EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2009, 22. juuni 2009 , millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 552/2009,

22. juuni 2009,

millega muudetakse XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ (liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega) (2) I lisas on kehtestatud piirangud teatavatele ohtlikele ainetele ja valmististele. Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiiv 76/769/EMÜ alates 1. juunist 2009. Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa asendatakse nimetatud määruse XVII lisaga.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 67 on ette nähtud, et aineid, segusid või tooteid ei tohi toota, turule viia ega kasutada, kui need ei vasta XVII lisas nende suhtes kehtestatud mis tahes piirangu tingimustele.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/122/EÜ, millega muudetakse 30. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ (perfluorooktaansulfonaadid), (3) ja komisjoni 20. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/139/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ arseeniühendite turustamise ja kasutamise piirangute osas eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa tehnika arenguga, (4) millega muudetakse direktiivi 76/769/EÜ I lisa, võeti vastu vahetult enne määruse (EÜ) nr 1907/2006 vastuvõtmist detsembris 2006, kuid asjaomased piiranguid ei ole nimetatud määruse XVII lisasse veel lisatud. Seetõttu tuleks XVII lisa muuta, lisades sellesse direktiividega 2006/122/EÜ ja 2006/139/EÜ vastavuses olevad piirangud, sest muidu muutuvad kõnealused piirangud alates 1. juunist 2009 kehtetuks.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 137 lõikele 3 kantakse kõik direktiivi 76/769/EMÜ alusel alates 1. juunist 2007 vastu võetud piirangutemuutused nimetatud määruse XVII lisasse ning need jõustuvad alates 1. juunist 2009.

(5)

25. septembril 2007 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/51/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (5). Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1348/2008/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses 2-(2-metoksüetoksü)etanooli, 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, metüleendifenüüldiisotsüanaadi, tsükloheksaani ja ammooniumnitraadi turustamise ja kasutamise piirangutega, (6) võeti vastu 16. detsembril 2008. Kõnealused piirangud ei ole veel asjaomase määruse XVII lisasse kantud. XVII lisa tuleks muuta, lisades sellesse direktiivi 2007/51/EÜ alusel vastu võetud piirangud teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete kohta ning vastavalt otsusele 1348/2008/EÜ vastu võetud piirangud 2-(2-metoksüetoksü)etanooli, 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, metüleendifenüüldiisotsüanaadi, tsükloheksaani ja ammooniumnitraadi kohta.

(6)

Arvesse tuleks võtta asjakohaseid sätteid määruses (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (7).

(7)

Kuna määruse (EÜ) nr 1907/2006 VIII jaotise ja eriti XVII lisa sätted peavad olema otseselt kohaldatavad alates 1. juunist 2009, siis tuleks piirangud koostada selgelt, et ettevõtjad ja täitevasutused saaksid neid nõuetekohaselt kohaldada. Seetõttu tuleks piirangute koostamine läbi vaadata. Erinevates kannetes kasutatav terminoloogia tuleks ühtlustada ja paremini seostada määruses (EÜ) nr 1907/2006 sisalduvate mõistetega.

(8)

Nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiiviga 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (8) on ette nähtud, et polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavad seadmed tuleb võimalikult kiiresti saastatusest puhastada ja kasutusest eemaldada, ning kehtestatud nimetatud aineid sisaldavate seademete saastatusest puhastamise tingimused. Seetõttu ei peaks määruse (EÜ) 1907/2006 XVII lisa polüklooritud terfenüüle käsitlev kanne sisaldama sätet, milles käsitletakse polüklooritud terfenüüle sisaldavaid seadmeid, sest see on täielikult reguleeritud direktiivi 96/59/EÜ raames.

(9)

Olemasolevad 2-naftüülamiini, bensidiini, 4-nitrodifenüüli ja 4-aminodifenüüli suhtes kehtestatud piirangud ei ole üheselt mõistetavad, sest jääb selgusetuks, kas piirang kehtib üksnes elanikkonna või ka kutseliste kasutajate varustamise suhtes. Neid asjaolusid tuleks täpsustada. Kuna nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiviga 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (9) keelatakse nende ainete tootmine, töötlemine ja tööl kasutamine, siis peaksid nimetatud ainete suhtes määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas kehtestatud piirangud olema kooskõlas direktiiviga 98/24/EÜ.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (10) on rangelt keelatud sellised ained nagu tetrakloorsüsinik ja 1,1,1-trikloroetaan. Määrusega (EÜ) nr 2037/2000 on kehtestatud tetrakloorsüsiniku suhtes keeld koos mõningate eranditega ning 1,1,1-trikloroetaan keelustatakse täielikult. Seetõttu on määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas kehtestatud piirangud tetrakloorsüsiniku ja 1,1,1-trikloroetaani suhtes üleliigsed ning need tuleks välja jätta.

(11)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivis 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, (11) käsitletakse patareides sisalduvat elavhõbedat, on praegu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas sisalduvad sätted patareides sisalduva elavhõbeda kohta üleliigsed ning seetõttu tuleks need välja jätta.

(12)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõikele 2 ei loeta jäätmeid aineks, seguks ega tooteks määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 tähenduses. Kuna nimetatud määruses kehtestatud piirangud ei hõlma jäätmeid, siis on määruse XVII lisa jäätmeid käsitlevad sätted üleliigsed ning need tuleks välja jätta.

(13)

Teatavaid piiranguid määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas tuleks muuta, et võtta arvesse sama määruse artiklis 3 sisalduvaid mõisteid „kasutamine” ja „turuleviimine”.

(14)

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisas olev kanne asbestkiudude kohta sisaldas erandit krüsotiili sisaldavate diafragmade kohta. Tuleb täpsustada, et see erand vaadatakse läbi, kui on saadud aruanded, mille peavad esitama liikmesriigid, kus seda erandit kasutatakse. Lähtudes määruses (EÜ) nr 1907/2006 esitatud „turuleviimise” määratlusest, peab liikmesriikidel olema võimalik lubada turule viia mõningaid tooteid, mis sisaldavad selliseid kiudusid, kui tooted olid juba paigaldatud või kasutusel enne 1. jaanuari 2005, sellistel eritingimustel, mis tagavad inimeste tervise tõhusa kaitse.

(15)

Selgitada tuleks asjaolu, et direktiivi 76/769/EMÜ raames vastu võetud piirangute tulemusena määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse kantud ainete (kanded 1–58) puhul ei kohaldata piiranguid ekspordi eesmärgil ladustamise, säilitamise, töötlemise, mahutitesse ja ühest mahutist teise paigutamise suhtes, välja arvatud, kui ainete valmistamine on keelatud.

(16)

Erinevalt direktiivist 76/769/EMÜ määratletakse määruses (EÜ) nr 1907/2006 „toote” mõiste. Selleks, et hõlmata ka neid tooteid, mis on sätestatud esialgses piirangus kaadmiumi kohta, tuleks mõningatesse sätetesse lisada „segu” mõiste.

(17)

Selgitada tuleks asjaolu, et määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse kantud piiranguid elavhõbedat sisaldavate teatavate mõõtevahendite turustamise kohta ei kohaldata nimetatud piirangu jõustumise ajal ühenduses juba kasutusel olevate seadmete suhtes.

(18)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kannetes difenüüleetri pentabromoderivaatidtt ja difenüüleetri oktabromoderivaatide kohta tuleks sätestada, et loetletud piiranguid ei kohaldata toodete suhtes, mis on piirangu jõustumise kuupäeval juba kasutusel, sest neid aineid on kasutatud toodetes, millel on pikk kasutusaeg ja mida müüakse korduvkasutatava kaubana, näiteks lennukid ja sõidukid. Kuna ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes on juba reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (12) siis ei peaks nimetatud seadmed kuuluma kõnealuste piirangute alla.

