EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0220

Komisjoni määrus (EL) nr 220/2010, 16. märts 2010 , millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 255 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/220/oj

17.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 67/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 220/2010,

16. märts 2010,

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 577/98 tuleb kindlaks määrata lisaküsimustike programmi üksikasjad aastateks 2013–2015.

(2)

On vaja leida täiendavaid allikaid (2) teatavate sektorite jaoks, kus tööõnnetuste või kutsehaiguste ja muude tööst tingitud terviseprobleemide ilmnemise oht on suur, kuid mida riiklik sotsiaalkindlustussüsteem ei käsitle tavapärastes küsimustikes (või käsitleb vaid osaliselt), näiteks „Kalapüük ja vesiviljelus” (NACE rev. 2, jaotis 03), „Mäetööstus” (NACE rev. 2, B jagu) või „Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne” (NACE rev. 2, Q jagu).

(3)

Uus lisaküsimustik tööõnnetuste ja tööst tingitud terviseprobleemide kohta suurendab tunduvalt nende andmete väärtust, mida saadakse Euroopa tööõnnetuste statistika (European Statistics on Accidents at Work – ESAW) ja Euroopa kutsehaiguste statistika (European Occupational Diseases Statistics – EODS) alusel, ning võimaldab just eelkõige õnnetuste ja kutsehaiguste kohta saadud andmeid siduda otseselt tööturul olevate isikute olukorraga ja aitab hankida teavet, mida on vaja kujunevate riskide kindlaksmääramiseks (näiteks tööst tingitud terviseprobleemid, mida ei peeta riikliku õiguse alusel kutsehaigusteks).

(4)

Euroopa tööhõivestrateegias on otseselt kajastatud vajadust võtta arvesse sisserände mõju tööturule, eelkõige vajadust parandada sisserändajate olukorda tööturul. Nõukogu otsusega 2008/618/EÜ (3) vastu võetud liikmesriikide tööhõivepoliitika suunistes, mis moodustavad lahutamatu osa koondsuuniste paketist ja mille eesmärk on aidata taaskäivitatud Lissaboni strateegia raames kaasa majanduskasvu ja tööhõive edendamisele Euroopas, kutsutakse üles pöörama erilist tähelepanu kehvemas olukorras olevate inimeste tööhõive probleemide olulisele vähendamisele, sealhulgas erinevuste vähendamisele kolmandate riikide kodanike ja ELi kodanike vahel. Suunistes öeldakse üheselt, et diskrimineerimisvastane võitlus ja sisserändajate integreerimine on väga olulised, ning kutsutakse üles paremini suunama majanduslikel põhjustel toimuvat rännet, et parandada tööturu vajaduste rahuldamist. Kõnealuste suundumuste jälgimiseks on äärmiselt vajalik asjakohaste andmete olemasolu, eelkõige kuna Euroopa Liidu tööjõuline elanikkond vananeb ja oskustööliste arv eeldatavasti väheneb, mis toob kaasa selle, et lähiaastatel kasvab vajadus võõrtöötajate järele.

(5)

Võttes arvesse käimasolevaid arutelusid kaitstud paindlikkuse (flexicurity) teemal ja selgesti välja öeldud vajadust, et Euroopa piires on vaja suurendada nii ettevõtete kui ka töötajate kohanemisvõimet, mida on rõhutatud ka Euroopa tööhõivestrateegia ja tööhõive suunistes, on vaja koguda andmeid laiaulatusliku Euroopa tasandil tehtava uuringuga, milles käsitletakse uute töökorraldusvormide kasutamise ulatust ja tööajakorraldust ning töötajate suhtumist neisse.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga võetakse vastu lisas sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Töö kvaliteedi ja tootlikkuse parandamine: ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012, vastu võetud 21.2.2007 (KOM(2007) 62).

(3)  ELT L 198, 26.7.2008, lk 47.


LISA

TÖÖJÕU VALIKVAATLUS

Mitmeaastane lisaküsimustike programm

1.   TÖÖÕNNETUSED JA MUUD TÖÖGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID

Muutujate nimekiri: määratakse kindlaks enne 2011. aasta detsembrit.

Vaatlusperiood: 2013. Liikmesriigid võivad esitada andmed 52 nädala kohta või üksnes aasta teise kvartali kohta.

Hõlmatud liikmesriigid ja piirkonnad: määratakse kindlaks enne 2011. aasta detsembrit.

Tulemuste representatiivsus: määratakse kindlaks enne 2011. aasta detsembrit.

Lisaküsimustike valimi terviklikkus: lisaküsimustike valim peab vastama komisjoni määruse (EÜ) nr 377/2008 (1) I lisa punktis 4 sätestatud nõuetele, st valim, mida kasutatakse lisaküsimustikega teabe kogumisel, peab andma teavet ka struktuuriliste muutujate kohta.

Tulemuste edastamine: enne 31. märtsi 2014.

2.   VÕÕRTÖÖTAJATE JA NENDE OTSESTE JÄRELTULIJATE OLUKORD TÖÖTURUL

Muutujate nimekiri: määratakse kindlaks enne 2012. aasta detsembrit.

Vaatlusperiood: 2014. Liikmesriigid võivad esitada andmed 52 nädala kohta või üksnes aasta teise kvartali kohta.

Hõlmatud liikmesriigid ja piirkonnad: määratakse kindlaks enne 2012. aasta detsembrit.

Tulemuste representatiivsus: määratakse kindlaks enne 2012. aasta detsembrit.

Lisaküsimustike valimi terviklikkus: lisaküsimustike valim peab vastama määruse (EÜ) nr 377/2008 I lisa punktis 4 sätestatud nõuetele, st valim, mida kasutatakse lisaküsimustikega teabe kogumisel, peab andma teavet ka struktuuriliste muutujate kohta.

Tulemuste edastamine: enne 31. märtsi 2015.

3.   TÖÖKORRALDUS JA TÖÖAJA KORRALDUS

Muutujate nimekiri: määratakse kindlaks enne 2013. aasta detsembrit.

Vaatlusperiood: 2015. Liikmesriigid võivad esitada andmed 52 nädala kohta või üksnes aasta teise kvartali kohta.

Hõlmatud liikmesriigid ja piirkonnad: määratakse kindlaks enne 2013. aasta detsembrit.

Tulemuste representatiivsus: määratakse kindlaks enne 2013. aasta detsembrit.

Lisaküsimustike valimi terviklikkus: lisaküsimustike valim peab vastama määruse (EÜ) nr 377/2008 I lisa punktis 4 sätestatud nõuetele, st valim, mida kasutatakse lisaküsimustikega teabe kogumisel, peab andma teavet ka struktuuriliste muutujate kohta.

Tulemuste edastamine: enne 31. märtsi 2016.


(1)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 57.


Top