EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1017

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009 , milles käsitletakse Ungari Vabariigi asutuste poolt riigiabi andmist põllumajandusmaa ostmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013

OJ L 348, 29.12.2009, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1017/oj

29.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/55


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2009,

milles käsitletakse Ungari Vabariigi asutuste poolt riigiabi andmist põllumajandusmaa ostmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013

(2009/1017/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Ungari Vabariigi valitsuse 27. novembril 2009 esitatud taotlust

ning arvestades järgmist:

(1)

Ungari Vabariik (edaspidi „Ungari”) esitas 27. novembril 2009 nõukogule taotluse võtta kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kolmanda lõiguga vastu otsus, milles käsitletakse Ungari kavatsust anda Ungari põllumajandustootjatele riigiabi põllumajandusmaa ostmiseks.

(2)

Ungaris alates 1990. aastate algusest toimunud maa erastamine on mitmel juhul põhjustanud põllumajandusmaa killustatud omandit või jagamata ühisomandit, mille tulemuseks on ebasoodne maakasutuse struktuur ja põllumajandusettevõtete vilets majanduslik elujõulisus.

(3)

Võttes arvesse põllumajandustootjate kapitalinappust, põllumajandusmaa ostmiseks antavate kommertslaenude kõrgeid intressimäärasid ning pankade karmistatud tingimusi põllumajandustootjatele laenu andmiseks praeguse kriisi ajal, on põllumajandustootjatel, eelkõige väikeste talumajapidamistega põllumajandustootjatel, vähe võimalusi saada kommertslaene sellisteks investeeringuteks nagu maa ostmine. Finants- ja majanduskriisi tulemusel on põllumajandusmaa ostmiseks võetava kommertslaenu aastased intressimäärad tõusnud keskmiselt 9,5 %-lt 2008. aasta juulis kuni 15,5 %-ni 2009. aasta mais ning selliste laenude andmiseks nõutav tagatis on sel ajavahemikul peaaegu kahekordistunud.

(4)

Sellises olukorras on tõenäoline, et suureneb spekulatiivne maaost põllumajandusega mitteseotud ettevõtjate poolt, kellel on kapitalile lihtsam juurdepääs.

(5)

Riigiabi põllumajandusmaa ostmiseks peaks praeguses kriisiolukorras aitama säilitada elatusvahendeid paljudel põllumajandusettevõtjate perekondadel, luues tingimused, mis võimaldavad vähendada tootmiskulusid ja parandavad põllumajandustootmise tasuvust, peatades sellega vaesuse ja tööpuuduse kasvu maapiirkondades. Kriisi tulemusel kasvas töötus Ungaris 7,7 %-lt ajavahemikul augustist 2008–oktoobrini 2008 kuni 10,4 %-ni samal ajavahemikul 2009. aastal ning Ungari sisemajanduse koguprodukt (SKP) vähenes ajavahemikul 2008. aasta kolmandast kvartalist kuni 2009. aasta kolmanda kvartalini 7,2 %. Lisaks langes ajavahemikul 2008. aasta esimesest poolaastast kuni 2009. aasta esimese poolaastani Ungari SKP jooksevhindades põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektoris ligikaudu 33 % (410 828 miljonilt Ungari forintilt 275 079 miljoni forintini).

(6)

Antav riigiabi ulatub 4 000 miljoni forintini ning seda peaks saama ligikaudu 5 000 põllumajandustootjat. Abi tuleks anda järgmises vormis:

kuni 2 000 miljonit forinti laenude intressitoetusena erapõllumajandustootjatele, kes vastavad registreerimise, kutsekvalifikatsiooni ja heade põllumajandustavade täitmise kriteeriumitele ning elujõuliste ettevõtete nõuetele, mis võimaldab neil võtta soodsaid laenusid põllumajandusmaa ostmiseks, kuni põllumajandusettevõtte kogusuuruseks on 300 hektarit. Intressitoetust antakse maksimaalselt kuni 75 miljoni forinti suuruse hüpoteeklaenuna ajavahemikuks maksimaalselt 20 aastat, sealhulgas kaheaastane ajapikendus kapitali tagasimakseks, ning see on võrdne 50 %-ga Ungari valitsuse keskmisest võlakirjade tootlusest, mille tähtaeg on 5 või 10 aastat ja mida on suurendatud 1,75 % võrra;

kuni 2 000 miljonit forintit otsetoetustena põllumajandusmaa ostmiseks; toetus moodustab maksimaalselt 20 % müügilepingus kehtestatud müügihinnast, maksimaalselt 3 miljonit forintit taotluse kohta ja maksimaalselt kaks taotlust aastas toetusesaaja kohta. Toetust võib anda eraisikule, kes ostmise kuupäevaks on põllumajanduses tegutsenud vähemalt 5 hektari istanduse või 1 hektari suuruse muu põllumajandusmaa omanikuna vähemalt ühe aasta jooksul maatükil, mis on vahetult ostetud maa kõrval, ning kes kohustub ostetud maad mitte edasi müüma ning kohustub seda kasutama ainult põllumajandustootmise eesmärgil vähemalt viie aasta jooksul alates abi maksmise kuupäevast. Abi võib anda ainult siis, kui olemasoleva ja ostetud maa kogusuurus on rohkem kui 210 kuldkrooni (1) või 2 hektarit juhul, kui põllumajandusmaad kasutatakse viinamarjaistanduse või viljapuuaia otstarbel, ning see ei ole registreeritud metsanduse eesmärgil kasutatava maana.

(7)

Riigiabi andmisel on keelatud ühendada intressitoetust ja sama põllumajandusmaa ostmiseks antud otsetoetust.

(8)

Komisjon ei ole praeguses etapis veel algatanud ühtegi menetlust ega ole võtnud seisukohta abi iseloomu ja siseturuga kokkusobivuse kohta.

(9)

Seega eksisteerivad erandlikud asjaolud, mis võimaldavad sellise abi andmist erandina ja rangelt Ungari maapiirkondades valitseva vaesuse vähendamiseks vajalikus ulatuses pidada siseturuga kokkusobivaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erakorraline riigiabi, mida Ungari asutused annavad ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013 intressitoetuse ja otsetoetuse vormis põllumajandusmaa ostmiseks ning mille summa ulatub maksimaalselt 4 000 miljoni Ungari forintini, loetakse siseturuga kokkusobivaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Ungari Vabariigile.

Brüssel, 22. detsember 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

A. CARLGREN


(1)  Põllumajandusmaa kvaliteedi mõõtühik Ungaris.


Top