(19)

Nonüülfenooli ja nonüülfenooli etoksülaadi piirangu puhul tuleb selgitada, et see ei tohi mõjutada nonüülfenooli ja nonüülfenooli etoksülaati abiainena sisaldavate pestitsiidide ja biotsiidide kohta väljaantud olemasolevate siseriiklike lubade kehtivust, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/53/EÜ (millega kahekümne kuuendat korda muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe (nonüülfenool, nonüülfenooletoksülaat ja tsement) turustamise ja kasutamise piiramise osas) (13) artikli 1 lõikes 2.

(20)

Selgitada tuleks asjaolu, et määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisasse kantud piiranguid perfluorooktaansulfonaatide kohta ei kohaldata toodete suhtes, mis olid piirangu jõustumise hetkel juba ühenduses kasutuses.

(21)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.

(3)  ELT L 372, 27.12.2006, lk 32.

(4)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 94.

(5)  ELT L 257, 3.10.2007, lk 13.

(6)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 108.

(7)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(8)  EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31.

(9)  EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11.

(10)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1.

(11)  ELT L 266, 26.9.2006, lk 1.

(12)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(13)  ELT L 178, 17.7.2003, lk 24.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

Tabel, milles on esitatud ained, ainerühmad ja segud ning piirangute tingimused, asendatakse järgmisega:

„Direktiivi 76/769/EMÜ raames vastu võetud piirangute tulemusena käesolevasse lisasse kantud ainete (kanded 1–58) puhul ei kohaldata piiranguid ekspordi eesmärgil ladustamise, säilitamise, töötlemise, mahutitesse ja ühest mahutist teise paigutamise suhtes, välja arvatud, kui ainete valmistamine on keelatud.


1. veerg

Aine, ainerühma või segu nimetus

2. veerg

Piirangu tingimused

1.

Polüklooritud terfenüülid (PCT)

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainetena,

segudes, sealhulgas vanaõli, ega seadmetes, kui kõnealuste ainete sisaldus on suurem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti).

2.

Kloroeteen (vinüülkloriid)

CASi nr 75-01-4

EÜ nr 200-831-0

Ei tohi kasutada aerosoolides propellendina ühelgi otstarbel.

Aerosoolpakendeid, mis sisaldavad nimetatud ainet propellendina, ei tohi turule viia.

3.

Vedelad ained või segud, mida käsitatakse ohtlikena vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ ja direktiivile 1999/45/EÜ.

1.

Ei tohi kasutada:

dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja -tuhatoosides,

triki- ja pilatoodetes,

ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks.

2.

Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3.

Ei tohi turule viia, kui need sisaldavad värvainet, välja arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel, ega lõhnaainet või mõlemat, ning kui need:

on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud riskilausetega R65 või H304 ning

mida saab kasutada põletusainena dekoratiivlampides ja

mis viiakse turule 15-liitristes või väiksema mahuga pakendites.

4.

Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, peavad tarnijad enne turuleviimist tagama, et punktiga 3 hõlmatud ainete ja segude pakendil, kui need ained või segud on ette nähtud kasutamiseks lampides, on järgmine hästi nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Selle vedelikuga täidetud lambid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.”

4.

Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat

CASi nr 126-72-7

1.

Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis puutuvad kokku nahaga.

2.

Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

5.

Benseen

CASi nr 71-43-2

EÜ nr 200-753-7

1.

Ei ole lubatud kasutada mänguasjades ega mänguasjade osades, kui vabas olekus benseeni sisaldus ületab mänguasjas või selle osas 5 mg/kg (või 0,0005 % massiprotsenti).

2.

Mänguasju ja mänguasjade osi, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3.

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainena;

muude ainete koostisosana või segudes, kui benseeni sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

4.

Punkti 3 ei kohaldata siiski:

a)

direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes;

b)

ainete ja segude suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes protsessides, mille korral benseeni emissioon ei ületa olemasolevate õigusaktidega ette nähtud künniskoguseid.

6.

Asbestkiud

a)

kroküdoliit

CASi nr 12001-28-4

b)

amosiit

CASi nr 12172-73-5

c)

antofülliit

CASi nr 77536-67-5

d)

aktinoliit

CASi nr 77536-66-4

e)

termoliit

CASi nr 77536-68-6

f)

krüsotiil

CASi nr 12001-29-5

CASi nr 132207-32-0

1.

Keelatud on toota ja turule viia ja kasutada asbestikiude ja tooteid, millesse on sihipäraselt lisatud asbestikiude.

Liikmesriigid võivad siiski vabastada olemasolevate elektrolüüsiinstallatsioonide krüsotiili (punkt f) sisaldavad diafragmad nende turule viimise ja kasutamise keelust kuni nende installatsioonide kasuliku tööea lõpuni või sobivate asbestivabade aseainete kättesaadavaks saamiseni, vastavalt sellele, kumb on varasem.

Liikmesriigid, kes seda erandit kasutavad, peavad 1. juuniks 2011 esitama komisjonile aruande elektrolüüsiinstallatsioonide jaoks ettenähtud asbestivabade asendusainete kättesaadavuse ja sarnaste alternatiivide väljatöötamise kohta, selliste installatsioonidega töötajate tervisekaitse kohta, krüsotiili sisaldavate diafragmade päritolu ja koguse kohta ning selle kohta, mis kuupäeval on kavas erand lõpetada. Komisjon teeb need andmed üldsusele kättesaadavaks.

Pärast kõnealuste aruannete saamist palub komisjon kemikaaliametil koostada toimik vastavalt artiklile 69 eesmärgiga keelata krüsotiili sisaldavate diafragmade turuleviimine ja kasutamine.

2.

Punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid tooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, lubatakse jätkuvalt kasutada kuni nende kõrvaldamiseni või kuni nende kasuliku tööea lõpuni. Inimeste tervise kaitse huvides võivad liikmesriigid siiski piirata, keelata või seada tingimusi selliste toodete kasutamisele enne nende kõrvaldamist või enne nende kasuliku tööea lõppu.

Liikmesriigid võivad eritingimustel lubada turule viia punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid terviktooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, kui tagatakse inimeste tervise kaitse kõrge tase. Liikmesriigid teavitavad sellistest riiklikest meetmetest komisjoni 1. juuniks 2011. Komisjon teeb need andmed üldsusele kättesaadavaks.

3.

Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist on nende kiudude ja neid kiude sisaldavate toodete turule viimine ja kasutamine eelnevalt nimetatud erandite kohaselt lubatud üksnes siis, kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et toodetel on märgis vastavalt käesoleva lisa 7. liitele

7.

Tris(asiridinüül)fosfiinoksiid

CASi nr 545-55-1

EÜ nr 208-892-5

1.

Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.

2.

Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

8.

Polübroomitud bifenüülid (PBB)

CASi nr 59536-65-1

1.

Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.

2.

Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

9.

a)

seebikoorepuu

(Quillaja saponaria) koore pulber ja selle saponiine sisaldavad derivaadid

CASi nr 68990-67-0

EÜ 273-620-4

b)

rohelise lumeroosi Helleborus viridis ja musta lumeroosi Helleborus niger juure pulber

c)

valge upsujuure (Veratrum album) ja musta upsujuure (Veratrum nigrum) juure pulber

d)

bensidiin ja/või selle derivaadid

CASi nr 92-87-5

EÜ nr 202-199-1

e)

o-nitrobensaldehüüd

CASi nr 552-89-6

EÜ nr 209-025-3

f)

puidutolm

1.

Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2.

Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3.

Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

10.

a)

ammooniumsulfiid

CASi nr 12135-76-1

EÜ nr 235-223-4

b)

ammooniumvesiniksulfiid

CASi nr 12124-99-1

EÜ nr 235-184-3

c)

ammooniumpolüsulfiid

CASi nr 9080-17-5

EÜ nr 232-989-1

1.

Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2.

Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3.

Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

11.

Bromoäädikhapete lenduvad estrid:

a)

metüülbromoatsetaat

CASi nr 96-32-2

EÜ nr 202-499-2

b)

etüülbromoatsetaat

CASi nr 105-36-2

EÜ nr 203-290-9

c)

propüülbromoatsetaat

CASi nr 35223-80-4

d)

butüülbromoatsetaat

CASi nr 18991-98-5

EÜ nr 242-729-9

1.

Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2.

Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3.

Punkte 1. ja 2. ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

12.

2-naftüülamiin

CASi nr 91-59-8

EÜ nr 202-080-4 ja selle soolad

13.

Bensidiin

CASi nr 92-87-5

EÜ nr 202-199-1 ja selle soolad

14.

4-nitrobifenüül

CASi nr 92-93-3

EINECSi EÜ nr 202-204-7

15.

aminobifenüülksenüülamiin

CASi nr 92-67-1

EINECSi EÜ nr 202-177-1 ja selle soolad

Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.

16.

Pliikarbonaadid:

a)

neutraalne veevaba pliikarbonaat (PbCO3)

CASi nr 598-63-0

EÜ nr 209-943-4

b)

triplii-bis(karbonaat)-dihüdroksiid 2PbCO3Pb(OH)2

CASi nr 1319-46-6

EÜ nr 215-290-6

Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainetena või segudes.

Liikmesriigid võivad vastavalt ILO konventsioonile nr 13 pliivalge pigmendi ja pliisulfaatide kasutamise kohta siiski oma territooriumil lubada selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel.

17.

Pliisulfaadid:

a)

PbSO4

CASi nr 7446-14-2

EÜ nr 231-198-9

b)

Pbx SO4

CASi nr 15739-80-7

EÜ nr 239-831-0

Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainete ja segudena.

Liikmesriigid võivad vastavalt ILO konventsioonile nr 13 pliivalge pigmendi ja pliisulfaatide kasutamise kohta siiski oma territooriumil lubada selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel.

18.

Elavhõbeda ühendid

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud järgmisel viisil kasutamiseks:

a)

mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

laevakered,

sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses,

mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus;

b)

puidu säilitamiseks;

c)

eriti vastupidavate tööstuslike tekstiilide ja nende valmistamiseks mõeldud kiudude immutamiseks;

d)

tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.

18a.

Elavhõbe

CASi nr 7439-97-6

EÜ nr 231-106-7

1.

Ei tohi turule viia:

a)

meditsiinilistes termomeetrites;

b)

muudes üldsusele müügiks ettenähtud mõõteseadmetes (nt manomeetrid, baromeetrid, sfügmomanomeetrid, mittemeditsiinilised termomeetrid).

2.

Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata mõõteseadmete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 3. aprilli 2009. Liikmesriigid võivad siiski piirata või keelata selliste mõõteseadmete turuleviimise.

3.

Punkti 1 alapunktis b osundatud piirangut ei kohaldata:

a)

mõõteseadmete suhtes, mis olid 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;

b)

baromeetrite suhtes (välja arvatud alapunktiga a hõlmatud baromeetrid) kuni 3. oktoobrini 2009.

4.

Hiljemalt 3. oktoobriks 2009 annab komisjon ülevaate tervishoius kasutamiseks ning kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud, elavhõbedat sisaldavate sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete usaldusväärsetest ja ohutumatest ning tehniliselt ja majanduslikult otstarbekatest alternatiividest. Nimetatud ülevaate põhjal või niipea kui saab kättesaadavaks uus teave elavhõbedat sisaldavate sfügmomanomeetrite ja muude mõõteseadmete usaldusväärsete ja ohutumate alternatiivide kohta, esitab komisjon vajadusel õigusloomega seotud ettepaneku punktis 1 toodud piirangute laiendamiseks tervishoius kasutatavatele ning kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud sfügmomanomeetritele ja muudele mõõteseadmetele, et järk-järgult lõpetada elavhõbeda kasutamine mõõteseadmetes, niipea kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas.

19.

Arseeniühendid

1.

Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

laevakered,

sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses,

mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.

2.

Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.

3.

Ei tohi kasutada puidu säilitamiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.

4.

Erandina punktist 3:

a)

Puidu säilitamiseks kasutatavate ainete ja segude puhul: neid võib kasutada üksnes tööstusinstallatsioonides, kasutades puidu immutamiseks vaakumit või rõhku, kui tegemist on C-tüüpi anorgaaniliste vase-, kroomi- või arseeniühendite (CCA) lahustega, mille kasutamine on lubatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikele 1. Selliselt töödeldud puitu ei tohi turule viia enne, kui puidukaitsevahend on täielikult fikseerunud.

b)

Tingimusel, et inimeste ja põllumajandusloomade terviseohutuse eesmärgil on tagatud puidu struktuurne terviklikkus ning kokkupuude inimeste ja põllumajandusloomade nahaga on puidu kasutusajal ebatõenäoline, võib alapunkti a kohaselt CCA-lahusega töödeldud puitu kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks turule viia järgmisel otstarbel:

ühiskondlike hoonete, põllumajandushoonete, büroohoonete ja tööstusrajatiste puitkonstruktsioonid,

sildade ja sillatoestuse osad,

puitkonstruktsioonid mageveekogudes ja riimvees, nt maabumissillad ja sillad,

müratõkked,

laviinitõkked,

maanteede ohutustarad ja -piirded,

karjatarade kooritud ümarast okaspuust kandepostid,

pinnasetoestusrajatised,

elektriülekandeliini ja telekommunikatsiooniliinipostid,

allmaaraudtee liiprid.

c)

Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kogu turuleviidava töödeldud puidu iga ühik märgistatakse tekstiga: „Üksnes kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks, sisaldab arseeni.” Lisaks peab kogu puit, mis viiakse turule pakendatult, olema samuti märgistatud järgmise tekstiga: „Puidu käitlemisel kanda kindaid. Puidu lõikamisel või muul viisil töötlemisel kanda tolmumaski ja silmakaitset. Puidujäätmeid peab käitlema ohtlike jäätmetena selleks luba omav ettevõte.”

d)

Alapunktis a osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:

elamuehituses mitte mingil otstarbel,

kohtades, kus on oht korduvaks kokkupuuteks nahaga,

mereakvatooriumis,

põllumajanduslikul otstarbel mujal kui tugipostidena kariloomade tarastamisel ja puitkonstruktsioonides vastavalt alapunktile b,

kohtades, kus töödeldud puit võib kokku puutuda inimtoiduks ja/või loomasöödaks ettenähtud vahesaaduste või lõpptoodetega.

5.

Arseeniühenditega töödeldud puit, mida ühenduse territooriumil kasutati enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4, võib jääda paigale ja selle kasutamist võib jätkata kuni puidu kasutusea lõpuni.

6.

C-tüüpi CCA lahustega töödeldud puitu, mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4:

võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,

võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.

7.

Liikmesriigid võivad lubada, et puitu, mida on töödeldud muud tüüpi CCA lahustega ning mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007,

võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,

võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.

20.

Tinaorgaanilised ühendid

1.

Ei tohi turule viia kasutamiseks ainetena ega segudes, kui need toimivad biotsiidina värvide koostises keemiliselt reageerimata kujul.

2.

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena ja segudes, kui need toimivad biotsiidina mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

a)

kõik merel, ranniku lähedal, suudmelahtedes ning siseveeteedel ja järvedes kasutatavad mis tahes pikkusega väikelaevad;

b)

sumbad, triivvõrgud, võrgud ning mis tahes muud seadmed ja varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses;

c)

mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.

3.

Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks.

21.

Di-μ-okso-di-n-butüültinahüdroksüboraan dibutüültinavesinikboraat C8H19BO3Sn (DBB)

CASi nr 75113-37-0

EÜ nr 401-040-5

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes ja segudes ei tohi olla võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

Seda sätet ei kohaldata siiski selle aine (DBB) või seda sisaldavate segude suhtes, kui need on ette nähtud üksnes selliste toodete valmistamiseks, milles nimetatud aine sisaldus ei ole enam võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

22.

Pentaklorofenool

CASi nr 87-86-5

EÜ nr 201-778-6 ning selle soolad ja estrid

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainena;

muude ainete koostisosana või segudes, kui pentaklorofenooli sisaldus neis on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

23.

