EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0553

Komisjoni määrus (EÜ) nr 553/2009, 25. juuni 2009 , millega avatakse eripakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisisaagi edasimüügiks ühenduse turul

OJ L 164, 26.6.2009, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/553/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 553/2009,

25. juuni 2009,

millega avatakse eripakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisisaagi edasimüügiks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1), eriti selle artikli 43 punkti f koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 127/2009, milles sätestatakse sekkumisametite või makseasutuste valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused, (2) on ette nähtud, et sekkumisameti valduses oleva teravilja müük peab toimuma pakkumismenetluse teel ning turuhäireid ennetava hinnaga.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 712/2007 (3) on 2007/2008. turustusaastaks välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul. Selleks et tagada loomakasvatajate ning loomasöödatööstuse varustamine 2008/2009. turustusaasta esimestel kuudel teraviljaga, millel on konkurentsivõimelised hinnad, muudeti kõnealust määrust nii, et osaliste pakkumiskutsete raames oleks võimalik pakkumisi esitada kuni 17. detsembrini 2008.

(3)

2007/2008. turustusaasta alguses olid ELi sekkumisvarud 2,46 miljonit tonni, millest 2,23 miljonit tonni moodustas mais. Kõnealuse turustusaasta jooksul toimus asjaomaste sekkumisvarude, eelkõige maisi müük määrusega (EÜ) nr 712/2007 hõlmatud pakkumismenetluse raames.

(4)

Võttes arvesse alates 2008. aasta septembri keskpaigast jõustunud turutingimusi, eelkõige hindu, ei ole ettevõtjad enam pakkumisi esitanud ja 31. oktoobri 2008. aasta seisuga oli jäänud alles ligikaudu 16 000 tonni sekkumismaisi. Vastavad varasemad kogused (eelkõige 2004. ja 2005. aasta saak) on konkurendiks ühenduse 2008. aasta rohkele maisisaagile, mille müügihind jäi juba 31. oktoobril alla sekkumishinna. Kirjeldatud olukorras tuleks muuta kõnealune kogus kättesaadavaks, et kasutada seda siseturul.

(5)

Määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 7 lõikega 3 on ette nähtud, et kui turustusaasta jooksul esineb häireid ühise turukorralduse toimimises, eelkõige seoses raskustega teravilja müümisel kõnealuse artikli lõikele 1 vastavate hindadega, võib eripakkumismenetluste alusel toimuv müük ühenduse turul olla korraldatud eritingimustel. Ungari sekkumisameti valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisisaagi pikk ladustamisaeg ning praegu Ungaris täheldatavad maisi turuhinnad on tekitanud eriolukorra, mis õigustab eripakkumismenetluse avamist 2007/2008. turustusaastast varasemate aastate saagist pärineva maisisaagi müügiks sekkumishinnast madalamate hindadega.

(6)

Lisaks on ühenduse turul täheldatud olulist hindade kõikumist. Kõnealustest erinevustest tingituna on ilmnenud, et edukad pakkujad ei saa viia eraldatud partiisid laost ära viia. Määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 5 lõike 3 teise lõiguga ette nähtud tagatis 5 eurot tonni kohta ei osutu seega maisi äraviimiseks piisavaks. Selleks et vältida kõnealust olukorda ja võimaldada käesoleva määrusega hõlmatud pakkumismenetluse nõuetekohast toimimist, tuleks osutatud tagatist riskide piiramiseks suurendada.

(7)

Selleks et võtta arvesse olukorda ühenduse turul, tuleks sätestada, et pakkumismenetlust juhib komisjon. Peale selle tuleks sätestada jaotamise koefitsient pakkumistele, milles pakutakse madalaimat müügihinda.

(8)

Süsteemi tõhusat haldamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektroonilisel kujul. Oluline on tagada pakkujate anonüümsus teatises, mille sekkumisamet komisjonile edastab.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ungari sekkumisamet paneb oma valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisisaagi pakkumismenetluse teel ühenduse siseturul müügiks.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 osutatud müük toimub vastavalt määruses (EÜ) nr 127/2009 sätestatud tingimustele.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 7 lõikest 1 võib madalaim müügihind jääda alla sekkumishinna, millele on lisatud kindlaksmääratud igakuine hinnatõstmine.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 5 lõike 3 teisest lõigust määratakse pakkumistagatiseks kümme eurot tonni kohta.

Artikkel 3

1.   Esimese osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 30. juunil 2009 kell 13 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine järgmistel kolmapäevadel kell 13 (Brüsseli aja järgi):

15. juulil 2009,

5. ja 26. augustil 2009,

9. ja 23. septembril 2009,

14. ja 28. oktoobril 2009,

11. ja 25. novembril 2009,

2. ja 16. detsembril 2009.

2.   Pakkumised tuleb esitada Ungari sekkumisametile:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1219 62 60

Faks: (36) 1219 89 05

E-post: ertekesites@mvh.gov.hu

Veebileht: www.mvh.gov.hu

Artikkel 4

Asjaomane sekkumisamet edastab komisjonile saadud pakkumised hiljemalt neli tundi pärast artikli 3 lõikes 1 sätestatud pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Kui ühtegi pakkumist ei esitata, teavitab asjaomane liikmesriik sellest komisjoni sama ajavahemiku jooksul. Kui liikmesriik ei saada komisjonile ettenähtud tähtajaks ühtegi teatist, arvestab komisjon, et asjaomases liikmesriigis ei esitatud ühtegi taotlust.

Esimese lõiguga ettenähtud teatised edastatakse elektroonilisel kujul vastavalt lisas esitatud vormile. Pakkumise esitaja isik peab jääma saladuseks.

Artikkel 5

1.   Komisjon määrab määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras kindlaks maisi madalaima müügihinna või otsustab pakkumised tagasi lükata.

2.   Juhul kui madalaima müügihinna määramine vastavalt lõikele 1 tooks kaasa maksimumkoguse ületamise, võib eespool osutatud kindlaksmääramisega kaasneda pakutud koguste jaotuskoefitsiendi kindlaksmääramine madalaima hinna tasemel, nii et järgitakse saadaolevat maksimumkogust.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 42, 13.02.2009, lk 3.

(3)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 7.


LISA

Teatis komisjonile eripakkumismenetluse raames saadud pakkumistest Ungari sekkumisameti valduses oleva 2007/2008. turustusaastale eelnenud aastatest pärineva maisi müügiks ühenduse siseturul

Näidis (1)

(Määruse (EÜ) nr 553/2009 artikkel 4)

1

2

3

4

Pakkuja number

Partii number

Kogus

(t)

Pakkumishind

eurot/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne.

 

 

 

Täpsustada pakutud kogused tervikuna (sealhulgas ühe ja sama partii kohta esitatud tagasilükatud pakkumised): … tonni.


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D2).


Top