EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0551

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

26.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 551/2009,

25. juuni 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, (1) eelkõige selle artikli 13 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 648/2004 tagab detergentide ja detergentide pindaktiivsete ainete vaba ringluse siseturul ning sätestab samas muu hulgas keskkonna tõhusa kaitse, nähes ette detergentide pindaktiivsete ainete lõpliku biolagunduvuse nõuded.

(2)

Lisaks nähakse määruse artiklitega 5, 6 ja 9 ette mehhanism, mille alusel nimetatud biolagunduvuse nõuetele mittevastavate pindaktiivsete ainete suhtes võib siiski kohaldada erandit tööstuslike või asutuslike erirakenduste puhul, kui neid kasutatakse vähese hajutavusega rakendustes ja kaasnev oht keskkonnale on sotsiaalmajandusliku kasuga võrreldes väike.

(3)

Määrusega sätestatakse, et keskkonnaohtu tuleb hinnata IV lisas kirjeldatud täiendava riskianalüüsi abil, mille korraldab pindaktiivse aine tootja ning mis esitatakse hinnangu andmiseks liikmesriigi pädevale asutusele.

(4)

Erandi saanud pindaktiivsed ained tuleb loetleda määruse V lisas. Pindaktiivsed ained, mille suhtes erandi andmisest on keeldutud, tuleb loetleda määruse VI lisas.

(5)

Erandi andmise otsus tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (2).

(6)

Erandi lubamise taotlus esitati pindaktiivse aine suhtes, mille IUPACi (3) nimetus on „alkoholid, Guerbet, C16-20, etoksüülitud, n-butüüleeter (7-8EO)”, tuntud ka kaubandusliku nimetuse Dehypon G 2084 all, ning mille CASi (4) number on 147993-59–7, selle kasutamiseks järgmises kolmes tööstuslikus rakenduses: pudelipesu, puhastamine kohapeal ja metallide puhastamine.

(7)

Erandi lubamise taotluse vaatas määruse artiklis 5 kirjeldatud menetluse kohaselt läbi Saksamaa pädev asutus. Leiti, et taotlus vastab artikliga 6 ettenähtud kolmele tingimusele. Esiteks on kolm nimetatud kasutusviisi vähese hajutavusega rakendused. Teiseks on kasutusviisid tööstuslikud erirakendused. Kolmandaks puudub keskkonnaoht, sest pindaktiivne aine ise ei ole ohtlik ja metaboliidid ei ole püsivad.

(8)

Nimetatud kolm kasutusviisi loeti vähese hajutavusega tööstuslikeks rakendusteks, pidades silmas pindaktiivse aine kogutarbimist aastas ning asjaolu, et seda kasutatakse üksnes spetsiaalsetes tööstusseadmetes.

(9)

Keskkonnaohu puudumise otsuse aluseks on pindaktiivse aine hea esmase biolagunduvuse kiire tekkimine ning pindaktiivse aine metaboliitide lõplik biolagunduvus. Seega vastavad metaboliidid samadele kriteeriumidele kui need pindaktiivsed ained, millele määrusega tagatakse vaba ringlus siseturul.

(10)

Detergentide kaubandust takistavate tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate õigusaktide tehnika arenguga kohandamise komitee otsustas siiski piirata erandi kehtivusaega 10 aastaga, et soodustada selliste detergentide väljatöötamist, mis oleksid samaväärse toimetõhususega, kuid vastaksid samas lõpliku biolagunduvuse kriteeriumidele ega vajaks seega erandi kehtestamist.

(11)

Varasematel aastatel anti ühenduses ainetele kas EINECSi või ELINCSi number. Lisaks neile on umbes 700 varem polümeeridena määratletud ainet ümber liigitatud „mitte enam polümeerideks” ning neile on antud NLP (No-Longer Polymer) number. EINECSi, ELINCSi ja NLP numbrid koos tähistavad nüüd EÜ numbrid ning V ja VI lisa tabelite pealkirju tuleb uue nomenklatuuri kohaselt muuta.

(12)

Seepärast tuleb määruse (EÜ) nr 648/2004 V ja VI lisa vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas detergentide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 648/2004 muudetakse järgmiselt:

1)

V lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

2)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit).

(4)  Chemical Abstracts Service (keemiaalane referaatteenindus).


I LISA

„V LISA

ERANDI SAANUD PINDAKTIIVSETE AINETE LOETELU

Kooskõlas artiklitega 4–6 tehtud erandiga ning kooskõlas artikli 12 lõikes 2 sätestatud menetlusega on lubatud turustada ning kasutada allpool nimetatud piirangutega järgmisi detergentide pindaktiivseid aineid, mis on läbinud II lisas ettenähtud katsed, kuid mitte III lisas ettenähtud katseid.

Nimetus IUPACi nomenklatuuris

EÜ number

CASi number

Piirangud

Alkoholid, Guerbet, C16-20, etoksüülitud, n-butüüleeter (7-8EO)

Puudub (polümeer)

147993-59–7

Võib kasutada järgmistes tööstuslikes rakendustes kuni 27. juunini 2019:

pudelipesu

puhastamine kohapeal

metallide puhastamine

EÜ number tähistab EINECSi, ELINCSi või NLP numbrit ning on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number.

Einecs tähistab Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu. See loetelu sisaldab kõigi nende ainete lõplikku loendit, mida loetakse olevat ühenduse turul 18. septembril 1981. aastal. EINECSi numbri saab Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelust. (1)

ELINCS tähistab Euroopa teavitatud ainete loetelu. ELINCSi numbri saab Euroopa teavitatud ainete muudetud loetelust. (2)

NLP tähendab, et aine ei ole enam polümeerina määratletud (No-Longer Polymer). Mõiste „polümeer” on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõikes 5. (3) NLP numbri saab „mitte enam polümeeride” muudetud loetelust. (4)


(1)  EÜT C 146A, 15.6.1990, lk 1.

(2)  Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2006, ISSN 1018-5593 eurot 22543 EN.

(3)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud väljaandes ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

(4)  Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2007, ISSN 1018-5593 eurot 20853 EN/3.”


II LISA

„VI LISA

DETERGENTIDES SISALDUVATE KEELATUD VÕI PIIRATUD PINDAKTIIVSETE AINETE LOETELU

Järgmised detergentides sisalduvad pindaktiivsed ained on kindlaks tehtud kui käesoleva määruse sätetele mittevastavad:

Nimetus IUPACi nomenklatuuris

EÜ number

CASi number

Piirangud

 

 

 

 

EÜ number tähistab EINECSi, ELINCSi või NLP numbrit ning on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number.”


Top