EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/49/EÜ, 18. juuni 2009 , millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 161 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; mõjud tunnistatud kehtetuks 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/42


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/49/EÜ,

18. juuni 2009,

millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu rõhutas 8.–9. märtsil 2007 eesistuja järeldustes halduskoormuse vähendamise tähtsust, et elavdada Euroopa majandust, eriti arvestades kasu, mida see võiks tuua väikestele ja keskmise suurusega äriühingutele. Ülemkogul rõhutati, et halduskoormuse vähendamiseks peavad nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid ühiselt tegema tõsiseid jõupingutusi.

(2)

Raamatupidamist ja auditeerimist on peetud valdkondadeks, milles saab vähendada ühenduse äriühingute halduskoormust.

(3)

Komisjoni 10. juuli 2007. aasta teatises äriühingute lihtsustatud majanduskeskkonna kohta äriühinguõiguse, raamatupidamise ning auditeerimise valdkonnas on loetletud muudatused, mis on vaja teha neljandas nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiivis 78/660/EMÜ (mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid), (3) ja seitsmendas nõukogu 13. juuni 1983. aasta direktiivis 83/349/EMÜ (mis käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid) (4). Erilist tähelepanu pöörati aruandluskoormuse täiendavale kergendamisele väikeste ja keskmise suurusega äriühingute jaoks.

(4)

Varem on tehtud mitmeid muudatusi, et võimaldada direktiivide 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ kohaldamisalasse jäävatel äriühingutel kasutada rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) vastavaid raamatupidamismeetodeid. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) (5) peavad äriühingud, kelle väärtpaberitega on lubatud kaubelda mõne liikmesriigi reguleeritud turul, koostama oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded IFRSi kohaselt ja on seepärast vabastatud enamiku direktiivides 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ esitatud nõuete täitmisest. Kõnealused direktiivid on aga jätkuvalt aluseks väikeste ja keskmise suurusega äriühingute raamatupidamisarvestusele ühenduses.

(5)

Väikeste ja keskmise suurusega äriühingute suhtes kohaldatakse sageli samu eeskirju kui suurte äriühingute suhtes, kuid nende raamatupidamise erivajadusi on harva hinnatud. Eelkõige teevad sellistele äriühingutele muret üha arvukamad avalikustamisnõuded. Laiaulatuslikud aruandlusnõuded koormavad neid rahaliselt ja võivad takistada kapitali tõhusat kasutamist tootmise eesmärgil.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaldamine on osutanud vajadusele selgitada direktiiviga 83/349/EMÜ ja IFRSiga nõutavate raamatupidamisstandardite vahelist suhet.

(7)

Juhtudel, mil asutamisväljaminekuid võib bilansis kajastada varana, tuleb direktiivi 78/660/EMÜ artikli 34 lõike 2 kohaselt kõnealuseid kulusid selgitada raamatupidamisaruande lisades. Väikesed äriühingud võib nimetatud avalikustamisnõudest vabastada kõnealuse direktiivi artikli 44 lõike 2 alusel. Ülemäärase halduskoormuse vähendamiseks peaks olema võimalik vabastada sellisest avalikustamisnõudest ka keskmise suurusega äriühingud.

(8)

Direktiiv 83/349/EMÜ nõuab, et emaettevõtja koostaks konsolideeritud aastaaruande ka juhul, kui ainsa tütarettevõtja või kõigi tütarettevõtjate mõju tervikuna ei ole sama direktiivi artikli 16 lõike 3 tähenduses oluline. Selle tõttu kuuluvad sellised ettevõtjad määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaldamisalasse ja peavad seetõttu koostama konsolideeritud raamatupidamisaruanded vastavalt IFRSile. Kõnealust nõuet peetakse koormavaks juhul, kui emaettevõtjal on üksnes ebaolulised tütarettevõtjad. Seetõttu tuleks vabastada emaettevõtja kohustusest koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui tal on ainult sellised tütarettevõtjad, keda ei peeta eraldi ega koos oluliseks. Kuigi nimetatud seadusjärgne kohustus tuleks kaotada, võiks emaettevõtja endiselt koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruande omal algatusel.

(9)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt vähendada halduskoormust, mis seondub teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja ühenduses tegutsevate teatavate äriühingute kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(10)

Direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(11)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (6) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 78/660/EMÜ muutmine

Direktiivi 78/660/EMÜ artikli 45 lõike 2 teise lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid võivad lubada, et artiklis 27 osutatud äriühingud jätavad esitamata teabe, mis on ette nähtud artikli 34 lõikes 2 ja artikli 43 lõike 1 punktis 8.”

Artikkel 2

Direktiivi 83/349/EMÜ muutmine

Direktiivi 83/349/EMÜ artiklile 13 lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 2 ning artiklite 5 ja 6 ja kohaldamist, vabastatakse riigisisese õigusega reguleeritavad emaettevõtjad, kellel on ainult sellised tütarettevõtjad, kes ei ole eraldi ega koos artikli 16 lõike 3 tähenduses olulised, artikli 1 lõikes 1 kehtestatud kohustuse täitmisest.”

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 1. jaanuariks 2011. Nad teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuni 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

Š. FÜLE


(1)  ELT C 77, 31.3.2009, lk 37.

(2)  Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. mai 2009. aasta otsus.

(3)  EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.

(4)  EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.

(5)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(6)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


Top