EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0769

Nõukogu ühismeede 2009/769/ÜVJP, 19. oktoober 2009 , millega muudetakse nõukogu ühismeedet 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL RD Congo)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/769/oj

20.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 274/45


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2009/769/ÜVJP,

19. oktoober 2009,

millega muudetakse nõukogu ühismeedet 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL RD Congo)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. juunil 2007 vastu ühismeetme 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL RD Congo) (1).

(2)

Nõukogu võttis 23. juunil 2008 vastu ühismeetme 2008/485/ÜVJP, (2) millega muudetakse ühismeedet 2007/405/ÜVJP ja pikendatakse selle kehtivust kuni 30. juunini 2009.

(3)

Nõukogu võttis 15. juunil 2009 vastu ühismeetme 2009/466/ÜVJP, (3) millega muudetakse ühismeedet 2007/405/ÜVJP ja pikendatakse selle kehtivust kuni 30. juunini 2010. Ühismeetmes 2009/466/ÜVJP sätestati, et nõukogu kehtestab uue lähtesumma missiooniga seotud kulude katmiseks perioodil 1. novembrist 2009 kuni 30. juunini 2010.

(4)

Kongo Demokraatlikus Vabariigis, eriti riigi idaosas jätkuva seksuaalse vägivalla ja karistamatuse vastu võitlemiseks on vaja uusi ja suuremaid jõupingutusi. Sel eesmärgil tuleks ette näha, et missioonil kasutatakse seksuaalse vägivalla ja karistamatuse vastase võitluse tõhustamiseks spetsialiseerunud personali.

(5)

Nimetatud missiooni volitusi rakendatakse julgeolekukontekstis, mis võib halveneda ja kahjustada EL lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) eesmärke,

(6)

Ühismeedet 2007/405/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2007/405/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missioon toetab julgeolekusektori reformi politseivaldkonnas ja selle kohtusüsteemiga koostoimimist puudutavat osa. Tänu järelevalvele, juhendamisele ja nõustamisele ning pannes rõhku strateegilisele mõõtmele, EUPOL RD Congo:

aitab kaasa Kongo Riikliku Politsei reformimisele ja ümberkorraldamisele, toetades elujõulise, professionaalse ja paljurahvuselise/integreeritud politseiteenistuse loomist, võttes arvesse lähipolitsei olulisust terves riigis. Kongo ametiasutused võtavad seejuures nimetatud protsessist täiel määral osa;

aitab parandada politsei ja kriminaalõigussüsteemi koostoimimist laiemas mõttes;

aitab tagada kõikide julgeolekusektori reformi valdkonnas tehtavate jõupingutuste järjepidevust terviklikult, sealhulgas toetades võitlust seksuaalse vägivalla ja karistamatuse vastu;

tegutseb tihedas koostöös EUSEC RD Congo ja komisjoni projektidega ning kooskõlas teiste rahvusvahelisel tasandil politseireformi ja kriminaalõiguse valdkonnas tehtavate jõupingutustega;

toetab Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosa rahuprotsessis politsei, sooliste, inimõiguste ning laste ja relvastatud konfliktidega seotud aspekte ning eelkõige rahuprotsessi sidumist Kongo Riikliku Politsei reformiprotsessiga.”

2.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Missioonil on projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks projektiüksus. Missioon nõustab liikmesriike ja kolmandaid riike ning koordineerib ja hõlbustab nende vastutusel nende projektide rakendamist missioonile olulistes valdkondades ja oma eesmärkide toetuseks.”

3.

Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Missioon on alaliselt esindatud Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas Gomas ja Bukavus, et pakkuda abi ja teadmisi stabiliseerimisprotsessis Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas. Gomas ja Bukavus kasutatakse täiendavat, eeluurimisele (sealhulgas seksuaalse vägivalla vastasele võitlusele) spetsialiseerunud personali, kuid nende tegutsemispiirkonnaks on kogu Kongo Demokraatliku Vabariigi territoorium ja nende töökoht võib muutuda vastavalt kohaliku olukorra ja julgeolekutingimuste muutumisele. Nad on operatsioonide eest vastutava missiooni asejuhi otseses alluvuses.”

4.

Artikli 3 lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„g)

eeluurimise, sealhulgas seksuaalse vägivalla vastase võitluse eksperdid.”

5.

Artikli 9 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Missiooniga seotud kulude katmiseks perioodil 1. novembrist 2009 kuni 30. juunini 2010 määratud lähtesumma on 5 150 000 eurot.”

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 19. oktoober 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ERLANDSSON


(1)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 46.

(2)  ELT L 164, 25.6.2008, lk 44.

(3)  ELT L 151, 16.6.2009, lk 40.


Top