Kaadmium

CASi nr 7440-43-9

EÜ nr 231-152-8 ning selle ühendid

Käesolevas kandes tähistavad nurksulgudes toodud koodid ja peatükid nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud (1) ühisesse tollitariifistikku kantud kaupade koondnomenklatuuri koode ja peatükke.

1.

Ei tohi kasutada sellistele toodetele värvi andmiseks, mis on valmistatud allpool loetletud ainetest ja segudest:

a)

polüvinüülkloriid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polüuretaan (PUR) [3909 50]

madala tihedusega polüetüleen (ld PE), välja arvatud madala tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse pigmentpreparaatide valmistamiseks [3901 10]

tselluloosatsetaat (CA) [3912 11] [3912 12]

tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoksüvaigud [3907 30]

melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]

uureaformaldehüüd-(UF)-vaigud [3909 10]

küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

polübutüleentereftalaat (PBT)

läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11] [3903 19]

akrüülonitriilmetüülmeta-krülaat (AMMA)

võrkstruktuuriga polüetüleen (VPE)

löögikindel polüstüreen

polüpropüleen (PP) [3902 10]

b)

värvid [3208] [3209]

Kui värvidel on suur tsingisisaldus, peab kaadmiumi jääksisaldus nendes olema nii väike kui võimalik ega tohi mingil juhul ületada 0,1 massiprotsenti.

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest ei tohi eespool loetletud ainetest ja segudest tehtud kaadmiumiga värvitud tooteid ega tootekomponente turule viia, kui nende kaadmiumi sisaldus plastis (väljendatult metallilise kaadmiumina) ületab 0,01 massiprotsenti.

2.

Punkti 1 ei kohaldata siiski nende toodete suhtes, mida värvitakse ohutuse tagamiseks.

3.

Ei tohi kasutada järgnevalt loetletud vinüülkloriidi polümeeridest või kopolümeeridest valmistatud toodete stabiliseerimiseks:

pakendimaterjalid (kotid, konteinerid, pudelid, kaaned) [3923 29 10]

kontori- või koolitarbed [3926 10]

mööbli või sõidukite furnituur ja muud sarnased tooted [3926 30]

rõivad ja rõivalisandid (k.a kindad) [3926 20]

põranda- ja seinakatted [3918 10]

impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilmaterjalid [5903 10]

kunstnahk [4202]

grammofoniplaadid

torud ja nende liitmikud [3917 23]

pöörduksed

maanteesõidukid (interjöör, eksterjöör, kerealune)

ehituses või tööstuses kasutatava teraslehe kattekiht

elektrijuhtmete isolatsioon

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turule viia vinüülkloriidi polümeeridest või kopolümeeridest tehtud eespool nimetatud segusid, tooteid ja tootekomponente, mida on stabiliseeritud kaadmiumi sisaldavate ainetega, kui nende kaadmiumi sisaldus polümeeris (väljendatud metallilise kaadmiumina) ületab 0,01 massiprotsenti.

4.

Punkti 3 ei kohaldata siiski selliste segude ja toodete suhtes, milles kasutatakse kaadmiumipõhiseid stabilisaatoreid ohutuse tagamiseks.

5.

Käesolevas kandes tähendab „kadmeerimine” igasuguse metallilise kaadmiumi deposiiti või kihti metallpinnal.

Ei tohi kasutada järgmistes sektorites/rakendustes kasutatavate metallitoodete või tootekomponentide kadmeerimiseks:

a)

seadmed ja masinad, mida kasutatakse:

toidu tootmiseks [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

põllumajanduses [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

jahutamiseks ja külmutamiseks [8418]

trükkimiseks ja raamatute köitmiseks [8440] [8442] [8443]

b)

seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

majapidamistarbed [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

mööbel [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitaartehnikatooted [7324]

keskkütte- ja kliimaseadmed [7322] [8403] [8404] [8415]

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turule viia eespool alapunktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes kasutatavaid ning eespool alapunktis b loetletud sektorites valmistatud kadmeeritud tooteid ja selliste toodete komponente.

6.

Punktis 5 osutatud sätteid kohaldatakse ka kadmeeritud toodete ja selliste toodete komponentide suhtes, kui neid kasutatakse järgnevalt alapunktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes, ning järgnevalt alapunktis b loetletud sektorites valmistatud toodete suhtes:

a)

seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

paber ja papp [8419 32] [8439] [8441] tekstiil ja rõivad [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

tööstuslikud teisaldusmehhanismid ja -masinad [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

maanteesõidukid ja põllutöömasinad [peatükk 87]

veerem [peatükk 86]

veesõidukid [peatükk 89]

7.

Punktides 5 ja 6 sisalduvaid piiranguid ei kohaldata:

toodete ja tootekomponentide suhtes, mida kasutatakse lennunduses, kosmoselennunduses, kaevandamisel, avamerel ja tuumatööstuses, kus rakendused peavad vastama kõrgetele ohutusstandarditele, ning maanteesõidukite ja põllutöömasinate, veeremi ja veesõidukite ohutusseadmetes,

elektrikontaktide suhtes igas kasutussektoris, kui see on vajalik, et tagada töökindlus aparatuurile, millele need paigaldatakse.

24.

Monometüül-tetraklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 141

CASi nr 76253-60-6

1.

Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

2.

Erandina ei kohaldata punkti 1:

a)

18. juunil 1994 juba käigus olnud seadmete ja masinate suhtes, kuni selliste seadmete ja masinate kõrvaldamiseni;

b)

liikmesriigis juba 18. juunil 1994 käigus olnud seadmete ja masinate hoolduse suhtes.

Alapunkti a puhul võivad liikmesriigid tervise- ja keskkonnakaitsest tulenevatel põhjustel siiski keelata oma territooriumil selliste seadmete ja masinate kasutamise enne nende kõrvaldamist.

25.

Monometüül-diklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 121

Ugilec 21

Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

26.

Monometüüldibromodifenüül-metaan bromobensüülbromotolueen, isomeeride segu

Kaubanduslik nimetus: DBBT

CASi nr 99688-47-8

Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

27.

Nikkel

CASi nr 7440-02-0

EÜ nr 231-111-4 ning selle ühendid

1.

Ei tohi kasutada:

a)

kõikides augustatud kõrvadest ning muudest augustatud kehaosadest läbi pandavates ehteosades, välja arvatud juhul, kui nikli eraldumise määr nendest ehteosadest on väiksem kui 0,2 μg/cm2 nädalas (migratsiooni piirmäär);

b)

toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, näiteks:

kõrvarõngastes,

kaelakeedes, käevõrudes ja kettides, jalakettides, sõrmustes,

käekellakorpustes, kellarihmades ja nende pannaldes,

neetnööpides, pannaldes, neetides, tõmblukkudes ja metallmärkides, kui neid kasutatakse rõivaesemetes,

kui nikli eraldumise määr nende toodete osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, on suurem kui 0,5 μg/cm2 nädalas;

c)

sellistes toodetes, mis on loetletud punkti 1 alapunktis b, kui nende kattekiht ei sisalda niklit, välja arvatud juhul, kui selline kattekiht on piisav tagamaks, et nikli eraldumise määr selliste toodete nendest osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, ei ületa toote ettenähtud kasutamisel vähemalt kahe aasta jooksul 0,5 μg/cm2 nädalas.

2.

Tooteid, mille suhtes kohaldatakse punkti 1, ei tohi turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.

3.

Selle kindlaks määramisel, kas tooted vastavad punktide 1 ja 2 nõuetele, kasutatakse katsemeetoditena Euroopa Standardikomitee (CEN) vastu võetud standardeid.

