EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Komisjoni määrus (EL) nr 850/2010, 27. september 2010 , millega algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1659/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit magneesiumoksiidtelliste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 850/2010,

27. september 2010,

millega algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1659/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit magneesiumoksiidtelliste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

A.   LÄBIVAATAMISTAOTLUS

(1)

Komisjon on saanud taotluse uue eksportijaga seotud läbivaatamise algatamiseks algmääruse artikli 11 lõike 4 kohaselt. Taotluse saatis TRL China Ltd (edaspidi „taotleja”), Hiina Rahvavabariigi (edaspidi „vaatlusalune riik”) eksportiv tootja.

B.   TOODE

(2)

Vaatlusalused tooted on Hiina Rahvavabariigist pärit keemiliselt seotud põletamata magneesiumoksiidtellised, mille magneesiumoksiidi komponent sisaldab vähemalt 80 % MgO, mis võivad, kuid ei pruugi sisaldada magnesiiti ja mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (TARICi koodide 6815910010, 6815991020 ja 6815999020) alla.

C.   KEHTIVAD MEETMED

(3)

Praegu kehtivad meetmed on lõplikud dumpinguvastased tollimaksud, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1659/2005, (2) mille alusel maksustatakse Hiina Rahvavabariigist pärit, sealhulgas taotleja toodetud vaatlusaluse toote import liitu lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga 39,9 %, välja arvatud mitme eraldi nimetatud äriühingu puhul, kelle suhtes kehtivad individuaalsed tollimaksumäärad.

D.   LÄBIVAATAMISE PÕHJUSED

(4)

Taotleja väitel tegutseb ta turumajanduse tingimustes, mis on määratletud algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c, või teise võimalusena taotleb ta individuaalset kohtlemist kooskõlas algmääruse artikli 9 lõikega 5. Lisaks väidab ta, et ta ei eksportinud kõnealust toodet liitu uurimisperioodil, millel dumpinguvastased meetmed põhinevad, s.o 1. aprillist 2003 kuni 31. märtsini 2004 (edaspidi „esialgne uurimisperiood”), ja et ta ei ole seotud ühegi vaatlusalust toodet eksportiva tootjaga, kelle suhtes kehtivad eespool nimetatud dumpinguvastased meetmed.

(5)

Veel väidab taotleja, et ta alustas vaatlusaluse toote eksportimist liitu pärast esialgse uurimisperioodi lõppu.

E.   MENETLUS

(6)

Ühenduse teadaolevalt asjaga seotud tootjaid on eespool nimetatud taotlusest teavitatud ja neile on antud võimalus esitada oma märkused.

(7)

Olles tutvunud kättesaadavate tõenditega, leiab komisjon, et uut eksportijat käsitleva läbivaatamise algatamiseks algmääruse artikli 11 lõike 4 kohaselt on piisavalt tõendeid. Põhjenduses 13 nimetatud taotluse alusel määratakse kindlaks, kas taotleja tegutseb algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c määratletud turumajanduse tingimustes või kas ta täidab algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaseid nõudeid individuaalse tollimaksu kohaldamise osas. Kui eespool nimetatud nõuded on täidetud, siis arvutatakse taotleja suhtes kohaldatav individuaalne dumpingumarginaal ning dumpingu tuvastamise korral määratakse kindlaks tollimaksu tase, mis tuleks liitu saabuva vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada.

(8)

Kui on kindlaks tehtud, et taotleja vastab nõuetele, mille kohaselt saab tema suhtes kehtestada individuaalse tollimaksu, siis võib olla vaja muuta määruse (EÜ) nr 1659/2005 artikli 1 lõikes 2 nimetamata äriühingute vaatlusaluse toote impordi suhtes praegu kohaldatavat tollimaksumäära.

a)   Küsimustikud

(9)

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon taotlejale küsimustiku.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(10)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid.

(11)

Peale selle võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, millest ilmneb, et neil on ärakuulamiseks konkreetsed põhjused.

(12)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas isikud on endast teatanud käesoleva määrusega ette nähtud ajavahemiku jooksul.

c)   Turumajanduslik/individuaalne kohtlemine

(13)

Kui taotleja esitab piisavalt tõendeid, et ta tegutseb turumajanduse tingimustes, st et ta vastab algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumidele, määratakse normaalväärtus kindlaks vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b. Selleks tuleb nõuetekohaselt põhjendatud taotlused esitada käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul. Komisjon saadab taotlejale ning Hiina Rahvavabariigi asutustele taotlusvormid. Taotleja võib sama taotlusvormi kasutada ka individuaalse kohtlemise taotlemiseks, st kinnitada, et ta vastab algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätestatud kriteeriumidele.

d)   Turumajandusriigi valik

(14)

Juhul kui taotlejale ei võimaldata turumajanduslikku kohtlemist, kuid ta täidab algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaseid individuaalse tollimaksu kehtestamiseks vajalikke nõudeid, kasutatakse Hiina Rahvavabariigi puhul normaalväärtuse kindlaksmääramiseks asjakohast turumajandusriiki kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga a. Komisjon kavatseb sel eesmärgil kasutada taas Ameerika Ühendriike, nagu seda tehti ka uurimise käigus, mille tulemusena kehtestati meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes. Huvitatud isikutel palutakse esitada oma märkused selle valiku sobivuse kohta käesoleva määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

(15)

Ka siis, kui taotleja suhtes kohaldatakse turumajanduslikku kohtlemist, võib komisjon vajaduse korral, st kui Hiina Rahvavabariigi kohta ei ole usaldusväärseid andmeid saadaval, näiteks normaalväärtuse kindlaksmääramiseks vajalike kulu- või hinnategurite asendamiseks, kasutada asjakohase turumajandusriigi kohta saadud tulemusi. Komisjonil on kavas kasutada Ameerika Ühendriike ka sel eesmärgil.

