EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0041

Komisjoni määrus (EL) nr 41/2010, 18. jaanuar 2010 , millega parandatakse määruse (EÜ) nr 546/2003 (teatava teabe andmise kohta, mis on seotud nõukogu määruste (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75 ja (EMÜ) nr 2783/75 kohaldamisega muna- ja kodulinnulihasektoris) prantsus-, läti- ja poolakeelset versiooni

OJ L 12, 19.1.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/41/oj

19.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 12/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 41/2010,

18. jaanuar 2010,

millega parandatakse määruse (EÜ) nr 546/2003 (teatava teabe andmise kohta, mis on seotud nõukogu määruste (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75 ja (EMÜ) nr 2783/75 kohaldamisega muna- ja kodulinnulihasektoris) prantsus-, läti- ja poolakeelset versiooni

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 192 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta, (2) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

15. juunil 2009 võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 504/2009, (3) millega muudeti määrust (EÜ) nr 546/2003 (4). Kõnealuse määruse prantsus-, läti- ja poolakeelse versiooni termini „õrrel peetavad” tõlked ei ole õiged ning seepärast on vaja kõnealuse kolme keele versioonides teha parandus. Muude keelte versioonides ei ole vaja parandusi teha.

(2)

Seetõttu tuleks määrusega (EÜ) nr 504/2009 muudetud määruses (EÜ) nr 546/2003 teha vastav parandus.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse käesolevas paranduses käsitletakse üksnes prantsus-, läti- ja poolakeelset versiooni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104.

(3)  ELT L 151, 16.6.2009, lk 22.

(4)  ELT L 81, 28.3.2003, lk 12.


Top