EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0555

Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2009, 25. juuni 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/555/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 555/2009,

25. juuni 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõike 3 teist lõiku ja artikli 10 lõike 4 esimest lõiku,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 18 lõike 1 neljandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 318/2007 (3) on sätestatud loomatervishoiunõuded teatavate ühendusse imporditavate lindude (välja arvatud kodulindude) suhtes ja selliste lindude suhtes pärast importimist kohaldatavad karantiinitingimused.

(2)

Kõnealuse määruse V lisas on esitatud nende karantiiniasutuste ja -keskuste loend, mille liikmesriikide pädevad asutused on heaks kiitnud teatavate lindude (välja arvatud kodulindude) impordi jaoks.

(3)

Saksamaa ja Slovaki Vabariik on vaadanud üle oma heakskiidetud karantiiniasutused ja -keskused ning on saatnud komisjonile nende karantiiniasutuste ja -keskuste ajakohastatud loendi. Määruse (EÜ) nr 318/2007 V lisas esitatud heakskiidetud karantiiniasutuste ja -keskuste loendit tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 318/2007 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2007 V lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Saksamaa kohta käivast osast jäetakse välja järgmine kanne:

„DE

SAKSAMAA

NW-2”

2)

Portugali kohta käiva osa järele lisatakse järgmine Slovaki Vabariigi kohta käiv kanne:

„SK

SLOVAKI VABARIIK

SK-PO-101”

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  ELT L 84, 24.3.2007, lk 7.


Top