F.   KEHTIVA TOLLIMAKSU TÜHISTAMINE JA IMPORDI REGISTREERIMINE

(16)

Algmääruse artikli 11 lõike 4 kohaselt tuleb taotleja toodetava, liitu ekspordiks müüdava vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtiv dumpinguvastane tollimaks tühistada. Samal ajal tuleb algmääruse artikli 14 lõike 5 kohaselt ette näha sellise impordi registreerimine tagamaks, et kui uurimise käigus avastatakse taotlejaga seoses dumping, saaks dumpinguvastased tollimaksud sisse nõuda tagasiulatuvalt alates käesoleva läbivaatamise algatamise kuupäevast. Taotleja võimalike edaspidiste kohustuste suurust ei saa menetluse praeguses järgus hinnata.

G.   TÄHTAJAD

(17)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud võivad endast komisjonile teatada, oma seisukohad kirjalikult teatavaks teha ning esitada vastused käesoleva määruse põhjenduse 8 punktis a nimetatud küsimustikule või muud teavet, mida tuleb uurimise käigus arvesse võtta;

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse;

huvitatud isikud võivad avaldada arvamust selle kohta, kas Ameerika Ühendriigid on sobiv turumajandusriik normaalväärtuse kindlaksmääramiseks Hiina Rahvavabariigi puhul, juhul kui taotlejale ei võimaldata turumajanduslikku kohtlemist;

taotleja peab esitama nõuetekohase turumajandusliku kohtlemise taotluse.

H.   KOOSTÖÖST HOIDUMINE

(18)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(19)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud vale või eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning algmääruse artikli 18 kohaselt võidakse toetuda kättesaadavatele andmetele. Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb koostööd üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla kõnealusele isikule vähem soodne kui koostöö korral.

I.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(20)

Tähelepanu juhitakse ka sellele, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3).

J.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(21)

Tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et kui huvitatud isikutel tekib raskusi oma kaitseõiguste kasutamisega, võivad nad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni talituste vahel ning aitab vajaduse korral leida ühise keele menetlusküsimustes, mis mõjutavad nende huvide kaitset kõnealuses menetluses, eelkõige sellistes küsimustes nagu juurdepääs toimikule, konfidentsiaalsus, tähtaegade pikendamine ning suuliste ja/või kirjalike esildiste menetlemine. Täiendav teave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/trade) ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega algatatakse määruse (EÜ) nr 1659/2005 läbivaatamine vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 4, et määrata kindlaks, kas ja millisel määral tuleks Hiina Rahvavabariigist pärit, TRL China Ltd poolt toodetavate ja ekspordiks ühendusse müüdavate keemiliselt seotud põletamata magneesiumoksiidtelliste, mille magneesiumoksiidi komponent sisaldab vähemalt 80 % MgO, mis võivad, kuid ei pruugi sisaldada magnesiiti, ning mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (TARICi koodide 6815910010, 6815991020 ja 6815999020) alla (TARICi lisakood A985), liitu impordi suhtes kohaldada määrusega (EÜ) nr 1659/2005 kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse.

Artikkel 2

Määrusega (EÜ) nr 1659/2005 kehtestatud dumpinguvastane tollimaks tunnistatakse käesoleva määruse artiklis 1 määratletud impordi puhul kehtetuks.

Artikkel 3

Toll peab võtma asjakohaseid meetmeid, et registreerida käesoleva määruse artiklis 1 määratletud import määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 14 lõike 5 kohaselt. Registreerimine aegub üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Artikkel 4

1.   Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma kirjalikud seisukohad ja vastused käesoleva määruse põhjenduse 8 punktis a nimetatud küsimustikule või muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Peale selle võivad huvitatud isikud sama 37-päevase tähtaja jooksul kirjalikult taotleda komisjonilt ärakuulamist.

2.   Uurimises osalevad isikud, kes soovivad esitada märkusi selle kohta, kas Ameerika Ühendriigid, mida kavatsetakse kasutada turumajandusliku kolmanda riigina normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul, on selleks sobiv riik, peavad oma märkused esitama kümne päeva jooksul alates käeoleva määruse jõustumisest.

3.   Nõuetekohaselt põhjendatud turumajandusliku kohtlemise taotlus tuleb esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

4.   Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mille huvitatud isikud saadavad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (4) (piiratud) ning vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 19 lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele).

Kogu asjakohane teave ja/või ärakuulamise taotlused tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Brussels

BELGIUM

Faks +32 22956505

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 267, 12.10.2005, lk 1.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt. See on konfidentsiaalne dokument määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt.


Top