EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0492

2009/492/EÜ: Komisjoni otsus, 22. juuni 2009 , komisjoni rahalise toetuse kohta sihtfondi 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sõrataudivastase võitluse toetuseks väljaspool ühendust

OJ L 164, 26.6.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/492(1)/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/64


KOMISJONI OTSUS,

22. juuni 2009,

komisjoni rahalise toetuse kohta sihtfondi 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) suu- ja sõrataudivastase võitluse toetuseks väljaspool ühendust

(2009/492/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 90/424/EMÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse ühenduse rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele. Nende meetmete hulka tuleb arvata ka suu- ja sõrataudivastane võitlus. Otsuses on sätestatud, et ühenduse rahalist toetust võib anda igale meetmele, mille ühendus on otsustanud võtta suu- ja sõrataudivastases võitluses väljaspool ühendust, eriti ühenduses piires ohustatud piirkondade kaitseks.

(2)

Suu- ja sõrataudi (FMD) peamiste epideemiate kontekstis 1950ndate aastate lõpus nii ühenduses kui ka selle naaberriikides asutati ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) raames Euroopa komisjon suu- ja sõrataudi tõrjeks (EUFMD).

(3)

Seoses järjest suurema ohuga tuua Euroopasse FMD eksootilisi tüvesid tuli EUFMD-riikidel 1960ndatel moodustada sihtfond, mille eesmärgiks oli erakorraliste meetmete võtmine Balkanil, haiguse peamisel sissepääsuteel. Hiljem jaotati see fond sihtfondiks 911100MTF/INT/003/EEC, mida toetasid need liikmesriigid, kes olid samal ajal ühenduse liikmesriikideks, ning sihtfondiks 909700MTF/004/MUL, mida toetasid EUFMD-liikmesriigid, kes ei olnud sel ajal või ei ole praegu ühenduse liikmesriigid.

(4)

Nõukogu direktiivi 90/423/EMÜ (2) artiklis 4 on sätestatud FMD-vastase ennetava vaktsineerimise lõpetamine kogu ühenduse piires 1991. aastal.

(5)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiviga 2003/85/EÜ (ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks) (3) on veel kord kinnitatud ennetava vaktsineerimise keelamine, kusjuures on laiendatud FDM-vastase erakorralise vaktsineerimise võimalust.

(6)

Terve rida suu- ja sõrataudipuhanguid, millest on alates 1992. aastast teatatud eelkõige neist ühenduse osadest, mis asuvad endeemiliste haiguskolletega riikide kõrval, ning suur epideemiapuhang teatavates liikmesriikides 2001. aastal nõuavad suurt haigusteadlikkust ja valmisolekut, sealhulgas rahvusvahelist koostööd.

(7)

Peale selle on viimastel aastatel liikmesriikide naabruses asuvates kolmandates riikides registreeritud haiguspuhanguid ja mõningatel juhtudel tõsiseid epideemiaid, mis võivad ohustada ühenduse vastuvõtlike loomade tervislikku seisundit.

(8)

Pidades silmas uute viiruse topotüüpide ilmumist ja tõrjemeetmete piirkondlikku halvenemist, toetab ühendus tihedas koostöös EUFMDga ja sihtfondi 911100MTF/INT/003/EEC kaudu erakorralisi vaktsineerimiskampaaniaid Türgis ning Taga-Kaukaasias.

(9)

Euroopa Ühendus ja ÜRO kirjutasid 29. aprillil 2003 alla finants- ja haldusraamistiku kokkuleppele, mis lõi vajaliku keskkonna Euroopa Ühenduste Komisjoni ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kokkuleppele, mis kirjutati alla 17. juulil 2003.

(10)

Kooskõlas komisjoni 13. juuni 2005. aasta otsusega 2005/436/EÜ ühenduse koostöö kohta Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga, eelkõige Euroopa Komisjoni suu- ja sõrataudi tõrjeks läbiviidud toimingute osas, (4) sõlmis komisjon rakendusliku kokkuleppe MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129), mis käsitles Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) raames suu- ja sõrataudi tõrjeks loodud Euroopa komisjoni EÜ poolt rahastatavat alalist tegevust ning mis kirjutati alla 1. septembril 2005 ajavahemikuks 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008.

(11)

Seda rakenduslikku kokkulepet on vaja uuendada ning samuti määrata kindlaks ühenduse toetus sihtfondile 911100MTF/INT/003/EEC.

(12)

Euroopa Liidu 2004. ja 2007. aasta laienemisi arvestades oleks asjakohane määrata ühenduse panuse maksimumsuuruseks 8 000 000 eurot neljaks aastaks. Sihtfondi eelarve 2009. aastaks peaks koosnema fondi rahaliste vahendite jäägist 2008. aasta 31. detsembri seisuga ja ühenduse sissemaksest, mille tulemusena moodustuv summa vastab 2 000 000 eurole USA dollarites. Järgnevalt tuleks väljaminekuid täiendada iga-aastaste ülekannetega.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Sihtfondi 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) rahaliste vahendite jääk 31. detsembri 2008. aasta seisuga on 677 855 eurot.

2.   Ühenduse rahaline toetus sihtfondile on maksimaalselt 8 000 000 eurot nelja aasta jooksul algusega 1. jaanuaril 2009.

3.   Esimene lõikes 2 osutatud summa osamakse 2009. aastaks koosneb

a)

lõikes 1 nimetatud rahaliste vahendite jäägist ja

b)

ühenduse sissemaksest, mille tulemusena moodustuv sihtfondi kogusumma vastab 2 000 000 eurole USA dollarites.

4.   Sihtfondi kulutusi aastatel 2009, 2010, 2011 ja 2012 täiendatakse igal aastal ühenduse sissemaksetega, mida makstakse vastavalt aastatel 2010, 2011, 2012 ja 2013. Siiski peaksid need sissemaksed sõltuma kasutusel olevate vahendite olemasolust komisjoni eelarves.

5.   Lõikes 4 nimetatud ühenduse iga-aastased sissemaksed põhinevad EUFMD finantsaruannetel, mis koostatakse kas täitevkomitee iga-aastaseks istungiks või EUFMD üle ühe aasta toimuvaks korraliseks istungiks ning millele on lisatud üksikasjalikud dokumendid vastavalt Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni eeskirjadele.

Artikkel 2

1.   Sihtfondi kasutamiseks ja toimimiseks sõlmitakse Euroopa Komisjoni ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni vahel neljaks aastaks rakenduslik kokkulepe, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2009.

2.   Sihtfond tegutseb komisjoni ja EUFMD ühisel juhtimisel vastavalt lõikes 1 osutatud rakenduslikule kokkuleppele.

Brüssel, 22. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 13.

(3)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.

(4)  ELT L 151, 14.6.2005, lk 26.


Top