28.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenideks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria kantserogeenideks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

1. liites loetletud 1A kategooria (tabel 3.1) kantserogeen / 1. kategooria kantserogeen (tabel 3.2)

2. liites loetletud 1B kategooria (tabel 3.1) kantserogeen / 2. kategooria kantserogeen (tabel 3.2)

29.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria mutageenideks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria mutageenideks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

3. liites loetletud 1A kategooria (tabel 3.1) mutageen / 1. kategooria mutageen (tabel 3.2)

4. liites loetletud 1B kategooria (tabel 3.1) mutageen / 2. kategooria mutageen (tabel 3.2)

30.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

5. liites loetletud 1A kategooria reproduktiivtoksiline aine, mis kahjustab seksuaalfunktsiooni ja sigivust või loote arengut (tabel 3.1) või 1. kategooria reproduktiivtoksiline aine, mida märgistatakse riskilausetega R60 (võib kahjustada sigivust) või R61 (võib kahjustada loodet) (tabel 3.2)

6. liites loetletud 1B kategooria reproduktiivtoksiline aine, mis kahjustab seksuaalfunktsiooni ja sigivust või loote arengut (tabel 3.1) või 2. kategooria reproduktiivtoksiline aine, mida märgistatakse riskilausetega R60 (võib kahjustada sigivust) või R61 (võib kahjustada loodet) (tabel 3.2)

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes järgmist.

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainetena,

muude ainete koostisosadena või

segudes,

mida tarnitakse üldsusele, kui iga aine sisaldus aines või segus on võrdne või suurem kui:

määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus või

direktiivis 1999/45/EÜ toodud vastav sisaldus.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

2.

Erandina ei kohaldata punkti 1:

a)

direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b)

direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes;

c)

järgmiste kütuste ja õlitoodete suhtes:

direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes,

mineraalõlitoodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena liikuvates või statsionaarsetes sisepõlemisseadmetes,

suletud süsteemides (nt vedelgaasiballoonid) müüdavate kütuste suhtes;

d)

direktiiviga 1999/45/EÜ hõlmatud maalimisvärvide suhtes.

31.

a)

kreosoot; pesuõli

CASi nr 8001-58-9

EÜ nr 232-287-5

b)

kreosootõli; pesuõli

CASi nr 61789-28-4

EÜ nr 263-047-8

c)

destillaadid (söetõrv), naftaleeniõlid; naftaleeniõli

CASi nr 84650-04-4

EÜ nr 283-484-8

d)

kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon; pesuõli

CASi nr 90640-84-9

EÜ nr 292-605-3

e)

destillaadid (söetõrv), ülemine, raske antratseenõli

CASi nr 65996-91-0

EÜ nr 266-026-1

f)

antratseenõli

CASi nr 90640-80-5

EÜ nr 292-602-7

g)

Tõrvahapped, toorsüsi, toorfenoolid

CASi nr 65996-85-2

EÜ nr 266-019-3

h)

puidukreosoot

CASi nr 8021-39-4

EÜ nr 232-419-1

i)

madalatemperatuuriline tõrvaõli, leeliseline; ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), madalatemperatuurse kivisöetõrva leelis

CASi nr 122384-78-5

EÜ nr 310-191-5

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.

2.

Erandina punktist 1:

a)

neid võidakse kasutada puidu tööstuslikuks töötlemiseks või neid võivad kasutada kutselised kasutajad, kelle kohta kehtivad ühenduse õigusaktid töötajate kaitseks, puidu kohapeal taastöötlemiseks, kui need ained või segud sisaldavad:

i)

benso(a)püreeni, mille sisaldus on väiksem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti) ja

ii)

veeslahustuvaid fenoole, mille sisaldus on väiksem kui 3 massiprotsenti.

Selliseid aineid ja segusid, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks tööstuslikult või kutseliste kasutajate poolt:

võidakse turule viia üksnes 20-liitrises või suuremas pakendis,

ei tohi müüa üldsusele.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks või kutsealaseks kasutamiseks”;

b)

alapunkti a kohaselt tööstuslikult või kutsealaselt töödeldud puitu, mis on turule viidud või taastöödeldud kohapeal, võib kasutada üksnes kutsealaselt ja tööstuslikult, nt raudteel, elektriülekande- ja telekommunikatsiooniliinide toestamiseks, taradeks, põllumajanduses (nt postid puude toetamiseks) ning sadamates ja veeteedel;

c)

punktis 1 sätestatud turule viimise keeldu ei kohaldata puidu suhtes, mida on töödeldud kande 31 punktides a–i loetletud ainetega enne 31. detsember 2002 ning mida viiakse turule kasutatud kujul taaskasutamise eesmärgil.

3.

Punkti 2 alapunktides b ja c osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:

mis tahes otstarbega hoonete siseviimistlusel,

mänguasjades,

mänguväljakutel,

parkides, aedades ning puhke- ja muudes vabaõhurajatistes, kus on oht, et puit puutub sageli kokku inimese nahaga,

aiamööbli, nt piknikulaudade valmistamiseks,

valmistamaks, kasutamaks ja töötlemaks:

kasvatamise eesmärgil kasutatavaid anumaid,

pakendeid, mis võivad kokku puutuda inimestele ja/või loomade tarbeks ette nähtud tooraine, vahesaaduste või valmistoodetega;

muid materjale, mis võivad eespool osutatud tooteid saastada.

32.

Kloroform

CASi nr 67-66-3

EÜ nr 200-663-8

34.

1,1,2-trikloroetaan

CASi nr 79-00-5

EÜ nr 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrakloroetaan

CASi nr 79-34-5

EÜ nr 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrakloroetaan

CASi nr 630-20-6

37.

Pentakloroetaan

CASi nr 76-01-7

EÜ nr 200-925-1

38.

1,1-dikloroetüleen

CASi nr 75-35-4

EÜ nr 200-864-0

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainetena,

muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a)

direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b)

direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

40.

Ained, mis vastavad direktiivi 67/548/EMÜ tuleohtlikkuse kriteeriumidele ning mis klassifitseeritakse tuleohtlike, väga tuleohtlike või eriti tuleohtlikena, olenemata sellest, kas need on kantud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osasse või mitte.

1.

Ei tohi kasutada ainena ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule näiteks järgmisena nimetatud meelelahutuslikul või dekoratiivsel eesmärgil:

põhiliselt kaunistamiseks ette nähtud tooted metalse sära andmiseks,

kunstlumi ja -härmatis,

pilapadjad,

serpentiinaerosoolid,

ekskrementide imitatsioonid,

pidupasunad,

dekoratiivhelbed ja -vahud,

kunstlikud ämblikuvõrgud,

haisupommid.

2.

Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult järgmised sõnad:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

3.

Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ (2) artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide suhtes.

4.

Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmääratud nõuetele.

41.

Heksakloroetaan

CASi nr 67-72-1

EÜ nr 200-666-4

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mitteraudmetallide tootmiseks või töötlemiseks.

42.

Klooritud alkaanid, C10-C13, (lühikese ahelaga klooritud parafiinid) (SCCP))

EÜ nr 287-476-5

CASi nr 85535-84-8

Ei tohi ainetena või muude ainete või segude koostisosadena turule viia ega kasutada, kui klooritud alkaanide sisaldus ületab 1 massiprotsenti, kui aine või segu on ette nähtud kasutamiseks:

metallitöötlemises,

naha rasvatamisel.

43.

Asovärvid

1.

Asovärve, mis ühe või enama asorühma lõhustumisel võivad emiteerida ühe või rohkem 8. liites loetletud aromaatsetest amiinidest, mis on avastatavad toodetes või nende värvitud osades 10. liites loetletud katsemeetodi järgi koguses üle avastamispiiri 30 mg/kg (0,003 massiprotsenti), ei tohi kasutada sellistes tekstiil- ja nahktoodetes, mis võivad sattuda otsesesse ja pikaajalisse kokkupuutesse inimese naha või suuõõnega, näiteks:

rõivad, voodipesu, käterätid, tupeed või šinjoonid, parukad, kübarad, mähkmed ja muud hügieenitarbed, magamiskotid,

jalatsid, kindad, kellarihmad, käekotid, rahakotid ja -taskud, portfellid, istmekatted, kaelakotid,

tekstiilist või nahast mänguasjad ning mänguasjad, millel on tekstiil- või nahkrõivad,

lõpptarbijale kasutamiseks ettenähtud lõng ja kangas.

