EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_336_R_0004_01

2009/974/EÜ: Nõukogu otsus, 30. november 2009 , Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta
Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

OJ L 336, 18.12.2009, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 336/4


NÕUKOGU OTSUS,

30. november 2009,

Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2009/974/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003 komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga.

(2)

Komisjon on vastavalt nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga) lisas sätestatud menetlustele ja suunistele pidanud ühenduse nimel läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu (edaspidi „leping”) sõlmimiseks.

(3)

Kooskõlas nõukogu otsusega kirjutati leping 3. aprillil 2009. aastal ühenduse nimel alla, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping kiidetakse ühenduse nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on volitatud nimetama isiku või isikud, kellel on õigus esitada lepingu artikliga 7 ette nähtud teade.

Brüssel, 30. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

B. ASK


(1)  15. septembri 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ja

MONGOOLIA VALITSUS

teiselt poolt,

(edaspidi „lepinguosalised”),

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ja Mongoolia vahel on sõlmitud kahepoolsed lennunduslepingud, mis sisaldavad ühenduse õigusega vastuolus olevaid sätteid,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennunduslepingutes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriigis asuvatel ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolmandate riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Ühenduse õigusele,

TÕDEDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Mongoolia vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute teatavad sätted, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, tuleb viia sellega vastavusse, et luua Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vahelistele lennuteenustele kindel õiguslik alus ning tagada nimetatud lennuteenuste säilimine,

TÕDEDES, et kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, mis on teise liikmesriigi reguleeriva kontrolli all, kohaldatakse Mongoolia õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud liikmesriigi ja Mongoolia vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, ka selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel ei tohi lennuettevõtjad sõlmida lepinguid, mis võivad mõjutada Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi tõkestamine, piiramine või moonutamine,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärgi hulka nendel läbirääkimistel ei kuulu Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, Euroopa Ühenduse lennuettevõtjate ja Mongoolia lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennunduslepingute liiklusõigusi puudutavatesse sätetesse muudatuste tegemine,

TÕDEDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Mongoolia vahel sõlmitud kahepoolsete lennunduslepingute sätted, millega i) nõutakse või soodustatakse ettevõtjatevaheliste lepingute või ettevõtjate ühenduste otsuste vastuvõtmist või kooskõlastatud tegevust, millega takistatakse, moonutatakse või piiratakse lennuettevõtjate vahelist konkurentsi asjaomastel marsruutidel, või ii) tugevdatakse sellise lepingu, otsuse või kooskõlastatud tegevuse mõju või iii) delegeeritakse lennuettevõtjatele või muudele eraettevõtjatele vastutus seoses selliste meetmete võtmisega, millega takistatakse, moonutatakse või piiratakse lennuettevõtjate vahelist konkurentsi asjaomastel marsruutidel, võivad muuta ettevõtjate suhtes kohaldatavad konkurentsieeskirjad ebatõhusaks,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Käesoleva lepingu kohaldamisel tähendab mõiste „liikmesriigid” Euroopa Ühenduse liikmesriike.

2.   Viiteid I lisas loetletud lepingute osaliseks oleva liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikele.

3.   Viiteid I lisas loetletud lepingute osaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse viidetena selle liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või lennuliinidele.

4.   Käesoleva lepinguga ei looda täiendavaid liiklusõigusi lisaks neile, mis on sätestatud kahepoolsetes lepingutes asjaomaste liikmesriikide ja Mongoolia vahel. Liiklusõiguste andmine toimub ka edaspidi asjaomaste liikmesriikide ja Mongoolia vaheliste kahepoolsete lepingute alusel.

Artikkel 2

Liikmesriigipoolne määramine

1.   Käesoleva artikli lõige 2 asendab II lisa punktis a loetletud artiklite vastavad sätted seoses lennuettevõtja määramisega kõnealuse liikmesriigi poolt ning sellele Mongoolia poolt tegevus- ja muude lubade andmisega ning lõige 3 asendab II lisa punktis b loetletud artiklite vastavad sätted seoses lennuettevõtjatele tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramisega.

2.   Kui liikmesriik on lennuettevõtja määranud, annab Mongoolia lennuettevõtjale minimaalse protseduurilise viivitusega asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et

i)

lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning tal on kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva reguleeriva kontrolli all ning asjaomane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud ning

iii)

lennuettevõtja on otse või enamusaktsiate kaudu liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike ja/või III lisas loetletud muude riikide ja/või nende muude riikide kodanike omandis ning nende tõhusa kontrolli all.

3.   Mongoolia võib liikmesriigi määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, need tühistada, peatada või neid piirata, kui

i)

lennuettevõtja ei ole asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule või kui sellel ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja ei ole lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva reguleeriva kontrolli all või asjaomane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud;

iii)

lennuettevõtja ei ole otse või enamusaktsiate kaudu liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või teiste III lisas loetletud riikide ja/või teiste riikide kodanike omandis või nende tõhusa kontrolli all;

iv)

lennuettevõtjal on juba tegevusluba Mongoolia ja mõne teise liikmesriigi vahelise kahepoolse lepingu alusel ning Mongoolia suudab tõendada, et kõnealusest lepingust tulenevate liiklusõiguste kasutamisega marsruudil, mis hõlmab mõnda punkti teises liikmesriigis, hoiaks lennuettevõtja kõrvale Mongoolia ja selle teise liikmesriigi vahelise lepinguga kehtestatud liiklusõiguspiirangutest, või

v)

lennuettevõtjal on liikmesriigi poolt välja antud lennuettevõtja sertifikaat ning Mongoolia ja selle liikmesriigi vahel ei ole sõlmitud kahepoolset lennuühenduse lepingut ning liikmesriik ei ole andnud liiklusõigusi Mongoolia poolt määratud lennuettevõtjatele.

