EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0478

2010/478/EL: Nõukogu otsus, 26. juuli 2010 , Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise audiovisuaalvaldkonda käsitleva lepingu, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007, ja lõppakti sõlmimise kohta

OJ L 234, 4.9.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/478/oj

Related international agreement

4.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/1


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuli 2010,

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise audiovisuaalvaldkonda käsitleva lepingu, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007, ja lõppakti sõlmimise kohta

(2010/478/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 166 lõiget 4 ja artikli 173 lõiget 3, koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Šveitsi Konföderatsiooniga läbirääkimisi audiovisuaalvaldkonda käsitleva lepingu, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007 (edaspidi „leping”), ja lõppakti üle.

(2)

Leping ja lõppakt kirjutati ühenduse nimel alla 11. oktoobril 2007 eeldusel, et need sõlmitakse hilisemal kuupäeval, ning neid on ajutiselt kohaldatud alates 1. septembrist 2007 kooskõlas nõukogu otsusega 2007/745/EÜ (1).

(3)

Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline audiovisuaalvaldkonda käsitlev leping, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007 (2) (edaspidi „leping”).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja saadab liidu nimel lepingu artiklis 13 ettenähtud teatise (3) ning esitab järgmise teate:

„Lissaboni lepingu 1. detsembril 2009 jõustumise tulemusena on Euroopa Liit asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane, võttes nimetatud kuupäevast üle kõik Euroopa Ühenduse õigused ja kohustused. Seega tuleb vajadusel korral lepingu tekstis esinevaid viiteid Euroopa Ühendusele käsitada viidetena Euroopa Liidule.”

Artikkel 3

Lepingu artikliga 8 ettenähtud ühiskomitees esindab liitu komisjon.

Artikkel 4

Leping on seotud seitsme kokkuleppega, mis kirjutati Šveitsiga alla 21. juunil 1999 ning sõlmiti nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ, Euratom (4).

Kui esimeses lõigus osutatud kokkulepped lõpetatakse, siis vastavalt lepingu artiklile 12 lepingut ei uuendata ega peeta selle üle uusi läbirääkimisi.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. juuli 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 303, 21.11.2007, lk 9.

(2)  ELT L 303, 21.11.2007, lk 11.

(3)  ELT L 217, 18.8.2010, lk 1.

(4)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.


Top