EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0586

2010/586/EL: Komisjoni otsus, 30. september 2010 , Poolas 2010. aasta mais toimunud üleujutuste ohvritele tasuta jagamiseks või kasutada andmiseks ettenähtud kaupade tollimaksuvaba impordi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2010) 6624 all)

ELT L 259, 1.10.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/586/oj

1.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/19


KOMISJONI OTSUS,

30. september 2010,

Poolas 2010. aasta mais toimunud üleujutuste ohvritele tasuta jagamiseks või kasutada andmiseks ettenähtud kaupade tollimaksuvaba impordi kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 6624 all)

(Ainult poolakeelne tekst on autentne)

(2010/586/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, (1) eriti selle artiklit 76,

võttes arvesse Poola valitsuse 2. juuni 2010. aasta taotlust Poolas 2010. aasta mais toimunud üleujutuste ohvritele tasuta jagamiseks või kasutada andmiseks ettenähtud kaupade tollimaksuvaba impordi kohta

ning arvestades järgmist:

(1)

Üleujutus on katastroof määruse (EÜ) nr 1186/2009 XVII peatüki punkti C tähenduses; seepärast on põhjendatud eespool nimetatud määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklite 74–80 nõuetele vastavate kaupade tollivaba impordi lubamine.

(2)

Selleks et komisjonil oleks asjakohane teave tollivabalt imporditud kaupade kasutamise kohta, peab Poola valitsus teatama, millised meetmed on võetud, et vältida selliste tollivabalt imporditud kaupade kasutamist muul kui ettenähtud viisil.

(3)

Komisjonile tuleks teatada ka toimunud impordi maht ja laad.

(4)

Teiste liikmesriikidega on konsulteeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklile 76,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kaupa, mille on vabasse ringlusesse lubamiseks importinud riigiasutused või Poola pädevate asutuste poolt tunnustatud organisatsioonid, et jagada seda Poolas 2010. aasta mais toimunud üleujutuse ohvritele tasuta või anda tasuta kasutamiseks nii, et see jääb asjaomase organisatsiooni omandusse, võib importida tollimaksuvabalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses.

2.   Maksuvabastust kohaldatakse ka kauba suhtes, mida abiüksused impordivad vabasse ringlusse lubamiseks oma vajaduste rahuldamiseks abistamistegevuse ajal.

Artikkel 2

Poola valitsus edastab komisjonile artikli 1 lõikes 1 osutatud tunnustatud organisatsioonide nimekirja hiljemalt 31. detsembril 2010.

Artikkel 3

Poola valitsus teatab hiljemalt 31. detsembril 2010 komisjonile üldiste tooteliikide kaupa, mis laadi kaupa ja millises ulatuses imporditi artikli 1 alusel tollimaksuvabalt.

Artikkel 4

Poola valitsus teatab komisjonile hiljemalt 31. detsembril 2010, millised meetmed ta võtab, et tagada määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklite 78, 79 ja 80 sätete järgimine.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse artiklit 1 kohaldatakse impordi suhtes, mis toimub alates 1. maist 2010 kuni 30. novembrini 2010.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 30. september 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  ELT L 324, 10.12.2009, lk 23.


Top