestatud funktsionaalne õhuruumiosa

Asjaomased liikmesriigid, kes on kehtestanud funktsionaalse õhuruumiosa enne käesoleva määruse jõustumist, tagavad, et käesoleva määruse lisas sätestatud teave, mida nende teatis ei sisaldanud, esitatakse komisjonile hiljemalt 24. juuniks 2012.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.


LISA

ESITATAV TEAVE

I   OSA

Üldteave

1.

Asjaomane liikmesriik esitab järgmise teabe:

a)

funktsionaalse õhuruumiosa kontaktpunkt;

b)

funktsionaalse õhuruumiosa kindlaksmääratud mõõtmed;

c)

ühiselt määratud lennuliiklusteenuste osutajad ja vajaduse korral meteoroloogiateenuste osutajad ning nende vastutusala;

d)

lennuliiklusteenuste osutajad, kes pakuvad teenuseid ilma määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 7 lõikes 5 nimetatud sertifitseerimiseta, ning nende vastutusala.

2.

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmisega seotud kokkulepete, muu hulgas ka järgmiste asjaolude kohta:

a)

koopia dokumentidest, mis kajastavad asjaomaste liikmesriikide vastastikust kokkulepet funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamiseks;

b)

teave riiklike järelevalveasutuste poolt funktsionaalse õhuruumiosa suhtes sõlmitud kokkulepete kohta;

c)

teave lennuliiklusteenuste osutajate poolt funktsionaalse õhuruumiosa suhtes sõlmitud kokkulepete kohta;

d)

teave pädevate tsiviil- ja sõjaväeasutuste vahel sõlmitud kokkulepete kohta seoses nende osalemisega funktsionaalse õhuruumiosa juhtimisstruktuurides.

3.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on ühtse Euroopa taeva programmi rakendamisel komisjonile juba esitanud.

II   OSA

Määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a lõikes 2 sätestatud nõuded

Asjaomased liikmesriigid esitavad teavet ning tõendavaid dokumente seoses määruse (EÜ) nr 550/2004 artikli 9a lõikes 2 sätestatud nõuetega.

1.   Funktsionaalse õhuruumiosa riskianalüüs

Funktsionaalse õhuruumiosa riskianalüüsiga seoses esitatakse järgmine teave:

a)

ühtne ohutuspoliitika või selle kehtestamise kava;

b)

dokument, milles kirjeldatakse õnnetuste ja vahejuhtumite uurimisega seotud kokkuleppeid ning ohutusteabe kogumist, analüüsimist ja vahetamist käsitlevaid kavasid;

c)

dokument, milles kirjeldatakse, kuidas on korraldatud ohutusjuhtimine, et vältida ohutusalase tulemuslikkuse vähenemist funktsionaalses õhuruumiosas;

d)

kokkulepped, millega määratakse selgelt kindlaks ning jagatakse asjaomaste isikute vahel kohustused ja liidesed, mis on seotud ohutuseesmärkide, ohutusjärelevalve ja sellekohaste täitemeetmete kehtestamisega aeronavigatsiooniteenuste osutamise puhul funktsionaalses õhuruumiosas;

e)

dokumendid ja/või selgitused, millega tõendatakse, et enne funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisest või muutmisest tulenevate operatsiooniliste muudatuste kohaldamist on tehtud ohtude tuvastamist ning riskide hindamist ja vähendamist hõlmav riskianalüüs.

2.   Lennuliiklusvoogusid arvesse võttev õhuruumi optimaalne kasutamine

Asjaomased liikmesriigid esitavad järgmise teabe:

a)

dokument, milles kirjeldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 551/2004 (1) artikli 6 kohaseid lennuliikluse korraldamise võrgu asjaomaste funktsioonide ja lennuliiklusvoogude juhtimise vahelisi suhteid, mis muu hulgas hõlmavad kooskõlastamist, kokkuleppeid ja menetlusi õhuruumi optimaalse kasutamise tagamiseks;

b)

õhuruumi korraldamise puhul sellises funktsionaalses õhuruumiosas, mida määruse (EÜ) nr 551/2004 artiklis 6 osutatud võrgufunktsioonid ei hõlma, tuleb esitada järgmine teave:

õhuruumi integreeritud korraldamise kokkulepped;

õhuruumi korraldamisega seotud teabe jagamist käsitlevad sätted;

kokkulepped otsuste tulemuslikuks vastuvõtmiseks koostöö korras;

c)

funktsionaalse õhuruumiosa kooskõlastamise puhul reaalajas:

dokument, milles kirjeldatakse piiriülese tegevuse korraldamist uutes piirkondades, mis on tekkinud funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmise tagajärjel.

