EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0867

Komisjoni määrus (EL) nr 867/2010, 30. september 2010 , millega määratakse kindlaks teatavate suhkrusektori toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/2011. turustusaastaks

ELT L 259, 1.10.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/867/oj

1.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 867/2010,

30. september 2010,

millega määratakse kindlaks teatavate suhkrusektori toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/2011. turustusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 143 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) on nähtud ette, et suhkru ja toorsuhkru CIF-impordihinnad loetakse nn tüüpilisteks hindadeks. Need hinnad kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II ja III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)

Tüüpiliste hindade kehtestamisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 23 sätestatud teavet, välja arvatud sama määruse artiklis 24 sätestatud juhul.

(3)

Standardkvaliteedist erineva kvaliteedi puhul kehtivaid hindu tuleks vastuvõetud valge suhkru pakkumiste puhul korrigeerida määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 26 lõike 1 punktis a sätestatud juurde- või allahindlustega. Toorsuhkru suhtes tuleks kohaldada eespool osutatud lõike punktis b määratletud paranduskoefitsientide meetodit.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks kehtestada täiendavad impordimaksud määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 39 sätestatud tingimustel.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklile 36.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30 september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2010

(eurodes)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav impordimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

46,85

3,41

1701 99 10 (2)

46,85

0,28

1701 99 90 (2)

46,85

0,28

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Kindlaksmääratud hind nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1) IV lisa punktis III määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa punktis II määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


Top