EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0403

Komisjoni määrus (EÜ) nr 403/2009, 14. mai 2009 , L-valiini valmistise lubamise kohta söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 120, 15.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/403/oj

15.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 403/2009,

14. mai 2009,

L-valiini valmistise lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas kirjeldatud valmistise kasutamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 toodetud aminohappe L-valiini, mille puhtusaste on vähemalt 98 %, uut lubamist söödalisandina kõikidele loomaliikidele ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooria „toitainelised lisandid” alla.

(4)

Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta 30. jaanuari (2) ja 18. novembri (3) arvamustest järeldub, et vähemalt 98protsendise puhtusastmega aminohape L-valiin ei mõju kahjulikult loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale ning seda võib pidada kättesaadavaks valiiniallikaks kõikidele liikidele. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. mai 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 695, 1–21.

(3)  The EFSA Journal (2008) 872, 1–6.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüütiline meetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c3.7.1

-

L-valiin

Söödalisandi koostis:

vähemalt 98protsendise puhtusastmega (kuivainest) L-valiin, mida toodab Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640

Toimeaine kirjeldus:

L-valiin (C5H11NO2)

Analüüsimeetod:

ühenduse meetod aminohapete määramiseks (komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (1))

Kõik liigid

Märkida tuleb niiskusesisaldus

3. juuni 2019


(1)  ELT L 54, 26.2.2009, lk 1.


Top