Käesolevast lõikest tulenevat õigust kasutades ei diskrimineeri Mongoolia ühenduse lennuettevõtjaid kodakondsuse põhjal.

Artikkel 3

Ohutus

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis c loetletud artiklite vastavaid sätteid.

2.   Kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, mis on teise liikmesriigi reguleeriva kontrolli all, kohaldatakse Mongoolia õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud liikmesriigi ja Mongoolia vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4

Vastavus konkurentsieeskirjadele

1.   Olenemata vastupidistest sätetest ei kutsu I lisas loetletud lepingutes sätestatu esile järgmist: i) ei soodustata ettevõtjatevaheliste lepingute või ettevõtjate ühenduste otsuste vastuvõtmist või kooskõlastatud tegevust, millega takistatakse või moonutatakse konkurentsi, ii) ei tugevdata sellise lepingu, otsuse või kooskõlastatud tegevuse mõju ega iii) delegeerita eraettevõtjatele vastutust selliste meetmete võtmise eest, millega takistatakse, moonutatakse või piiratakse konkurentsi.

2.   I lisas loetletud lepingute sätteid, mis on vastuolus käesoleva artikli lõikega 1, ei kohaldata.

Artikkel 5

Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 6

Läbivaatamine või muutmine

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käesoleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev leping jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui kätte on saadud diplomaatiliste kanalite kaudu edastatud lepinguosaliste viimane kirjalik teade selle kohta, et lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud menetlused on lõpule viidud.

Artikkel 8

Lõpetamine

1.   Lepinguosalistel on õigus käesolev leping igal ajal lõpetada, teatades sellest teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult ette. Lõpetamine jõustub kuue (6) kuu möödumisel päevast, mil teine lepinguosaline teate kätte sai.

2.   Kui I lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka kõik need käesoleva lepingu sätted, mis on seotud asjaomase I lisas loetletud lepinguga.

3.   Kui kõik I lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka käesolev leping.

SELLE KINNITUSEKS on nõuetekohaselt volitatud isikud käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ning mongoli keeles kahe tuhande üheksanda aasta aprillikuu kolmandal päeval Ulaanbaataris.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

I LISA

Käesoleva lepingu artiklis 1 viidatud lepingute loetelu

Mongoolia ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelised muudetud lennunduslepingud, mis on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks sõlmitud, millele on alla kirjutatud ja/või mis on parafeeritud:

Austria föderaalvalitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennutranspordi leping, millele on alla kirjutatud Viinis 2. oktoobril 2007, edaspidi II lisas „Mongoolia-Austria leping”;

Taani Kuningriigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Pekingis 19. juunil 1997, edaspidi II lisas „Mongoolia-Taani leping”;

Soome Vabariigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Helsingis 10. veebruaril 2000, edaspidi II lisas „Mongoolia-Soome leping”;

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Bonnis 29. mail 1998, edaspidi II lisas „Mongoolia-Saksamaa leping”;

Ungari Vabariigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Ulaanbaataris 13. septembril 1994, edaspidi II lisas „Mongoolia-Ungari leping”;

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Luxembourgis 18. märtsil 1995, edaspidi II lisas „Mongoolia-Luksemburgi leping”;

Madalmaade Kuningriigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Haagis 9. märtsil 1995, edaspidi II lisas „Mongoolia-Madalmaade leping”;

Poola Rahvavabariigi valitsuse ja Mongoolia Rahvavabariigi valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Ulaanbaataris 26. mail 1989, edaspidi II lisas „Mongoolia-Poola leping”;

Rumeenia valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Ulaanbaataris 10. juulil 1990, edaspidi II lisas „Mongoolia-Rumeenia leping”;

Rootsi Kuningriigi valitsuse ja Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Pekingis 19. juunil 1997, edaspidi II lisas „Mongoolia-Rootsi leping”;

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Mongoolia valitsuse vaheline lennundusleping, sõlmitud Londonis 1. märtsil 2000, edaspidi II lisas „Mongoolia-Ühendkuningriigi leping”.

II LISA

I lisas loetletud lepingute artiklid, millele viidatakse käesoleva lepingu artiklites 2 ja 3

a)

Liikmesriigipoolne määramine:

Mongoolia-Austria lepingu artikli 3 lõige 5;

Mongoolia-Taani lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Saksamaa lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Ungari lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Luksemburgi lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Madalmaade lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Poola lepingu artikli 3 lõige 2;

Mongoolia-Rootsi lepingu artikli 3 lõige 4;

Mongoolia-Ühendkuningriigi lepingu artikli 4 lõige 4;

b)

tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:

Mongoolia-Austria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Taani lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Soome lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Saksamaa lepingu artikkel 4;

Mongoolia-Ungari lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Luksemburgi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Madalmaade lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Poola lepingu artikli 3 lõige 3;

Mongoolia-Rumeenia lepingu artikli 3 lõike 4 punkt a;

Mongoolia-Rootsi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Mongoolia-Ühendkuningriigi lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;

c)

ohutus:

Mongoolia-Austria lepingu artikkel 6;

Mongoolia-Soome lepingu artikkel 13;

Mongoolia-Saksamaa lepingu artikkel 12;

Mongoolia-Ungari lepingu artikkel 11;

Mongoolia-Luksemburgi lepingu artikkel 7;

Mongoolia-Madalmaade lepingu artikkel 8;

Mongoolia-Rumeenia lepingu artikkel 7.

III LISA

Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud muud riigid

a)

Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

b)

Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

c)

Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

d)

Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lennutranspordilepingu alusel).


Top