3.   Kooskõla euroopa lennuteede võrguga

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe, mis tõendab, et funktsionaalsete õhuruumiosade marsruutide kavandamine ja rakendamine on toimunud ja lõpule viidud kooskõlas määruse (EÜ) nr 551/2004 artiklis 6 osutatud menetlusega Euroopa lennuteede võrgu üldiseks koordineerimiseks, väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on ühtse Euroopa taeva rakendamise raames komisjonile juba esitanud.

4.   Tasuvusanalüüsil põhinev üldine lisandväärtus

Asjaomased liikmesriigid esitavad selgituse, milles kinnitatakse järgmist:

a)

tasuvusanalüüs tehti tööstusharus kasutatava tavametoodika kohaselt ja hõlmas muu hulgas ka diskonteeritud rahavoogude analüüsi;

b)

tasuvusanalüüsis antakse konsolideeritud hinnang selle kohta, milline on funktsionaalse õhuruumiosa kavandamise või muutmise mõju tsiviil- ja sõjalennundusega seotud õhuruumi kasutajatele;

c)

tasuvusanalüüsis tõendatakse funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise või muutmise üldist positiivset finantsmõju (nüüdispuhasväärtuse ja/või sisemise tasuvusläve alusel);

d)

funktsionaalne õhuruumiosa aitab vähendada lennunduse keskkonnamõju;

e)

kulude ja tulude väärtused, nende allikad ning tasuvusanalüüsi väljatöötamise aluseks olnud eeldused on dokumenteeritud;

f)

konsulteeriti peamiste sidusrühmadega ning anti tagasisidet nende tegevuse suhtes kohaldatavate tulu- ja kuluprognooside kohta.

5.   Sujuva ja paindliku lennujuhtimisalase vastutuse üleandmine lennuliiklusteenistuste vahel

Asjaomased liikmesriigid esitavad teavet, mis tõendab, et asjaomases funktsionaalses õhuruumiosas antakse lennujuhtimisalane vastutus lennuliiklusteenistuste vahel üle sujuvalt ja paindlikult. See hõlmab järgmist teavet funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamisest või muutmisest tulenevate muudatuste kohta:

a)

lennuliiklusteenuste piiriülest osutamist käsitlevate kokkulepete kirjeldus;

b)

kokkulepped, mille eesmärk on tõhustada menetlusi, millega koordineeritakse asjaomaste lennuliiklusteenuste osutajate tegevust funktsionaalses õhuruumiosas, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused;

c)

kokkulepped, mis on sõlmitud selleks, et tõhustada tsiviil- ja sõjalennundusega seotud lennuliiklusteenuste pakkujate tegevuse koordineerimist, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused, mis on kooskõlas õhuruumi paindliku kasutamise põhimõttega;

d)

kokkulepped, mis on sõlmitud selleks, et tõhustada üksteise naabruses tegutsevate asjaomaste lennuliiklusteenusepakkujate tegevuse koordineerimist, ja koordineerimise edasiseks tõhustamiseks kavandatud algatused.

6.   Erinevate õhuruumi konfiguratsioonide vahelise ühilduvuse tagamine, mis optimeerib muu hulgas praegused lennuinfopiirkonnad

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe olemasolevate kavade kohta, mis on välja töötatud selleks, et tagada erinevate õhuruumi konfiguratsioonide ühtne korraldamine ja liigitamine funktsionaalses õhuruumiosas. Need kavad hõlmavad muu hulgas järgmist:

a)

õhuruumi liigitamise ja korraldamise põhimõtted funktsionaalses õhuruumiosas;

b)

funktsionaalse õhuruumiosa ühtlustamisest tulenevad õhuruumi konfiguratsioonide muudatused.

7.   ICAO juures sõlmitud piirkondlikud lepingud

Asjaomased liikmesriigid esitavad selliste kehtivate piirkondlike lepingute loetelu, mis on sõlmitud kooskõlas rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisas kehtestatud raamistikuga ning mis on funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise ja toimimise seisukohalt olulised.

8.   Kehtivad piirkondlikud lepingud

Asjaomased liikmesriigid esitavad kas ühe või mitme asjaomase liikmesriigi sõlmitud kehtivate lepingute loetelu, mis muu hulgas hõlmab selliseid kolmandate riikidega sõlmitud lepinguid, mis on funktsionaalse õhuruumiosa kehtestamise ja toimimise seisukohalt olulised.

9.   Kogu Euroopa liitu hõlmavad tulemuseesmärgid

9.1.

Asjaomased liikmesriigid esitavad teabe kokkulepete kohta, mis on sõlmitud selleks, et hõlbustada määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 11 osutatud tulemuseesmärkide saavutamist.

9.2.

Asjaomased liikmesriigid võivad osutada teabele, mille nad on määruse (EL) nr 691/2010 (2) artikli 5 kohaselt komisjonile juba esitanud.


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(2)  ELT L 201, 3.8.2010, lk 1.


Top