2.

Lisaks ei tohi punktis 1 osutatud tekstiil- ja nahktooteid turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.

3.

Asovärve, mis on toodud 9. liite loetelus, ei tohi turule viia ega kasutada tekstiil- või nahktoodete värvimisel ainena või segude koostisosana suuremas sisalduses kui 0,1 massiprotsenti.

44.

Difenüüleetri pentabromoderivaat

C12H5Br5O

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainena;

segudes, kui selle sisaldus on üle 0,1 massiprotsendi.

2.

Tooteid ei tohi turule viia, kui tooted või nende põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust ainet üle 0,1 massiprotsendi.

3.

Erandina ei kohaldata punkti 2:

toodete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 15. august 2004,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ (3) kohaldamisalasse jäävate elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.

45.

Difenüüleetri oktabromoderivaat

C12H2Br8O

1.

Ei tohi turule viia ega kasutada:

ainena;

muude ainete koostisosana või segudes, kui nimetatud aine sisaldus on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

2.

Tooteid ei tohi turule viia, kui tooted või nende põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust ainet üle 0,1 massiprotsendi.

3.

Erandina ei kohaldata punkti 2:

toodete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 15. august 2004,

direktiivi 2002/95/EÜ kohaldamisalasse jäävate elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.

46.

a)

nonüülfenool

C6H4(OH)C9H19

CASi nr 25154-52-3

EÜ nr 246-672-0

b)

nonüülfenooletoksülaat

(C2H4O)nC15H24O

Ainet ei tohi turule viia või kasutada ainena ega segudes, kui selle sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem, järgmisel otstarbel:

1)

tööstuslik ja kutsealane puhastus, v.a:

kontrollitavad suletud kuivpuhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse,

eritöötlusega puhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse;

2)

olmepuhastus;

3)

tekstiili ja naha töötlemine, v.a:

töötlemine, mille puhul ei heideta jäätmeid heitvette,

eritöötlusega süsteemid, kus kasutatud vett eeltöödeldakse, et enne reovee biopuhastust orgaaniline osa täielikult eemaldada (lambanahkade rasvaärastus);

4)

rasvaemulgaator lüpsiseadmetes;

5)

metallitöötlemine, v.a

kasutamine kontrollitavates suletud süsteemides, kus puhastusvedelik võetakse ringlusse või põletatakse;

6)

tselluloosi ja paberi valmistamine;

7)

kosmeetikatooted;

8)

muud isikliku hügieeni tooted, v.a

spermitsiidid;

9)

pestitsiidide ja biotsiidide abiained. See piirang ei mõjuta siiski nonüülfenooli etoksülaati abiainena sisaldavate pestitsiidide ja biotsiidide kohta enne 17. juuli 2003 väljaantud siseriiklike lubade kehtivust.

47.

Kroomi (VI) ühendid

1.

Tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid ei või kasutada ega turule viia, kui need pärast hüdraatimist sisaldavad rohkem kui 2 mg/kg (0,0002 %) lahustuvat kroomi (VI) tsemendi kuivmassi kohta.

2.

Kui kasutatakse redutseerijaid, siis ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et tsemendi või tsementi sisaldavate segude pakenditel on nähtavalt, loetavalt ja kustumatult märgitud teave pakendamiskuupäeva, ladustamistingimuste ja ladustusaja kohta, mis on vajalik redutseerija aktiivsuse säilitamiseks ja lahustuva kroomi (VI) sisalduse hoidmiseks madalamal kui punktis 1 osutatud piirmäär.

3.

Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 turule viimise ja kasutamise suhtes seoses kontrollitavate ja täielikult automatiseeritud protsessidega, mille korral tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid käideldakse üksnes masinatega ning nende kokkupuutumine nahaga on välistatud.

48.

Tolueen

CASi nr 108-88-3

EÜ nr 203-625-9

Ainet ei tohi turule viia ega kasutada ainena või segudes üldsusele tarnimiseks mõeldud liimainetes ja aerosoolvärvides, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle.

49.

Triklorobenseen

CASi nr 120-82-1

EÜ nr 204-428-0

Ainet ei tohi turule viia ega kasutada iseseisva ainena või segudes, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle ühegi kasutusala puhul, välja arvatud:

sünteesi vaheainena või

lahustina suletud süsteemides keemilistes rakendustes kloorimisreaktsioonide läbiviimiseks või

1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenseeni (TATB) tootmisel.

50.

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)

a)

benso(a)püreen (BaP)

CASi nr 50-32-8

b)

benso(e)püreen (BeP)

CASi nr 192-97-2

c)

benso(a)antratseen (BaA)

CASi nr 56-55-3

d)

krüseen (CHR)

CASi nr 218-01-9

e)

benso(b)fluoranteen (BbFA))

CASi nr 205-99-2

f)

benso(j)fluoranteen (BjFA)

CASi nr 205-82-3

g)

benso(k)fluoranteen (BkFA)

CASi nr 207-08-9

h)

dibenso(a,h)antratseen (DBAhA)

CASi nr 53-70-3

1.

Alates 1. jaanuarist 2010 ei tohi ekstenderõlisid turule viia ega kasutada rehvide või rehvide osade valmistamisel, kui need sisaldavad:

üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti) benso(a)püreeni või

üle 10 mg/kg (0,001 massiprotsenti) kõiki loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke kokku.

Neist piirväärtustest loetakse kinni peetuks, kui polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstrakt on väiksem kui 3 massiprotsenti mõõdetuna Institute of Petroleumi standardiga IP346: 1998 (polütsükliliste aromaatsete ühendite määramine kasutamata baasmäärdeõlides ja asfalteenidevabades naftafraktsioonides – dimetüülsulfoksiidi ekstraktsiooni murdumisnäitaja meetod) järgi, tingimusel et tootja või importija kontrollib benso(a)püreeni ja loetletud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse vastavust piirsisaldustele ning mõõdetud väärtuste korrelatsiooni polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstraktiga iga 6 kuu järel või pärast iga suuremat muudatust töökorras/tootmises vastavalt sellele, kumb kuupäev jõuab varem kätte.

2.

Lisaks ei tohi turule viia pärast 1. jaanuari 2010 valmistatud rehve ja protekteerimiseks mõeldud turviseid, kui ekstenderõlide sisaldus nendes ületab punktis 1 toodud piirväärtusi.

Neist piirväärtustest loetakse kinni peetuks, kui vulkaniseeritud kummiühendites ei ületa suudmepiirkonna prootonite sisaldus piirnormi 0,35 %, mõõdetuna ja arvutatuna vastavalt ISO standardile 21461 (vulkaniseeritud kummi – õli aromaatsuse määramine vulkaniseeritud kautšukisegudes).

3.

Erandina ei kohaldata punkti 2 protekteeritud rehvide suhtes, kui nende turvis ei sisalda ekstenderõlisid, mis ületavad punktis 1 toodud piirväärtusi.

4.

Selle kirje puhul kasutatakse terminit „rehv” sellise sõidukirehvi tähenduses, mis on hõlmatud järgmiste õigusaktidega:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (4);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta (5);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ (6).

51.

Järgmised ftalaadid (või muud CASi ja EÜ numbritega ained, mis hõlmavad vastavat ainet):

a)

bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)

CASi nr 117-81-7

EÜ nr 204-211-0

b)

dibutüülftalaat (DBP)

CASi nr 84-74-2

EÜ nr 201-557-4

c)

bensüülbutüülftalaat (BBP)

CASi nr 85-68-7

EÜ nr 201-622-7

1.

Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ei tohi kasutada ainena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist.

2.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei ole lubatud turule viia.

3.

Komisjon hindab 16. jaanuariks 2010 ümber käesoleva punktiga seoses sätestatud meetmed, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid selliste ainete ning nende asendajate kohta, ja kui see on põhjendatud, tuleb kõnealuseid meetmeid vastavalt muuta.

