EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0158

2010/158/: Komisjoni otsus, 16. märts 2010 , mis käsitleb teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1862 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/158/oj

17.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/10


KOMISJONI OTSUS,

16. märts 2010,

mis käsitleb teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Rumeenias

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 1862 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/158/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (3) eriti selle artikli 18 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Linnugripp on lindude nakkav viirushaigus, millesse võivad nakatuda ka kodulinnud. Kodulindude nakatumisel linnugripi viirustesse avaldub haigus peamiselt kahes vormis, mida eristatakse nende virulentsuse järgi. Madala patogeensusega vorm põhjustab tavaliselt ainult kergeid sümptomeid, kõrge patogeensusega vormi tagajärjeks on aga enamiku kodulinnuliikide puhul lindude väga suur suremus. Kõnealusel haigusel võib olla tõsine mõju kodulinnukasvatuse tasuvusele.

(2)

Linnugrippi esineb peamiselt lindudel, kuid teatavatel asjaoludel võib nakkust esineda ka inimestel, kuigi see risk on üldiselt väga väike.

(3)

Linnugripipuhangu korral on oht, et haigusetekitaja võib levida teistesse kodulinnukasvatusettevõtetesse ja metslindudele. Selle tulemusel võib see eluslindude või nendest saadud toodetega kauplemise ja metslindude rände tagajärjel levida ühest liikmesriigist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(4)

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiviga 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta (4) on kehtestatud tõrjemeetmed, mida kohaldatakse nii madala kui ka kõrge patogeensusega linnugripi vormide suhtes. Kõnealuse direktiivi artiklis 16 on sätestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide ning täiendavate piirangutsoonide kehtestamine kõrge patogeensusega linnugripi puhangute korral.

(5)

Komisjoni 14. juuni 2006. aasta otsuses 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses, (5) on sätestatud täiendavad kaitsemeetmed, mida tuleb kohaldada liikmesriigis, kus on esinenud nakatumist alatüüpi H5N1 kuuluvasse kõrge patogeensusega linnugripi viirusesse, et vältida kõnealuse haiguse levikut, võttes arvesse konkreetse viirusetüve epidemioloogia eripära.

(6)

Otsuse 2006/415/EÜ artiklis 4 on nõutud, et liikmesriik peab kohe pärast alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi puhangut või puhangu kahtlust kehtestama kõrge riskiteguriga piirkonna, mis koosneb ohustatud tsoonist ja järelevalvetsoonist (edaspidi „A-piirkond”), ja madala riskiteguriga piirkonna, mis eraldab A-piirkonda asjaomase liikmesriigi haigusvabast osast (edaspidi „B-piirkond”). Kõnealused piirkonnad on loetletud käesoleva otsuse lisas.

(7)

Rumeenia on teatanud komisjonile alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi puhangust oma territooriumil ja on võtnud otsuses 2006/415/EÜ sätestatud asjakohased meetmed, sealhulgas kehtestanud A- ja B-piirkonna.

(8)

Komisjon on kõnealused kaitsemeetmed nüüd koostöös Rumeeniaga läbi vaadanud ja on veendunud, et nimetatud liikmesriigi pädeva ametiasutuse kehtestatud A- ja B-piirkonna piirid on puhangu tegelikust asukohast piisaval kaugusel.

(9)

Vältimaks tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist kolmandate riikide poolt, on vaja liidu tasandil kiiresti kehtestada Rumeenias A- ja B-piirkondade loetelud.

(10)

Seda silmas pidades tuleks kuni toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee järgmise kohtumiseni käesolevas otsuses loetleda Rumeenias A- ja B-piirkonnad, kus kohaldatakse otsuses 2006/415/EÜ sätestatud kaitsemeetmeid, ning kehtestada kõnealuse piirkondadeks jaotamise kestus.

(11)

Käesolev otsus vaadatakse läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee järgmisel kohtumisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega määratakse piirkonnad, milles kohaldatakse otsusega 2006/415/EÜ kehtestatud ajutisi kaitsemeetmeid, ja kõnealuste meetmete kohaldamise ajavahemik.

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse lisa A osas loetletud piirkonda käsitletakse kõrge riskiteguriga piirkonnana (edaspidi A-piirkond) otsuse 2006/415/EÜ artikli 3 lõike 1 tähenduses.

2.   Käesoleva otsuse lisa B osas loetletud piirkonda käsitletakse madala riskiteguriga piirkonnana (edaspidi B-piirkond) otsuse 2006/415/EÜ artikli 3 lõike 2 tähenduses.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 17. aprillini 2010.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. märts 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(4)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(5)  ELT L 164, 16.6.2006, lk 51.


LISA

A   OSA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud A-piirkond

ISO riigikood

Liikmesriik

A-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev

Kood

Nimi

RO

Rumeenia

00038

Piirkond:

17.4.2010

Ohustatud tsoon:

Letea

Järelevalvetsoon:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

B   OSA

Artikli 2 lõikes 2 osutatud B-piirkond

ISO riigikood

Liikmesriik

B-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev

Kood

Nimi

RO

Rumeenia

00038

Tulcea maakonna muud piirkonnad, mida ei ole nimetatud A-piirkonna all

17.4.2010


Top