EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0554

Komisjoni määrus (EÜ) nr 554/2009, 25. juuni 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2597/2001 seoses teatavate endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit veinide tariifikvootidega

OJ L 164, 26.6.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 322 - 323

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/554/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 554/2009,

25. juuni 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2597/2001 seoses teatavate endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit veinide tariifikvootidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 153/2002 ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise vahelepingu teatava rakenduskorra kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

18. veebruaril 2008 kirjutati alla ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokollile, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (2) (edaspidi „protokoll”). Protokoll on Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel heaks kiidetud ning seda kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007 nõukogu ja komisjoni otsusega 2008/438/EÜ, Euratom (3).

(2)

Protokolli artikliga 5 ja VIII lisaga nähakse ette tariifikvootide muutmine endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit teatavate üle kaheliitristes pakendites veinide puhul alates 1. jaanuarist 2007.

(3)

Protokollis sätestatud veini tariifikvootide kohaldamiseks on vaja muuta komisjoni 28. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2597/2001, millega avatakse teatavate Horvaatia Vabariigist ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärinevate veinide ühenduse tariifikvoodid ja nähakse ette nende haldamine (4).

(4)

1. juulil 2007 muudeti teatavate kombineeritud nomenklatuuri alamrubriikide TARICi alajaotisi. Kõnealuste CN-koodide TARICi alajaotisi määruse (EÜ) nr 2597/2001 lisa II osas tuleb seetõttu vastavalt kohandada.

(5)

Kuna protokolli kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks jõustuma viivitamata.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2597/2001 lisa II osa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 25, 29.1.2002, lk 16.

(2)  ELT L 99, 10.4.2008, lk 2.

(3)  ELT L 155, 13.6.2008, lk 15.

(4)  EÜT L 345, 29.12.2001, lk 35.


LISA

„II OSA:   ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

Järjekorranumber

CN-kood

TARICi alajaotis

Kirjeldus

Kvoodimaht aastas

(hl)

Tollimaksumäär

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Vahuvein, v.a šampanja või Asti spumante

Muu värsketest viinamarjadest valmistatud vein, kuni kaheliitristes pakendites

49 000 (2)

Tollimaksuvaba

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Muu värsketest viinamarjadest valmistatud vein, üle kaheliitristes pakendites

350 000 (3)

Tollimaksuvaba

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Seda TARICi alajaotist kohaldatakse alates 1. juulist 2007.

(2)  Alates 1. jaanuarist 2008 suurendatakse kõnealust kvoodimahtu igal aastal 6 000 hl.

(3)  Alates 1. jaanuarist 2008 vähendatakse kõnealust kvoodimahtu igal aastal 6 000 hl.”


Top