4.

Käesolevas kandes tähendab „lapsehooldusvahend” igat toodet, mis on ette nähtud laste uinumise, rahustamise, hügieeni, söötmise ja imemise hõlbustamiseks.

52.

Järgmised ftalaadid (või muud CASi ja EÜ numbritega ained, mis hõlmavad vastavat ainet):

a)

diisononüülftalaat (DINP)

CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0

EÜ nr 249-079-5 ja 271-090-9

b)

diisodetsüülftalaat (DIDP)

CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1

EÜ nr 247-977-1 ja 271-091-4

c)

di-n-oktüülftalaat (DNOP)

CASi nr 117-84-0

EÜ nr 204-214-7

1.

Ei tohi kasutada ainetena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida laps saab suhu panna.

2.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei tohi turule viia.

3.

Komisjon hindab 16. jaanuariks 2010 ümber käesoleva punktiga seoses sätestatud meetmed, võttes arvesse uusi teaduslikke andmeid selliste ainete ning nende asendajate kohta, ja kui see on põhjendatud, tuleb kõnealuseid meetmeid vastavalt muuta.

4.

Käesolevas kandes tähendab „lapsehooldusvahend” igat toodet, mis on ette nähtud laste uinumise, rahustamise, hügieeni, söötmise ja imemise hõlbustamiseks.

53.

Perfluorooktaansulfonaadid (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid)

1.

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes ja segudes ei tohi ületada 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti).

2.

Ei tohi turule viia pooltoodetes või toodetes või nende osades, kui PFOSide sisaldus on 0,1 massiprotsenti või rohkem, arvutatuna PFOSe sisaldavate konstruktsiooniliselt või mikrostruktuurselt eristatavate osade massi kohta, või tekstiilis või muus kattekihiga materjalis, kui PFOSide sisaldus kattekihi materjalis on 1 μg/m2 või rohkem.

3.

Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 järgmiste toodete ega nende tootmiseks kasutatavate ainete ja segude suhtes:

a)

valguskindlate või peegelduvate kattekihtide suhtes fotolitograafia protsessides;

b)

filmide, paberi või trükiplaatide puhul kasutatavate fotograafiliste kattekihtide suhtes:

c)

pihustusudu vähendajate suhtes mittedekoratiivsel kõvakroomimisel (VI) ja märgavate toimeainete suhtes, mida kasutatakse ohjatavates galvaanilise katmise süsteemides, kus keskkonda sattuvate PFOSide kogus on minimeeritud, kohaldades täielikult asjakohast parimat võimalikku tehnikat, mis on välja töötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/1/EÜ (7) raames;

d)

hüdrauliliste vedelike suhtes lennunduses.

4.

Erandina punktist 1 tohib tuletõrjevahtu, mis on turule viidud enne 27. detsember 2006, kasutada kuni 27. juunini 2011.

5.

Erandina ei kohaldata punkti 2 toodete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 27. juuni 2008.

6.

Punkte 1 ja 2 kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 (8) kohaldamist..

7.

Niipea, kui uus teave kasutamise üksikasjade ja ohutumate alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta on kättesaadav, vaatab komisjon kõik punkti 3 alapunktides a–d toodud erandid läbi, tagamaks et:

a)

PFOSide kasutamine lõpetatakse järk-järgult niipea, kui ohutumate alternatiivide kasutamine on tehniliselt ja majanduslikult võimalik;

b)

erandit saab jätkata üksnes olulistes valdkondades, mille jaoks ei ole olemas ohutumaid alternatiive, ja kui on esitatud aruanne selle kohta, mida on ette võetud ohutumate alternatiivide leidmiseks;

c)

parima võimaliku metoodika kohaldamise teel on PFOSide eraldumine keskkonda viidud miinimumini.

8.

Komisjon jälgib praegu läbiviidavat perfluorooktaanhappe (PFOH) ja sellega seotud ainete kasutamist käsitlevat riskihindamist ning uurib võimalust võtta kasutusele alternatiivseid aineid või tehnoloogiad, mis oleksid ohutumad, ning esitab ettepanekud kõikide vajalike meetmete kohta, et vähendada tuvastatud riske, sealhulgas piirangute kehtestamine turule viimise ja kasutamise suhtes, eriti kui ohutumate alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kasutuselevõtt on tehniliselt ja majanduslikult teostatav.

54.

2-(2-metoksüetoksü)etanool (DEGME)

CASi nr 111-77-3

EÜ nr 203-906-6

Ei tohi turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks värvide ja värvieemaldajate, puhastusvahendite, isepoleeruvate emulsioonide või põrandahermeetikute koostisosana, kui nende sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem.

55.

2-(2-butoksüetoksü)etanool (DEGBE)

CASi nr 112-34-5

EÜ nr 203-961-6

1.

Ei tohi esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks pihustatavate värvide või aerosoolpakendis pihustatavate puhastusvahendite koostisosana, kui nende sisaldus on 3 massiportsenti või suurem.

2.

Aerosoolpakendis pihustatavaid värve ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad DEGBEt ja ei vasta punktile 1, ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.

3.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele turustatavate värvide, välja arvatud pihustatavad värvid, milles on DEGBEt vähemalt 3 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsembril 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Mitte kasutada värvipihustites”.

56.

Metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI)

CASi nr 26447-40-5

EÜ nr 247-714-0

1.

Ei tohi segude koostisosana turule viia pärast 27. detsember 2010 üldsusele tarnimiseks, kui MDI sisaldus segus on 0,1 massiportsenti või suurem, välja arvatud kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et pakend:

a)

sisaldab kaitsekindaid, mis vastavad nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele (9);

b)

kannab, ilma et see piiraks muude ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusaktide kohaldamist, järgmist nähtavat, loetavat ja kustutamatut märget:

“—

Võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud teiste diisotsüanaatide suhtes.

Astmat põdevad või ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega.

Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski (s.o tüübi EN 14387:2004 mask A1 tüüpi filtriga)”

2.

Erandina ei kohaldata punkti 1 alapunkti a kuumsulamliimide suhtes.

57.

Tsükloheksaan

CASi nr 110-82-7

EÜ nr 203-806-2

1.

Ei tohi neopreenipõhiste kontaktliimide koostisosana esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks, kui tsükloheksaani sisaldus neis on 0,1 massiportsenti või suurem, ega raskemates pakendites kui 350 g.

2.

Neopreenipõhiseid tsükloheksaani sisaldavaid ja punktile 1 mittevastavaid kontaktliime ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.

3.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele tarnimiseks ette nähtud turule viidavate neopreenipõhist tsükloheksaani sisaldavate kontaktliimide, milles on tsükloheksaani vähemalt 0,1 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsember 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

“—

Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides.

Seda toodet ei tohi kasutada vaipade kinnitamiseks.”

58.

Ammooniumnitraat (AN)

CASi nr 6484-52-2

EÜ nr 229-347-8

1.

Pärast 27. juuni 2010 ei tohi esimest korda turule viia ainena või segudes, mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 28 % ammooniumnitraadi massist, ning mida kasutatakse tahke liht- või kompleksväetisena, välja arvatud juhul, kui väetis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 (10) III lisas suure lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetiste suhtes kehtestatud tehnilistele tingimustele.

2.

Pärast 27. juuni 2010 ei tohi turule viia ainena või segudes, mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 16 % ammooniumnitraadi massist, välja arvatud järgmistele kasutajatele:

a)

allkasutajad ja levitajad, sealhulgas füüsilised või juriidilised isikud, kellel on litsents või luba vastavalt nõukogu direktiivile 93/15/EMÜ (11);

b)

põllumajandustootjad täis- või osaajaga põllumajanduslikus tegevuses kasutamiseks, sõltumata kasutatava maa suurusest.

Käesolevas alapunktis kasutatakse järgmisi mõisteid:

i)

„põllumajandustootja” on füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm, olenemata sellest, missugune õiguslik seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele on siseriikliku õigusega antud, kelle põllumajandusettevõte asub ühenduse territooriumil, nagu on osutatud asutamislepingu artiklis 299, ning kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega;

ii)

„põllumajanduslik tegevus” on põllumajandustoodete tootmine ja kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine ning maa hoidmine heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, nagu on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (12) artikliga 5;

c)

füüsilised või juriidilised isikud, kes on hõivatud sellistes professionaalsetes tegevustes nagu aiandus, taimekasvatus kasvuhoonetes, parkide, aedade või spordiväljakute hooldamine, metsandus või sarnased tegevused.

3.

Liikmesriigid võivad siiski punktis 2 sätestatud piirangute puhul sotsiaal-majanduslikel põhjustel kohaldada oma territooriumil turule viidud ainete ja segude suhtes lämmastiku piirväärtust kuni 20 % ammooniumnitraadi massist kuni 1. juulini 2014. Nad teatavad sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

3.

1.–6. liites asendatakse eessõna järgmisega:

„EESSÕNA

Veerupealdiste selgitused:

Ained:

Ainete nimetused vastavad kemikaalide rahvusvaheliselt tunnustatud nimetustele, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/584/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) VI lisa 3. osas loetletud ainete kohta.

Võimaluse korral nimetatakse aineid nende Iupaci nimetusega. Aineid, mida on loetletud EINECSis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances e Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu) või ELINCSis (European List of Notified Chemical Substances e Euroopa teavitatud uute keemiliste ainete loetelu) või polümeeride hulka enam mitte kuuluvate ainete loetelu järgi, on nimetatud neis loeteludes kasutatud nimetuste järgi. Mõnel juhul on lisatud ka mõni muu, näiteks üldkasutatav nimetus. Võimaluse korral nimetatakse taimekaitsetooteid ja biotsiide ISO nimetusega.

Kanded ainerühmade kohta:

Rühmakande number kantakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa. Sellisel juhul kohaldatakse klassifitseerimisnõudeid kõikide kirjeldusega hõlmatud ainete suhtes.

Mõnel juhul kehtivad klassifitseerimisnõuded konkreetse aine suhtes, mis peaks kuuluma rühmakande alla. Sellistel juhtudel lisatakse konkreetne kanne aine kohta määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa ja rühmakande juurde lisatakse lause „välja arvatud mujal määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas määratletud ained”.

Mõnel juhul võivad üksikained olla hõlmatud ka rohkem kui ühe rühmakandega. Sellisel juhul kajastab aine klassifitseerimine mõlema rühmakande klassifitseerimist. Juhul, kui sama oht on erinevalt klassifitseeritud, kohaldatakse rangemat klassifitseerimist.

Indeksinumber:

Indeksinumber on ainele määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood. Ained on liites loetletud vastavalt sellele indeksinumbrile.

EÜ number:

EÜ number tähistab EINECSi, ELINCSi või NLP numbrit ning on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number. EINECSi numbri saab Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelust. ELINCSi numbri saab Euroopa teatavaks tehtud ainete loetelust. NLP numbri saab „mitte enam polümeeride” loetelust. Nimetatud loetelud avaldab Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus.

EÜ number on seitsmest numbrist koosnev süsteem, mis esitatakse kujul XXX-XXX-X ning mis algab numbritega 200–001-8 EINECSi, 400–010-9 ELINCSi ja 500–001-0 NLPi puhul. See number kantakse veergu pealkirjaga „EÜ nr”.

CASi number:

Chemical Abstracts Service’i (CAS) numbrid on ainetele antud selleks, et hõlbustada nende ainete identifitseerimist.

Märkused:

Märkuste täieliku teksti võib leida määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osas.

Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb arvestada järgmisi märkusi:

 

Märkus A:

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 17 lõike 2 kohaldamist peab aine nimetus esinema märgisel nimetatud määruse VI lisa 3. osas esitatud märgistuse kujul.

Nimetatud osas kasutatakse mõnikord üldkirjeldusi, näiteks „… ühendid” või „… soolad”. Sellisel juhul peab sellist ainet turule viiv tarnija märkima märgistusele korrektse nimetuse, võttes nõuetekohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa punkti 1.1.1.4.

 

Märkus C:

Mõningaid orgaanilisi aineid võib turule viia kas spetsiifilise isomeeri või isomeeride seguna.

 

Märkus D:

Teatavaid aineid, mis võivad kergesti iseeneslikult polümeeruda või laguneda, viiakse turule tavaliselt stabiliseeritud kujul. Sellisel kujul on need loetletud ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

Neid aineid viiakse mõnikord turule siiski ka stabiliseerimata kujul. Sellisel juhul peab tarnija, kes seda ainet turule viib, märkima märgisele aine nimetuse järele sõna „stabiliseerimata”.

 

Märkus J:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks või mutageenseks, kui saab tõendada, et see sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti benseeni (EÜ nr 200-753-7).

 

Märkus K:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks või mutageenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti 1,3-butadieeni (EÜ nr 203-450-8).

 

Märkus L:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui on võimalik tõendada, et aine sisaldab vähem kui 3 % DMSO-ekstrakti, mõõdetuna IP 346 meetodil.

 

Märkus M:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui saab tõendada, et see aine sisaldab vähem kui 0,005 massiprotsenti benso(a)püreeni (EÜ nr 200-028-5).

 

Märkus N:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui on teada aine rafineerimise kõik etapid ja kui on võimalik tõendada, et lähteaine ei ole kantserogeen.

 

Märkus P:

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti benseeni (EÜ nr 200-753-7).

 

Märkus R:

Kiude ei pea klassifitseerima kantserogeenseteks, kui nende kiudude pikkusega kaalutud diameetri geomeetrilise keskmise ja kahekordse standardhälbe vahe on suurem kui 6 μm.”;

4.

1., 2., 3., 5. ja 6. liites jäetakse veerus pealkirjaga „Märkused” olevates kannetes välja viited märkustele E, H ja S.

5.

1. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 28 – kantserogeenid: 1A kategooria (tabel 3.1) / 1. kategooria (tabel 3.2)”.

6.

2. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 28 – kantserogeenid: 1B kategooria (tabel 3.1) / 2. kategooria (tabel 3.2)”.

b)

Kannetes indeksinumbriga 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 ja 650-017-00-8 asendatakse sõnad „direktiivi 67/548/EMÜ I lisa” sõnadega „määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa”.

c)

Kanded indeksinumbritega 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00–1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00–4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649196-005, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 ja 649-210-00-X jäetakse välja.

7.

3. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 29 – mutageenid: 1A kategooria (tabel 3.1) / 1. kategooria (tabel 3.2)”.

8.

4. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 29 – mutageenid: 1B kategooria (tabel3.1) / 2. kategooria (tabel 3.2)”.

9.

5. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 30 – reproduktiivtoksilised ained: 1A kategooria (tabel 3.1) / 1. kategooria (tabel 3.2)”.

10.

6. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 30 – reproduktiivtoksilised ained: 1B kategooria (tabel 3.1) / 2. kategooria (tabel 3.2)”.

11.

8. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 43 – asovärvained – Aromaatsete amiinide loetelu”.

12.

9. liite pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 43 – asovärvained – Asovärvide loetelu”.

13.

10. liidet muudetakse järgmiselt:

a)

Pealkiri asendatakse järgmisega: „Punkt 43 – asovärvained – Katsemeetodite loetelu”.

b)

Joonealuses märkuses asendatakse CENi ja CENELECi aadressid järgmistega:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel (32–2) 550 08 11, faks (32–2) 550 08 19 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel (32–2) 519 68 71, faks (32–2) 519 69 19 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 42.

(2)  EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(4)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(5)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

(6)  EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1.

(7)  ELT L 24, 29.1.2008, lk 8.

(8)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.

(9)  EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.

(10)  ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.

(11)  ELT L 121, 15.5.1993, lk 20.

(12)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.”


Top